Skip to main content

Full text of "Carmina cum fragmentis;"

See other formats


"ν©^ 

ί-(3Γ 

ΒΐΙ7β ΒΑ00ΗΥΙ.ΙϋΙ8 
ΟΑΕΜΙΝΑ ΟΥΜ ΓΚΑαΜΕΝΤΙδ ΕΒΙΟΙΤ ΓΚΙϋΕΚΙΟνδ ΒΙ^Αδδ. .Ι^' Υ/"1 ,.ί? Ι.ΙΡ8ΙΑΕ 

ΙΝ ΑΕϋΙΒν8 Β. &. ΤΕΥΕΝΕβΙ. 
ΜϋΟΟΓΧΟνίΠ. 1.η»ίΛΜ: ΤΥΠΒ Β. Ο. ΤΕνΒΝΕΚΙ. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. Ροδί ΗτρβΓΐάίδ οΓ&ίίοηβδ, Αήδΐοίθϋδ ΕβηιρηΗΐοίΐιιι 
Αΐΐιβηϊθηδϊΐΐιη, ΗβΓΟηάαβ ιηπηΪ3,ιηΐ30δ ηαιηο Γ[υ.&Γΐΐΐιη άοηηιιι 
ϊηδρβΓ&ίνιιη ΒαοοΊαγϋάΐδ ο&ι•ιηϊη& ηοΙ)ίδ Αβσ^ρ1:1Iδ ιηίδϊΐ;. Εβδίιτ- 
^ηηί ΙϊίίβΓ&β νθ1;π§1:3.β: 'ζώΰιν οι γάς ΰπαΐ κε/,αενοί, αΐ€|πβ 
ιιΐϊηαιη βίί&ηι αΐϋ, ηπί ηιιηο ηοηάιιιη νϊάθπίυτ! ββά οηιηία 
ίαπι δρβ οοηοίρθΓθ &ικΙθηΐΐΐ8, θί ηΐ; αιηίοιιιη 0[Π6ΐΐ(1&ιιι πίθΐιιΐηϊ 
(ΙίοβΓβ, (ϋνϊηαηάϊ ί3.οιι1ΐ3,ίβηι νβΐ ο1) βαιη γθπι 8ΪΙ)ϊ Η,ΐϊοιυϊδ 
θχορίθΐ, υί ροδδϊί ρΓ&βνΐάβΓβ, ο[ααηΐορβΓθ ιηΐΐί&Ιτιιη ροδί 
0|ΐιπΐ(^υα§ΐη1:3, αηηοδ θ[ΐιΐ ίηιη νΐνβηΐ 1ΐ3,ΐ)ϊ1:ιιι•ϊ δίηί Ογ3.θο3-- 
ηιηι ΙΐίίβΓ&ιτυη αηιΐ^ίΐιιιη. Λ'^θπυη ηϋιίΐ ρΓοβοίιηπδ ορίαηάο, 
οροιΐθΐ άβΟΓίιιη ΓαηηθήΒιΐδ ηίΐ, οττί όίόοΐεν, τηοάο ιιθ βιγή^ 
νά, βδί αρπά ΗοΓΠθηιηι; ΓβοΙβ βηίιη Β3.οο1ΐ7ΐϊ(1βδ: πράξαντι 
ό εν ον φέρεί κόΰμον ΰιωτιά. 0β1βΐ3Γθηΐΐΐ5 ΐ^ϋυτ χάριν 
Κηΐας άηδόνος, ^|Π&θ ροδί ιηΐΠβ (:[ΐιίιι§θη1:οηιιη αηηοηιηι 
δϊίβηίϊυιη ϊαηι άβητιο οίΐηΐΐ, ηβνβ οΙ)1ϊνίδοαιιιΠΓ βοπυη ρβΓ 
ί|υοδ Ιιϊδ 1)θηθίιοϋδ ίηιΐιηιτΓ, ίηίβΓ (^ποδ ρηηοϊρθίη Ιοουιη 
ηοη δϊηβ ααα^ηϊδ Ιαΐ^οήΐιυδ ίβηβΐ ΓηοΙθήοιίδ Κβη^οη, βί 
Ατΐδΐοίβΐϊδ Ροΐϊΐϊαβ βί ΗβΓοηά&θ βΐ ηυηο Βαοο1ιγ1ΐ(1ΐδ ρπη- 
οβρδ βίϋίΟΓ. 

νοίηιπθΐι δΐνβ νο1ΐΐιηπΐ3, ο1ΐ3,ΓΪ3,οβίΐ (£αϊ1)Πδ Ιιαβο οβ,γ- 
ιηίηα οοηίϊηβηΐιυ: θχϊγθιπο αηηο 1896 βχ Αθ^τρίϊ &1ίς[ΐΐο 
Ιοοο αοοθρΐΐ; Μπδβπιη Βήί&ιιιιϊοιιηι, οοηάίοϊοηθ ο^παιη ηι&χΐηιβ 
ροίβδί Ι&ΟΘΓα, δθά αΐϊοο^ιιπι ϊη ιιηϊνβΓδπιιι β^Γθ^ία: ίαοίΐΐΐΐϊΐβ 
βηΐπι Ιιαβ Ι&οΐηί&β 1β§θ1)&ηίιιι•. Ε(ϋΐθΓ απίθΐη ροδί€|τΐ3.ιη ϊη 
βϊδ οοπαροηβικϋδ &ί<][ΐιβ ίη ΟΓάΐηβιη Γβάΐ^βη(ϋδ άϊιι ιηηΐ- 
ί:ιιιιιοΐυ.β άθδηάανίΐ:, βχ άιιοεηϋδ ίτα^Γπίθηίϊδ ομΐ3ί1:ιιθΓ ποδ^ιιαδ 
ραΓίθδ θΐϊβοίΐ:, Γβΐϊοΐϊδ ρΓ&βίβι- β&δ ηοη ρΐιΐδ ΙιΧΧΙ ίηι- IV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

8ΐ;ιι1Ϊ8: ίοί βηίιη ΐη βοίτρΐ ρυΙοΙιβΓηηή 0[ηο(1 α Μιΐδβΐ 
οιιΐ"3,1:οΓΪΐ)υ.8 υ,ηα βάϋυιη βδΐ ί3,1)υ1Ϊ8 άιΐ3,1)τΐ8 υ1ί;ίιηί8 οοη- 
δρίϋϊνιηΙνίΓ. ΑοοΘ8δβΓαηί ατιΐβπι Ιγϊςι αΐΐα {Γ3,^ηιβηί3, , ητιο- 
ηιιη άιιο ΒβηιΕΓάΐΐδ (τΓβηΜΙ βχ Αβ^νι^ίο ίΐίΐαΐϊί, ηηιιηι 
άϊνβΓδ&θ ΟΓΪ^ϊηϊδ ΓΐΈ^ιηβηϋδ ο1ΐ3,Γί.αοβΪ8 απίβα ίΐάΙιαβδθΓ&Ι ; 
Ιΐίίβο ίτΪΆ ηοη δηηΐ ΐη βοί7ΐ)ο. Εοάβπι Γβι•β ίβηιροΓβ αοοΐάίί 
τιί ίρδβ Ιίθη(ϋηίιιιη νβηΪΓβηι βί ϊηδΐ^ηΐ βοηιιη <^ΐΐί Μηδβο 
ρΓ&βδίιηΙ: ΙΛβΓαΙϋαίβ οορίαπι οΙαίΐΓίαθ ΐηδρβοίίΤ,ηάΒ,β βί βχα- 
πιϊηαηά&θ ηαηοϊδοβΓβΓ; ΐΐηάβ οοηΐιιηοία ιιΪΓΪνΐδ(^ιιβ ορβνα, βί• 
Κβη7οηϊδ βί ιηβα, ββΡβοίαηι βδί ηί ϊαιη ΐη βάΐίΐοηβ ρΓΐηοΐρβ 
ηοη ρΐυδ ΧΙ^ βδδβηί ίΓβ,σπιβηία, οβίβπδ ααί Ιοοο δΐιο Γβρο- 
δΐίΐδ αηί ουηι αΐϋδ οοηΐηηοίΐδ, ρ&Γίβδ αηίβηι πια^αβ 
δβρα,Γαίαβ ΐηίβϊ" δβ ηοη Ϊ3,ηι ο^ααίίηοΓ, δβά ίΓβδ ίαηίυιη 
βχδίαΓθηί. Ντιηο ΐη Ιιαο βάΐίΐοηβ βίΐ&ηι ηιηΐίο ηιΐηοΓ βδί 
£Γ&^ηΐθηίοηιηι ητιπιβΓαδ; ρβΓδηαδπιη βηΐηι βδί ηοη ηιΐηιΐδ 
πιΐΐιΐ θ[ηαπι Βήίαηηο β(1ΐίοη, ιιίβηιηιοιυβ ραηαιη βάβΐ βδδβ 
δτιρρίβηιβηίΐδ β οοηΐβοίιίΓα 0[ΐΐ3,ηινΐδ άοοία ρΓθ£βοί1δ, 8βά 
δυιηηια νΐ βδδβ βηΐίβηάαιη ιιί ο^ηαπι ρ1υι•ΐπια ίβδίαία Ιιαίιβα- 
πιηδ, ηβ^τιβ ίβηιροή ρ&ΓΟβηάυιη, ο^πο (ϋαίαπαο αά ίοί 
ίι•3,§ηιβηί3. ίθ,ηι βχΐ1Ϊ3, ΐη Ιοοοδ δυοδ Γβδίΐίυβηάα οριΐδ βδδβ 
ιΐδΐι οο^ηΐίιιηι βδί. 

βιιηί ΐ^ΐίιΐΓ, ιιί (Ιΐχΐ, ηιιηο (^ιιΐάβηι ίΓβδ ραΓίβδ ηια^αβ, 
(^υ&ηιηι ΐ)ΐ•ΐηΐ3, ρα^ΐη&δ XXIV οοηιρΙβοίΐίπΓ, δθουηάβ. ΥΠ, 
ίθΐ-ΐΐα Χ. Ρήπια οοηΓβοίίΐ βδί β <1η&1)υδ ςηαβ αηίβα ίυβΓίΐηί; 
ΟΓάΐηοηι βαηιιη νβηυη αΐι ίηΐίΐο βάΐίοΓ 2)βΓ8ρβχΘΓ3,ί. Νβ^αβ 
νβΓΟ άιιΙ)ΐίαηάυιη οιηίη δβοηηάα ρΓΐηια,ηι δ\ιΙ»8βου.ί3, δίί, 
βίδΐ (ΐυ&ηίηπι ΐηίβΓ βαδ άβδίί άββηΐή ηβί^ιιίί. 8βά ίβΓίΐαβ 
ρ&Γίΐδ ηβχιΐδηβ ίηβηί οπιη ρήοηΐίυδ αη ηοη ίυβήί, βδί 
ρΓοίβοίο (^παβΓβηοΙαηι. 11θ8 Ιιαβο βδί. Οαπηΐηα ({ΐι^'β (1ιια1)υ8 
ρηθΓΪ1)αδ οοηίΐηβηίιΐΓ οηιηΐα δοηί βρΐηΐοΐίΐ, ο^υοηιηι ηηηιη 
νοίαιηβη αηίΐο^υΐίηδ £ϋΪ88β, ηοη ΐ)1υ.Γ;ι ηί αρικί Ρίηάαηυη 
81πιοηΐ(1βπινβ, ρβΓ4ΐΐ3•ηι ρΓοΗαΙιΐΙβ βδί. ΥθίβΓβδ βηΐηι δοπρ- 
ίοΓβδ, ιι1)ΐ βχ ΗΪ8 ΟΕπηΐηΐΙϊαδ αίΤβΓαηί, δΐπιρίΐοΐ ίοπηυ.!» 
ηίαηίιΐΓ Βακχνλίόον ^Επινίκων; οοηίΓα Ιβσΐπιηδ ίν Ια&μιο- 
νίκαις Πινδάρου^ Σιμωνίδης ίν Πεντά&λοί;. Ιη ΙΜηάαΓΟ 
)»Γ;ιβί•ίρηαπι (Ιΐβ'οΓοηΙΐίίπι ίαο'ΐβΐιαί 1<)ΐ;ηδ Ιικίοηιηι, ΐη ί^ίηιο- 
ηΐάβ ^θηηβ; β,ί ΐη 1ιΐ8 οαπηΐηΐΙίυΝ ηηηο ΓβουρβΓ&ίΐδ ηβςαβ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. V 

Ιοοϊ ηβίΐϊΐβ ^βηβιίδ αά 0Γ(ϋηβιη οοηδΐΐίιιβηάτιιη χιΠβ, ι•3.1ίο 
1ί&))θίηΐΓ. βεά 3.οιιΐβ βί ΒοΠβΓίβΓ Βηίαηηυδ θίϋίοι* ιηοηδίΓα- 
νΐΐ θ1 ρήιηνιιη οαιτηβη €[ΐΐθ(1 ηπηο βδΐ οπιπ ταίϊοηβ 0|Π3.(1αηι 
ρΓΪιηηπι Ιοοπηι ίβηβΓθ, ραίη&θ βηϊιη ΐηδυΐίΐβ Οθϊ ροβία 
αηίϊί^ΐΐϊί&ίβδ οπιιΐθδ θο οαηηϊαβ άίΙί^θπΐθΓ ρβΓδβοτιίΐΐδ βδί, 
θί ΐ^^;^IηυIη (^πο(1 ητιηο βδΐ ηοη ϊιηιηβήίο ίη θτιπι Ιοουιη 
βδδβ άθίηίδυχα; δοΐυιη θπϊιη νΐοίοιΐαιη 0θ1θΙ)Γ3,ί ηοη δαοΓΪδ 
Ιηάίδ οιπί νοοαΙ)&η1:ηΓ ραι-ίαηι, δβά ΡβίΓ&βΐδ ΤΙιβδδΕίϊοϊδ 
αάΐιτιο ρΐαηβ ϊσηοτίδ. Γηβηηΐ ΐ^ϋπΓ ηοη ρΐιΐδ Χΐϋ οάτ- 
ηιΐηβ,-^), ορί βδί ηηηιβηΐδ Οίτηιρϊοοηιηι Ρΐηά&ιϊ, νβΐ δϊ ίη 
Ιαοιιηα (^ΐΐαηι <ΰχί Ιοίυηι οΕπηβη ΐηΐβΓοίάΐί, ίθΓΐ:•αδδβ 0[ηαί;ίΈΐθΓ- 
άθοίπι. Ε ίτα^πίθηίΐδ &α1:θηι, ο^ιιαβ βχ βρίηίοπδ Βαοοίιγίίάΐδ 
ηοηιϊηαίίηι ϋίϊθητιιίιιι-, άπο ίη οΙΐΆνίΆ ι•θι36γΙ:3, δτιηί, ηηυηι 
Γβδίαί Ιιοο: ώς (ί' άπαξ είττείν, φοένα γ.αΐ τΐν/.ιναν 7.ερδος 
ανθρώπων βιίίται, φιοά ΓβδρηίίιΐΓ ηηηιβΓΪδ Ιιοηιηι οειπηί- 
ηηηι, (^π&ίβητίδ βο8 οο^ίΐοδ 1ι&1)θηηΐδ, δβά ροίιιίί Ιοοιυη 
1ιαΙ)θΓθ ίη 0. XI Εΐίθ[Π3, βροάο, ο^τιίρρθ ο^ιι&ηιπι ητιπιβή ί^ηο- 
ΓβηίηΓ. Νοη ίσίΐιχτ βδί οηΐ' ρίπι-π Βαοοίι^ΐίίϋδ βρίηίοία 
Αΐβχ&ηάΐ'ίηα αβίαΐθ βχδίίίίδδβ ρηίβπινίδ. Ηαβο Β,ιιίθπι ΧΤΤΤ 
νβΐ XIV ο•οππηο<1θ οοη•|:πιβ1)αη1;υι• αηο νοίππιίηβ, νθΓδηηηι 
ίθΓθ ηιίΠβ άπΟΘηίοΓΐπη; ίοί βηίηι ίιιίδδβ οοπιριιίαηίτΐΓ, δί τιη- 

άθΟίπίΟ ΐβΓίίθ€|11β άθοίπίΟ δβΧ3,σίιιΐ3, ίβΓΘ 3,ά(1ίάβΓίδ. Ρίπά&Γί 

1ίΙ)ή ί,Γβδ ρηοΓβδ — (|ΐΐ3,Γίϊΐδ βηίιη βχίΓθπιει ραΓΐβ ίηιηοΒ,ΐιΐδ 
θδί — ηδ€[ηθ 3.(1 πιίΐίβηοδ δβδοεηοδ ρίτΐδ ηιίηπδ βχίθηάηηίτΐΓ; 
δθά βίίαηι πιίΐΐβ άηοβηΐοδ ηηί νοΙτΗηπιί δαΐίδ δπρβΓ0[Πβ Γιιίδδβ 
β Βΐτίίί 1ίΙ)ΐ•ο ηοΐίδδίτηο £3,οί1θ οο^οδοβδ. Ι&πι νίάβαηιπδ 
ίβΓίί&πι Βαοοίι^ΐίάίδ ραΓίθπι, ίη {^αα ίηδτιηΐ οαηηίηα δθχ, 
νβΓδίιιιηι υί λάάθΐπτ τηίηαδ 0[ΐια(1η^βη1:οηιηι. Βίησηία ίη 
ηιοΓβπι ΐΓα^οθοΙί&ηιιη ηοτηίηα ηιτίΐιίοέΐ 1ΐίΐΙ)6η1:: ^Αντηνορίδοα 
Ί] Ελένης άπαίτηβις^ ^ΗοακλτΙς. "Ηι&εοι 7] Θηβενς, Θηβεϋς, 
^Ιώ^'Ίόας. Ρ&ίθί ρήπιο οΐ)ΐιι1:χι β ΙίΐίβΓ&ηιηι 0Γ(1ίηθ θδδβ οοΠο- 
Οϋία, ρ&ι-ίβπκιιΐΘ οοΠθοίϊοηίδ 0[α3.β ηοΜδ δβΓναία βδΐ α ΙίΐίβΓα 
Α νβΐ Ε ηδί^ιΐθ &ά Ι ρβΓίϊαθΓθ, πηιίίίαπι βδδβ 0[ηο(1 αίίίαβί 1) ΝηιηθΓΪ πίθί ίηάβ &1) VIII. 3, Κεη^οηίδ (ΜίΡβΓαιιί; ηβιηρθ 
ίΓ3§ιη6ηί3, οαπηίηιιιιι ητιαβ 3.ραά ϋΐτιιη ηηιηθΓΟβ ΥΠ β^ VIII 1ι&Ι)βηί 
ίη υηαιη οαπηθη οοηίΓ&χί. VI ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

βχΙ,Γβιιιιιιη, ί"οι•ΐ3.3δβ βίϊαπι ο^αοά ρήηοΐρΐυιη. ^ι1οά βυΐθΐΐΐ ^βηιΐδ 
δϋ 03,ΓΠΐίηυ.ιη, άοοβΐ 8βΓνίιΐ5, ορί βχ οδ,ηηϊιΐθ XVI. Ιοοιιιη 
ίΐβ'βΓβηδ 810 αϋ: Βαοοίινίίάβδ ϊη άϋΐψναηώίδ. ΡαυΟΕί βχ βο 
ο^βηβΓβ ρΓΕβΙβΓβΕ α^βηιηίυι•, ροδδίαπηίδ αηΐβιη 8θΐ•νϋ αΐίβηιιη 
Γΐιιοίΐιιβ Ιοοηιη, υΐ^ί βαάβηι ίΌπηπΙα πΙϊίιΐΓ, αά νβΛα «^ιιαβάΕπι 
Γβίβιτβ φΐΒ,β ΡϊικΙειτ. δοΐιοΐί&δία θχ Β&οοΗ^Ιίάο δβΓνανϋ:, 
ηοη άββηΐίο οαηηΐηΐδ §θηβι*β, θ[ΐιαβ€[ηθ ϊη οΙΐίΐΓίαβ ηοδίΓαβ 
ίτΗ,φΐιβηίιιΙο ηιιηο Ιβ^ηίνα". ββρίίιηνίδ ίδ βήΐ (ϋί1ιρ•£ΐιηΙ)ΐΐδ, 
βχρΓβδδΠδ, αί β(|ΐΐϊάθΐη ριιί&νβηηι. 3.1) ΗοΓ&ΐϊο ΐη 1. Ι ο. 15, 
(^υοά 3,(1 Βαοο1]7Η(ϋδ ϊηιΐΐαΐϊοηθπι ίαοίχιηι βδδβ ίθδίαΙιΐΓ 
ΡοΓρΙιτΓΪο. ΗοΓαίΐιΐδ ΝβΓβηηι άβ Τιόϊβ,πϊ ΙϊθΠϊ οΙ&άΛταδ 
αά Ρϋήάβιη ναΐίοίηαηίβηι ίιιάιιοΐΐ; β,ρηά θΓ3.βοτιιη ροί;ΐ3,πι 
ΡοηρΙι^Γΐοηβ ίβδίθ νθ,ΙΐοίηαΙιαΙιΐΓ 0&8δ3,η<ΐΓ3, ; ίυβήί ΐ^ΙηΐΓ ΐά 
οαπηβη Καααάνδρα ΐηδοηρίιιιη, βί οηιη Χ Ιϊίίβι-α ρΓοχπηα 
δΐί ροδί Ι, ρΓΟχίπαιιπι ροδί Ιύαιη Ιοοιαηι 1ΐίΐΙ>ηβΓΪί. ΡοπΌ 
Ρίηάίΐη δοΐιοΐϊ&δία ϊη (ϋί1ιτΓα,ΐΏΐ30 Β&ο•εΊΐ7ΐί(ϋδ άβ Ρΐιίΐοοίβία 
ηαιταίιιιη βδδβ άίοίί: ιίας^αβ αΐίπδ ίηϊί (ϋί1ΐ7Γ&Γαΐ>ιΐδ Φιλο- 
χ,τήτης^ βί ίΐΐϊΐΐδ Ααοκόων δβουηάηιη δβΓνίηιη, βίδϊ βο Ιοοο 
Ηη <ϋί1ΐ7Γ3,ηι1)ϊδ' ϋΐτιά ηοη βδί &άάΐίαπι; ηίΓδηδηπβ αϋηδ 
ίοΓί&δδβ Ευρώπη ίπδοπρίιΐδ, οιιιη Ευ,Γοραβ θ[ΐιοοιαβ ίαίιηίαηι 
αοοβρβΓίηιαδ α Βαοοίιγίΐάβ πΗουΙ^ί ρβι-ίι-αοί&ίαπι βδδβ (ν. ίτ^. 10 
Ιιυίιΐδ βάίί.). ^υ^,η1(|ι1&η1 Ιιοο ιηίΐσΪ8 άαΐ^ΐαπι νΐάβή άβ1)βί, 
δϊ ^αϊάβηι οαπηΐηίδ (ΐιιοά ρπταηηι Ιιαί^βί οΐιαι-ίβ, ηοδίΓΕ ρηοΓ ίη- 
δΟΓΪρίίο 3,]) Α 1ΐίίβΓ3, ϊηοΐρΐί, βίδί 3ΐίβΓ3, ά\) Ε δίουί Ευρώπη. 
Λ'^ϊάβηιυδ οβΓίβ ιίΓαβίβΓ δβχ Ιιαβο οαπηίηα αΐϊα οοηδΐηιϊϋα οοηι- 
ρ1αΓ3, ίαΐδδθ, ίαοίΐβςηβ 3(1άαϋΐιηαΓ αί οοηϊοίαιηυδ άϊί1ινι•&ηιΙ)0δ 
<:ΐαο(^[αβ οίτοΐίβΓ ΧΙΛ' ίαΐδδβ βί ιηΐΐΐβ ίβι•β νβΓδΐι\ιιη ηαιηβηιπι 
βχρίβδδβ, ίά βδί ΐιΐδίί νοίιιιηΐηΐδ ηιβηδηΐ'απι. Ιί&ςηβ ηοη ηηίαδ 
νοίιυηΐηίδ Ηαδ ρ&ΓίΐοηΙαδ ηαηο ΓβοαρβΓίΐνΐπιιΐδ, ββά θηοι*υηι. 
Ηαβο ρΓ3,βίβΓβα ^βηβΓΟ. Β3θο1ΐ7ΐΐί1ίδ 03ηη1ηιιηι οοηιηιβιηοπιη- 
ίυπ: "Τμνοι^ Παιάνες^ Ποοοόδια^ 'Γπορχι'ιματα, ^Ερωτίκά. Αί 
ηαηιβηιηι 1ΐ1)Γ0ΐιιιη ηβιηο ϊη(1ίο3ί, ϊηοβΓίαοιηβ οοηΪΡοίυΓα, 
ηνιηιβΓΕίΐδ δοϋΐοβί Ηΐδ ηοιηίηϋ^αδ, &θ δβρίβηαήαηι ηυιηβηιηι 
ρβΓνβηίηιιΐδ. ^ααη1(|X1απ1 ίοίαηι 1ΐ1)ΐ•νιπι ερωτικών ίαϊδδβ 
αβ^Γθ ηιΐΐίΐ ρβΓδυαιΙβο, πια^ΐδοιαβ ρυί&νβηηι βα οαιη 1ΐ7ροΓ- 
οΗβΐΏ&ίϊδ, ({ααβ βί ίρδ3 Ηΐΐαηοηδ Γυβηιπί 3Γ^αηιβηίΐ, ηηο 
νοίαηιίηβ ίαίδδβ οοιηρΓβΙιβηδα. 8οι1 ηβ ϊ(1 (ΐϋίάβηι ο•οηδί&ί, ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. ΥΠ 

0Π1Ι1Ϊ& (^ιιοίίΐιιοί: ίϊίθηιηΐ ο&ΐΊπίηιιπι ^βηθΓ& &1Ϊ€νιΙ)ΐ οοηιιηβ- 
ηοΓ&ί& βδδθ. δβρΐθΐη ααΐθΐη ΙίΙιΐΌδ 81 ροηίιιιιΐ5, γβι•δΐιιιηιθ[ΐιβ 
ητυηβηιιη αά δβρίβιη πήΐΐα, θχ ο^ναίιηδ πήΐΐθ άαιοβηϋ ηιιηο 
ΓβοαρβΓ&ίΐ δΐιηΐ, Γ&ίΐο βδΐ θίιΐδ ηππιβη Ά.ά δβρίθπι ιηίΐίιιιη 
δοΐΜπ&ιη £βΓβ β&άβιη, (:[ΐΐ&ηι τΐάθίαιίδ θοηιιη ΐτ&^ιηβηίοηιηι 
ΒβΓ^Ιάΐ, ο^ιιαβ Ϊ&Π1 δ\ιο Ιοοο ΐηνθηΐ& δηηΐ:, αά οτητιϊΐΐιη 
ίηιατηρηίοηιτη δπ τη τη 3 τη. ΧηιηβΓΟ βηϊιη νβΐ δθχ&σίηΐα ηονβιη 
νβΐ δβχα^ία δβρΐθΐη, β 0{ΐιί1)ΐΐδ οοιαραηίθηιιιΐ: άιιοάθοπη. 
Αά 1ϊ1)ηιιη ηοδίηιια ΓβνβΓΐαπίΐΐΓ; ΙΐοβΒίΙ θπίιη δίιι^- 
Ι&ΓΪ πιιιαβΓΟ ιιίΐ, (^τιαιηνίδ άιιο νο1ΐΐιηΐη3 ίαβΓΪιιΙ;. Εΐβ^αη- 
ίϊδδΐιηβ β*; Ιηοηίβηΐΐδδίιηβ δΟΓΪρίηδ θδΐ &1) νιιι& χη^ηη, Ιϊΐΐθήδ 
ιη&σηΐδ. Ιζΐΐίδ ρασϊιήδ, ϊη (^τιΛιΐδ δίη^ιι1Ϊ5 ϊγΙοθπϊ €[ΐιΐηΐ 
ητιαίβπιϊνβ ΥΘΓδίΐδ βδδβ δοΐβηί, δβά ιΐΐΐηο[η&ιη πιϊηιΐδ δίπιΐ 
XXXII ^ ηβο^ιιβ ρίτΐδ Χ Χ Χ \ Ι . Αβΐαδ βδδβ νίάβΐτιτ βάίΐοΓΪ 
ΒΓΪΙίΐηηο βχΐτβπίΣΐ Ρίοίθπι&ΐοα, οΐτοΕί αητηιτη !< 3,. ΟΙιτ.: 0[ΐΐο(1 
ίικϋοϊιιιη ιιίίΐίιΐΓ ιη&χΐαΐθ δ ΙΐίΐβΓ&β ίοπηδ, θχ <1ιιοΙ)ΐΐδ άηοίί- 
1)αδ ίΓαηδΥθΓδίδ ραηοίοί^ηβ ιηβάΐο ο-οηδΐ&ηΐθ. 8β(1 ηβδοϊο 
αη θΓΪΐιο^Γ&ρ1ιίο&6 Γαΐΐοηβδ Ρΐοίθΐη&ίο&θ αβίαΐΐ ι^αιτυη οοη- 
νβηΐαηΐ:, ο^ιιαβ δΐιηΐ: £θγθ (βΐϊ&πι ηια^δ οοΓΤβοΐοηιηι, ο^τιοδ 
03ηδβη1;3.ηβιιιη βδί &1ίοιιΐ3.η1;ο ροδί δΐι& ίη 1ΐΙ)Γαιιι ίηΐαΚδδβ) 
αά ηοπη&δ 3. στ&πιπι&ηοίδ ο^τιΐ ροδί €1ιγ. η. ίαβηιηί βχδοίαθ.^) 
ίίοη δοΐβηί οοηίαιιάϊ ϊηίβΓ δβ Ι βΐ ΕΙ, ηίδϊ πι)! ^Γ&ηιτη&ίϊοί 
ΐρδί ρβΓρθΓ&ηι άθΟΓθΤβηιηί: μιγβεΐΰα^ οΪ7.τείθοντα• ΐη ϊη- 
δθΓίρίϊοηΐΐ»\ΐδ Γ•3τ ηιιη πτη α οοη•θοίοήί)αδ ρΓοίβϋΐΐδ θύαηι Τιαία 
βί Φλί,αβίω (άϊ Φλειονντα ία ο&πτΊΐηβ ΐρδο). ΡΓ&βίβΓβ&-) 
Φερένείχος βδί Τ. 184 (-νιγ.ον 37 ), ε'/.είνηβενΤΚ^ 10. Αίγείνας 
XI, 6, ό^οείνατο ΧΠ, 112, δεινηντο (ρι•. ηι.) Χ'^Χ 107 ίδβά 
δίναΰεν ΐΐ)(1. 18), νειν ρΐ"0 νίν ϊΐχΐ. 91, εοί-ψι-χύλαν α οοιτ. 
Υ, 56, ηρίπ-ον Χ, 68 (ερειψι- ΧΠ, 167), ατίχειν ΧΥΠ, 36, 
Πειερίδες XVIII, 3. 35, θεΓνα ΧΠ, 149, Ιιοο (^ιιΐάβηι βχ 
ΑήδίΣίΓοΜ (1οοίι•ΐη&, οιηί '&είς 3.1) θει'νω (1βπγ£ΐΙ)&ί ιιί δεις αΙ) 
^ε'ω. Ιαιη ο^ιιαβδο ϋοηιρ3Γθδ ΗθΓοηά&θ οΙίΕΐΙαιη, τιΜ ρίβηπη- 
<1ιιβ ρΓΟ οιηηΐ ει ί δθΐΊΐ)ίίιΐΓ: γϊάθΗδ ίηίβΓβδδθ &Ηοιΐιαιιΐιιιη 1) Ηιιΐιΐ5 Γθϊ ιηθ αάτηοηοιί βάυΐθδοθηδ δίτκϋοδΐδδϊιαχίδ, θ[ηϊ 
ρ1αΓΪιη3ηιιη οΙι&Γί&ηιιη δθΓΪΐ)θηάϊ Γ&ίϊοηβδ θχ&χηίη^γϊί, ^. Ογο- 
ηθΓΐ. 2) ΟΓ. ΙιιάλνίοΙι Ιηά. Ιβοί. Κθ§. 1898 ρ. 42. ΤΙΠ ΡΚΑΕΓΑΊΊΟ. 

ίθΐηροΓίδ ίηίθΓ ιιΪΓ&ηιθ[ηθ οΐιαιί&ιη, (^υο ^Γ&Γητη&ϋοί Αίίίο&ιη 
50•ΓΪΐ)βη(ϋ Γ&ϋοηβιη ΓββϋΙιΐθΓβ οοβρβηιηΐ:. Ιοία αάεοηρίυιιι 
υΐ5Ϊ οιηϊδδηιη βΓ&Ι ρίβηπτκ^ιιβ 3, οοιτθοΐοΓβ δίχρρΙθίΛιιη βίί 
(βίίαιη ία χνανόπρωρα ΧΥΊ. 1): ββά ηθδοΐθΙ)αηΐ 1ιΐ Ιιοιηίΐίβδ 
βίΐ&ιη ϊη (^νάβ-κω (ΧΤΤΤ, 166) βί θρω'σκω (ΧΙΠ, 90) εαια 
ΙίίίθΓΕίη &άάθη(1αιη βδδθ, τιί Γβοίβ άοονιϊΐ ΗθΓοάϊ&ηυδ. Υϊ- 
άβηΐπΓ Εΐιίβηι ττίίΙίί βχ οΓ(:1ιο^&ρ1ή& οθγ1ϊοι•& αβίαϋδ ΐηάΐοία 
δτιιηϊ ς[ΐΐ3ΐη βχ ΙΐίίθΓαηιιη ίοπηίδ: ς[ΐΐ3,Γβ β€[ΐιίάβπι ΗβΓοη- 
άαβ οΐιαιΐαπι &η1:ίθ[ΐΐίθΓθΐϊΐ 1ΐ30 Βαοοίινίίάίδ βδδθ οβηδβο, βίδΐ 
(ϋδδβηίΐΐ: θ(ϋΐοι• 1ι&ηιια Γβηιια ρβΐ'ϊίίδδίιηιΐδ, αΙίβΓί νβΐ ΐβΓίίο 
ροδί 01ιι•. η. δ&θοπίο ΐΠαιη Είίΐ'Ληβηδ. 8θ<1 ρΓπηο ροδί 
ΟΙΐΓ. η. δίΐβοιιΐο βΐ ϊρδθ Βαοο1ΐ}-1ϊάίδ οΙι&Γίαιη 1;ΓΪΙ)ΐιβΓΪιη. 

Ρβοο&ία ϊηίβΓ δθΓΪΐ)βηάιιιη α(1ιιιϊδδει πιιιΐίίί ίρδβ (^υΐ 
δοηρδίί δαδί\ιΗΐ; δβά ρΓ&βίβΓβα ιπαπηδ οοιτβοΐηοβδ άϊδοβΓ- 
ηηηίΐΐΓ ίοΓί&δδβ άη&β, οθγϊθ ιιηα, θ|ΐι&ηιιη οοιτβοίίοηϊΐιιΐδ βχ 
οοΠ&ίΐοηβ ουιη αΙΐβΓΟ ΙϊΙϊγο ρνοίθοίΐδ ίη πηίνβΓδίιηι ηοη βδί. 
οιΐΓ άίίϋά&ηιηδ. Βιιηΐ &1) Ιιΐδ ΐπίβι-άνιπι βίϊαπι ίοίϊ νβΓδαδ, 
€[1108 1ΐΙ)Γ£ΐΓΪτΐ8 οπιΐδβΓαΙ, ΐπ πιαΓ^ϊηβ νβΐ δηρθήοΓβ νβΐ ίη- 
ίβηοΓθ δυρρίβΐί. 8βά νϊάβηίνα- ίΐΐί ροίίαδ Ιαϊο ΐΠΐο βηιβη- 
ά&δδβ 0[α&β οδβη(ϋδδβηί, (^υαηι άβάΐία ορθΓ& 1;οίυ.ηι Ιίΐίΐηιπι 
ρβΓίΓ&οΙαδδβ. Ιηδοήρΐϊοηβδ βηϊιη οαηηϊιιυιη ηοη δηηί οηιηβδ 
βαάβηι πΐ3,ηιι αάάΐΐαβ, (ΐυοά βΓ&ί οβρίβ οοιτβοίοηδ (Ιϊΐί^βηίϊδ, 
<^ιιίηίο αιιίβηι ο&πηϊηϊ οιηηϊηο ηβηιο ϊηδοηρίΐοηβπι δυαηι 
3,άϊβοϋ. 

δρϊήΐιΐδ &οοβη1ιΐδθ[αβ ΐαηι ρηπια πιαηιΐδ πιιιΐΐοδ αρρίηχϊί, 
ίτιηι 3.1ΐθδ αΐΐαβ, ηί δίί οια&βά&ηι βοηιιη ί'Γβηιιβηί:Ϊ3,, βίδί 
ιηαιΐπΐθ οπιηϊα νοϋΕΐίΐιΙα βΐδ ϊηδίΓαϋία δαηΐ. 8ϋϊπιιΐδ ίη 
ροβίίδ, 4ΐιί άϊ&ΐβοίο ηοη ΑίΙΐοΕ δοηρδΐδδβηί, ΐαηι Αΐβχαη- 
άτίηα αβίαΐθ ΐά ίαοίϋαίηπι βδδβ: θ[η&ηΐ(^ηαιη ίη Βαοοίινίϊιΐβ, 
οηϊιΐδ (ϋ&ΐβϋίιΐδ ηοη ηπηΐδ Ιοη^β α οοηιηιυηϊ ΓβοβάβΙϊίΐί, ηοη 
βτΆί ί&ηίηηι αοοβηίΐΐϊηδ δρΐόίΛυδοιαβ οριΐδ ί^ηαπίαπι ϊη Α1- 
βπιαηβ νβΐ 83ρρΗοηθ. ΑηίΪ4ΐιΐθΓ ταίΐο ίη βο οβΓϋϊΙυι•, ([αοά 
οχτίοηα ηηηί^ηαπι ίη ηΐίίιηα δνΐΐαΐ^α νβΐ ίΐϋυΐαηι νβΐ ^πινβπι 
αοοίρίαηί, δθ<3 ίη ρηοήΐίϋδ αοοβηία ^Γ&νί ηοΙ&ηΙαΓ, ηί ίηΙοι•(1ηηι 
βϋίΐηι Ο'ίΓΟίυηββχα : παν&αλης^ βληχρας (^^βηϋ.], οβρίμοδερκει 
(τε^λεντά^Ηΰα). Ιδ ααίβηι ιηοδ ηιίηίιηβ ίηβρίαδ — ηοιηρβ 
&\) ίηίΐίο &άηιοηβΙ)3.η1αΓ 1β^βη1«δ, ηβ ι^βι^ιβι-αη! ρηοη αΐίοαί ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. IX 

57ΐΐ£ΐ1)£ΐθ δοηΐΗΠ αοηίηιιι ίηΙ^ιΐθΓβηί — • ηοη ηηηο ρι•ΐιηιιηι 
οοπιρ&Γβί, δβά ρι•ΐάθΐη βχ Πΐαάϊδ οΙιαιΊα Βαηΐίθδίαηα Ραήδΐ- 
ηΐδς[νιβ Ηοπιβή β-α^ιπβηΐΐδ οο^ηίΐιΐδ βδί.') ΚθΙϊί^ΐΐαΘ θ[υ.θ(ΐΐΐβ 
ηοίδβ, ί\ηΒ.β δίγ.α προαωδίαίς 3.(1ιιιιηΐθΐ•αηίυ.ι•, ίΐ'βθ[ΐιβηίθδ 
ρΙβΓΕθο^αβ βχδίίΐηΐ;: ία οα, άι α, ΐιιιη ίΐροδίΓορΙιπδ βί ίη 
οοηιροδϊίΐδ νφέν, τιί φοινί'/.ονώτων V, 102; βΐίαηι δίαβτολη 
ϊη έδείΰε,νηρεος XVI. 102, δοϊΐϊοθί ηβ ρήοή νοοϊ ν &άίιιη- 
ξβτβίητ. Ιηίβι-ριΐΒοίιιπι αιιίοιη βδί ηοη δΐηβ άίΐΐ^βηΐΐα, ριιηοίο 
δοίΐϊοβί δΐπιρίϊοϊ ίη δΐΐτηηΊο ΥθΓδυ. νβΐ δηρΓα νβΓδτιηι ροδίίο.") 
Ιαηι ο^αοά. &ά βάβηι 1ίΙ)ΐΊ €{ιιεθ νϊάβ&ίχπ" αΐίπίθΐ, ροδδη- 
ηιηδ (ϋΐί^βηίϊ&ηι 3.1ίθ|παηι ίίσηοδΟθΓβ, ηοη ί&ηιβη ηί ρθοοαία 
οπιηϊ& δϊνβ τίί&ίβ. ρηΐβηιιΐδ — ϊά. οιηοά οοιτβοίιΐΓΪδ ηιπίΐϊδ 
αίο Εΐΐϊα άβηιιυη ηι&ηΐΐ ϋΐ&ΐϊδ Γβίτιίαίιπ• — , δίνβ οηιηίβ, 
οοιτΐ^βηάο δηΙ)1&1;3,. Ιρδίιηι αΓοΙίθίτι^ιιηι ηηάβ άθδοηρίιυη 
βδί Μο ίΠίο βϋ&πι Ιαοιιηΐδ ϊηίθοίιιια ίαίδδβ οο^ηοδοίίιΐΓ. 
Τΐ'εκϋίηηι ηβο^ηβ δηρρίθΐηπι βδΐ ΧΛΤΙ, 48 ^£φος εχειν ρΐ'ο ΥθΓδυ. 
Ιιαΐπδ ΜίβηδΠΓέΐθ: ^^^_ν^^_ο — ,πί άθδϊηί δθχ δτΠαΙ^&β: 
ρΓ&βΙθΓβα θϊιΐδάβηα ΟΕΐ-ηιΐηΐδ ν. 16 ( οίηί βδί ρ&^ϊη&θ 
ηΐίπηιΐδ) 3.1) αΐΐα πιαηιι δοήρίιΐδ θδί, θαάβηα ο^ηϊάθπι φΐ3.β 
Χ, 23 βυν αματι προς γαία πεβόντα Ε(1^1^(^^ί, οιιηι ρΐ'ϊηια 
πΐίΐηπδ ηϊΐιίΐ ϊΙ»ί ρΐ'β,βίθΓ ίΐ'θδ ρπαη&δ δν1ΐ3.1)Η,δ δοι-ΐρδΐδδβΐ. 
Οοιτηρίθΐ&ηιηι αιιίθπι θ[ΐιαδ ρΓΪια& ιηαηηδ «(ΙηιϊδθΓαί Ιι&θο 
δΐηί δρβοπηίηα: ΧΥΠ, 2 των άβροβικων (αβροβίων οοιτ.) 
«ναξ ίερωνων (Ιώνων οογτ.). ΧΙΛ", 54 δίΥΜλη&ηαν {δί'Λαν 
ί&εΐαν ΟΟΓΓ.), βί άκόλον&ον οηιάδδηηι ν. 5δ. ΧΠ, 84 'Λατιΰν- 
φαυγας ΡΓΟ και τις ύψανχης (φ ηθ οοιτβοίιπη ομιΐάθηι βδί ). 
ΛΤΠ, 12 α&ληοανπαρμει,ίορωίβνν ρΐΌ αΟ^ληβαν επ Αργεμόρω, 
τον (οοιτ.). Αρρ&τβΐ; ί^ϊΙιΐΓ βιιηι ητιΐ ΙΛι-πηι δΟΓΪρδϊί άβ- 
ρϊη^θηάϊδ ίαηίΐΐηι Ιΐΐίθήδ ίαϊδδβ ίηίβηίιπη, δθηίβηίίαηι &•α1:βηι 
ρο^'ίαβ ηοη οιιτ&δδθ, ηιηΙίοοιπΘ ηιϊηιΐδ ηιπηβΓΟδ. δβά Ιιοηιηι 
οΐπϊάθηι βίϊαηι βϊ ο^ηϊ οοιτθχβηιηΐ ηιιΐΐαηι ίθΓβ Γ&ΐίοηβηι 1) Οί". οια&β δΓΪρδί ϊη „Η&η(1ΐ)υο1ι Λ. 1ί1&88. Α1ίβΓΐ:1ιιιιη5- 
■«'ΐδδβηδοΐιαίΐ;" Ι-, 308. 8ιιιιί &η1βπι αοοθηίΐΐδ ηοη οΙογϊοϊιθ άΐα- 
Ιβοϋ, 8βά οοπιιηΐΐαϊδ ϋη^^α^θ, Γ[υ3.1θδ ϊη Ρίηά&το ςηοηνίθ ροηθΓΘ 
δοΐβπηίδ; ηοίαΙϊΐΙβ ηίΐιίΐ ίθΓθ ρι-αείβΓ έπεΐ ΠΙ, 23; η&ηι ψοΐβαν 
ί. β. φοιβάν XII, 139 ηυΐΐυδ άυΐ^ϊίο ς[αϊη υηίοθ νθη.ιια δϊί. 
2) Ιη ίτηο νβΓδυ ριιηοίιιηι ροδϊΐιιιη XIV, 47 (,Κ. ρ. ΧΧΙ)^ ΥΙΠ, 83, χ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

113.1)111536 νϊάθπίιιι•; ηιηΐΐα θπΐπι ι•Θΐίθ[ΐΐ6ΐ•\ιη1;, ο[\ιαβ ίαοίΠίπιβ 
θΐηβηάαΓβ ροδδβηί, ιιί V, 31 μοί ρτο εμού, 49 φίλο^ένω 
ρΓΟ -ςει'νω, 53 άφνειον ρνο άφνεον ΜδγΠ&ΙϊΟ, 78 προΰέεί-χεν 
ρΓΟ τΐοοβεΐτιεν, ηί ιηΪΓβηιιΐΓ 113 βνννεγεω; ρΓΟ ΰινεχεως 
Γβροδϊίαιη ίη ηιιπίθΓοηιιη ^Γ^ϋαιη. δβά ίηΐΐ; Ιι&βο ΥΆΥΪβ, 
Ιθϋίίο βχ 3:1ΐο ΠΒγο αάδοήρία,, οιιϊιΐδ Ιβοϋοηΐδ δί αποίοι• αΐΐ^αϊδ 
^Γ&ππη&ίΐοιίδ ίιιϊί, ηοη ϊάβο ριιίαικϋ δΐιιιΐ Ιαΐ ηοδί,η. ΙΛγϊ 
οοΓΓβοίοΓθδ βαάβιη §Γ3,πιιηίΐίίοα άοοίήπα ίχιίδδθ ΐιαΙ)ΐιΙΐ. Ιπιιηο 
θί οοιτΘΧθηιηί βα ο^ηοπυη Ιοοο αΐΐαιη ΙβοΙϊοηβιη ϊη ΗΙιγο 
ϋοΠαίο ίηνβηίτβηί, ηβο^πθ αίίί^βηιηΐ: ο^χΐίΐβ ϊΐ)! θ|ΐιο(ΐαβ β&άβηι 
βδδβηί. 8ιιηί απΐβια ο^ιιαβ βα ταϋοηβ θίΐαιη ίαΐδα ΐηΐιιΐβήηί. 
V, 179 ^Ολύμπιον άρχαγον ϋ-εών Γβοΐβ βί οιιηι ηΐΗηβήβ 
οοηνβηΐβηί,βΓ ιη. ρΓ.; ^Ολυμπίων οοιτβοίοΓ οοηίΓίΐ ηαιηβΓΟδ. 
Εχΐ. 70 Πορ&ανίδα Γβοίθ ηι. ρι•., ρβΓρβΓαιη -αονίδα οοιτβοΙοΓ. 
XII, 152 ί'ρεν&ε φώτων αΐματι γαία πι. ρΓ. , Γβοΐβ ςαοαά 
πηιηβΓΟδ, δθά ΐηδοίθπίΐ αοΐϊνΐ πδΐι; ΐΐαο^ηθ εοενΟ•ετο οοιτβοίοΓ. 
ϋϊχβήδ Ιιυ,ηο €[ΐιϊ(1βηι βχ οοηίβοίπΓίΐ ϊηΐβι-ροΐ&δδβ , ηβςιΐθ 
ηβ^ο ΆΜοίοτβΏΧ ριϊιαΐΐιη Ιβοίίοηίδ ερεν&ετο βο ΟΓΪιηϊηβ αΓ^βή, 
8βά ίη 1ίΙ>Γ0 Ά οοΓΓβοίοιΐΙίΐΐδ οοΠαίο ηίΐιίΐ οΙ)δΙ&ί ςιαοηιϊριΐδ 
β&πι ίη£ιιϊδδβ ι^αίθΓΠπδ; ίίθΐη ννν 3, οοιτβοίοΓθ αάδοήρίνιηι 
ϊη ΙΠ, 47 τα τνρόΰ&εν δ εχ&ρα ννν ψίλα' 0•ανεΐν γλύ~ 
'Λίβτον. Εχ 0111Ο θ[αΐάβηι νβΓδίι νβΐ ηιαχίπιβ οιηηϊιιιη αρραΓβί 
511Π1Π1& ΐηοητΐα νβΐ βΐ,ί&ιη ίηδοίίΐα ητιιηβΓοηιιη ψχ&β ίη 1ιΪ8 
1ιοηιΐηϊΙ>ιΐδ ίηϋ. ΏβΙ)β1)α1: οοιτβοίοΓ άβΙβΓβ ν νοοϊδ πρόβ&εν^ 
φιοά ηοη ίβοίΐ:, ίη1.βι•ρΓβ1:αηιβηίθ€{ΐιβ ΐηδίιρβΓ αάάϋο ηιυΐίο 
βίί&ηι πια^ΐδ νβΐ'δΐιηι άβίοπηανΐϊ. Τ^βν^ο^ βδί ο^ααβδίίο άβ 
^Αφάρψα V, 129: αφαρηατα ί\)Ί ρήπιο δοηρίιαη Γαϋ, ΟΟΓ- 
ΓβοΙοΓ ΒχΛβτη ίβΓίίιυη Α δαδίιιΐΐί. Ραί&νβήηι άηρΗοβπι 

αηϋοιηΐΐιΐδ ίιιϊδδβ Ιβοίίοηοπι: αφαρη.α., οΗιιηιιριβ -ϊ/αΓα 
ιιίι•3ίΐιιβ οοηίιιηοία; ιηβηΐ0Γα})ίΐΘ ααίβηι οδί ηυδί^παπι ϊη Ιιοο 
1ί1)Γ0 ί&ΐβδ άυρίΐοβδ Ιβοίίοηβδ ραηοΐίδ ηοΐαίβ,δ βδδβ ΐΓα(ϋ1;&8, 
^1υα1θδ βί ίη Πολιτείας οΙιαΓία ΙιαΙϊβηιιΐδ β1 ίη Τΐιιιο^άίάίβ 
ί'ΓΒ,^πιβηΙο ηαροιτΐηιβ α<3ιιυπινΐηδ ΟχοηΐβηδΛυδ βχ Οχ7ΐ•1ΐ}ΤΐοΗΐ 
πιάβήΙ)ΐΐ5 ρΓοίΓαοΙ,ο βί ίη ίρδοΜβίΙίοβο Αβδοΐι^ΐίδορίιοοίίδοιυθ.^) 

1) V. ΑήθΙοΙ. Πολ. αά. Β\αΒ& ρ. IX* βΓΐη. XXXI; Ε^τρί; 
ΕχρΙοΓ. Γύπα ΑΓοΙιαβοΙο^ΐοιιΙ ΚβροΓΐ 1896/7 ρ. 13 (Α. ΗυηΙ). ΡΚΑΕΪΆΤΙΟ. XI 

Νοη 8πηί 1ΐ3,βο θ[παβθ|ΐιβ 1ιΪ3 αάάβΓβ ροδδίδ^) ναΐάβ 
ιηιιΐΐα ηθ€[νιβ ηΐιηΐδ ^Γ&νΐα, ηβί^ιιβ νϊάβηίιιι• ηΐΐο ίθπιροΓβ 
Β3,οο1ΐ7ΐΐάίδ ο&ιτηίηα πι&^ηορβΓβ οοιτυρία βδδβ. Λ^ΐϋα ηιιιηβ- 
Γ0ΓΠΠ1 θ]η&β ΐϋδΐΐηΐ: ρΙβΓ&ο^τΐθ ί&οίΠϊηΐΒ, Γ&ίΐοηβ ίοΠιιηίιΐΓ ; 
ΐ'&ΓΟ θχ ΐι•&ηδρο8Ϊίϊοηθ 3.1ίΓ|ΐια πίθάβία ρβίβηάα θδΐ:, ηί θ^ι-β^ίβ 
XIV, 47 Κβητοη λόγων (<ογ/ν δΟΓΪρδΐΐ ρνο ο:ρχεν λόγων. 
Νβθ[ΐιβ νβΓΟ οπχηία ΐο11θΐιά& βδδβ ιιιιΐο, ο^παθ οιιιη Γβϋί^ιηδ 
δίΐ'ορίιΐδ ηοη 3,ά απηίδδϊια. οοηνβηϊαιιΐ;, ς[υ.3- άβ Γβ ΐη αΐία 
Ιιιιϊπδ ρΓαβί&ίϊοηϊδ ρατίβ (ΙΐδδβΓΕίη. Ηίο &πΐβιη ΙΛθί άβ 
(1ποΙ)αδ Λ^. ο&πηίηϊδ Ιοοΐδ άΐοβί'θ, ιιΙ)ΐ δΐΐδρϊοίο βδί α ^•&ιη- 
πιαΐίαίδ, ηί ηιιιιιβΓοηιιη οοησηιβηίΐαηι βίβοβΓθπΐ, 0|113,θ- 
άαιη ίη ρβϊπδ ιηπ1:3.•(:& βδδβ. Λ^'θΓδίΐδ δυηί δΐΐ'ορίιαβ ρι-ίιπΣΐβ 
ηηάβοΐιηΐΐδ άιιοάΘθϊιηυδθ|ΐΐθ: (^άπο ξαΟ-έας) νάβον ^ένος νμε- 
τέραν πέμττεί '/.λεεννάν ες πόλιν^ ΐίβηι (Ιβοΐαπίδ ο^ιίΕτΐτΐδ 
0[πΐηίιΐδΓ[Πβ : {/.λει)νος ^εράττων, ε&ελει δε | γάρνν εκ βτη- 
'&εων χέων \ (αινεΐν ^Ιέρωνα). ΧϊΜΙ βδί ίη νβΛΐδ ϊΙ)ϊ 
δΐΐδρβΰίΐ: δβά ιι1ΐ:ιηΐ3, ρήοηιιη νβΓδίιυιη δ^ΠαΙια άββδί: ΐη 
Γβ1ϊθ|ΐιίδ δίΐ'ορίιϊδ οιηηΛιΐδ ρΓαβίβΓ αηίϊδίΓορΙΐίΐηι ρΓΪιη&πι. 
Ι1)ϊ αιιίβηι Ιιαβο 1β§τιιιίιιι-: (26 δ€ΐ.) ,όνβποάτταλα γ,νματα' 
νωμάται ό' εν άτρντω χάεί \ (λετιτότριχα . . ε&είραν)^ βί 
(20 δθ{.): (τΐνο^αίβιν ε&ειραν άρ'γνωτος αετ' άνΰ^ρώηοίς 
ίδεΐν. 8β(1 ρΓΟ πίθάΐα ίοιταα νωμάταί πΐχο^ταβ 3,οίίν& ροδΐτι- 
Ι&ΙπΓ, ο^α&πι Γβροηί ϊιιΒβηί Ε. ^. "ν^αΙΙΐθΓ, Αι•1:1ι. Ιιΐκίνίάοΐι. Αι•ί1ι. 
Ρΐαΐί, ηβ(ΐπβ ροδδτιταιίδ ηοη οηηι Η. "ννβϊΐίο ρι-ο οοη-πρίο 
1ΐίΐΙ)βΓβ θ[ΐΐοά άβ &(ΐηί1& άίοΐίαι- ,,οοηδρίοαα ίηίβν Ιιοπιΐηβδ". 
^11^(^ ϊ^ΐΙτίΓ 81 ηοη ηιπίβπιηδ μετ ΐη .αε^^', ηβο^ηβ νβΓΟ 
άνΟ-ρώποις ίη οιωνοΓ^ (ομι&β δπηί ηιεάβίαβ α ^βΠίο άιι1)ΐ- 
ίαηίβΓ ρΐΌροδίίαβ), δβά δΐηιρΙΐοΐίβΓ (ίά (^ποά "ννίΐΙΙίβΓ ίαοΐβη- 
άυηι οβηδίιΐΐ;) άβίβαηιυδ μετ\ ηί ίΐΐαΐιπη 8,1> βο ομιϊ ηηηιβ- 
ΓΟδ δίΓορΙιαβ 3,ηίϊδίΓθρ1ΐ3,βς[ΐιβ βχαβς^η&Γβ ο•ηρθΓβΙ? Εΐάβπι 
ΐσΐΐΐΐΓ βϋαπι νωμαται ρΐΌ νωμα Γβροδΐίιιπι ίΓΪΒπβηιπδ, ηβί^ηβ 
ηοδ ηΐ0Γ3,1)ΐίηι• οροά ηΐθ(ϋηηι ΐαηι δοΙιοΗαδία Ηβδϊοάΐ Ιβ^ϋ; 1) Γ&ΙδΟ οοΓΓβοΐιιιη βδί β1;ί&πι IX, 23. Χ, 28. ΧΠ, .53. 156. 
XVI, 89. ΧνΠ, 53. δοΙιοΗοη βδδβ XV, 34 ποτααώ ιηχΪΆΑνΜρμα 
νΐοίβηιηί Ι,ϊκΙ^ϊ^ϊοΙι βΐ ν. νΤϊΙαηιονϊίζ ; οοπηιηρϊΐ; ηαιηβΓΟδ άαο- 
ίγϋοοδ. ΧΠ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

ο^ηί θπιη νβι-δΐυη αΰΓεΓί. Αοοοάίΐ: απίβπι δίτηΐΐβ (^ηοάάαιη 
θχ ο&ιταϊηρ οοίανο, υ.1)ί ϊη βροάΐ ρηηΐΣΐβ ρΓΪιιοίρΐο Κάβο βδΐ; 
νατίο- Ιβοΐϊο: ίή τότ' "^δραβτον ρι•., α και τότ' "Αδρ. οογγ. 
ΑΙίβΓα βροάυδ Ια&ΐίβΐ; αων ώ Ή:ολνζήλωτε, ηηοά ΐη πιβη- 
δυταιη (^παιη Ιιαοβί δη τότ' ί&οϊΐθ Γβάϊσαδ άβίβία ρ&ΓίΐοηΐΗ, 
ω; ίβΓΐΪΕΐ βροάυδ, βίδΐ ιη&ΐβ ]ΐ3,1)ίί&, νΐάβίτΐΓ ί&ιηβιι βί ϊρβα 
α Ιΐιβδί δθοταηάιυη Ιβοίΐοηβηι ρν. ιη. ίηοβρίδδθ: νμμί δ — ^ 
δβά δβοπηάιχηι οοΓΤβοίοήδ 3.1) 3,Γδί: νμαιν δ — . Εχ&θοιιι&ηάϊ 
ί^ίίΐΐΓ δίπίϋιιιη Μο θ[ΐΐθ(ΐπρ οοΓαραΓβί, ηβ^|\1β υθγο νΐάβο 
οπΓ ϊη θρ. α' α- και. τότ' ρι•ίΐθ5ί3η1;ΐιΐδ ι^ηίθΐη ^£ιιίιη1 δη τότ', 
ηθο^πθ 0111• ρηίβηι Ιιοϋ ο&δΐιϊ άβΙ)θΓΪ (οί. V, 156. Ρϊηά. 01. 
ΙΠ,2δ). 

Αοοθηίηιυη αηίθπι ρΐΐιιο1;οηιιηο[ΐΐβ α 1ΐΙ>Γ&ήο οοΓΓβοίοή- 
Ι^υδνβ ροδίΐοηιηι ηιι11&ηι ίβΓθ βδδβ αιιοίοήίαίβιη ρβΓ δβ 
ραίθί, ιηΒ,χϊπιιΐδοβίβ βοηυη ιίδυδ βχ βο ηυιιο ρΓονθπΐΙ:, (^ηοά 
ϊηΙθ^Γα ίΠΐ 1θ§θΙ)&ηί; οιηαβ ηοδ δαβρβ ιηιιίΐΐίΐ. Εβοίβ ί^ϊΙτίΓ 
^|η&θ^^1:11^, ηιιιη ΐη ο. Ι ν. ά 42 δβΓναηάα δϊί Ιιαβο ίηίβΓ- 
ρυηοίϊο Ά ^Γ&ιηιη3,ΐΐοο δϊηβ άΐΐΙ)ΐο άοοίο βί ίηίβΠθ^βηίϊ 
^)Γθ£6ϋί£ΐ: υααον αν ξώη χρόνον, τόνί' ελαχεν' τι μάν\ 
ίά Θδΐ „(ΐνιΐ<1 θπίιη 3.1ϊιιά (ρι•3,β1:βΓβ£ΐ)?" 8β(1 βΐίαηι τί(ΐάν 
Ιίοηιιιη δβηδτιιη Γβάάίΐ: ,,Ιιυηο δΟΓίϋαδ βδί ΗοηοΓβιη δΛϊ 
ίΐ'Λιιίΐίπι", βί αοοβάΐΐ ({ΐιοά βα Ιβοϋοηβ ΓβοβρΙα βναηβδοϋ 
β,Γδΐδ οοΓτβρία, οιη&β ρι-αβίθΓ άιι&δ α1Ϊ3,δ δοΐα βΓ3,ί ΐη Ιιοο 
ϋ3πηΐχΐθ. Νβηιρβ βίϊίίπι ϊΐΐαηιηι αΐίβνα ρΐΌί33-1)ϊ1ί ταϋοηβ ΙοΙΗ 

ροΐθδί. Ιίθσϊίατ ά ν. 5 δί{. δίΓ. ξ' άβ Ιοοηβ: οπότε | χρεΐ 

βολοί μαχας, νΛ)Ί δαίΐδ οβΓία ταίϊοηθ ηιΐΐιΐ ΓβδΙϊίιιϊδδθ νίάβοι•: 
οηότε χρεΐόν τι κερβολοϊ μάχας. Κερβολεΐν ΐάθηι βδί αΐί^χιβ 
κερτομεΐν; βδί ααίθηι οήοηδϊοηΐ (ηοη ΐη βΐδ ηηαβ δΐιρρίβνΐ, 
δβά ΐη ΐρδΐδ ΐΓαάΐΙΐδ δγΠαΙ^ΐδ) ρι-αβΙβΓ οοΐΎβρί&πι «ΐΓδΐη βίΐαπι 
-έοί ί[\ιοά βχρθθ1ϋΙ)α1νΐΓ ΐη -οΓ οοη1ι•αο1ηιηι. Ιίΐηι οαπι 
βΐιΐδάβιη νοΛΐ αΙίβΓ&ηι ^ιιοοιιιβ ίοηηίΐιη Η&Ιιβ&ηΊηδ ακερ- 
βόλλειν (Αη.δ4;ορ1ι. Έί[. 821; α (α)αερβόλος ηΐηιΐηιπι βί 
ΐρδβ,πι άβηνβ,ίαιη), ί&οΐΐβ οδί κερβόλλοί £οηηα Γβδίϋαΐβ, 
υΐΓ&πκ^ιιβ δΐιηυΐ οδΡβηδΐοηβηι ΙοΙΙοΓβ. 

Εβ1ΐΐ|υαπι βδί αί ηοί&δ αά οαπηΐηιιηι, δ7δίβηΐ3,ίαηι, 
κίηηι1ΐ3.ι•υηι (Ιΐνΐδΐοηβυι δΐρηΐΗοίπκΙαηι ίΐ(11ιΐ1)ΐί&δ ΐηάΐοβπι. 
ΤΓαάΐί Ηίίρΐιαοδίΐο ΐη ΙΐΒοΠΐ περί ποιήματος ο&ρΐΐβ Χ., ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΙΠ 

ροδί δΐΓορΙΐΗ,δ ΣΐηϋδίΓΟρΙΐίΐδοιπθ ροηί ραΓ&σι-αρΙηιπι, ροδί 
βροάοδ, ίά θδί ροίΗί ϊηΐβσι-νπη δ7δί;βιη&, οοι•οηϊ<1βιη βί ραΓ£ΐ- 
§Γ3.ρ1ιιιιη, ΐη δηβ αηίθπι ίοΐίιΐδ οαπαΐπΐδ βχ ίνδίθπιαίϊδ οοιηρο- 
δϊίϊ β,δίεΐΊδοιιιη. Εαάβιη ρΐαηβ ΐη δοΐιοΐϋδ Ρίηάαήοϊδ Ιβ^υ,ηΐΐα'. 
Ιη ΗΙ)Γ0 απίθΐπ ηοδίΓΟ τίΐΐϊο €[πίάβπι θ&άβιη ασηοδοΐίιΐΓ, δβά 
ηβσίβ^βηίβι• ίΐ(11ιίΙ)ίία. Ρ&ΓΕσι-αρΙιπδ δαβρϊτΐδ άββδί ο|ηέΐιη 
βδί ροδϊία, οοΐΌπΐάΐδ αΐΐίβηι ποία ουιη ρ&ΓΕ^Γ&ρΐΗ οοηϊΐΐηοία 

ρίβηιιηοιπβ ίη Ιιαηο £οηιΐΕΐη δίιηρίϊοβιη τθοίαοΐα βδΐ: Ι) , 

βίδϊ ΐηίβΓάαιη ίίρρϊοίϊ αΐϋ ο^ποοχηΘ άποίηδ δΐιρΓΕ ΐιι£Γ3,€[πβ 
ρβι-ΐΐηβηίβδ, οιπΛιΐδ &1ί(^ΐΐ3,ιιίο ιηα^ϊδ ΓβιηίηίδΟπηιΐΓ ίοηααβ 
άΙ) ΗβρΙΐΒ,βδΐίοηΘ ϊηο[υβ δοΐιοΐϋδ ίΓ&άίίαβ: ^ "'^βΐ 3• Ε&άβηι 
ηοία νθΐ δίιηρίβχ νβΐ αποΐα ίη βχίΐ'θπιΐδ οιταοο^ηβ ρΐ6ΓΪδ(;[ΤΐΘ 
ο&ιτηΐηΐΒΐΐδ αρρΐοία βδί; δβά ίηχΐα δίιηρίίο'βηι 1)ϊδ, ροδί 
ο&πηίη& Λ"Ι βί VII, αδίβήδοιίδ οχηοο^υθ οοηιραΓβί. Εχ 
€[πΐΙ)ΐΐ8 ΛΤ[. ιηοηοδίΐ'ορίιΐοηιη βδί, οτιί ^βηβΓΪ Ηβρίιαβδίΐο, 
οΙοίβηιρθΓ&ηίΛιΐδ δοΐιοΐϋδ Ρίη^αήοίδ, αδΙ-θΓΪδοιυη (Ιβηβ^Εί, 
οοΓοηϊάβ οοηΐβηίυιη βδδθ ίυ.ΐ36ΐ:. 

Π. 

Ροδίο{ϊΐ&ηι βχροδπΐ άβ ΙΛιό ίρδο ρο1:ϊδδϊπι&, δβοιηίίαι* 
ηΐ άβ ροβΪ3,8 ΓβΙ)ΐΐδ βί ίη^βηίο, άβ ο&πηΐηυηι ϊηάοΐβ, δβΓ- 
ιηοηϊδ £οπιι&, ίηπι άβ ηΐαηβηδ, άβηκ^πβ άβ δΐη^ηΙοΓηηι 
ο&πηΐηιχηι αΓ^ηηιβηίίδ άίδδβΓ&ηι. 

Ρ&ηοα άβ Β&οο1ΐ7ΐϊάίδ τβΒιΐδ βχ Μδ βρίηίοηδ άϊίΙιτΓαηι- 
1)ϊδ€|\ιβ άίδοπηπδ. ^ι1ο^ππ1 ίβΊϊϊροτ& ψΐΆβ άββηάπ. ροδδΐιηί, 
1)Γβτί δραίϊο οπιηί& ΐηοίπάτιηίηι•; ηβο^ηβ βηίηι ΟΓθάο 03.γ- 
ιηβη ΧΠ. αηΐβ δαί&ηιΐηα&ηι ρη^η&ηι δοτίρίτιηι βδδβ, δβά βίδάβηι 
ίβΓΘ 1:βηιροΐΊΐ)πδ ί|Χΐϊΐ3Πδ Λ". Ηοο ,&ηητιηι 1ιαΙ)βί 476, IV. 
470, ΠΙ. 468, νϊάβηΐΐΐδοιίιβ ροβί&ηι ρήιηηηι ΐΠηά Οβί 
δοήρδίδδβ, αϊ 1ΐ3,βο άπο (ηί ρτιίο) δρ*&οπδίδ αριιά ΗίβΓοηβπι 
άβ^βηίβηι, οταΐιΐδ Ιιοδρϊίίο ίαηι αηίβ αηηιιηι 476 ατιοίηδ βραί. 
Ξένον βηίηι ΗίβΓοηίδ δβ &ρρβΠ3,1; Λ^, 11: ίίΕομιβ £ηβΓΕί 
&Ηθ[ΐΐ3,ηάο ίη δίοίΐία, ίοΓίαδδβ πηβ, οιιιη ανιιηοηΐο δΰηοηίάβ, 
6Γ3.ίθ[υβ 3, Γβ^β 1)βηί^ηβ βχοβρίπδ, -αηάβ ίδ Οίτιηρίοαιη δτι&πι 
νίοίοή&ηι ρΓ&βΐβΓ Ρίηάαηιηι βΐίαηι α Βαοοίιγίίάβ 0β1θΐ3ΓΕΐΓί 
νοίηϋ. Ώβ δίαιπίίίΐίβ αιιίβιη, (^η&ηι ίηίβΓ πίΓΠΠκ^πβ ροβίειηι XIV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

ίτιίδδβ Ρϊηά&Γί δο•1ιο1ί&δί&β ίβΓοηί, ίά άΐδοβΓβ νϊάβπιιιτ, ηιιΠ&ιη 
Θ&ηι ίϊιίδδβ η60[υ.β Ρίηάαηοοδ Ιοοοδ 0[ΐιΐ1)αδ ιιϊ1νιη1;ιιι• ίΐΐί άβ 
Βαϋο1ΐ7ΐϊάβ εδδβ ΐηΐθΐΐθσθίκίοδ. Ώοοίθ θί δυ.1)ίί1ίΐ6ΐ• άβ Ιιίδ 
ι•θΙ)ΐΐδ (ϋδδβηιϊΐ ροδί ϊηνβηία Ββ,θο 03πηΐη&, δβά απίθοιτιαιη 
οο^ηϋΒ. 1ΐ3.1)βΓβ1;, Ιιοιηο Ιίαΐαδ Ι<. Α. Μϊοΐΐθίαησβίί^), ρβη- 
οιιΐο νϊάβϋοβί ίαοίο, ιιίηιιη πηο ιηβηδβ ροδί τθίΓαοίαικίΙα 
δϊ1)ΐ ίοΓβηί ψΐΆβ δοπρδίδδβί αη δΐ&Γβ ροδδβηί, ορίΐιηβο^ιιβ 
Πϋ βα 3.υ.άαο•ϊα οθδδϊί. Νίΐιΐΐ θτίι'τπ βδΐ ίη Μδ οαηιιΐηΛπδ 
€[αο Ρίιΐ(ΐ8,ηΐδ οαι-ρΐ νΐάβΓΐ ροδδϊΐ, ^|πβ1Iι υ.ί βθ|ΐιϊ(1οιη ρηία- 
νθΐ*ίιη Οβηδ ροβία βΐ: δΐιιηιηορθΓΘ £ΐ(1ιηίΓ&ί\ΐδ θί 0]^πα(3αηι1βηιΐδ 
ίιηίίίΐΐΐΐδ βδί, ηοη ΐαιηθη ταί αβπΐΐΐΐηδ βχίδίθΓβί. Οβαιη 
Ιπδοίηί&ηι δβ ίρδβ 3,ρρβ11&ί βχΐΓβηιο οαηηΐηβ ίβΓίϊο; ϋ&ομαβ 
30|ΐιί1αβ ϋοιηρ&Γαίϊο ηπα ο^ιιΐιιΐυπι οηι&νίί ηοη βο ίβηάϋ 
τιί δβ 61 ανϊ αδδίηαπίβί, ίά οροά πιβΓΪίο ΡϊποΙηιό ΓΘΐίηο|ΐιΐί, 
δβά απιρία πιαίθήβδ οαιτηΐηίδ ουιη ίζαηίθηδο 3,ϊ;Ί•ίδ δραίϊο ίη 
ς[ηο νοίίΐί 3,(ΐΐΐϊΐ3, οοπιραΓαίηι•. Ροδίο^ιιαπι βηίηι (ν. 14 δθ[ε[.) 
οοηδΐΐϊΐίπι δηπηι ΗϊβΓοηβηι ΙαπάΣΐηοΙί άβοΙ&Γανΐί, ΐία ρβΓ^ίΙ: 
βα&νν δ αίϋ^έρα ξονϋ^αΐοι τάμνων νψοϋ πτερνγεΰΰι τα- 
χείαίς αίετός . . θκρσεΓ κρεαερα πίΰννος ίΰχνϊ 6. <.{. δ., οοπι- 
ηιβηιοΓ&ηδ δΟΪΗοβί βίϊαηι δηπιιηυιη ι•οΙ)ηΓ Γθ^ίλ,β ανίδ οβί.βΓ3,- 
ηιηκ^ηβ ανΐππι ο&ηοΓ&ηιηι ηιβίηπι, δβά ϊία ηΐ ρηηοΐραΐίδ 
Γβδ δβηιρβΓ πιαηβαί ϋίηθί-ίδ ϊηβηϊία Ιϊοβηϋα; ΐΐαοινιβ 3,1»δθ- 
Ιπία δρίβηάΐάϊδδπηίΐ οοηιρείΓαίΐοηβ Ηδ νβΛϊδ αά δηιιιη 
αΐ'^ηηίθηίππι νβηϋ: οΰτω και εμοί μνρία τταντα κελευθος 
νμετέραν άρετάν νμνεΐν, ηβηιρβ ρΓορΙθΓ ηαιιΐίαδ ΗϊθΓοηίδ 
ΐΕΤίάβδ, ηοη ρΓορίβΓ δηαηι ίαοηΐΐαίβηα. Νοη ϊ^ϋιιι• δβ 
Εκίνϋίαπι ίηίθΓ ροβί&δ άίοΐί, (^ηοά δαϋδ αρβΓίβ £αοΐΐ Ρΐηά&ηΐδ 
ο•οπιρ1ηήΙ)αδ Ιοοΐδ; ήίϋοιιίαπι βηϊπι δϋ, δι (^ηίδ δαΙ> ορνί&ων 
λίγνφϋ•όγγων ΕρρβΠα,ϋοηβ οηπι αΐϋδ 2ΐοβίϊδ ΤΗβΐ)3,ηυηι ΙαίβΓθ 
ριχίθί. ^υ^ δϊ ί^αο Ιιαΐιΐδ οαπηίηίδ Ιοοο ίβοΐβ ΓβδρίοϊΙυΓ, 
νϊάβΙηΓ Γβδρΐοί (ϊά (^αοά ϊαηι Βηίαηηιΐδ βάϊίοΓ οΙ)δβΓνανϋ) 
υΐ»! Ηβδϊοάί 0|νιαη(1αηι δβηίβηίϊίΐιη Βαοοίιγίϊάθδ Ιαιιάαί, 
Βοιωτον άνδρα βηπι άΐοβηδ βί πρόπολον Μονΰαν (191 δη.). 
Ιίαοιιΐθ φιοά α,ά Ρίηάαηιηι αίϋηβί, ρΐαηβ Ηοι-αϋί αάπιοηβί 1) ϋβΐΐα νϋα ίΐί Β., Μοδδϊηα 1897; ίίΐβιη αϋβΓ&ηι οοωιηοη- 
1»Ιίοηβιη ροβίιηοιίο βύκΐϊΐ: Όορο ϊ1 Β. ρυ1)1)1ϊο&1ο, ϊΐχΐ. 1898. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. XV 

Οθΐΐδ ροβία; ΗοΓαίϋ βηϊιη δίαηί ϊΠα ηοΐα: Ρΐηάαηιιη 0[υ.ί8- 
ςταίδ δίτιάβί αβιαπΙαίΊ β. ο^. 8., &ίθ[Πθ ΐη βοάθπι οαηαίηβ: β^ο 
αρίδ Μ&ϋηαθ ιπογθ ηιοάοε[υ.β ^τάΙά οαΓρβηϋδ ίΐιτιηα β. ς[. δ. ; 
ηαιη δΐο Βαοο1ΐ7ΐίάθδ ^1ιιο^1πβ άβ δβ: ναΰίώτιν λίγνφ&ογγον 
μελίΰΰαν (IX, 10), ιιί αΐ) ίΠο Ιιοο ο^ηοοιηβ οιιιη ιπΐΐΐϋδ αΐϋδ 
ΗθΓ3,ίϊιΐδ δΐΐιηρδίδδβ νίίΙβαίπΓ. 

Νϊΐιίΐ ϊ^ϋητ ορπδ βδί Ρίηά.αή οοπιραΓ&ίϊοηβ ιηϊηοΓθΐη 
ροθίίΐιη, δβά ίαιηβη ροβί&ιη, τιτ^βΓβ αί;€[υ.6 άβρΓΪιηθΓβ νβΠβ. 
δίαίτιιη βηίιη ίηίβΓΪΟΓθπι, (;[ηβηι ΐρδβ δΐ1)ΐ δππιρδϋ;, ηοη δΐηβ 
Ιατιάβ ίτιβίτΐΓ, ηβς[πβ ϊηάϊ^ηιΐδ βδί ηιιί δβ €[ποο[υ.β ΜπδαΓππι 
προφψηρ Η,ρρθΠθί (νίΠ, 3). ^11^ρρβ δθάιιΐο ο&νβί ηβ ϊη 
ϋοΙίΗ,ιιάαικΙο νβΐ Ηίβΐ'οηβ νβΐ αΐϊο οιιιοοιιιις[ΐιβ ίηιιηοάϊοπδ δίί 
βί ββ"πδπδ, δβά δαοή πιίηίδίβΓϋ δυ,ί πιβπιΟΓ βί ΐ3.πάθΐη 
άΐοηίαχαΐ νβΐ'αιη ίηΐΐΐΐΐΐ: ηβς[Πθ Γβΐΐοβί α, ΜπδΒ, δΐια δίΙ)ί 
ΐιηρβΓαΐ&. Ιιηρθί'ανθΓαΙ^ αηίβηι ιιΐ πιοηβΓβΐ ΗΐβΓοηβηι ηβ 
Ηοπήηβιη δβ βδδβ οΐ»1ΐνΐδοβι•βίιΐΓ , ομιοά £αοΐί Β&οοίιγίΐάβδ 
ϊηίΐ'οάΐΐοίϊδ ΙιβΓοΛπδ οίΗ,ηδδϊππδ , βχ οιπϋ^ιΐδ &1ίβι• ίοΓίπηαδ 
δΐιαδ ίΓΪδΐίδδίιη3,δ β ηηιηάηίδ ϊυβ. οοοΓί&δ ηαπ-αί, αΙίβΓ, ηβιαρβ 
ΗβΓουΙθδ ίρδθ, δηΐδ άΐοίϊδ ί3,οίΐδθ[αβ ίη8οΐυ.δ Η,ΐθ[υ.β ίπιρηι- 
άβηδ δίΙ>ί βχϊίϊΐΐιη ραΓ&ί. Ηαβο ί5Ϊίυ.Γ νοίηΐΐ ΗΐβΓοηβιη βχ 
Ιιίδ οοΙΗ^βΓβ: 86 θ[ηο(ΐιιβ άβοηιιη ηιυηΐηΐ βί ροίβδί&ίϊ 
δπρί'βπι&β βδδβ δπΒίβοίιιιη ηβο^πβ ροδδβ βίΤυ^βΓβ ηπ&βοτιηομιβ 
άΐ άβΟΓβνΐδδβηΙ;. ΙηίβΓβΓαί βηϊηι βχ αβγϊ ϊΙΗπδ δβηΐβηίΪΗ, 
ίηΐβΓ Γβ§βπι βί (Ιβΐΐιη ηοη ρηδϊΠπηι €(ποάά&Ηΐ, δβά ίαηίπη- 
άβηα ίβΓβ 0[ηΕηίΐΐηι ίηίβΓ ίβΓταπι &ίθ[Π6 ο&θΐυ,ηι^), δβΓοοιιιβ 
Ο-Γ&βοΐ 3,13 οΐΊβηΐίδ ρορπίΐδ άΐάίοβηιηΐ τβ^βδ νίΓΟδο^πβ ροίβηίβδ 
ϊιιχία άβοδ νβΐ βίϊ&ηι δπρι-α άβοδ οοΙβΓβ. Οηϊιΐδ Γβϊ ρήηααηι 
βχβηιρίιιηι άβάβηιηί Βαιηϋ ορίϊιηαίβδ α Ι/7δ£ΐηάΓ0 ΐ'βδίΐίπίϊ, 
Ηοηιιηβδ ΡβΓδαΐ'πηι οοηδίαβίνκϋηβ ϊη,πι (Ιίπ ίηίβοίί; ΡβτδαΓππι 
βηϊηι βΓαΙ, πι αϋ ΙδΟΟΓΕΐβδ, Ιιοπιΐηβπι πιΟΓίαΙβηι Ιιηηή 
ρΓΟδίΓ&ίοδ αάοΓαΓβ βί δαίμονος ηοηιϊηβ δΕίΙτιίαΓβ, οοηίΐ'α 
άβοδ βίϊαηι ηιίηοήδ θ][ΐιαηι Ιιοηιϊηβδ ίβ,οβΓθ. Ιρδβ Ιδοοτ&ΐβδ 1) ΡΐηοΙ. Ν. VI, 3 80ΐ. Ρ7ΐ;1ι. Χ, 27. Ιηίβΐΐθ^βηί ρβή1:ϊ, ιηβ 
νβΙίθιαβηίβΓ άΐδδβηίΪΓβ &13 θϊβ (^υαβ Λνϊΐ&ηιοττίΐζϊυδ ίη ΙΛγο &1ίο- 
ηηΐη β^Γθσΐο οΐβ Αη8ίοίθ1β δοηρίο (Αγ. υ. Αίΐιβη Ι, 337 δη.) ά& 
β&άβηι Γβ άίδρηί,ανϋ. ΧΥΙ ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ. 

οιυιι Ειια^ΟΓ&β Οτριϋ βηοοιηϊιιηι οοηδθΐ•ίΙ)θΐ•βΙ αΐί Ιιαο ϊ)Β,ν- 
\ίΆΥΆ δΐιρθΓδίίΐΐοηβ ηοη δ&ίϊβ οανϋ; ίάβηι ί&ηιβη ϊη ΟΓαίίοηβ 
βρϊδίιιΐϊδοιηβ ΡΙιΠίρρο Μ&οθάοηϊ δοηρίϊδ Οι-αβο-αβ ΐηάοΐίδ δβ 
πιβιηοΓβιη ταΐ^ϊοιηβ ρι-αβδίαΐ;, βί οηιη (ϋοίΐ (βρ. ΙΠ, 5): ονδεν 
γαρ ε'βταί λοιπόν ετι πλην ■&ε6ν γενέβϋ-αι, ηοη Ιιοο ρι*ο£βοίο 
άΐοϊί, £θΓβ τιί ΡΙιΠϊρρπδ άβηΐί^ιιβ άβπδ βαί, δβά ϊη δΐιηιηιο 
ΙιηηΐΒ,ηίΐΘ (^ιιίάβιη ΓοΓίπη&β ίαδίψϊο ίητα βηηι οοηδίϊίνιΐιιιη 
ίοΓθ. 8οίηιηδ Ρΐιϊΐίρριιηι αΐίίβι• άβ δβ δβηδϊδδβ, δοϊηιιΐδ βΐΐηηι 
βίαδ Α1θχαη(1ι•ιυη , δοίτηιΐδ ΑίΗεηϊβηδβδ, ροδ1;€[η&ηι άβΟΓηπι 
δποηϋη νθίβι•υηι δβΓνΐίίπηι βχηβηιηί ((^ηΐρρβ θ[ΐΐοδ ίαηι 
„3,ΐΐί Ιοη^β 3,1)βδδβ ριιί3,Γβηί, ατιΐ αητίΐϊηδ ο&ΐ'βΓβ, ααί οηιηίηο 
ηοη βδδβ, Β,ηί Γβδ Ιιοηιίηαηι ηοη οιιγ&γθ"), ίαίαΐί ί[ηαάαηι 
ηβοβδδίίαίβ ίη Ιιοιηϊηαηι ί"οο(ϋδδΗηιιηι δβΓνϊΐϊηηι ίιίΓρίδδί- 
ηιαπιο|πβ αάπΐ&ίίοηβηι βδδβ ρι-οίαρδοδ. 

Ρηίο ηιβ ηοη ϊηαΐϊΐϊίβι- ΐη Μδ ΓβΙιιαδ οοηιηιΟΓαίηηι 
βδδβ; δ&ηβ βηϊηι ηια^ηϊ αβδίΐπιαηάηηι βδί, (^υοά ίηοοΓττιρΙ&β 
ΟΓΣίθοΐαβ ηιοηιιπιβηΐδ, ηονα Ιιαβο ηοΙ»ίδ Αβ^τρίιΐδ άοηανϊί. 
ΑΙβχαηάβΓ Μασηπδ νΐχ ίοΙβΓΗ,νίδδβΙ οαηηίηα ο^παΐία ΗΐβΓοηί 
Βαοοία^ΐΐάβδ Ρίηοΐα,ηίδο^ηβ δοηρδβι•αηΙ; ΗίβΓΟ ηοη ηιοάο 
ΙοΙβΓανίί, δβά ρι•&βηιϋδ απιρίϊδ, ρηίο, Γθΐηηηβι-ανϊί. Αάάβ 
(^υοά ϊάβπι ηοη βχβ^ϋ; 3, ροβία, ηί ρυ^αβ ΗΐηιβΓβηδΐδ 
οΐ&ηδδίηιαβ (ϋ^τιηι ρΓαβοοηίιιηι ίηδβΓβΐ'βΙ, δβά οοηίβηΐιΐδ ίΊιΐί 
(1ποΐ3ΐΐδ νβΛίδ: χαλκεοΰτερνον τ' "Αρηος, ({λΐϊ\)\ΐ8 δίαίΐηι 
Η,άΐηηοία βδί αάηιοηϋίο, ηβ δίΙ)ΐ ροίϊνΐδ ^{η£ιη1 (ϋδ Ιιαβο 
£ΐάδθΐ•ίΙ)βΐ'βί : εν ερδων δε μ,η κάμοί ϋ-εός. Ταηι δί ςηΐδ 
ουιη ΗβΓοηάα ίηνβηίο Βαοο1ΐ7ΐϊάβηι ίηνβηίηηι οοηφαναί, 
ΓβοΙβ ίβ,οίί. βαίβηχΐδ άυηιίίΐχίΐΐ:, ο^αοά βί Ιιϊο ιηϊηοΓ ίιιίΐ Ρΐη- 
άίίΓΟ Η,νιιηοιι1θ(][ΐιβ δηο βί ΗβΓοηάαδ ηιηΐϋδ ΐπίβήοΓ; ορ- 
ί&δδβηιιΐδ ί^ΐίνΐΓ θί ρΓΟ ΗβΓοηάα Ανοΐιϊΐοοίηαπι βί ρΓΟ 
ΒαοϋΙιγΗάβ 8ΐηιοηίάβηι, δι άαία βδδβΐ ορίίο. ΑΙ οβίβΓβ. 
οπιηία Γΐϊδδΐηιϊΐϊα, ΗβΓθηάαδθ[αβ Βαοϋ1ΐ7ΐΐάβ ηιηΐϋδ ραΓϋΙ)αδ 
ΐηίβηοΓ. ΑΙίθΓ νϋαηι οοίΐάΐαηαιη άβρΐη^βηδ ηοη ΓβίΌηηϊ- 
άαί δΟΓάβδ, 4^^ϊ''^•"' βί^ΪΣΐιη άβίβοΐαπ νΐάβίιΐΓ, Ιοη^ΐδδίηιβ 
&ιιίβπι £ΐΙ)βδί αϊ) ΑΓοΙιίΙοοΙιί δρίηία αΓάβηϋ, ^αί ηβ ΐρδΐδ 
{{ΐιΐάβηι δΟΓάίΙίΠδ πια<ριορβΓβ ΐηί"ροίαΓΪ ρί>ίιιϊ1: οοηίΓα ίίρηά 
Οβηιη οηιηΐα δβΓβηα δαηί βί Ιίιηρΐάα, δίηιΠία αϊ•η βχ(;θΐ80 
ηβΓ|ηβ δθΓάΐΙ)ΐΐδ Ιιυιηαηϊδ οοηίαηιϊηβ,ίο. ^ι1οά αηίβηι άϊοϋ ΡΚΑΕΓΑΊΊΟ. ΧΥΠ 

"ννΐ1αιηο\νϋ:ζί\ΐ8 ηβ αρηά νβίθΓβδ ορΐάβιη ίη ΙιοηοΓβ ίαίδδβ 
Βαοο1ΐ7ΐίάβιη ( δϊοΐΐί ηοη ίΊιίί ΗθΓοηά&δ ) , ίιΐδίιιιη ιηοοίηιη 
ιηΐΐιί νίι• άοοίίδδΐηΐΐΐδ βχοβάβΓβ λ'ϊάβίηι•. Λ-'βηιιη βδί Αίίϊ- 
οοηιηι ηβπήηβιη Β3,οο1ΐ7ΐί(ϋδ ιαθπΐίοηβηι ΓαοβΓβ ; Α1θΧ3,η(ΐΓΪηΐ 
&ηίβηι ϊη ΟΓάϊηβπι Ιττίοοπιτα ροβ^Επιιη Γβοβρβηυιί, ηΐηιΐ- 
ηιηι ο[πο(1 1ιυ.ηο ο^ιιοοιιιβ ροβίαιη ηοη ραι-νί ίαοϊθΐίαηί. 
Γΐ'ηδίΓ& βηΐηι οΙ)ηΐ1:ΐίιπ- ΛΥίΙαηιΟλνίίζϊπδ , οηιηβδ ίη βιυη 
οΐ'άίηβηι Γβοθρίοδ βδδβ ρβΐ'ΙιϊΙ^βηδ, (^ηοηιηι ορβι-α δαί ηιπίία 
Α1βχ3.ηά.ηηΐδ ρραβδίο ίπϊδδβηΐ; ϋας[ΠΘ οο^ΐίηΐ' ιιί Οοηηηαηι 
ρΓίΐβΐβΓ οηιηβηι νβη δρβοϊβπι άΐοαΐ ρΓΪ0ΓΪΙ)ΐΐδ ΑίΘχαηάήηϊδ 
ΐ§•ηο1;&ηι ίπϊδδθ, ηποηΐαιη βα (1υ^^ιβη1 ίη ΟΓάίηβηι ηοη νβηίί. 
δβά οιΐΓ Μβίαηίρρίάθδ , ΡΗίΙοχβηηδ, Τίηιοίΐιβυδ, αΐίί άίΐ1ΐ7- 
Γ&ηϊΙ)οηιηι βί ηοηιοηιηι αηοίοΓβδ ηοη δίαηί Γθοβρίί, ς[ποπιηι 
ορβί'α πιτιΚει υ.δ€[υ.β αά Αίθχ&ηάηηηηι αβναηι άπταδδβ οθγ- 
ίίδδίηιιιηι βδί;? Νβηιρβ βί οήΐίοοηιηι ίηάίοίο ηοη δηηί 
ρι•οΙ)ει1:ί, δίοηί; βδί ρΐ'οΐ^αίηδ Β&οο1ΐ7ΐίάθδ. Αίθ[η6 ίά ίρδπηι, 
οΐΐΐοά Ιαηίιΐδ ίοί οαηηίηα τΐδο^ηβ αά ίΠα ίβηιροΓΗ, πιαηδβΓ&η'ί;, 
ηοηηβ ηιαηίίβδίο Οδΐβηάίί ηιηΐΐίδ Ιιπηο (^ποοιτίθ ροβίαηι ίη 
ρΓβίίο ίτιί8δΘ? Ει δοήρδίί ίθδίθ Αΐπηιοηίο (ρ. 79) Βίάτηιιΐδ 
οοηαπιβηί&Γίοδ ίη βρίηίοία. Ιαηι οροά αά Εοηιειηοδ Β,ίίίηβΐ, 
ηηο ΗοΓαίίο ϊπιίίΒ,ίοΓθ Βαοο1ΐ7ΐίάβδ οοηΐβηΐηδ βδδβ ροίβδΐ, 
δί ί[υ.ί(1βηι ίηιίί&η βδί ίΒ,οίίβ ρΓθΐ>3,Γβ: οηίπδ ίηιίίαίίοηίδ 3, 
νβίβηΐίΐΐδ ίβδί&ίαβ ηηηο βίί&ηι ιϊΙπγε βχβπιρία &§τιθδθίηιιΐδ. 
ΡΙτιίαΓοΙιηδ €[ΐΐίη βπηι 1⧕θήί ηοη βδί άπΐ^ίηηι; 1β§ίδδΘ 3,1ίθδ 
ο^ποοι^ηβ ηιυΐίοδ ΟΓβάίΙιίΙβ βδί πδθ{πβ αά Ιπΐίαηηηι ίηιρβΓ3,ίθΓβηι, 
Ιιοηαίηβηι ηιίηίηιβ οοηίβηιηβηάί ίπάίοίί, άβ 0[ηο Ιιαβο ίταάίί 
Αηπηί&ητίδ Μ&ΓΟθΠίηιΐδ (XXV, 4; ίι-§. 38): „Γβοο1βΙ)3,ί δαβρβ 
άίϋίπηι Ιττίοί Β&οοίιγίίάίδ, €[ηβηι 1β§βΙ)αί ίποηηάβ ίά αδδβι-βη- 
ίθπι, 0[υ.θ(1" β. ({. δ. Εα απίθπι ς[ΐια8 ΟΊβηίθηδ Αΐβχαηάήηιΐδ 
βχ Βαοοίι^ΐίάβ αΐΓβΓί, ηηάβ ίαηάβηι δοίί "ννίΐ3,ηιο\νίίζίΐΐ8 βχ 
αηίΐιοΐο^ίίδ (^ηίΐιπδάαπι αΙ) βο δπηιρία βδδβ? ^υ.^ρρβ Ια,Άβο 
ΟΗ,Γπιίηα βί ίηοηηάα βΓαηί βί ίηίβΠβοίη ίαοίΐίβ,, φΐΆβ δί ηοη 
δΐιηπηα Ιαηδ βδί, ροίβΓαί ΐαηιβη (βί ηπηο ροίβδί) ηιηΐίίδ 
Β3.οο1ΐ7ΐί(1βηι ρι-αβ Ρίηάαΐ'ο οοηιτηβηά&τβ. 8β(1 Ιιαβο ηοη 
Ιάβο (ϋδρηίανί, ηί άλα&ίίαν, άβ ψΐΆ ηιηΐίηδ βδί ΈΆΟοϊϊγ- 
ϋάβδ, οιιρίάα οοηίβηίίοηβ οΙ)ηΐ6Γβηι. Εηΐί 0[ΐιί(ΐ3.ηι ΕΓίίοΓ 
ΙττίοοΓηηι ΟΓάο, Ιη θ[πθηι νβηβιηιηί οηηι δίβδίοΙιΟΓΟ Α1θΒ.6θ(\χιβ 

ΒΔΟΟΗΤΜΒΕδ θά. Β1»3β. 1) ΧνΐΠ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

Ρΐηάαηΐδ βΐ δϊηιοιιίάθδ, ηοη γβηβηιηί Αίοιη&η, Ι1)70ΐΐ8, 
ΑηαοΓθοη, Βαοοίιγίίάβδ; ΐίαο[ΐιβ βί Βρηα Ώίοη78Ϊιιια (Η1)ηιηι 
δβοιιηάιιπι περί μ,ιμήβεως <ϋθθ) βί αρπά ^ιι^ηΐ^1^^,ηνιπ1 άβ 
Ιιΐδ δίίβηϋαιη βδΐ. 8βά νΐάβ (^ηίά ρΓαβπήϋΕΐ ^ιι^η1^1^&ηυδ 
(Χ, 1, 45) ΐηάίοϊ αηοίοηιια (^ιιοδ αάιιΙθδΟθηίΛιΐδ οοιαιηθη- 
(ίαΐ:: ,,ΓαίβΟΓ ρ1ιιι•θδ Ιβ^βηοΐοδ βδδβ θ]ΐιαπι θ|νιΐ α ιηβ ηοπώΐίΐ- 
Ι^ηηΐιΐΓ". Αίο^υβ δί ηΐθίΰοοήΐιιΐδ (ιιί 3,ϊΐ Λνί1απιο\\'ϊΐζϊΐΐ8 
ΗοΓ&ίϊαηο Ιοοο αδαδ) ροβΐίδ 1)β11ιιιη ΐικϋοϊίιΐΓ, 1<3,ΐίηϊδ €[ΐιΐ- 
άθηι 0|ΐιϊά ίαΐαπυη δΐί ρΐαηβ ηθδοΐο. Λ^θηιηι ροβίαιη ίιιϊέδβ 
Οαΐηΐΐιιπι ηβιηο ηβ^ΕΐΙ: ηΐδσηιπη δαίθία βΐ Ρίη(1αΐΌ Αβδθ1ΐ7- 
Ιοί^αθ αβοιιήρθΓαικΙιιηι θ|πϊδ ίαηάβηι άϊοβΓθ ανΐδϊΐ? Νθθ[αβ 
ίαπίθη ΗοΓ&ίϊιΐδ βοδ ΐΏβάίοοΓβδ ίηίβΐΐβ^ί νιιΐΐ, ο^αΐ ϊπίΓα 
δτιιηιηιιιη δΐηΐ;, δβά οιιιΐ ηϋιϊΐ Ιιαίϊθ&ηΐ θ[ΐιοά ιη&^ορβΓβ 
ρΙαοΘΓβ ροδδίί: Ιδνΐΐιιηι ΐ^ίιΐΓ ϋβΙρΜοοδο^νιβ ροβίαδ ίη βο 
ηιιπίθΓΟ ΐ'Θροη&πιιΐδ, Ά Βαοϋ1ΐ}"1ϊο1β τθγο ίρδθ(^\ιβ ΗοΓίΐϋο ΐά 
ηοπίθη ρΓΟΟίιΙ αΓοβαηιιΐδ. ϋΐδ6ΐ•ίιιηι άβ Οβο ροβία ΐικϋ- 
Ο'ϊιηιι ηιιΐΐναη δΐιρβΓβδΐ ρΓ&βΐθΓ Ιιοη^^ηΐ 0|ΐιΐ άίοϊίυτ Ιιοο (άβ 
5ΐιΙ)1ΐιηϊί;. 33, 4 δ(ΐ.): βδδβ ιηαχΐπιοηιιη ροβίαηιιη ϊηίβΓάιιιη 
βίίαιη άοπηϊίίΐΓβ βί 1αΙ)ΐ, ΐά€[αβ αρρ&ΓβΓβ βΐ ίη ΗοιηβΓΟ βΐ 
ϊη ΑγοΙιιΙοοΙιο Ρίηά2ΐΓ0(ΐ\ιβ βί 8ορ1ιοο1β; αί ιηΐηοΓβδ, {^ηϊ 
ηοη ίαηίιαη απάβΓθηΙ ηθθ|ΐιβ δρΐτϊίιι ίαπι δηΙ)Ηιηβ ββ'βιτβη- 
ΙιΐΓ, ΐηΐο ρ1βη1η1^|α8 ίηοβάβΓβ βί α Ιαρδυ οανβΓβ; ΙιΟΓαπι ααίβπι 
βχθπιρία ά&Ι ΑροΙΙοηϊαηι, ΕΓαίοδΙΙιεηβπι, Β&οο1ΐ3'1ίάβηι, Ιοηβηι 
ίη1θΐτο^3,ί€[ηβ : τι ό'; εν μ,ίλεΰί μάλλον αν εΐναι Βακχυλίδης 
ελοιο η Πίνδαρος", καΐ εν τραγωδία "Ιων 6 Χίος, η νη ^ία 
Σοφογ,λΤ]ς', επειδή οι μεν αδιάπτωτοι καΐ εν τω γλαφνρω πάνττ) 
κεκαλλιγραφημένοι' ο δε Πίνδαρος κτε. Ηαβο ϊ^ιίαι• Β3.οο1ΐ7- 
Ιΐάΐ δίουΐ; Ιοηί ίήΐιηίί:, καλλιγραφίαν βί το γλαφνρόν, θ|ααβ 
δυηί ηοη ^αηάϊδ &ΐοιιιβ δΐιΐϊΐϊηιϊδ ^βηβπδ ρΓορπα, δβά πιβάϋ 
οαϊυδάαηι, €[νιοά δαηΐ; <|αϊ βοηάιαη &ρρθ11&νβΓΪη1 Μβ,ηβαί 
αηίβηι δαπ ^α^^1ϋβ ι^βηθή Ιαιίδ. 

Νοη πΐ3.§•ϊδ ηιϊΐιί Γ^ιιαπι Βηίαηηο βάϋοΗ οοηδϊΗιαη βδί 
οηιηϊα Ηοο Ιοϋο άβ Βαοοίινίϊάβ βχδβςαϊ, δβά ροίϊδδίηια 
(ΐαβ,βάβαη βχοβΓρβΓβ, οβΙβΓα ίΐΐϋδ ΓβΙϊηςαβΓβ. ΙιΟ,ίίοΓοιη οιπη 
βδδβ ψι&τη Ρίηάαηιηι ίβ,οϊΐβ αρρατβΐ;; δίη^ηΐίδ ΓβΙ)ΐΐδ οπιαηάΐδ 
ΐβπιρυδ ίηδίιπηί ηθθ}υθ ίαοϊΐβ ραίΐΙηΓ υί δΐηβ οπιαίη αΐϊ^υίά 
ρΓθάβ3.1; ηιαχϊιηο αυίβηι άβΐ αΙ)ϊ οοιηραΓβηΙ δβηιρβΓ ορί- ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. XIX 

ίΐΐθίΐδ δίαίδ 0^11381 ίηάιιίϊ δπηΐ:, ιιί ϊη ηιιϊηίο ϋίΐΓπιίηθ: ίοβτε- 
φάνων Μοιβαν, Χαρίτεββι βα&νξώνοις, χρνΰάμπνλος Ουρα- 
νίας, ίχαη ενρνάνακτος Ζηνος εριβφαράγον; ηιτδΐΐβ κνανοηλο- 
κάμ,ον Νίκας, χαλ'/.εοβτερνον "^ρηος, γρνΰότταχνς '^ώς, ^ώς 
άργί'κεραννου, Φερβεφόνας τανίΰφνρον, Αώς μ,εγάλον^ καλλί- 
ξωνος "Ηρα, Ώαλλάδι ξαν^α, καλνκοΟτεφάνου ΰεμνάς χόλον 
Αρτέμιδος λεν/,ωλένον, όαΐφρων άγροτέρα Αατονς ^■νγάτηρ•, 
(Ιβηΐί^πθ γ.αρτερό^^νμος '^ρης, χρνΰέας Κυπριδος &ελξιμβρό- 
τον, λενκώλενε Καλλιόπα, ^ία Κρονίδαν Ολύμπιον αρχαγον 
■&εών, 6 μεγιβτοπάτωρ Ζενς. 8ιιηΐ €£παθ(1ίΐηι ϊη Μδ νηΙ^&ΓΪίΐ 
αΐοίτΐθ ύ'ϊία, ρΙθΓ&ομιβ β,πΐβηι ιηϊηϊιηθ λτιίσαήα, 8β(1 Άτίβ 
ί[ηΒ.βύί&. Βήΐ&ηπΐΐδ βοϋΐΟΓ νοοαΒπΙα οβηΐιιιη άπο οοηιρυίαί 
(^τι&β ηιιηο ρήιηπηι οοιηρα.Γβ&ηί, ίηίβΓ φΐΆβ Ιοη^β ηΐ£ΐχίηΐ3, 
ρδΓδ δΐιηΐ: βρϊΐΐιβία; Ιίαίπδ απίθΐη (τ. ΕΓαοοαΓοΙϊ^) €ΐΐ1ΐ^Θηίί 
οοηιρ3.Γα1ίοηβ ϊηδϋίηία οδίβηάίί ηοη ΐία ιηιιΐίβ, βρϊΐΙΐΘία 
Β3.οο1ΐ7ΐίάΐ οιιπι ΡΐηάαΓΟ βδδβ οοιηιηιιιιϊα , πί αρραΓβαί ΐη 
πίΓΟΟ^ϋβ δ1α(ϋπιη ποναπάί ηθ€[ΐΐ6 β}) αΙίβΐΌ δπιηβικϋ. Ιάβιη 
Γβοίβ οΙ)5βΐ'ναί ιιβτιιη θρΐί,ΐιβίοηιηι αρπά Ρϊηάαηιηι Ιοιι^θ 
ραΓοίοΓβηι βδδβ; Οβπδ βηίιη, τιί βδί άβ Αΐβΐίΐ&ηιαηΐθ αρχιά 
Αηδίοΐβίβπι^), βρϊί1ιβί& ηοη τιί οοηάίπιβηΐιιπι δβά τιί οΛιυη 
αάΙιΛβΓβ νΐάβίιΐΓ. ΡΓαβίβΓβα οπτ βδί ϋΐ'&ηΐβ, χρνΰάμπνξ^ 
ΟαΙΗορβ βί ϋϊαηα λεν/.ώλενος , Λ'ίοίοηα 7ΐνανοπλό•/.αμος? 
Χβηαρβ 01ΪΙΪ3, άβαβ δπηί δϊνβ ροΐϊιΐδ ς[ΐιΪ3, ίβηιϊηΕίβ; ηϊΐηΐ 
βηϊηι Ιιαβο ρΓορήΐ 1ΐ£ΐΐ36ηί ηβ€[ΐΐβ δϊη^ηΐίδ ρβΐ'δοηϊδ ειοοοπι- 
ηιοάαία δΐιηί. 8β(1 Ηοπιβηιιη δοΐϋοβί Ιττϊοιίδ ΐηιϊίαίιΐΓ, 
3.ριιά (;[Πβηι ηοη πια^δ άβιΐδ αϋο^ηΐδ νβΐ βίϊαπι Ιιοηιο δϊηβ 
βρϊίΐιβίΰ ηοηιϊηαΙιΐΓ, ηΐ 3.))βδδβ ηοη ροδδϊΐ θ[πϊη βχ βίδ βρί- 
Γΐιβίϊδ 0[ΐΐαβ(1αηι ηιιιΐίο ιίδυ. άβίήΐα τΐάβαηίιιι• ηβ€ΐιιβ αηϊπηιηι 
ΓθΓΪΓβ ροδδϊηί, νβΐηί δΐος, Ο^εοειδής, ϋ^εοΐς ίπιείγ,ελος, 
οίηίρρβ €[ΐΐ3,β (][ΐιίΙ)ΐΐδ1ϊΐ3βί Ιιοηαΐηίΐιιΐδ ρΓΟπιΐδΟΐιβ ίήΙϊτιειηΐ,ιΐΓ. 
Ιη οοηιρΗ,Γ&ΐΐοηΛπδ (^τιοί^ηβ Βαοο1ΐ7ΐϊάβδ Ηοηιβη βχβηαρίιαιη 
δβί^πϊίιΐΓ, (Ιΐΐ&ΐ&ηάο οπιηϊα(^ηβ άίΙϊσβηίβΓ άβρϊη^βηάο βΐ 
βχοΐ'ηαηάο; Ηηο βί πί βί. αο^ηΠΕίβ ϊΐΐα οοηιραΓαίίο ίηίβ§Γ&ηα 
δίτορίιαηι (^ηϊηΐΐ ο&πηίηίδ βχρίβαί, βί αΙίβΓΗ. ηανίδ νβηίϊδ 
οοηβϊοί&ΐαβ δβά άβηϊο^ιιβ ροΓίπηι ηαοί&β ϊίβηι ίηίβ^Επι 

1) Κΐνίδί& άΐ ΓϊΙοΙο^Ε XXVI, 14 δοιοχ. 2) ΑΓΪδίοί. Κΐιβί. 
•ΙΠ, 3: συ ^άρ ήδύαματι χρήται ά'/.λ' ώς έάέοματι τοΙς επιϋ'έτοίς XX ^ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

άτιοάβοΐιηί. ΡίηάαΓΟ &ιιίβηι ηπηηααηι Ιαηίυιη οίϋ θδΐ, δβά 
άβη5ΐΐ8 δβηίβηίπδ ίπια§ϊηΐΙ)ΐΐδ(]ΐιβ &13 αΐία 3,ά αϋαιη ίβδίΐηαΐ. 
Ιά ([ΐιοίΐαβ δαηβ ηοΐαΐϊϊΐβ, ς[ΐιοά ΡΐηάίΐΓΠδ ϊρδΗ,ιη νίοΐοηαηι 
01113,1η 03,ηϋ, βίδί ηβοβδδαήο οοιηιηθπιοι•αΐ, ίαπιβη ηπικ^ιιαιη 
Γθγθ Άηίβ οοιιΐοδ δαΙ)ΐΐ1ΐ (1βδοηρί;ΐοηβ οοΠοοαί; οοπίνα ΒΆβοϊιγ- 
Ιίοΐβδ Ιιοο 0[ΐιαπι ιηαχίιηβ δαηηι (Ιυ,οβηδ ΡΙΐθΓβηίοί θ(^ιιί οαΓδοϊ 
άβρΐησβη(1ο ΐΓθάβοϊιη νβΓδπδ ΐΓΪ})ηίί, βΐ Αιιίοπίθάβιη ρβη- 
ίαίΐιΐιιιη Ιϋπάβ,ηδ δίη^αΐα οβΓίαιηίηα νΐνΐάθ βηθ-ιταί, βΐ 
Αίΐιβηΐβηδβηι όολίχοδρόμον ψιβΏΐ οαιτηίηβ IX. οβΙβΙυΓίΐΙ 8Ϊο 
0ΘΐθΙ)Γαί, ιιί ιηβηιΟΓίαπι 1οη§•ί οιινδίΐδ δίη§ί1ΐ3,ίΐηι άβδΟΓΛβηάο 
ϊϋδίαπΓβΙ;. ΡΐηάαΓαδ £ΐιι1;βιη, ιιί ηηαιη ίά οοηιιηΘίηοΓθΐη, άθ 
ΡΙιβΓβηίοο Ιιαβο ίαηίιιαι 1ιαΙ)βί ({ΜΆβ άίοαί: Φερενίκον χάρις — , 
δτε τταρ Αλφεώ (Τύτο, δέμ,α; άγ.έντητον εν δρόμοιΰί παρέ- 
χων, κράτει δε τΐροβέμειξε δεβπόταν. 

Ιεπι 0[ΐιο(1 3,4 δΙηιοίιΐΓΒ,ιη ίοΐϊυδ αϋοιχΐτΐδ ο&πηϊηΐΒ 
βρίηίοπ αίίίηβΐ, νΐάθίιΐΓ ηοη δοΐιιιη αηίβ Βαοοίψΐΐάθΐη, 8β(1 
θίϊαιη αηίβ Ρίηάειηιπι οβΓία θϊδ ο&ηηϊηΛιΐδ £οι•ηΐ3, οοηδϋ- 
1;νιί.3, βδδβ, ίοιΊ&δδθ ρβΓ δϊιηοηΐάβηι, οιαΐ αΪΓ0€|ΐιβ ιηιιΐίο αηΐί- 
(^ηϊοΓ ίιιίΐ;. Νοη ΐά άϊοο, δΐηιΐΐΐα βδδβ ίηίβι• δβ Ιι&βο 03,Γπιΐη3. 
δίοιιΐ οναιη ονο, δβά ηί ανβηι &νΐ νβΐ άβηΐίΐιιβ αηϊιηαΐ 
αηΐπίΕΐΐ. ϋηα βδί ραΓδ νΐοίοη βί βϊιΐδ Γβΐ3ΐΐδ ίρδίί^ιιβ νϊο- 
ίοή&β άβδίϊηαία, αΙί,βΓα ηιτίΐιίοα, ίβι-Ιία ^ηοιπΐοα; Πίκ^υβ 
δαηΐ οοΓηρΙιίΓα ^βηβΓβ, οαηιιίηηΐϊΐ ΐη Ιιοο υητιιιι ^βηιΐδ (^ιιαδΐ 
ϋοηβαία, οιιιη βί δβηίβηίίαβ ρβΓ δβ οαηηΐηΐδ ηιιοάάίΐηι 
σβηιΐδ οοηβοβΓβ ροδδβηί βί ηΒ,ιτ&Ιϊοηβδ ιητΐΗίοΣίβ. δϊιηοηΐάίδ 
βηίιη οαηηβη, άβ ςαο ϊη ΡΙαΙοηίδ ΡτοίΆ^οτΆ (ϋδριιίαίιΐΓ, 
ίοίιιιη δβηίβηΐίοδηηι ίαϋ, άίΙΙιγΓαηιΙ)! α,ηίβπι €[υί νοοαΙ)αη- 
ίιΐΓ, 1(1 (^ιιοά ηιιηο α,1ίθ[ΐιαηίο ιηβΐϊιΐδ ο^ηαπι αηίβΐιαο οβΓηί- 
ηιαδ, ρΓαβίβΓ ρΓΟΟβιηίιίΓη βΐ οίαιίδαΐαηι ηϊΐιίΐ ϋϊδϊ ηαιταϋοηβηι 
Ιια1)βΙ)αη1 ροίβΓαηίί^αβ νβΐ δοΐα βα εοπϋηθή. Αρυά Ρΐη- 
ά&ηιιη δβηίβηΐίοδα ραΓδ ρίβηιιη^αβ άββοίί; ίΐΐΐιιά βηΐιτι βδί 
δΐη^αΐίΐδ δβηίβηϋα,δ ϊηίβΓδρβΓ^βΓβ, αΐΐαά Ιοη^ο ΟΓάϊηβ βαδ 
ηβοΙβΓβ, ί\\ιοά ίΠβ τιίροίβ Βοβοΐαδ ίοΗαδδβ ιηίηαδ ίαοβΓβ 
ροίαϋ, δβά ροίυβΓαηί Ιοηβδ Ιιοπιϊαβδ Οβί. δοά βχ ΐΓΪΐ)ΐΐδ 
Ιιίδ ιηϊχίΐδ ηηυπι 3,1ΐο|υο(1 βηιβΓ^βΓβ άβΙ)βΙ)3,ί, 4ίΐ3•βϊ'ϋηΓ€[αβ, 
ηαιη 1)θηθ Ιιαβο ΓπίδοβΓβ βί ΙβιηρβΓαΓβ δοία^ Βαοοίιγίίάθδ, 
υ1 υ.ηαιη βϋ ςαοά^αβ οαηηβη, ηοη άαο νβΐ Ιγιε (Ιίδΐαηοΐα ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ; XXI 

βί ηιαίβ οοηβχα. Γ3,ΐ3ΐιΐ3,δ ΐ^ϋπτ ϊηίβχίαδ 1ΐ3,ΐ3βηΙ Ιιαβο οειγ- 
πιΐη3,: Ι. ΠΙ. V. ΛΓΕΠ. Χ. XII, ηοη 1ΐ£ΐ1)βηί ρι•αβίβΓ })Γθνίιΐδ- 
οηία Π. IV. VI βΐΐαιη νΠ. IX βΐ ιιί ρυί&νβηπι ΧΠΙ, 
οηίιΐδ άϊιηϊίΐία ρ&Γδ νβΐ ιηίηιΐδ βο βχδίαΐ; άβ XI πίΜΙ δοΐή 
ροίθδΐ. Ιίαο^ΐΐβ ιιί α ΙΠ. ΐηίϋιιιπ ίαοίαιη, οιιιΐιι ΟΓΟβδί 
ίαΐ^πία Λί ηαιτ&ία ηοη βχίιΐηδβοιίδ δϋ; δηρβΓ&άάϊία, δβά 
ϊηίβηοΓβ ηβχΐΐ οοΙι&βΓβ&ί, ηβηιίηί (1ιιΙ)ίιιιη βδδβ ροίβδΐ. 8βη- 
ίβηίΐα βηίηι 0[ΐΐ3.πι ρΓοροηίί ροθία ν. 21 δΟ}., βχ ΗΐβΓοηίδ 
6Γ§£ΐ ΑροΠϊηβπι ηιηηΐίϊοβηίία άβάποία: -θ-εόν Ό•εόν τις άγλαΐ- 
ξέτω, 6 γαρ αριοτος όλβων, βα ΐρδα ΟΓΟθδϊ ίαΐ)ΐιΐ3,, €[ΐΐ3,θ 
δίαΐίιη Εκίηβχα βδί, ο^ιιειηι ορίΐηιβ ϋΙαδίΓαΐητ, ροδί ί3,ΐ3ΐΐ1&ηι 
αηΐβπι ΓθοΙΐίιΐδ βί αά. ΗίβΓοηβπι οοηιραι•&ίΐοηβ ϊηίβΓ ϊΐΐυηι 
ΟΐΌβδΐαηο|ΐΐ6 ϊηδΐϋηία. 8θ(1 ϊη ο^ηίηΐο οαπηίηβ ο^ηΐά δϊπιϊΐβ 
ίηΙβΓ ΗϊβΓοηβπι βί Μβ1βαφ^•ιιηι δϊνβ ΗβΓθτιΐ6πι? ΜΜ1 δαηβ; 
νβηιπι αϋα αΓ^ιπηβηία αΐίαπι ίΓαοΐ&ίίοηβπι ροδοβίιαηΐ:. Οδίβη- 
άβΐ'Θ νοίπϊί Β3.οο1ιν1ϊ<Ιβδ, τιί ίαπι αηίβα άϊχί, δΟΓϋδ οοπιηιαηΐδ 
1ιιαη3.η&θ πιίδβΓ&ηι οοη(ϋοΐοηβηι , βχ ο^ηα τθ^θδ ηοη ηαα^ίδ 
ο|ααπι οβίθΓΪ ηιΟΓίβ,Ιθδ θδδβηί βχβπιρΐΐ; ηοη ΐ^ΐίπτ ροίαϊΊ 
οοπιραΓΗ,ίϊοηβ ιιΐϊ, οηηι ηοη ηαβηϊαπι 3,1ΐθ[ΐΐ£ΐηι οαηβΓβΐ δβά 
νίοίοΓΪαβ Θί^ιιβδίήδ Ιαβίϊΐϊαηι οβ]6ΐ3ΓίΐΓβί. Ιίαηηθ Ιιαβο 
Μβίβα^ ΗβΓθΐιΙίδΓ]Πθ ίαΙ)ηΐ3, ηοη ίΠηδίΓ&ί αηίβ άΐοία, 0[ηί1)ΐΐδ 
νίοΐοΓΪαηι οβίβιαδομίθ ΗϊβΓοηϊδ Ιαηάβδ βχΐπΙβΓαί, δβά. ΰοτάχΆ- 
ροδϋα βδί. ΡΓ&βρ&Γαίηι• αιιίβπι δβηίβηίϋδ ο^ιιΛπδά&ηι: 
36 εν ξ'ρδων δε μη κάμοί Ό-εός, βΙ σθηβΓΗ,Ιΐ ϊΠα οιη&β 
ρΓΟχϊηιβ αηίβ £αΙ)η1ίΐηι ροδίΐα βδί (53 δ€{θΐ.): ον γάρ τις 
επίχ&ονίων πάντα γ^ ευδαίμων εφν. Ρογγο ίη ο&Γηηηβ XII. 
νϊοίοΓ βδί ρ&ηΟΓΕίίΐεΐδία , ραίτΐα Αβ^ηα δαίΣΐηιίηΐΒ, νίοίθΓΪ3, 
ΐηδϊ^ηΐδ β8,άβπιθ|Πθ Αβαοίάαηιηι Ιιβί'οπηι ΐηάϊ^βηαηαιη ίη 
ΐηίβία α^βηδ; νΐχ ί^ίιΐΓ (ϋοβΓβ ορπδ βδί, €|η&πι αρίβ 
ηιτίΜοΕί, ραΓδ Αΐαοίδ Αο1ιϊ11ϊδθ{πβ ^ραιά ΤΓοΐβ,ηι ίοιϋίβΓ ίασία 
βηαιτβί. Αβαοϊ ρΓο^βηΐβδ βίϊ&πι ίη VIII. οβΐ6ΐ)ΓΕίιΐΓ, ϋ["αϊα 
τΊΊτηΐηιτη βί ΐΐΐβ Αβ^ϊηα ηγηαρίια, Αδορί ίΠία, ΟΓίιΐδ βδδβ 
0Γβ(1βΐ3&ίιΐΓ θί Ρΐιΐίηδ νίοΐοΓΪδ ραίι-ΐα βηνϊηηι Αδορπηι 1ΐΗ,1)β- 
ΐ3αί, δβά οΐ) ίοεά&δ βϊπδ οίΐηηίηϊδ Ιαοηη&δ ί^ΟΓ&ίιατ, (^ιιΛιΐδ 
ΓαίίοηϊΒιΐδ ροβία βαδ ίΐ3Ϊ £Εΐ)τι1&δ βχδβοηίηδ δίί. Ιη άβοϊιηο 
αυίβπι ΟΗ,Γηιΐηβ νΐάβίαι• δαηβ ίβηυί βίο Ρτοβίΐ βΐϊβ,ηιηι 
ίαίοιιία οαηι νϊοίοΓβ Μβίαροηίϊηο οοηβχα βδδβ, ηβπιρβ ϋϊαηαβ ΧΧΠ ΪΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

Ημέρας Γβϋ^ϊοηθ βχ ΑΓοαάΐα Μβίαροηϋιιπι ΐταηδίαΐα; βα 
βηϊιη άβα βΐ ΡΐΌθϋ βΙΪΒ,δ άβηϊί^ιιβ δαηαδδβ βί Αΐβχίάαιηο 
μοδί Οίτιηρΐοηπι οβΓίαπιβη ρΐ'ΟδρβΓΟ θνβηίυ οαΐ'θπδ ϋβίρΐιϊ- 
οαηι νίο•ΐθΓΪαηι ίηΐ^αίδδβ άϊοϊίπΓ. Ιη ρΓΪιαΐ ανιίβηι οαηηΐηΐδ 
δίηιοΙταΓ&ια ηηηο άβηιυιη ΐηΪΓθδρΐοβΓβ ροδδαιηιΐδ, ροδίς[νΐ3,ηι 
^ϊΙ&ιηοΛνΐίζϋ ΕΠίδϋί^ιιβ άοοίήηα ί&ΒιιΙίΐθ (^ιι&θ ίΙ)ϊ βχδί&1)3.1; 
α,Γ^ππίΘηΐιυιι ραυίΐο οίαηοι-β ϊη Ιαοβ οοΐΐοοαΐιιιη βδί. Ι1;α€ρβ 
δπηιιηα οαππίπΐδ 1ιΐ8 δβηίθπΐπδ οοηΙίϊηβΓί νίάβίιΐΓ (ά 21 δθ[€[.) : 
φαμϊ και φάβω μεγιΰτον κνδος ε'χειν άρετύν' πλούτος δε 
'ΛΟίΙ δειλοίβίν άν&ρώπων ομιλεί, ε&έλει (ϊ' ανξειν φρένας 
ανδρός, 6 δ εν ερδων ϋ-εονς ελττ,ίδί %νδροτερα βαίνει 
Λεαρ. Ηαβο ρΓΟρίβΓ νίοίοΓθΐη Αΐ'^ϊυχα βί (^υοάαηιηιοάο 
(1β Αγ^ο άί(:ίΆ βδδβ Οδίβηάιιηΐ; νβΓδίΐδ 17 δΐ{€|.: Κρονίδας 
^Ια&μιονίκαν 0•ηκεν αν τ ενεργεβιαν. Γαΐϊΐιίαπι αιιίβηι 
ο&πηΐηΐδ νϊάβΓβ νίάβιηυ.Γ άθ ιηυΐΐβηΐιιΐδ ρβ,τιρβΓοαΙίδ ίαΐδδθ, 
^[ααβ Ιονβπι οΐΐιη Ιιοδρΐίίο βχοβρβήηΐ (][ΐΐίΐδθ[ΐιβ ΐΐΐθ ιαα^ο- 
ρβΓβ ΓβΓηιιηθί'αΐ'ϋ;. Ορϋιηιΐδ ΐ^ΐίιΐΓ αίοιαβ ΐηίΐιηιΐδ ϊη Ιιοο 
(Ιΐιοο[ΐιβ οαιταϊηβ ρδ,Γΐϊιιιη ηβχιΐδ οοιηραΓβΙ;. Αάάο βδδβ αΙ)ί 
«Ιυρίβχ δΐί ηιτΐΐιίοα ρ&Γδ, ηαιταίϊοηβ δίαίΐιη ροδί ρήηοφίιυιι 
ϊηδβΓία άβ Ιιιάοηιιη €[αί1ϊαδ νΐοΐοήα ραΓΐα βδί 0ΓΪ§ίηϊ1ϊαδ. 
Ηοο Γαοΐαιη βδί βί ίη νίΠ. βΐ ΐη XII., ϊΐΐίο ηαΐΐο ϊηίβήοΓβ 
νΐηοτιΐο ΐηίβΓΟθάβηίβ — οβΓίβ ηοη οβΓηΐΙαΓ €[ηίά ρι-αβίβι• 
Νβιηβ3,βοδ Ιαάοδ οοηιιηιιηβ δίί Αάι•&δ1:ί βχρβάϊΐίοηϊ ίηίααδίαβ 
βί Αιιίοιηβίϋδ νϊοίοήαβ — , ζΛ, ίη ΧΠ. ηιαίία οαιη αι-ΐβ, 
ουηι ΗβΓουΙβδ Νβιηβ&β οιιηι Ιβοηβ Ιιιοίαηδ ρΗ.ηθΓ3,ίΐαδΐ;8,β 
νΐοΙοΓΪδ €[α3,δΐ ίιηα^ο χηοηδίτβίαΓ. δβηίβηίϊοδα αιιίθηι ραΓδ 
βί, ρΓίταϊ οαηηίηϊδ αΐϋπιιιιη δ7δίβιη3, οοοηραΐ; βί ίβΓίϋ ραυίΐο 
ιηΐηαδ οιυαιη άαο ιι1ίίιιΐ3, δ^δίβιτιαία; ϊάβιη Ιοοαδ βδί δβηίβη- 
ίΐίδ ϊη ηοηο (Ιαίαδ, βί ϊη XIII. ϊρδίιιη ρηηοίρίυιιι αΐ) βΐδ 
Ηί. Α1Ϊ3, οαηηΐηίΐ αιηρία αιιΐ οαΓβηί δβηίβηίϋδ ^βηβι-αΙΛιΐδ 
(Χ), ααί ΓίίΓαδ Ιιαίιβηί; (V), ανιί άβηϊθ[υβ οιιιη ΙαυιΙΛιΐδ ϋα 
ϊηίβΓίβχίαδ, ηί ρβΓ δθ ραΓίβιη ηοη βίββίαηί (XII). Οβίβηιπι 
βϋαπι άιιοάβοΐπιιιιη βχ βΐδ βδί ΐη οιιιΐΐιαβ ιιηΐί&δ ΐΐΐα ιιιΐ8.πη 
Γβ(ΐιιΪΓβΓβ δοΙβηιιΐΗ ηιΐηΐηιβ άβδΐάβΐ'οίαι•; οαηΐίαι• βηΐιη ίοΓίίδ 
ραηβΓΗ,ΙΐαδίΕ οιιηι ί'οΓίΐ ραίΐ'ΐα Αβ^ΐηα ίΌ^ί^1)υδ^]αο οΐπδ ΙιβΓοΐΙίυδ. 
Νοη ΐ^ΐίαΓ αΓδ ΐη οοπιροηβηίΐΐδ ναήΐδ ρο,νίΐΐίυδ Ηαΐο ροβίαβ 
ίΐβίηΐί, βίδί ηοη βΒ,άβηι αΐιΐί^αβ βχΗΐΙ)βίιΐΓ. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΧΙΠ 

ϋβ άίαίθοΐο €|ΐΐ3, Β&οο1ΐ7ΐϊάΘ8 τΐδΐΐδ βδί ί&ηι ΒηΙ&ηηπδ 
βάίίοΓ ροΐϊδδίιηα άβοΙ&Γ&νΐΐ, Η,ΐία ΤνΈαιηοτνϊίζΐπδ &(ϋβϋί1:Λ) 
νβι•3ΐη Όοήάβηι, 0|ΐΐίΐ1ΐδ ίαΐΐ; νβΐ άρπα Ερίοΐιαπηιηη νβΐ 
3.ρπ(1 Αίοιηαηθπι, ηοη ηι&^ϊδ ς[Π3,ιη ϊη Ρϊηά&ΓΟ ^Γ&ηιιααίϊοϊ 
2,^ηονβηιηΐ, δθά θδί δβπηοηίδ ίοηαα νβΐ βρΐοα νβΐ οοηιιηυ.ηΪ8 
ροβίΐοα οηιη Ώοήοα βΐ θχ βχϊ^ιΐ3, ραι-ίβ βίίαια Αβοϋοα 
•(:βηιρβι•&ί3,, ιη&χΐΐίΐβθ[ΐΐθ ίΐοοβηίηδ νιιΙ^&Γθδ δτιηΐ. Α βδΐ: ρΓΟ 
Ή να. ρ1θΓίδ(ΐυ.β, υ.1)ί ϋοήδ ϊΐΐ&ιη νοοαίθηι ΙιαΒβΙ^α•!;: 1ι3,1)θι'θ 
απίθΐπ δοϋία βδί βίί&ιη ϊη Ζί/νό^ είρήρα Αλγ.μ,ήνα μ,ηλον 
(,,ονϊδ"). 8βά ρΓ8,βίβΓ63, Βαοοίιγίϊοΐβδ δΐιηϊΐβδ δοηοδ νϊίαηδ 
άΐδδίιηΐΐβδνβ δβοίαίυδ φημα άϊοϋ βχ Ιαάβ βί, Βοήάβ ηιΐχίιιαι, 
ϋβιη κνβερνήτας, άδμήτα δβά αδματοι, ληΰταί δβά λαΐς^ νά, 
3λ> 63, Γθ^υΐα ^Α&άνα Ι&ηίππι θί ^Αϋάναι βί προφάτας^) 
άϊδδΐάβ&ηΐ:. Οπι• ροδΐ ξ η ρΓ3.θίβΓ3.ί, ηβδοίο; δβά οβΓίβ βί 
ξάλος Πολνξαλος^ ΐίβια Τροζάν άοηοιυη βδί βί αρπά Ιιηηο 
δβιηρβΓ ετΐίξηλος πολνξηλος πολνξήλωτος Τροιξηνία (Χ^Τ^, 58) 
βχδίαηί. ϋβηΪ€[ΐΐβ τζαρηΐδων XVI, 13, τιί αριιά ίτασΐοοδ; 
άοήοΐΐιη βδί τΐαράα νβΐ παράα. Τ άοήοΐΐιη ρΐ'Ο Σ ϊη 
■αηϊτθΓδοιη ηοη Γβοβρίιυη βδί; ϊί&ο^ηβ σΰ, ηοη τν πί 
δαβρβ αραά Ρϊηά&ηοη (ηΐδί θ[ποά άαίίνί βηοϋίίοβ, ίοπηα 
τοι θδί, ο[ηαηι ϊοηΐοα 0]^πο€[ηΘ άΪΕίβοίπδ Ιιαί^βί, βί όρϋ•ο- 
τονονμένη δβηιβΐ άοΐ'ίοβ τίν, XVII, 14), βί ΐη νβΐ'Ιιοηιηι 
ίβΓίία ρΙιΐΓ&Ιί ρ1θηιπιο[πβ -σι(ν), ιιί φαΰίν, είσ/, Ι'ογονΰί, 
οίκεϋβι, βί ίη βαάβηι δΐησ\ι1&ΓΪ εφίηαι. 8βά οΙ)δβΓν3,ίτΐΓ 
(^ηοοΐ αηίθοβάβηίβ α (ξ) ίβι-ίΐα ρΐιιταΐΐδ ΐη -οντι βχΐί: 
τιτάΰΰοντί Λ", 22, καρν^οντι ΧΠ, 231; ΐίβηα δί βϋάβηάΒ, βΓ&ί 
νοοαίϊδ , (;ιυ.αηι θΐϊδίοηβηι ΓβδριιβΙ)&ί -ονΰι{ν): βενοντ 
ΧΛΤΙ, 10, βρί^^οντ ίτ^. 4, 17; οοηίΓ& -ονβιν βδί ηβοβδδ&ήο 
IX, 45 ανξονΰίν το. ΡΓ&βίβΓβ3, Ιιαβο δΐιηί άοήοα: ενκλέϊξας 
ΛΤ[, 16, δοίαξε Χ, 87, παίάνι'ξαν ΧΛ'Ι, 129; ϊηβηϊίίνιΐδ ϊη 
-εν αΐϊοιιιοίϊβδ : ερνκεν (Ιιοο αοοβηίυ.) ΧΛΤ[, 41, &νεν ΧΥ, 18 
(ν πί αρηά ΗοηιβΓίιηι Ρίηά&Γΐυη αΐϊοδ), ϊαγεν (ηιοηδίι-3,ηίϊΙ)Π3 
ηνιηιβηδ) ΧΛΊ, 88, φνλάββεν ΧΛΤΠ, 25, δβά ηβοιηβ δβηιρβΓ 
(λαγχάνειν από Γ\^, 20) ηβί^ιιβ ιιη(|[ΐιαπι & τβΛίδ ίη -ε'ω 1) &δίί. Οθΐ. Αηζ. 1898 ρ. 152 8(ΐ(ΐ. 2^ι Μοηιιϊί Γ. \ν. 

ΤΙιοιηαδ. XXIV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

(είψαοεΐν ονδεν Ι ά 37): αΐ ρΓΟ ει 1)Ϊ8 ίαηίιιιη, νίν (δθπιβΐ 
μιν ΐΓ&άίΐπιη, Χ, 111), Ό-ατηρ = 9εατης α άοηοο &άΰ&αι 
IX, 23, 'όρνιχες V, 22 δο^. Λ'β^Μθ Γ3.Γ&Θ δίαηί £οηη&β ΑθοΙϊο&θ: 
αμμί XVI, 25 (νμμ,ι νΠΙ, 97 ?^, κλεεννός ϊχιχίΆ. κλείνός, 
ψμεν, εμμεναι (Χ^ΤΙ, 14) ϊιιχΐ& εΐμεν (IX, 48), Ι'λλαθί 
Χ, 8 (οΐΤθηάΐί α): ίιιπι ηοη ρΐΐΐδ δβηΐθΐ Μοΐβα V, 4, ί1;θΐη 
δβηΐθΐ λαχοίΰαν XVIII, 13 δοΐ•: &(Ιάθε7ΓαΟ•ρ7;σαί?(θ{ΐιθ(1 ρΓορ&Γίϊ- 
ϋΐρϊο 1ΐ3,1)θθ) ΧΠ, 227. ^ίνηντο = δινεοντο βδΐ XVI, 107, δθά 
αοοβηίπί'ίΐίδο (-ί; ντο (ίηδίηιοΐπιη. ΕρϊοΣίΐιΐδοΙθηίίοΓαδυιιΙλάχί^σί 
(ΛΑΧΗΙΟΙ) ΧΛ'ΠΙ, 3 δ(ΐ. βί ^άλητιβι %. 20, 2, ^ηοά ριο 
οοηίΐΐηοίΐνο ηΐϊί^πβ αοοίρΐβηάυιη βδί. ϋΐ^απιιηα ίη 1ίΙ)Γ0 
ηοδίΓΟ ηπδοιιι&πι οοιηραΓβί; δβά α ροβία ΐρδο δοηρίιιιη 
βδδβ ρυί&νθΓΪπι, ΐΐΐ)ΐ θο οηιΐδδο Ιιΐαίπδ βί, δίοπί α ΡίηάδΓο; 
ίε,ΐδηπι (ϋ^αηιιηα βδί ϊη εϊλετο {^-)ών V, 75, η&ιη ^^ίον ίχιίί 
βΐ ^^ιός ,,νΐηΐδ", δβά ιός ,,δ&^ΐίΕ" Θ3. οοηδοηα ο&ηιΐί^), 
αηάβ Ηοπιβηΐδ βο ΐρδΟ νβΓδίι, (;ιυβιη Βαοο1ΐ7ΐϊάβδ ΐπύίβ,ΐνΐδ 
βδί (^ 116): ανταρ ο βνλα πώμα φαρετρης^ εκ ί' ε'λετ 
ιόν. Αάάβ (β)ιανϋ•είς XVI, 131, (^-)ιαίνετ^α ΠΙ, 68 ? 
(ν. Ά,άη.). Νυη(^ιι&ιη απΐεπι αοοβάβηΐβ ^^ αά οοπδοη&ηι δ^ΐΐαΐ^α 
ρΓοάηοίίνίΓ. ΟβίβΓίιιη ρΓΟ ηαιηβΓοηχαι ηβοβδδϊΐ&ίΛνΐδ νβΐ 
μόνος ροΰία αάΙιΛβί νβΐ μοννος^ κόρα βΐ κούρα ^ ΐΰος βί 
Ζσον, κάλος βί καλός; ιαβηιΟΓαΒίΙβ άλα&είά αά ηοπηαηι 
ϊοηίοί άλη&ηίη. 

ΠΙ. 

ϋβ ηυηιβΓΪδ Βαοϋΐιγίϊάβΐδ νβΓδΛιΐδοιυθ , δΐτορίιαηιιη βί 
ο&Γΐηϊηυηι οοηιροδΐΐίοηβ, νΐάβο ιηΐΐιΐ ραιιΐΐο ρΐιιτα άϊοβηθα 
βδδβ, βο οιηϊάβπι ιη&^ΐδ, (^ηοά ίηδί^πΛιΐδ Ιιίδ ηονίδ οορΐίδ 
ροίίίΐ βΐΐαιη αά νβίβΓίΐ Γβοίϊπδ ίηίβΠβ^βηθα αΐϊ^αίά ΐ"»ΓθβοβΓβ 
ροδδαιηνίδ. 

δοηρία ΐ^ΐίιΐΓ δΐιηί Ιιαβο οαι-ηιίηα ρβΓ οοΐα, ί^αα ν&Ιΐοηβ 
Αηδίορίι&ηβιη Β7ζ&η1:ΐιιιη ορβΓα Ρϊηοΐίΐη, 8ίηιοιιϊάϊδ, δϋοΓαπι 
ροβίδπιπι 1ρ•ϊϋοηιιη άί^βδδϊδδβ &0ϋβρΪΓηιΐδ. ΜΗηβί βα ΓίΐΙΐο 
ϊη Ρϊηάαή 1^ι^^^δ ^ηΐ 1ιο(ϋβ βχδίαηί, βίδΐ ηαηι δίποβι-β αΗςιυβ 
Ατΐδίορίΐίΐηβα ηιβιηΙ)Γοηιιη άίνΐδίο 3.(1 ηοδ ρΓορβ-^&ίίΐ δϋ 1) \ν3,ο1ίβπια§β1 ; "ννϋαιαοΜίϋζ ρ. 15•2. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. XXV 

άιιΜί&Γΐ ροίβδΐ. Ιρδϊ ροβίαβ οχβάβικϋ δπηί ηοη (ϋνίδίιιι 8βά 
οοηίιιηοίίιη ίοία8 δίΓορΙια» δοήρδΐδδβ ■'■), £ιιΪ8860[ΐιβ 3,ηϋο[πίΙ.ιΐδ 
δίιηίΐΐϊιηαηι δρβοΐβιη ο&ηηίηΐδ αΐΐοιιϊιΐδ ΐ7Γίοί (ιη3.χίπιβ άΐίΐιγ- 
Γαηιΐ3οηιιη Γβοβηίίοηιπι, €[πί βίΐα,ιη δίΓορΙιίδ οατβΓβηί;) αΐθ[πβ 
ΟΓ&ϋοηίδ ρβοίθδίήδ, ηβομιβ δοΐτιηι δρβοϊβπι δβά βίί&ιη ΐρδ&ιη. 
ηιιπιβΓοηιιη οοιηρα^βιη, ρο8ί€|ΠΕΐη οΐ'&ϋο β,ά βχβιηρίΐΐιη 
(ϋίΙιτΓ&ηΛοΓπηι αϋοπαιαο^ηβ ΟΗΤπιίηιιηι ΙττϊοοΓίιιη ηψηβΓΪδ 
ηίϊ οοβρϊΐ. ") ΑΙβχΒ,ηάηηα, απίθΐη αβΐαίθ, οΐΐιη ΐαιη ηοη 
οαηβΓθηίητ αηίΐο^ηοηαη οαΓηιΐηα, δβά Γβοίί&ΐ'βηίυτ Ιβ^θΓβη- 
ίιΐΓς[ΐιβ, ΐη πιοάναη νβΐ Ηοπιθγϊ νβΐ Ευι-ϊρϊοΙϊδ νβΓδΛιΐδ 
(Ιϊνίδϊδ βϋαιη ϊη ΡϊηάαΓο οβίθήδηηβ οριΐδ ίαϋ, οοοπρ&ηιηίο^χιβ 
ρΓονΐηοϊαηι 3, ηιιΐδϊοίδ άθΓβΙϊοΐΕπι ^Γαηιηιαϋοϊ πΐΘίηοί€][ΐιβ. 
^π^ ε[ΐια δοϊβηίϊα βαηι αάηήηϊδίΓανβήηί;, ίαηι ραηΠο πιβίίιΐδ 
θ[Π&ηι αηίβΐι&ο άΐδοβί'ηβΓβ ροδδίοηπδ; ηοη βηίηι βδΐ νβΓΪ 
δπηϊΐβ, ΐηίβΓ 6&πι άΐνΐδΐοηβπι (^η&ηι Αήδίορίι&ηβδ — δΐνβ 
&1ΐπδ ίαίί — ίη Β&οοΙιγΙίάΘ ίηδϋίηίΐ βαηιθ|ηβ ο^ηαπι ίαηι 
οοηΐΐδ οβΓηπηιΐδ ρβηηηΐΐηπι ΐηίθΓβδδθ. 

Ιη ηηϊνβΓδπηι ϊσΐίηΓ νΐάβηηΐδ οοΐα 3,1) Ιιΐδ ^Γ^ηπτια- 
ίίοίδ οοηδϋίπίβ, ίήηιβίΓί δΐνβ ίβπιρΟΓηηι ΧΥΠΙ ηιβηδίιι-αηι 
ηοη βχοβάβΓβ, δΐοηΐ; ηοη βχοβδδΐί πονς τΐιτίΐιηιίοοηπη; ηαπι 
άβ ρ3βοηΐοί8 υδ€{ΐιβ 3,(1 XXV ίβπιροΓα βχίβηίίδ ηοη βδΐ: 
ηηοά Ιιϊο άϊδδβΓ&ηι. Εχίδηί ίαηιβη ρΓαβίβΓ ΙιηηΐΘίτοδ &1ίο{ΐιοί 
ΙαΤρθΓοαίαΙβοίοδ (ηΐ V, δίΓ. 9. βρ. 1. 3) βίΐαηι ίβίΐΆτηβίτϊ 
ρ3,ηοί: νίΠ βρ. 2. IX, 10. XIV, 6 (ηί οπιίίίαπι οαι-ηιβη 
XVI ηηηιβήδ άϊϊβοίΠπηίδ δοήρίΐΐηι), βΐ ίη δίΓορΙια ο&ηηίηίδ 
ΧΠ νβΓδίΐδ δβχΐηδ δβρίϊηιπδ€[ΐιβ δβπιβΐ ίη ηηηια βπηιομιβ 

ίβίΓ3πιβίηπη οοαοίί δπηί: _ν>___>^ ^^_ν./^_; 

ίίβηι ίη βίπδάβηι βροάο δβηιβΐ ΐβΓίίπδ €|ΐΐ3ΓΊ:ιΐδ€[ηβ : ^ - 

^ ^^_ν^ν^_. ΡοίθΓαηί 3πίβπι 1ιί ηίήί^ιιβ οοη- 

ίηη^ί δβοιιηάυιη Γ3ίίοηβηι 3, ΒοβοΜιίο οΐ3,Γί8δίηιο νίΐ'ο 
ίηδίίίπίαηι. ΟοηίΓα ίη βοάεηι οαηηίηβ ΐηπιβίΓΐ ΗτρβΓοαΙα- 1) ϋίη Θ8{; βχ ηηο Ιιοο ρΓοηαηίϊανϋ "^ϊΐ&ηιο-ϊνίίζϊπδ, ουϊιΐ3 
8βη<;βηίί3, 03,πηϊηίΐ3η3 πιβϋοίβ Ιαρϊάί ΐηοϊδΐδ, ίηηι ΟΓβδίϊδ Ευηρΐ- 
άβαβ ί"Γ3,§πιβηΐο οΙα&τΐΆΟβο ϊηβϊ^ϋθΓ οοηβηη3,ί3, ββΐ V. βί. ΟΗγΙβΙ; 
Ρίηά. ρ. XIV 8(1. 2) Οίο. (Ιε ογ. ΠΙ, 18δ: ίηάβ ίΙΙβ Ιϊοβηϋο)• 

6ί άϊνϋϊοτ β,ηχίί οαίΤΐΐ/ταηώηβ, €Μήΐ8 ηιβηώτα εί ρεάββ, ηί αϋ 
ίάοη (Τ1ΐ8ϋρ1ΐΓ3,8Ϊιΐ8), δΜ«ί ίη οιηηί Ιοαιρΐβϋ οταϋοηβ άί^ιΐ8α. ΧΧλα ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

Ιβοίί δβιηρβΓ άΐνΐδΐ δπηί: — ^^-^^-\ό-^ — (δίτ. 
1. 2; 7. 8; βρ. 2. 3), αίθ[ϊΐβ ϊη ρΓΪιηΐ ηιΐΕ βροάο βϋίίπι 

δοαίαΐβοίτΐδ ίη οθίβΓΪδ βροάίδ ηοη άήάδπδ: - ^ "^ - ! 

^ ΓοΓίαδδβ ϊσίίιιι• ΐρδϊ στΗ,ηιιη&ίϊοΐ βΐϊίΐηι δΕβρΐιΐδ 

ρβΓΪοάοδ β 1)ϊηΐδ ιηβηιΙ>Γίδ οοπιροδϊΐαδ αάπιίδβΓ&ηί, ουί ςυίάβπι 
Γβΐ βΐΐαηι βχ Ρίηά&ΓΪοϊδ δοΐιοΐΐϊδ £άβδ αοοβάίί. ΤβΓ βηίιη 
ίΙ)ϊ Ιβ^ϋτιτ: τά δύο μία εβτΐ περίοδος (αά 01. IX, 124. 
134. Χ [XI], 24), αάδοήρίαιη η1 νΐάβΐιΐΓ ά\> βίδ, οιπΐ β&δ 
ρβιΐοάοδ ίη ιηθΐηΙ)Γ3- δταβ, (ϋδδοΐνϊδδβηί. ^) 

Νβθ[ΐιβ νβΓΟ ραίανβΓΪιη ίΐα ιηαΐβ ίβοίδδβ Ατΐδίορίΐίΐηβιη 
οβίβΓθδθ[ΐιβ, θ[ποά ίη τιηίνβΓδαιη ρβΓ οοΙη, Ιιαβο οαηηίηα (|υ.£ΐπι 
ρβΓ ρθήοάοδ δθΓίΙ)βΓθ ηιαίπβηιηΐ;. ^ΐι^ά δίί πιβηι1)ηιηι νβΐ 
τίούς, ρΓοΒβ δούηπδ; ρβήοοίηδ ο^ποο^πβ β 1>ίηίδ ηιβιηΙ^Γίδ 
δίηιοία βΐ. ηοία Γβδ βδΐ ηθε[ΐΐβ άίί&οίΐβ &ηίιηο οοηιρι-βΐιβηάί- 
ίατ, δβά Βοβοΐίΐιίαηί νθΓδηδ, ο^ηί β&ηι οιιαοο^ταβ ιηβηδνίΓ&ηι 
δ&βρβ βχοβάβ,ηί, αβ^-β βΐ ίηίθΠβ^ιιηίηΓ βί ΓβοίίαηΐΐΐΓ, ηβ(ΐυ.β 
οηιηίηο βίαδ δίχορΙι&Γππι άίνίδίοηίδ ΓΣΐίίο δαίίδ αρραΓβΙ 
^η^{^ βηίηι οατίδαβ βδδβ άίοαδ, οητ ίη Ρίηάαήοί οαηηίηίδ 
Οΐ7ηιρί3θί IX. δΐτορίια β&ύβιη ρΐβ,ηβ ηΐ6πιΐ3Γ£ΐ: -Ό-^^-'^- 

βί -^ - ^ ^ , ρο^1:ο{υ3,ηι (^ιι&ΐβΓ άβίηοβρδ ίη δίη^αΐαδ ρβηο- 

άοδ οοηΐηηϋία δηηί, ^|11ίη1ο Ιοοο δοΐαίίΐ ρβΓ δβ βχδίαηί., 
ίηΐβΓΟβάβηΐβ Ιιί&ίπ δ^11&ι)&^[ιιβ &ηοίρίίβ? Αοοβάίί (;[νιοά ηιίηίηιβ 
ηΐ)ί(^ΐΐβ οβΓίτιηα αΐί^ηβ ίη<1αΙ)ϊυιη θδί, ςυα Γαίίοηβ δίηί Ρίη- 
άαή νβΓδίΐδ άίδρβδοβηάί, αίοινιβ ΟΙΐΓίδίΐιΐδ ηιιρβΓ βο υδε[νΐθ 
ρΓΟΟβδδίί, υ1 νβΐ ίηίΓΕ νβΓδτιηι δγΠαΙίαπι αηοίρίίθπι αάηιίϋβΓβί. 
Αρυά Βαοοίι^ΐίάβπι αηίβηι ρΓΪιηιιιη ίη οαΓπιίηίδ Λ^. δ1:Γορ1ι& 
νβΓδαδ ηΐίίηιηηι ρΒ,βηυ,Ιίίπιπηκίπβ ίηίβΓ 8θ αΓίίηδ οοηίιιηο- 
ίοδ βδδβ αρραΓβΙ;, οηπι δίί ιαΒί ρήοήδ βηίδ ία ηιβίϋιιπι 
νοοίΐ)3νι1ιιηι ίηοίά&ί; Γβρβήίια• ίαιηβη δβπιβΐ βοάβπι Ιοοο 
δ^ΠαΙ^α ίΐηοβρδ (189): χερΰΐν άπωαάμενον \ ει τις. Λ^βΓυπι 
ίΐιί ο^ηίάβπι βί βηΐθη(1αίίοηβπι Γαοίίβηι (^άπωΰαμένονς' )) ίη- 
νβηβήδ, βί βχρίίοβ,ίίοηβπι ίαδί&ηι, ψΐΒ,β ίηίτίΐ ηαίΐιί βχροηβηάα 
βδί. Τιιηα ίπ ιΐβοίπιί βροάο Ιιαβο ίπίβι* δβ τβδροηάβηί: (α') 
γνώμαι πολύπλαγκτοι βροτών \ αμερβαν ύηερτατον εκ χειρών 1) Χ, 24 α(1(1ΐΙαΓ ιξ' ανΙΙαβών. Οί. Οΐιπδΐίιιβ Ρϊηύ ρ. XV. 
2) Ιία ΡΙαΙΙ, ΗοϋΒΐηιιη. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΧνΠ 

γέρας (3ό δί^.): {β') τείχος δε Κύκλωπες κάαον | ελ&όντες 
νπερφίαλοί 7.λείνζ< πάλει (77 δ(^.); (γ') Κάβαν παρ εννδρον 
προ^όίνοί εβαάμενοί Πρίααοι' επεί χρόνω (119 80[.). Ηαβο 
ϊ^ίατ ιιΐθΐηΙ)Γ& οοηίιαιοίβ. 1ΐ3ΐ)θΙ)υ.η1: δ7ΐ1&ΐ3&ιη &ηοίρϊΐθΐα, θί- 
Γβπιρί3, νοοαΙ»ιι1ϊ βίιΐδάβιη οοηιηιιιιιΐοηθπι. 8β(1 ραίβί, ϊικ^ηϊβδ, 
βίΐ&ιη βχ ίρδα δβηίθπΐΐα Ιοουιη ίβΓΐ:Ϊ3.β βροίϋ θδδβ οογ- 
ηιρίιιιη, ηβο^νιβ Μ&ίιΐδ -νοί εββ- ΐοΐβι-αή ροίθδΐ. Ιΐ3.€]^ηβ Ιι&ηο 
(Ιΐιθθ[\ιβ (ϋίβ,οΐΐΐί&ΐβηι ηιιηο ιηίίί&ιηιΐδ, ουϊπδ ρΐ&ηβ οοπδϊιηϋίδ 
ίαΐδδθ νΐάβίατ ϊη XII βρ. δ 5<ι.; δοηρδϋ βηίιη ΚΘΐΐ7οη 

[ ] τρέφει πανροιβι (ϊίΆ 1ΐΙ)βΓ) βροτών [-] κτε. ν. 62 δ€[. 

[29 δ(ΐ.], βΐδΐ βοάθΐη Ιοοο ο^ιιο βδί βρο- βί Ιοη^α δν11αΐ)α 
αΙΛΐ βδί βί δβιηρθΓ νοο&ΐ3ΐι1ϊ βηίδ. 8βά ίβιϋιυη αοο-θάΐΐ, 
οΐηο(1 οαηηϊηίδ ΡΠ. δ1:Γορ1ι&, φΐΒ.β ηιιηο βχ (^ηαίΐηοΓ ιιηάθΠ3.- 
Γαπι δ^ΐΐαίιαηαη πίθηιΙϊΓίδ δΐιτιοΐβ, Ιθσϊίπτ, δβοηηάιιηι Βοθοίίΐιϋ 
Γαΐϊοηβηι ΐΐα βιϋ δθΐΊ]ϊβηά&: \^ ^ _ ^ _ _ . Χηΐΐβ, ρ πΊτη θδΐ: ϊηΐβΓ ηίθηιΐϊΐ-α ΐβιΐίιυη (:[ΐι&Γΐ:ιιΐ2ΐθ|ηβ, 
<|ΐια1ί& ϊη ο1ι£ιγ1:3, Ιβσηηίηι•, (ϋνϊδϊο Ιιί&ΐιι δ7ΐ1&ΐ»£ΐ(^ιιβ αηοϊρΐίβ 
δΪ3.1)ΐϋί3,, δβά βΐ ΤοΓβνϊδ βδί δβηιρθΓ ιιΐίηηα ϋϋιΐδ δν]ΐ3.1)3. βί 
δβπιβΐ (ν. 3) τοο3.1)η1ΐ αΐϊοηϊιΐδ ηΐθ(ϋ&; οοηΐι-α ροδΐ ο^ηίηίΕΐηι 
ί{π&Γίϊ 1)ίδ Μίΐ,ίιΐδ 3,(1ηιϊδδΐΐδ βδΐ: (64) ώ μεγαίνητε 'Ιέρων 
Ο'ελ'ηβειν βί (92) Μονβά νιν τρέφει. 'Ιέρων 6υ δ ολβον, 
οβΐθΓΟί^αΐη &η1θηι δβπιρβΓ ίΐιϊ βδΐ νοθ3,1)ΐι1ί βηΪ5. Μθ ΐ^ΐηι• 
δί ίίικϋδ, 1ΐ3.βο βδΐ Ιιιιίιΐδ γθϊ γεϊιο. Οίΐ1:3.1θοΐΐο3, δηηΐ 
ηιβπιΐ3ηΗη ρΐ'ΰηηηι αΐίθπιηκι^ηε , ιοί βδί, Ιιβί^βηί ροδί δβ 
ίβηιρηδ ίηαηβ, θ[ϊΐο Μαΐυδ βχοτίδαίιΐΓ; ΙβΓΐϋ απΐβη! ρβδ 
ιιΐίΐιηιΐδ θχρίβίυτ ο^τα&Γίΐ ρΓΪηοΐρϊο, (;[ΐΐ£ΐΓίιιπΐ(ΐαβ ηιβιηΙ)ηιηι 
1ια1)θί Ιθπιριΐδ ΐηαηβ ροδί ο^ηίηί&πι δ7ΐΐ8.1)3.ηι. Λ'βηιηι ηιϊηίαΐΘ 
3,&πηο νβΐ οηιηία ϊηαηία ίβηιροΓα Ιιϊ&ίιαη ΕκΙαιΐίίεΓθ τβΐ 
τιΐ»! Ιιί&ίαδ δίΐ βίϊ&ηι ϊηαηβ ίβηιρπδ δβηιρθΓ βδδβ. Εϊιΐδάβηι 
βηίηι οαηηϊηίδ βροάηδ πιειηίίβδίο βχ ίτΛηδ Ιϊϊηοηαη ηιβηι- 
1)Γοηυιι ρβηοάϊδ οοπιροηΐίιΐΓ: δβά βχ βΐδ ρΐΊΐηίΐ βδΐ άκατά- 
ληκτος, ΐβΓΐίίΐ ατιΐβηι ουιη δίΐ προκατάληκτος, Ιιοο βδΐ ΧΧΛΤΠ ΡΚΑΕΓΑΤΙϋ. 

οαίίΐίθοίίοΐΐηι ΙιαΒοαί ηΐθπιΙοΓΐΐηι ρήιΐδ, ηϊΐηΐο ΐαπιβη πια^ίδ 
Ιιΐαίπιη ϊηίΓα δβ αώιιϊίΐίΐ;. ^) 

Ιίαηιιβ θίδΐ 681; ίΐΐΐς^ιιίά ρβήοάιΐδ, ΐη1:βι*ηΐθ(ϋιιιη Πΐιιά 
0|ΐιίάθΐη ϊηίβΓ δίτορίι&ιη βΐ ιηθηι))ΐηιιη: ί&ηιβη ηοη δνιηί 
νιΙ)Ϊ€[πβ ίαΐβδ ρβΓΪο(ϋ, δβά αυνάφεια ϋΐα, ηπαβ ΐηίΓίΐ ρβιΐοάιιηι 
βδί θ1 οιπιι άθβοίΐ; βΐιχδ ίθπηΐηΐυη άβδίσηαΐ:, θ1 ρβΓ Ιοη^ϊαδ 
δραίίιυη ίπΐβι-άιπη οίοίίηβΐ (ιιΐ. αρικί Ρϊηάαηιιη ΙδΙΙιιη. VIII 
[ΥΠ] ν. δ, βΐ αριιά Β&οοίιγίίάβιη V βρ. ν. 3 — 6. 7 — 10), βί 
οοηίτ&ΓΪα ταΐΐοηβ αΐϋδ Ιοοΐδ ΐία δ&βρβ ίηίβη-ιιιηρΐίατ, ηί; βχ 
οοΐίδ, ηοη ρβήοάΐδ, β&β δίΓορΙιαβ νβΐ ίοίαβ νβΐ ηι&^η&ηα 
ραΓίβιη οοηδίβηΐ; (Ρΐηά. Ιδίίπη. Λ'" [ΙΛ^] δίι•. 1 — 5 βί βροάιΐδ 
ίοί&). ^ηα ρΐ'ο Γβΐ οΙ)δοηι•ϊ1:3,ΐβ ϋα Ιααηο θΐϋίϊοηθηι ίηδίίίυϊ 
(Οΐιηδίϋ βχ ρατίβ βχβηιρίηηι δβοηίυδ), ιτί δθτναΐα άίνΐδίοηβ 
ίΓ&Ιαίίοϊα θα πΐθηιΙ)Γ&, ςη&β οπηι ρΓοχίηιΐδ ρι-ίθΓίΙ)ΐΐ8 νβΐ 
οβΓία νβΐ ρΓθΙ)&1)ΐ1ΐ ονναφεία οοηίπηοία βδδβηί, εν είΰ&έβει, 
οοϋοοαΓβιη. -) Λ^βηιηι αΙίρΓίΐ ο]ΐιθ£ΐνιβ άίίίιοαίί&δ οΐ^οήΐατ. 
ΙηίθΓοΙιιιη βηϊιη ϊηίΐΈ ίΐΗο^ηοοΙ ηΐθηιΙ)ηιιη ίΓ&Ιαίΐοϊιιπι αυνά- 
φεια Ιιΐαίιι αάηιίδδο ϊηίθίτΐΐχηρίίνα•, ρηιηηηι ΐη ίβΓίϋ ο&ιτηίηίδ 
δίΓορΙιαηιιη ^|α&^ίο νβΓδίι, άβ θ[ΐιο ίαπι άΐοίιυη βδί; ίίβηιηι 
ίη ηοηΐ δίΓορΙιΐδ, <^ηαηιπι νβΓδίΐδ ς[ηίηΐιΐ8 8βχίΐΐ3οιηβ Ια&ηο 
Ιιαίϊβηΐ ίοΓπιαηι ίΓαάϊίαπι: - ^ (-) ^ <^ (Ιαίαί. ν. 15. 

33. 43) - ^ [ΰννάφ.^ -^^-^κ^_κ^^_. Ηΐο ί^ΙΐΙΓ 

^01Τ^^βη^13, βδί άΐνίδϊο ΐΓΒ,άϊΐα, 0[ΐι&ί1;ιιθΓ δ7ΐ1αΙ)ΐδ β ηηΐηίο ΐη 
δβχΐηηι ίταηδίαϋδ. ϋβηίί^ιΐθ ίη ΧΥΪ, δίΓ. 8 βδί Ιιΐαίυδ ίη 
ίΐηίίδίΓορ1ΐ3, (20), 8β€[ΐιβηίίΙ)ηδ ίΓί1)ΐΐ8 δ^ΠαΗδ κξνγα - ν-- ^ ; 
ίη δίΓΟρΙια ίαίί νβΐ (-ται) ηονων - ^ - οναη ρ&Γί Ιιίαίη νβΐ 1) Ιη Οι-θδϋβ ίΓα^ηιβηίο (βάΐοΐ. "ννββββΐ^, Μϊίίΐι. αιΐ3 άβη 
Ραρ. ΕγζΙι. ΚαΐηβΓ, V) δίη^ιιΐί άίπιβίΓΐ οίοοίιηιϊαοϊ δϊη^^αΙΐΒ βί^ηϊβ 
δοηοηιπι οϋΥΐΆΤΆΒ ϊηΙβΓ κβ (ΙΪΗΪυηοϋ κιιηΐ; αηυδ 3,υίβπι άϊιηβΙβΓ 
1>Ϊ3 ββί οοιηρΙυΓΛαδ βΐυδίηοοίϊ 8ί<^ηί8 ϊηίβηιιρίιΐδ. 0"ί. ΛήθϋοΙ. 
^α^ηι^1. ρ. 26 Μ.: τοΓ^ μίν κάτω (αι,μείυις) τα. κώλα καΐ τα. ίν 
ταΐς ώδαΐς μίΰανλικά η ψιλά κρουματα , τοις 0' άνω τάζ φδάς 
χαρα•λτΐ]ρίζοαΐν. ΒΙί. Αη('ί•(1. ρ. 7Γ)1 : διό ονδ' ο ατίχος (\γύθΟ- 
Γίαιη) ■ΛΐΙταί. ίν ττ/ οτοιχι'ιΰίΐ τέλειος, άλλα μέχρι τοϋ άπηχηματος 
της λνρας ατίζει την ύρμην, ως οράς τα τον Πινδάρου ανγκετιομ- 
μένως έιιψερόμενα. 2) Ιρκβ Οΐιπδϋυβ (Βογ. ι1. Μϋηοΐι. Αΐίαά. 

1898, 26) Ιΐίΐηο ηιϋοηβηι ΐη ΒιιοοΗνΗΛο οοηιπιβηϋίΐΐ; βίΐηάβπι 
οοηιηιβηάα,ί Κβη7οη, ηοηαο (ΙίϋδβηΙΪΓβ νίύβΙαΓ \νί1αηιο\νϊΙζΐα8. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. XXIX 

8ίηβ βο παίηόνων. ΙΤΗίηια 87ΐ1ίΐΙ>3. νιϋθ[ηβ Η,ηοβρΒ βδί, οιιια 
ρΓΟΧϊηιαδ ίη αηί^ΐδίΐ'ορίια νβΐ'δπδ α παρθε'νω ίηοϊρίαΐ. Λ^βηιιη 
ϊη Ιιοο ς[υ.ίάβιη ο&πηίηβ θίΐαηι αΐΐα ηιυΐίίΐ ηοη ηια^ΐδ βχρβάίο. 
8ϊ§ηίβοανί Β,ηΙβιη Γβηι ϊηΙβΓδίΐΙϊο ιηαίοΓβ βί XV. βί III. 
Οίίπηίηιιπι Ιοοίδ Γβ1ίοί.ο. 

διιηΐ αρπά Ιηιηο ροβίαιη α,ΐϋ θ|^ιιοο[ηΘ ρ&ιιοΐ Ιοοϊ, 
0£ΐιίΙ)ΐΐ3 ίΓαΙ&Ηοί&ηι ια6πιΙ)Γοηιιη (ϋνίδίοηβηι ιηιιΐανβΓίαι; δΐιηί 
0[ΐιΐ1)αδ ίηοθΐ-ία δΐί ΐη ΐρδο 1ίΐ)Γ0, αΐΐα ΐη 3,1ϋδ δΐΓορΙιίδ 
ι-αίϊοηβ οΙ)ΐϊηβιι1: θ ; δβά. 63, ναηβί&δ ίδθ[Π6 βπΌΓ δβιηρβΓ ίβΓβ 
ϊηίΓΕί δΐη^Ι&δ δ^ΠαΙ^αδ δΐιΙ)δΐδΐΐΙ, οοιηιηο(ϋιΐδς[ΐιβ ραπίΐο ίηίτα 
άβ βϊδ Ιοοίδ άίδδΘΓβπιηδ. βι-ανίτΐδ ηϋο^τιβ βδί, Ο[ΐΐοά ηοη ίί3, 
Γ&ΓΟ (ΐπαβάίΐηι δ7ΐΐ3,1)α, ο^παβ ίη ίΐΐπδ δίτορίιίδ Ιοουιη δηηπι 
ίβηβί, ίη δίπδ ρΐαηβ άθδίάβΐ'αίηι•; • δθά άβ Ιιίδ Ο£ηοο|ΐΐβ άί:βΡβ- 
Γθηίϋδ ίιιηι άβπιχπη ει^βηιιΐδ, οπηι άβ ίΐ58ίδ ηιιηιβι•ίδ Βαοοίι^- 
Ιίάβίδ €[αα6 ίηνβηίτί ροδδθ νίάβηίηΓ βχροδηβήηιιΐδ. 

Εδί ί^ί\ΐΓ 8ρηά Β3;θθ1ΐ7ΐί(1θπι ηηιαη οιηοάά&ηι ηιαηβΓο- 
Γΐιηι §θη\ΐδ ηιαχίηιβ οοηδρίοιιιαη, ηηοά ίάβηι βίίαηι ΡίηοΙαίΊ 
ηοδίή (Ιίηιίάίαπι ίβνβ 23&γ^61ιι ο}3ίίηβ1;. ϋαο1;7ΐο-θρίίΓίίίουιη 
ΓβοβηίίοΓθδ νοοαΓβ οοηδ\ιβηιηΐ, €|ΐΐ1α βχ ά&οί^ΐίδ (δίνβ αηα- 
ραβδϋδ) βί βρίίιΐίίδ βί ηιιηαβή οοηδί&Γθ Λάάθηίην; αηίίοιηοδ 
ίά ηοηιβη ί^οΓ&Γθ νίχ ορτίδ βδί άίοβνβ. Ιη δοΐιοΐϋδ Ρίη- 
ά3,ι4οίδ νβΓδηδ Ηηίηδ ^βηβιΐδ δψετρα (τρίμετρα) προΰοδιαοιά 
δ,ρρθίΐ&η δοΐβηΐ, βΐ βδΐ Ιιαβο οοηδ1;αηδ νβίβηιηι άοοίι-ίηα, 
ηοη (Ι3.ο•ί7ΐοδ ίΐοί βδδβ ηβο^πβ &η&ρ3,βδίοδ , δβά οΐιοη&ηιΐοοδ 

3.1:ο|ΐΐβ ίοηίοοδ ; άίηιβίηιηι ί§ί1ηι• ίΐΐίδ βδΐ - ^ ^ - , ^ ^ , 

βχ ο1ιοι•ί3ηιΙ)θ Άίφιβ ίοηίοο οοηιροδϋηηι. Ηαβο ηηηο 
ΐ&ηο[ΐιαηι ήάίοιιίΕΐ ίαδίίάίηηί , ηοδίι-αηι ηΜ€[ΐΐΘ δαρίβηίίαπι 
ηΙίΓΟ, δοΐιοΐίαδίαηιηι ηιβίΓΪοοηιηιθ|ΐιβ βδδβ ταϋ, δίου.1: βδί 
ρΓοίβοίο ίη ηιηΐίίδ ΓβΙ)αδ. Βυ.ΐ3ίιιηι αηίβπι βδί, ηιιηι βίίαηι 
ιιΐίΐ'α Ρίειίοηθηι Αήδίορίιαηβηιο^πβ, Αίΐιβηίβηδβηι (ϋοο ροβΐ&ηι, 
δ&ρβΓβ ροδδίηιπδ, 0[ΐΐί πιΠιί ο^ΐΐίάβηι νίάβηίυ,Γ ηιαηίίβδίίδδίηιβ 
δίηιίΠίιη&πι αίοιτιβ δοΙιοΙίαδίΒ,ηυη ορίηίοηβηι δη&ηι ίπίδδβ 
ίηάίοαΓβ. Ε§ί άβ Ιιαο Γβ ίη Εΐβοΐίβϊδβηί ΑηηαΗΐ3ΐΐδ Σΐηίβ 1ΐ03 
ιιηάβοίηι άηοάβοήηνβ β,ηηοδ^); νβΓπηι καΙ όΐς το ηαλον 

1) Κΐβίηβ Ββϋ;Γ3.§;β ζπγ ^ίβοΗ. Μβίήΐί, Ν. ΙαΙίΓΐ». £ οΐαδδ. 
Ρΐιϊΐ. 1886 ρ. 4δδ δί^η. δίιηΙΗα ρτοΐπΗί ΓήοΙ. Ηαηδδβη, ΡΗΠοΙο^. 
Ι.Ι (1892) ρ. 231 δ(ΐ(ΐ. XXX ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

καλόν εβτιν ίνιατΐεΐν. ηβο^ιαβ '/.αλόν ίΆηί\χιη. δβά \ΐΒ.ο ίη Γβ 
θΐί&ιη ηοθδϊ&ήιιιη. δοοταΐβδ ί§ίΐιιι• Αη5Ϊορ1ι&ηθΐι$, (^αϊ ΐηίβΓ 

3.1ΐ&δ 3.ΓΪβδ την ΓΤερΐ ρυθαώΐ' ρΓοβίβΐΐΙΓ, ΪΒΐθΠΌσΕΠΐϊ 8ίΓθρδΐ&(ϋ, 

οΐιιίιιαηι δΐί ηιιιαβΓοηιιη ιΐδχΐδ, 1ΐ3,βο ΐ'βδροηάθΐ; (ν. 640 δ€[€[.): 
πρώτον μ,εν^ εΐναί κομψόν εν βννουβία^ επαΐονΟ• οποίος 
εβτί των ρν&μών κατά δάκτνλον,, χώποΐος αν κατ ενόπλιον. 
Ηεθο ΐ^ΐιιι• άηο (^ηαβά&ιη σβηθί-α ίτίΘΐηιηΙ: βί 0Όηδρϊϋΐι& β1 
ίηίθΓ δβ δϊιιιϊ1ϊ&, ϊηνθπί&δίΐιιβ αρνιά Οΐπ-ίδίϊτιπι ^ ) Ιοοαιη βχ 
δοΐιοΐϋδ Ηβρίι&θδΐίοηβΐδ (ρ. 167 "^βδίρΐιαΐ) αΐΐ&ΐιιιη, (^αο βα 
δΐιηίΐίίυάο β^β§Ί8 ΐΙΙιΐδίΓ&ίια•: κατενόπλιον μεν ονν (δοίΐ. 
έπος) εΰτι το εγον δνο δακτύλους και ε'να απονδεΐον^ οίον 
^ώς ψότο δακονχεων, τοϋ ό' ί'κλνε πάτνια μήτηρ' {Α 357). 
Χθηιρβ δυηΐ; οιιιϊά&ηι Ιΐθχ&ηιβίτϊ νβΓδαδ (ϊπϊθγ οιιιοδ βδί ΐρδβ 
ρι•ίιιιυ.δ ΙΙίαάΐδ), (^ιιί (^ιιοηΐαηι ίειίΐο δεχΐοο^ηβ Ιοοο, ηβ<^αβ 
ιιΐΐο αΠο, δροηάθΐΐιη 1ΐ3,1)θηί, βίίαηι βηΐιορίϋ ηυιηβΓΪ ίοπηαιη 
ΐη δβ ΓΘοΐρΐδηΙ:; δΐιηΐ αιιίβιη βί αά αιη\ΐδδίιη θχαβί^υίΐίί Ιιιιΐο 
Ρϊηάαηοο νβΓδίιί (Νβιη. ΓΧ, 1): Κωαάαομεν παρ^ Απόλ- 
λωνος Σίκνωνό&ε Μοΐβαι^ δίνβ Βαοοίινίϊάΐδ Ιιίδ τηβπιΐϊηδ 
οοηϊιιηοΐΐδ (ΧΤΤ, 75 δοι. [42 δη.]): νάβου ύπέρβιον ίβχνν 
παμμαχίαν (ίνα φαίνων. ϊίΆψιβ 1ιΐ δαηί νβη βηΐιορίϋ, 
βδίΐΐυβ ηοΐιϊδ δίουΐ Αηδίορίι&ηίδ &θθΐιΐ3,1ΐΙ)\ΐδ ΐά ηιιιηβΓοηιηι 
§^θηιΐδ ηοΐϊδδΐιηνιηι. ΡΙαίο ίΐιιίβια ίη Ρο1ϊίΪ3.β ΗΙ)γο ίβΓίΐο 
(ρ. 400 Β ) άβ ηιιηιβηδ ραυοα (ϋδδθΓβηδ ίη ^βηβΓβ Ββί^υαίί 
(το 'ίΰον γένος) ϋβ,ηιοηίδ αιιοίοήΐ&ίβ ιΐδνΐδ Ιιοδ βηηπιβΓΕίί;: 
ίνόπλιόν τίνα ξΰνθετον, δάκτνλον, ηρώον. Ιαηι ΐτβδ 1α3,1)β- 
ηιιΐ5 δρβοίθδ ρΓΟ άιΐ3,1)ΐΐδ ψΐΆ,β αάΐΐΐΐο νίά6ΐ)3,ηίυΓ; άίδοβιΐίί 
βηίηι ΙιβΓοαδ ηναηβπΐδ α ά&ο•ί7ΐίοί δοοΐβίαΐβ. δβά Ηοδ (^ηίάβπι 
ίηίβΓ δβ «ϋβΤβΓΤβ βΐϊαπι Μαηηδ Υίο-ίοπητίδ άοοβί (ρ. 70, 21 
Κ.): (Ιιβ'ο-ί α (Ιαοίι/ΐΐοο Ηβτοιοη ω, ο^ηοά εί άαΦβΪ€Ηΐη (βΐ 
δροηά'ιασανη} 68ί εΐ ίη άιιαβ οαεάϋην ραήε8 . . άαοίι/Ιίαίτη 
εη'ιηι, Ιϊοεί ίβάετη 8ίώ8Ϊ8ίαί ρεάϊΐχι^, ηοη ίατηεη ϊδάε^η άινϊ- 
3ΪοηίΙη{8 νΐ }ιετοκ8 εαεάϋχιτ νεΥ8η8. Ηοο βδί, δι άΐνίδβπδ 
ηοη μηνιν αειδε θεά Πη\λψάδεω ^Αχιληος, δβά μήνιν 
αειόε ^ε\ά Πηληϊά\δεω Άχιλήος, ΙιαΙϊβΙιίδ ηιιηαβι•ηηι θβ,ο- 
ΐ7ΐίοιαη ρΓΟ ΙιβΓΟΰ, ηίδί οιηοά δροηάβιΐδ ίβΓίίί ρβάίδ βί 1) νΐάβ ΟΗηδΙϋ 111)ηιαι (1β &Γΐβ ιηβίηοΗ, (ρ. 147. 153 βά. II). ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ. XXXI 

ηηηΐΘΓΟ ιηΐηπδ οοηνβηίί.^) Ηΐο βδί κατά δά-λτνλον ηπηιβηΐδ 
3,1) ΑηδίορΙιαηΘ οοηιηΐθΐηοΓαίΐΐδ , βχθΐηρΐ3,(ΐυ.β βΐ Ηπιτίδ βί 
βηΐιορίϋ ηπιηβή ρΓ&βΙ)βΙ)αηί άηΆβ ο&ηΐΐίβη&β £ΐη1;ίς[ΐΐ3,θ ίη 
βαάθπι ΝηΙ)ϊιιιη ί3,1)ΐιΐ3, (ν. 967) αΐΐαίαβ, αΙίβΓα ΐηοϊρϊβηδ 
Τηλέττορόν τι βό\αμα λύρας. . . ., Β,ΙίβΓα Παλλάδα ιτερβέτιολιν 
δειναν Ό-εον ίγρεζνδοιμον. ΥθΓΐιπι ίδ βιιΐιορίίιΐδ ο^πΛτίδ- 
ηαιη ι•βΙ)ΐΐδ αϊ) Ιιθιόο άϊΙϊβΓίΐί ηοηάιυη δ&ίΐδ βχρΙϊοΗ,νϊιηιΐδ. 
Ένοπλων 'ξνν&ετον νοοΆ,ί ΡΙαίο, 0[ΐιο(1 ηοη ροίβδΐ δί^ηΐ- 
βοαΓβ βχ εΐθ€[ΐια1ΐΙ)ΐΐδ αΐίς^ιιίίΐ ραιΊ:ΐΙ)ΐΐδ οοιηροδϋιιιη — βα θΐώη 
ταϋοηβ βΐϊαιη ΙιβΓοπδ ηιιιηθηΐδ άαο1:7ΐΐονΐδθ][πβ βί (^ιιΐνϊδ 
ειΐίΐΐδ ξνν&ετοί βΥΆηί (ϋοβηάί — , δβά. βχ (ϋνβΓδΐδ. 8ίο ΐ^ΐ- 
ίπΓ δι (ϋνίδβΓΪδ: μηνίν αει\δε &εα Πη\ , ενόπλων 'ξύν&ετον 
1ιαΙ)βΙ»ΐδ, οοηδίαηίβιη β άηαΐϊΐΐδ ΐ38,ΓίίΙ)ΐΐδ 3,ηιΙ)ϊ1:ιι αβς^πΣΐΙΛΐΐδ 
(δβηοηπη βηϊιη δΐιηΐ; ίβιηροηιχη), δβά ίοπαει ν&ΐάβ άίνβΓδΐδ. 
Ηαηο Η,ιιίβιη βδδβ άΐνϊδϊοηβιη α πιβ1:ΐΊθίδ ρΓΟδΟίϋαοο ς[ΐιβπι 
νοοαηί 3,ά1ιΛϋ&πι δΐιρΓΒ, νϊάϊιηπδ, δίιηϊ1θηιο|πβ Β&οοίιΐιΐδ αά- 
ΙιϊΙίβΐ ηιιιηβΐΌ €|ΐιβηι ΐΠβ βηΐιορίϊιαη άϊοΐί: ώ τον πίτνος 
ατέφανον; οοηδί&τβ βηίιη αίί βχ ΐ&ιη1)0 βΐ ρ7γγ1ιϊο1ιϊο βΐ 
ίΐΌοΙιαβο βί ϊαηιΐιο. Κπτδΐΐδ Μ&ήιΐδ Λ''ϊε•ίοηηΐΐδ άβ πιβηιΙ)Γ0 
_^^_ν^^ — ΙίΕβο άΐδδβήί (ρ. 73,33): αρρβΙΙαίιιν ([ΐισάπι- 
ρ€8 δνωδεκύαημος περίοδος, 60 φιοά φιαϋιιον ρβά68 ίβηψογκηι 
άηοάβοίηι φιαδί ρ€Υ οήχκϊΗιηι ([ηεηάωη γβαιπ'βηίβδ οοηϋηεαί. 
Ρβάβδ δτιηί _^,^_,ν^ν^,_^; πι&ιιίίβδίιηη απίβιη βδί ηοη 
ηιβίΓΪοοΓααι ντιΐ^αήηηι βδδβ Ιιαβο ρΓαβαβρία, δβά. αάπιΐχία 
βδδβ ηιιΐδίοοηΗη, ς^ηοηιηι βΓΒ,ί νοο3.1)ΐι1ππι περίοδος Ιιοο 
δβηδυ., ηί ίβιτιΟΓίαη (^πΕίβΓηοηιαινβ ρβάπηι ΐη&βο^ιι&ΐίΐυιι 
οοηίιιηοϋοηβηι δΐσπΐβοαι-βί , νβΐηί ίΓΟοΙιαβοηιιη ίήιαη βί 
ΐαηιΐ)! υηΐιΐδ. Ε ο βηϊηι δβηδίι βί αρυ,ά Αήδίϊάθηι οοπι- 
ραΐ'βί βί ΐη δοΐιοΐϋδ Ρϊηάαήοίδ βί ΐη ϊηδϊ§ΊΐΐΙ)υ.δ Αηδίοχβηΐ 
^Γα^πιβηίϊδ, ς[ΐΐ3,β βχ ηιάβιϊΐιπδ Οχ7Γΐί7ηο1ιί βηιία α άιιιιηι- 
νίηδ ρΓαβοΙαΓβ άβ ^αβοίδ Ιίίίβήδ πιβήίΐδ, Ββπι&Γάο βτβη- 
£β11 θί Αΐ'ίΙιιΐΓίο Ηηηί, ρΓΟρβάίβηι ϊη Ιηοβηι βάβηίιΐΓ. Παο^τιβ 1) α. ΜαΓ. νϊοίοΓ. ρ. 70, 13: (ϊιεχαηιβίτηηι) ΊιαΙιεί 8€ά€8 
8€Χ, φιαδ ΑηΒίοχβηηβ ηιη8Ϊ€Η8 χώρας νοοαί . τβϋίρϋ βϋαηι ρβάα- 
Ιβ8 ^ριΐΓα8 ίν€8•. 1ια8 (τταβοί άίοπηί ποίικά αχηματα . ηωη αιιί 
ίη 8€Χ ραΐί68 (Ννίάϋητ ^)6γ ηιοηοροάίαη, αυ,Ι ίη ίΥ68 ρβτ άίροάίαη 
€ί /ιί ίΓίηΐ€ίτυ,8, αηί ίη άηα8 ρβτ ν.ώλα άπα . . . άίηηιϋιιτ. ΧΧΧΠ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

δΐνβ δϊο άίνΐάαδ, ηί δΐηΐ ο^ιιαίίιιοι• ρβάβδ, δίνβ δίο, αϊ άαο 
δϊιιί. β 1)ϊηϊδ οοπιροδϊίϊ, ηιαηβΙίίΙ: δβιαρθΓ ραΓίΐχιιη ΐηα6€[νια- 
Ιϊίαδ, (ΐηαιη ϊη βηΐιορίϊο δΐ^ηίβοαί ΡΙαΙο. Αίο^αβ δίνβ βΛ> 
3,Γδΐ ηυιηβηΐδ ΐηοϊρίΐ:, ιιί ϊη ώ τον πίτνος ΰτέφανον, δΐνβ 
3, ίΐιβδί, ιιί ία μηνίν αειδε &εα Πη-, ίά άϊδ'βΐ'βηίΐίΐηι ηοη 
ί&οϋ;, ηβ ηοιηίηΐδ οιιιΐάβιη, δι Βαοοίιίο βάβδ βδί; δβά Ιι&ΙιθΙ; 
βηΐιορίϊΐΐδ ηυιπθηΐδ άιιαδ Ιααδ δρβοΐβδ, βχ €[ΐιίΙ)υ.δ 3,1ίβΓα 
άαο1:7ΐοηιιη ίοιτηαηι ΓβίβΓί, αΐίβΐ'α Β,η&ραβδΐοπιιη. Νβιηρβ 
ΐρδίιηι θ|ΐιοο[Πβ κατά δάκτνλον είδος αη&ραβδΐοδ ραή ϊνίΓβ 
3,(1ιηϊΐίβι•β 8ίβδίο1ιοή, ΙΙ)7θΐ, 8ΐπιοηΐ(ϋδ, ηπηο βίϊαιη Β3,οο1ΐ7- 
1ΐ(ϋδ Γβ1ϊθ[ΐιΐ&θ άοοβηί. ΜίίΙο απίβηι ηηηο ο^παβι-βιβ, (^αίίΐ 
ίηΐβΓ βηΐιορίίΐπη ρΓΟδοάΐαοπιποιηθ ίηΐθΓδίΐ, ηυαβ §[ΘηβΓ3, 
οθΓίβ &ίίιηΪ3, ϊηίθΓ δβ ίηβΐ'πηί. Ρΐ'ΟδΟίϋαοηιιι Αήδίοχθηηδ 
νοβαδδβ νιάβίαι• Ιιαηο ηηηιβηιιη: ^_^ν^_ν^ν>_ν(ν. Ρΐιιί. 
άθ ιηπδ. ο. 28), οιιιί βδί ΐάβιη βη1ιορ1ίυ.δ άίιηβίβΓ ΙιτρβΓ- 
οαίαΐβοίνίδ. Μβϋηδ τιϋςΐΐβ βήΐ: ηΒΟ ηοιηίηβ υίΐ, βο (;ινιϊάβηι 
(^ηοά αηίίς[υ.ΐοι•βδ ίβδίβδ 1ι&1)βί, Αήδίορίιαηβιη Ρΐαίοηβηκ^αβ ; 
οβίβηιιη αΐί&β δπηί ίΌπηαβ Αήδίορίΐίΐιιί ηδϊί&ίαβ , (^ηΛιΐδ 
ρΓΟδοάϊαοΐ αρρθίΐαΐΐο ΐΓΛίΛΪίιιι•, βηΐιορίϋ ηοη 1;ηΙ)\ιίΐιιι•. 

8ίηί ίε^ϋπΓ Ιιειβ βηΐιορίϋ ν&η&β ίοΓπι&β πηα β^ιιτα 
οοηιρΓβΙιβηδ&β : {^) - <^ ^ - ^ >-> - (^). 8ν1ΐ3-1>3. ο^τιβ,β ρΐΊοή 
ά&οΐ7ΐο (^ηΐ νΐάβίνΐΓ αηΙβρΟηί ροίβδί ρίβηιηκιΐιβ Ιοη^α, δβά 
ίηίθΓ(1ιιηι ΙΐΓβνϊδ βδί: ίά €|ΐιο<1 ϊη ιηπίίΐδ νβι-δΛπδ α,Ι) ίοηίοο 
θ|ΐιϊ α ηιαίοΓβ άίοίΐητ ΐηϋϊρϊβηίΛιΐδ Ιοοηηι 1ΐ3,1)βΓβ ηιβίΓάοί 
άοοβηί. ϋβηι βα ^ιιαβ α11θΐ•αηι αηαραβδίυιη ς[αΐ νΐάβίαι• 
δβοιηΐ ροίβδί, βί Ιοη^α ΐηνβηΐΙιΐΓ βί. ΐηίβΓάαηι ΙΐΓβνίδ. Ιυχία 
ίοΓπι&ηι -^^-^^-^ 1ιαΙ)βηιηδ οαίαΐβοϋοαηι _ ^ ν/ _ ^ ν^ _ ; 
ίαχία ■>'- - ^ ^ - ^ ^ - οαί&ΐβοΐΐοαιη ηιαδο^ηαπι , δβά ΙιτρβΓ- 
οίΐίαΐβοΐίοα,πι ν_^ν^_^ν>_^=τ. Ιαηι αοοβάϊί ηηοά Ιοοο 
ϊοηϊοοι-ηηι εί οΙιοήαηΛοηιηι βίίαηα άΐίτοοΙίΕβΐ βΐ άϋαιηΐϊΐ 
ϊιηηιίδϋβηΐιιι•, ΐϊΓοάιΐϋία, ιιίβηιηκ^υβ αΙίβΓίΐ 3,Γδί: υηάβ Γβοβηδ 
ηοιηβη άαοίγίο-βρΐΐηίίοοηυη βαχϋ. Α^ηοδοιιηΙ Ιιοηυη ηαιηβ- 
ΓΟΓαηι ΐηίΐηΐ3,ηι οο^η&Ιίοηβηι δοΐιοΐΐα Ρίηάαήοα^), <1βοΙίΐΓ3,η1- 

1) Λ^βίαΐ ρ. 88 Βοβοΐίΐι άβ 01. III βΙγ. ν. 2: ττροβοδια-Λον 
τρίιΐίτρον __'-'>^,_>-'ν-'_,__>.>«_'; ίυηι άβ ■'? ^ : προαοδ. 
τρίμ. τιαταλ., άηό τροχαϊκής ανξνγίας άντΙ τοΰ άπ' Ιλ. ίων.: ΡΕΑΕΪΆΤΙΟ. ΧΧΧΠΐ »-/ ο _ ν-/ (^ιιβ ΐρδα οαηαΐηα ιηίΐηϊ£βδΐΐδ8πηθ. Εοπηαβ 

81 βί ίθΓίΐ&ιη βί ο^ιιΐιι1:3,ηι 87ΐ1αΙ>3,ια ρΓοάιιχβήδ , 1ΐ3,ΒβΙ>ίδ 

_^ ^ — ; ϊΐβιη 81 αϋβΓΐηδ, 0[ΐΐ3,β βδί — >^ν^_^^_, 

βί ψχΒ.ι~ίΆ.τα βί δβχίαπι, βναάβΐ: _-^ ^ - . ΡήοΓβδ 

άϋ3.ιιιΙ)0Γπηι &ΓδΘ8 ρο8ίβηοι•θδ(]ιΐιβ (ΙϋΓοοΙιειβοΓαπι βδΐ πΐίΐ 
οοΓΓβρΐίοηβιη ραϋαηΙπΓ, ρθηηάβ 3,ίς[ΐιβ ΐηΐΐία βηΐιορίΐοηιιη 
ϋ1&ιΐδΐιΐ3,δθ[ηβ ιηοάο νϊ(ϋιηπ8. Νβ^ΐβοίΐδ &ιιί;βηι Μδ οογ- 
ΓΘρ1;ίοηΐ]3υδ οβΐβΓίΐ οηιηΪ3, Ιι&ο β^ιίΓα οοιηρΓβΙιβηάβπιπδ : 
(_) _ ^ ο _ ο ν^ _ (_) . νθηιιη ηΐΐιίΐ οΙ)δί£ΐί. €[ΐιοιηϊηιΐδ Ιιαο 
πιιιΐαίΐοιιβ, €[υ.α ^γοοΙι&θϊ ί&ηιΙ)ΐνβ βχ8Ϊδίυ.ηί, α1ίβι•α ίαηίηιη 
άπηβΐ;!•! ραι•8 3,£&οϊίΐίηΓ: (_) _ ^ — ^ ^ _ (_), ηί 1ΐ3,])θΐηΐΐ8 
αρηά Βαοοίιγίΐάβιη ΧΠΙ, 2: ανμφορά δ^ ε,ο&λον άμαλ- 
δν(%>ει), 0111 ιηΘΐηΙ)Γ0 ίη αηίΐδίΐΌρΙια ίοίτιηι Ώΐαΐαίπηι 
Γβδροηάθί. (10): - ^] ττάρ γει,ρός κνβερνά\-, νβΐ αριιά 
Ρΐηάδ,Γηηι ΙδίΚιη. Υ [IV] βρ. 4: 0•νατα χ^νατοΓ,ΰί πρέπει, 

~ ^ ,^ν^_Λ. Ε&οΐΐβ βδί ϊη Β3θο1ΐ7ΐί(Ηδ οαηιώΐθ &βθ|η3.1ϊ- 

ία,Ιβηι δί;Γορ1ΐ£ΐΓϊΐιιι ΓβδϋίιΐθΓβ (δυ.ηί Επιίβιη Ιιαβ ίαπίπηι άυαβ 
δθΓναΐαβ) ; δβά ηβοβδδίίαίβιη ηοη νίάβο. ΑΙία ιηΐχία ίΌηηίΐ 
ΙΐΗ,βο βδΐ : — ^ ^ , — ^ - , τΛ ΐη ηιαίηίΐ οαηηπιίδ θροάο- 
ΓΠΐη ρ&Γίβ πιαΐοΓθ (α' οντω καΐ εμοί μυρία, β' τον ί' ώ? 
Ι'δεν Αλκμήνιος, γ τω δε βτνγεράν δηριν -Ελ-); ΐη άιια1)ΐΐ8 
βηίιη ΐοηηα ρια-3, βδΐ ((ϊ' Πλενρώνα' μίννν&α δε μοι, 
ε' Βοιωτός άνηρ τάδε φω-). Νοη άϊδδίπηίβ άρτια Ρίηάαηιιη 
(Ν. XI, 8ΪΓ. 5; οί. βρ. 4'') οϊ βε γεραίροντες 6ρ-, _ ^ ν^ _ , 
_ ^ _ Λ , ρΓο _ν^ν^_,^^_Λ. 8β(Ι ηοηάπιη ίοηααηιηι 
ναήβΐαΐβηι βχΐι&ιΐδΐπηίδ. Ρβάβδ δΐνβ δγζγ^ί&β βχ (][ΐΐΐΙ)ΐΐδ 

(ΙϊιηβΐβΓ οοηδΐ&ΐ βΐΐ&ιη ΐηνβι•ΐϊ ροδδΐιηΐ: ^ <^ ,_ι^^_, 

δίνβ ((^τιοά Θοάβιη Γβάάΐ) ΐβΐτ&ηΐΘΐΐΊ ιηβάΐα ρ&Γδ ρΓΟ άίιηβΐΐΌ 

δηιηΐ: (_ ^ ^ _) ^ ^ ν^ ^ _ (^ ^ — ). Ιΐα Β&οοίι. Ι 

8ΪΓ. 1.2: ^ιος Ενκλεί^ον δε εκα,\τί βα&νξω,νον κόραν αοαΐαΐβο- 
ΐυιη ΐα,ΐβ ηιβπιΙ)ηιιη οτιιη οαΐαΐβοΐΐοο οορηίανίΐ, ψΐΆ,β ΐη ΗΙ^ιό 
ηοδΪΓθ πιαίβ άΐνΐδα δΐιηΐ, πΐΐΐηια δβοιιηάΐ ρβάΐδ 87113,133, ιηβηιΙοΐΌ 
δβοηηάο 3,άάΐΪ3,. 8β(Ι τιΐ 0[ΐιΐ(1βπι τΐάθΐπτ ηοη οοηδΐαηΐβΓ; 
ηαπι ΐη ρΓΐηήδ άιιοΙ)ΐΐδ θΐπδ οαιτηΐηΐδ ίτα^πιβηΐΐδ νβηοΓ (ϋνΐδΐο 
οοπιρΒ,Γβΐ. Ρΐηά3,ηθΐΐηι δΐιηΐΐβ βχβιηρίιιπι βδΐ ΐη Ρ^ΐΐιΐοο 03,ι•- 
ιηΐηβ Ι (βρ. 8): νιφόεΰβ^ Αϊ,τνα πάνετες. Υβΐ άΐΐΓΟοΙιαβπδ 
ρηοΓβηι δβοΐβιη οοοηρβ,ΐ: Ββ,οοΙι. Χ δΐτ. 7 -ΰίν τε καΐ Ο-νατοΐς 

Βδοοητι,ιι)Ε5 βθ. Β1α3 8. ο XXXIV ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

άρετας^\ Ρΐιιά. Χ. XI 5ΐ;ι•. 5^ (^όρ)&αν φνλάββοι^βιν Τένεδον, 
νβΐ αΙίθΓ&ιη: 01. ΛΤΙ δίτ. 1 φιάλαν ώς, εΐ τις ά(ρνεί{ας)'^\ νβΐ 
άη3.ιιιΙ)υ.3 ριΐοΓβηι: μει,γ&έντα τιολ,λών επέβαν (Ν. Ι βρ. 4) 
ϋβηΐίΐϋβ οαΐΕίβχίδ βϋαηι ϊβϊγ3, ιηθΐηΙ>ηιιη Εΐάηηίΐΐίιιτ. Ιία βί 

νβΐ - ^ !, _ υ _ (-), νβΐ ^ ν^ !_!, ^ ^ - (-), νθΓπιη ι-αήηδ αρτιά 

Β&οο1ΐ7ΐί(1βια <:[ΐιαηι αρικί Ρϊηάαιτιιη. ΙΙΙΐπδ Ιιαβο δΐιηΐ βχβπιρίΗ,: 
V δίχ. α' ν. 8 δενρ' αΰ-ρηβον νόω, δεά ϊη οβίβήδ οηιιιίΙ)\ΐδ νβΐ 

_ ν^ _ ^ _ ο _ νθΐ - ^ ^ - ; ΐΐ&€[αβ Βήί&ηηιΐδ βϋίοΓ 

<!^6υν^ νόω δοηρδίί. οιιΐ3.ιηνΐδ δίί ίπδαίΐνίδ ρι•&βροδίϋο Γβρβϋία; 
δβθ[ΐΐϊ1;υΓ θπϊιη η βνν Χαρίτεβαι. Τνπη ίη ο&ηηΐηίδ ΛΤΊ ν. 51 
γλαν'/ίον Αίτωλίδος, ουί ιηθπιΙ)ΐ'θ ηοη βχδίαί ο^νιοά Γθδροηάβαΐ:., 
βί ϊη IX δίχ. 5 ν. 15 οβΰα νίκας εκατι, δθά ΙβΓ ρΓ&βΙβΓβδ. 
ΪΒίβΓροδϋα δ7ΐ1αΐ)α Ιοη^α, €[π&πι Ιιιπιο θ[υο(ΐαβ ΐη νβΓδοιη 
ίαοίϋ Γ&ίΐοηβ ϊηΪΓθάιιχθηιηΐ γΐι•ί άοο-ΐϊ: 6β6ά•/.ίς νίκας 
Ι'καη. ΙΒίάβπι ίιαίθηι βδΐ ρΓΟχΐιηιΐδ νθΓδίΐδ: αν^εβι 'ξαν^αν 
άναδηβάμενος χεφαλάν^ <^η3.θ ηηα θδί ο^ιιαβ νΐάβαίαι• ίβίΓΒ,- 
ροάϊα ά3,οΐ7ΐίθ3- αριιά, Ιΐΐΐηο ροβί&ηι. Χαια αριιά Ρΐηάαηιηι 
βα £οπη& ηοη ϊία τ&το ΓβρθΓΪίτιτ, οιιΐυδ νβΓβ,ηι ηαίιιτΒΐη 
ορίΐηιβ ρθΓδρίοΐαδ βχ Ιιίδ 01. ΛΤΠ. νβΓδΛαδ (5 δ<^.): μαιο- 
μένων μεγάλαν \ άρεταν ϋ-νμω λαβείν. Ιΐ»ΐ βηίπι ΐη ρίΐΓίβδ 
τθΓΕδ (ϋδοβδδθπιηΐ:, (^ααβ α1ϊΙ)ί οοηΐηηοία ίβίΓαροάίαβ δρβοϊβηι 
Γαΐδ&ηι ρΓΕβΙ)θηί, ηΐ ΐη Ν. Ι δίι•. 6 αΐνον άε)Λοπόδων \ 
μεγαν ίππων Ζηνος Αίτναίον χάριν; δοίΐΐοβΐ οαίαΐβχίδ νβΐ 
ανξνγία (ϊία βηίπι νοοίΐδδε νϊάβΐιΐΓ ΑΐΊδΙοχεηιΐδ ίβηιροηιηι 
1)ϊηοηιηι α1Ϊ3,8 δβρ&Γίΐίοηιηι οοηίιιηοϋοηβηι) ^) βδί ίη δγΐΐίΐΐϊίδ 
-δων (:— ι), -λαν (νβΐ ΐ— ι νβΐ _ Λ); ίίαίΐηβ αραά Β&οοίι^ΐί- 

άβηι ([ηο^ηβ βί ίη -νος βί ίη -λάν: - ^ ,_ν./^_,ν./νΐ — ;, 

ν ν./ ι_ι (νβΐ <^ '^ - Α), ϋβηίςαβ ηΐίίπιαδ δίτορίιαβ α' νβΓδηδ 
βδΐ: ναβίώτίν ί'/.ίνηαεν λιγνφ9ογγον μέλιαβαν, οαί ίη δίΓ. β 
&ηί. β' (πΆϊΏ. Ιαουηοδίΐ βδΐ Άηί. α') \ιΐ Γβδροηάβηΐ : τενξεταί' 
μνςίαι ό' ανδρών επιβτάμαι πέλονται•^ άνδρα πολλών νπ 1) Οί". ίΓ^. 33. 14. 2) ΙΙα ΓογΙ. Βαοοίι. VII, 45 -νάς ίν 

αλΐκι ι^όνω. ΒΓβνΪ8 ηααΓία 8^11&ι)α ηοη 1ιαΙ)β1 ςιαοά οβ^εηάαΐ: 
οί. Ρϊη(1. Ρ. IX ΒίΓ. 1. 3. 3Ί νβ^α 8αηΙ ϊη 6•^. Οχοηϊβηβι 

(άβ ηηπιβηβ ίΐιιί1)υ8(1&ηι ίοΓπιαηι 1ΐίΐΙ)βηΗΙ)ηδ ι , ν-< _, ν/ _, >^ _ | 

ι , ο _, ^ _, ^ _ Ι 1 , βί 8Ϊ0 ροΓΓΟ): τρίί'ί -/άρ πό8ας διαίεί- 

ποναιν αί ξυζυγίαι.. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. XXXV 

άνϋ•ρώπων πολνξήλωτον εμμεν. Ιΐαο^πβ ηΐδΐ οοητιρίβία βδΐ 
ΐη δίι•. α\ Ηαηο 1ι&ΐ)βιηα5 ίοΓπι&ηι: _ ^ ι , !^ ν^ _ _ . Όβ άϊιηβίηδ Ιιαοίθπιΐδ; Ρίηά&ήοαδ βηΐιη Γβ1ϊθ|η3,8 ίΌπη&δ 
Ιιοο Ιοοο θΧ8β€[ΐιί ηΐΐιϊΐ οριΐδ Θ8ί. ΤΓΪιηθίΓοηιιη οοηδβη- 
ίίΐηβΐΐιη βδΐ; ιητιΐίο ρΐιιτθδ ίοπη&δ βδδβ, δβά ρΓαβοΐριιαβ 1ι3,θ δτιηΙ;: 

(— ) — ^ — — — <^^ — ^'^— (_) , (_) _ι^ν^_ν-'ν___ν^_ (_), 

υΐΐηαιη &Ηοιιι&ηάο άίοβι-β ροδδίταιίδ άθ βηΐιορίϋδ ηιυηβηδ: 
ΰφΰραν εξεβαλεν προκόπταςί Ναιη ίηοτβόΙΛιΙθ βδΐ άίοίιι, 
0|ΐι&ηίορβΓβ ΐη θΐδ ρΓΟΟίτάβηάίδ οοΠϊάεικϋδ νϊη πηιΐϋ άοο- 
ϋδδΐιηί δοΙΙβΓίίδδϊιηϊο^ιιβ άβδπάανβηηί, άηιη νβΐ ά-α,οίγίοδ 
ίτοο1ιαβοδθ[ΐιβ ϊηίβΓ 8θ βχαβ€[π&Γβ δίιιάβηί, νβΐ ίτϊροίϋαδ 
άΐροάί&δητίθ , νβΐ άβιιϊθ[ΐιβ άϊιηβΐΓΟδ βΐ Ιιτιηβίΐ'Οδ , αάβο ιιΐ 
ίΊιβήηΐ (;[πί ρβΓΐιϊΙ)βΓθηί ΐη ΡΐικίαΓίΰο Ιιοο: Τννδαρίδοας τε 
φίλοξείνοις ν,τε. ηηαηι 8γΠ3,1)3,ηι -λο- Ιοϋάβιη ΐβηιροηιιη 
βδδβ ΐ[ηοί δβχ δ7ΐ1&ΐ3&8 αηίβοβάβηΐθδ. Είδί ϊρδβ €[ΐιοοιιιβ 
ηοη ηβ^ο ηιαίΐβοΐο αϋο^αο ΐη Ιιΐδ ηιπηβήδ οριΐδ βδδβ; ηαπι 
δι 1)Γβνβδ οπιηβδ δηηΐ δΐη^ιιΐοηαη ίβηαροηηη, Ιοη^αβ αυίβπι 
ΐ3Ϊηοηιηι, ρβάβδ βχΐδίβηΐ πιοάο δβηοηοη, ο[ΐια6 βδΐ Ιβ^ΐίΐιηα, 
ηιβηδτιτα, ηιοάο €|ΐιΐιιοηπη ( υ _ ν^ ^ ), ηιοάο δβρίβηοιιυη 

( - ^ νβΐ _ _ \^ _ ). 8βά δαοοηπ'βηΐ άλογοι, δΐοηί ΐη 

ΐαηιΙ)ΐοο ΐι•οο1ΐ3.ΐοο(^ιιβ ^βηβΓβ, ς[υ.3,ΐ'ηηι η&ίητθ. αΐί^ηβ ηδαδ 
ίοΓΐ&δδβ &1ΐο[ΐΐ3,ηάο ηΐΕ^ϊδ ραίβΐϊϋ; ο[παπι ίΐάΐηιο ρ&Ιβί. Μΐΐιΐ 
αιιίβηι ηπηο ηοη β&δ Γβδ βχίήοαηάαδ βδδβ άτιοο, δβά άβ 
Ιιοο ροβία (ΗδδβΓβηάιιπι, οηΐιΐδ νΐάΐπιιΐδ ο^ιια,ηοΐαηι Ιΐοβηϋ&ηι 
ΐη Μδ ηηΗΐβιίδ δίΐ'ΐιβηάΐδ , αΐΐΐδ δίΐΌρΙιΐδ αΐΐαηι ίοιτηαηι 
βχ1η1)βηϋΐ3ΐΐδ, ο^ηαίβηαδ αηίβηι βα Ιΐοβηίΐα βχίβηάαίηΓ, ηοη- 
(Ιιιηα νί(ϋιηιΐδ. Ι1:3,0[ηθ ρΓΪπιιιηι 1)Γβνβ8 3,Γ8β8 ρΓΟ Ιοη^δ 
ηοη ϋα ηιηΐί&δ ροβίβ, αάηήδϋ;, βΐδί οαΓΠίχηα δίη^ηία άΐβΤβ- 
ιτιηΐ. Ραβηβ ηηΠαβ αΐ'δβδ οοιτβρίαβ ΐη^Γα ηιβηιΙ)Γ3, ΐη Ι. ίηΐδδβ 
νΐάβηΙατ-'^), ηβθ[ΐιβ ΐη ΛΤΠ τιΠα οοηιραΓβί; ρ3,ηο3,β ΐη IX. 
ΧΙΠ. ΧΓν, ραηΐΐο ρΙτίΓβδ ΐη Λ^. Χ; ηια^ΐδ ίΐηΐβηι αΒιιηάΗ,ηΙ; ΐη 

1) Ιη οοπιιηίδδυΓα ια6ΐηΐ3Γ0Γυιη ίη ρβηοάηηι οοηίηηοίοηιηι 
βδΐ 37ΐ1ίΐΙ)3, &ηο6ρ8 βρ. ν. 3, ά 42, §1 ηυίάβιη Γβοίβ τι μάν ηβομιβ 
τιμάν λ}ο\ Ιβ^ϋηι•; τ. αηίθπι 8υρ1•3, ρ. ΧΠ; ϊίβπι άβ κερβολοί -όλλοι 
ά 6. ΟβΓίυηι οοΓΓβρϋοηΐδ βχβιαρίπιιι βεί ά 33. XXXVI ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

ΧΠ βί ΠΙ, οαίιΐΒ 03,πιώιΪ8 θροάηδ, θΐβί ηοη δίτορίια, θη- 
Ιιορίϋδ ηαπίΘηΒ οοπιροδίί3. βδί. Λ'ϊάβιηηδ αιιίβιη ιβ Ιΐ'ΐιπθίΐ'ίδ 
βΐ οοΓΓβρϋοιιΐ ίαοΐϋαδ δ&βρΐυδί^ιιβ Ιοοτιιη άθχί (^τι&πι ϊη 
άίταβΐτίδ. Αί ίΐΐθδθδ ίη 1)Ηΐαδ 1)Γβνθ8 άίδδθ1υ1;3,β ηαιη ρΓ&β- 
ίβτ ο&ππθΐι ΓΠ. ΐΐ30[υ.3.ιη βχδίβηί άπΗίαι-ΐ ροίθδΐ. Ιη ίβΓίΐο 
βηίτα ΟΒ,ιτηΐηβ θΐ βροάιΐδ ς' Ιιαί^βΐ νβΓδίαη ςιιϊηίχιηι 1ΐ3,ο ίοηηα: 

^ ^ ^ _^___ν^_ (οΰια δοών εύφραινε ^ϋμον' τοΰτο 

γαρ), θ1 γ' (^ιΐ3.ιΊ:ιιιιι ^αο: 'ί=: _ ν^ ν^ ^ (Άλναττα) ^ -. 

ΟοηίΓΗ- ίη IX, 46 διακρίτονς ρΐΌ _ ^ _ βί; οοηϊβοΐηι-α ηΐίΐίητ 
βΐ; ρΓοηιιηίΐ&Ιΐοηβ ίη ΐαδίαηι πιβηδίΐΓ&ηι οο^ί ροίθδί, δΐοηΐ; 
καρδίαν 1)ίδ7ΠίΐΙ)αηι θδΐ αρτιά Αβδοΐιγίιιηι. Μυΐίο ηιίηυδ 
ρΓΟ — ν^ - ίοΐβΐ'αή ροΐβδί; ν^ ο _ ν^ _, ο^αοά ΐΓίκϋίηι• ΧΠ, 
128, δβά ί&οίΠΐηΐΘ οοιτί^ΙηΐΓ. Β ητηττι η ί^ίητ ίη Μδ Γβ1)ηδ 
ίαίδδβ τίάθΙταΓ Ιιηίνΐδ ροβίαβ δβνβΓίί&δ. Ιάβηα νβΓΟ, δί ηΠ» 
1ίΙ»Γ0 ηοδίΓΟ βάθδ, αΐίίΐδ ^ανίοΓβδ ίηΐβΓ δί,ΓορΙιαδ δα&δ 
άίδ"βΓβη1;ίαδ αθ(ΐπο απίαιο αάιηίδίΐ:, ηα&ηιηι δίηιίΐβδ αρηά 
Ρίηάαιτιιη α ρίβηδοιιιβ ηοη α§"ηο8οηη1ηι•, (^ηαπινίδ ηβ αϊ) βίαδ 
ς[ΐιίάβπι Ιίΐϊήδ ρΐαηβ &1)δίηΙ. Εί ίοΐβΐ'αί; ηηηο 01ΐΓίδί:ίηδ 

-βίν ττόθον ενδαιεν "Ηρα ρΓΟ -^ ^ Ρ. ΙΛ^, 184, 

ίίβηι ΰάμερον ίλθεΓν «ν ώρα 01. ΥΙ, 28, γνιαρκέος ^Αβ'/,λα- 
πιόν Ρ. ΙΠ, 6, Ιΐΐθδίδ νί ρΓοάαοίίοηβπι ί1)ί ββΡβοί&ηι βδδβ δίαίαβηδ, 
(^υαηι οθΓ^β βχ]}1ίθ8,ίίοηθΐη ηιιΐΐο ηιοάο ρι•ο1)αι•β ροδδοπι.^) 
Αραά Βαοοίιχίίάβιη ηηΐΐα δηηί δίηιίΐίδ ηιαίοήδνβ Ιίοθηίίαβ 
βχβπιρία ίη Ιιίδ ο&ιτηίηίΐϊΐΐδ: (ΠΙ βροά.) ΛΤΠ. ΧΠ. XIV. Οοηΐτα 
ηιαχίπιβ βα &1)ΐιηάαηί ίη V: ηβ,ιη ρΓ&β1βΓε[ΐιαιη (^υοά 87ΐ1αΙ)3, 
άββδί; ίη δίΓ. ν. 8 βΙ _ >^ ν^ _ βδί ρΐΌ — ^ - Ηδ ίη θροάί 
ν. 1, ηηάθοίηιαπι Γ[νιθ€[ΐιβ βΐ ραβηαΐΐίπιιιηι δ1;Γορ1ΐ£ΐθ πίθηι- 
1)Γαηι πιοάο δβρίβηαδ δ7ΐΐ3,1>&δ 1ι&1)βη1;, ιηοάο οοίοη&δ: 
(14 δίΓ. α' ) -νος θεράπων, εθέλεί δε, (29 αηί. α') -αϊαι,ν 
ε•θ•ειραν άρίγνω-, 3,ί (δ^Γ. β' 54) γάρ τις ίπιχ&ονίων, (αηΐ;. 
β' 69) -λον ϋ•ρα6νμέανονος εγ-, βί δίο ροιτο ρβΓ ι•β1ί(ΐιΐ8.8, 
άβηιρία δβηιρθΐ• ρχΙγθπιλ «7ΐ1αΐ3α, δίηιίΙϋβΓηηβ ίη ιιηάβοίηιίδ 
πιβπιΙϊΓίδ. ^ ) ΕΙ ροΙβΓβ,ί; ρΓοΓβοίο βαοΐβπι δ^ΠαΙ)» ροι• (Ιηοδ 

1) Αΐϊα οχβιιιρία ΗΙίΡΓα,υ Γββροηδίοηίβ βχ ΡϊικΙ&γο αάιΐίάϋ 
Ο. 8ο1ΐΓδάβΓ (ϋβΓί. ρΐιϋοΐ. λΥοοΙιβηβοΙιηΓί; 181»8 Νγ. 11): 01. 

ΠΙ, 35 _ ο ν^ _ ρΓΟ _ ^ VI, ίου {Ιιπόντ'; ΐίβυι). 2) ϋβ 

νβΓβΐΙίυβ αηϋβίΓ. α' οΓ. βυρΓα ρ. XI. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΧΧνΠ 

δοηοδ ηιιΐδΐοοδ οοηίϊιιηαι-ί: ηΐδϊ ί^ηίάβιη οαιη δγΠαΒα θίΐααι 
δοηχΐδ άββοίθΐ^αΐ, ϋΐ νβΐ θχΐθηάβιιάιΐδ θδδθΐ; ρΓΟχίπιιΐδ ρήοΓ 
Υθΐ δϊίβηίίηιη βχίδίβΓβί, 0[ηο βϋαιη αηοβρδ δ^ΙΙαΙ)^ βχοπδαΓθίιιτ. 
Ιη Ιιοο θΐώιι ϊρδο ραβηιιΐΐϊιηο πΐθηιΙ)Γ0 ιιΙίϊιααΘ αηίϊδίΓορΙιαθ 
βδί άπωΰάμενον ίΐΐιιά ν. 189, άβ €[ΐιο δαρΓΒ, (ρ. ΧΧΛΤ[) (ϋδδθπιϊ. 
β&ηΐ ΐ^ίιΐΓ οήίίοΐ θδδβ ρχχίο οηιΠΊίαδ Ιιϊδ Ιοοϊδ, ηϊδΐ ιιΙ)ϊ 
δααάθΐ Υθΐ δβηδπδ νβΐ §τ3,ηπη&ίΐθ£ΐ ((^ποά ϊη δοΐαια αηίΐ- 
δίΐΌρ1ΐ3,ηι α' ο&άθΓβ νΐάβίπΓ), ηια1:3.ϋοιιίΙ)ΐΐδ δίνβ £αοΐ1ϊΙ»υδ 
δΐγθ (ϋ£&οϊ1ϊΐ3υ.3 αΙ^δϋπθΓθ, ηθί[ΐΐ6 τηϊτΊΐΐδ ϊη βροίϋ νβΓδίι 
ιιΐΐίιαο, 0[ΐιΐ δθΐηβΐ (ν. 160) &1> ϊοηΐοο ίηοίρϊΐ τάδ' ε'φα 'θ^α-, 
ο ηηι ίη οβΐβηδ βροάίδ δίί βρΐίήίιΐδ. Υΐάβο άβ Ιιοο Ιοοο 
βΐΐ&πι πι&σϊδ ^£υ.ίι1η άβ οβΐθΓΪδ άιιΐιϊΐαή ροδδθ, οιιτα ϊη ΐρδο 
ΙΛγο ϋ)ϊ ΟΌΐτΘΟίιυη δίί: τοίδίφα θηΐια ριτιηο ίαϊί, Ο[ΐιοά 
ίαοϋί Γ3,ΐΐοηβ ίη τοϊα (τοΓ') ε'φα πιιιΐΗ.νϊί οπια 3.1ϋδ Ατΐΐιιαίαδ 
Ιιΐιά-ννίοΐι. Εθ[ΐιΐ(ΐ6ΐιι βΆτο. βηίθηά&ίϊοηθίη ΓβοίρβΓβιη, δί τοΐα 
ε'φα αηΐθ ΟΓαΐϊοηειη αΐΐο^ιιαηι νβΐ άρτια Ιΐΐΐιιο ροβΐΕοη νβΐ 
αριιά Ρίηάαηιιη ΙβσβΓθίια•. 8θά ητίδοιιι&πι Ιβ^ΐίιΐΓ, ηβ€[ΐΐβ 
εχδΐαί; αριιοί βοδ τβΐ τοΐος νβΐ τόαος ηϊδί αά ρήοΓα Γθ1α•(:ΐΐια, 
ονιιη τάόε &ηίθ ΟΓ&ΐίοηβιη δίαίίιη Λϊάβηι ι-βοιαταΐ γ. 191. 
Αί δι Ιιυΐο οαηηίηϊ βα Ιΐοβηϋα οοηοβάίΐιΐΓ, ηοη 1ΐ3,1)θΐηιΐδ οιιτ 
οθίβήδ βαηάβιη άθπθσβηιιΐδ. Εχδίαί αιιίθΐη ίη Ι. βρ. υ. 3 βΐ Ιιπ,βο 
ίοπηα (ξ\ ά 19) &ηκει^ αντ' εν,εργεΰίάν, λίτταοων τ αλ-, 
βί αΙίΘΓα Ιιαβο (η'. ά 42): οΰβον αν ξώ,τ} χρόνον τόνδ', Ι'λαχεν 
τ/, 1(1 οδί ιηθ(1ο άϊίτοοίι&βΐΐδ ιηοάο ίοηΐοιίδ, δϊοιιΐ ίη V. 
γ. 160. Το1βΓΘΐη\ΐ3 ΐ^ΐοΓ Ιιαηο (^αοίΐΐΐβ άϊβ"θΐ•θη1:ΐαιη ; ϊίβηι 
ϊη ηοηο άυ.&δ 0[ΐΐ&δ ίίΐιη ηοΐ&γϊ, βί δίη§τι1αδ ίη (Ιβοΐιηο 
ίβιϋο (ΐΘθίιηο€[ΐΐθ (ν. ρ. XXVI β({.). ^11^13ιιδ άβηΐ€[ΐιβ 
αοϋβάΐί ίοηΐοιίδ ρΐΌ (ϋίι•οο1ΐ£ΐθθ ϊη ίΓ&^ιπθηίο α ΥθίβηΙιιΐδ 
δθΓΥ&ίο; γ. ίΐξ. 4, 9 άραχνάν ι-, αϊ παιδικοί θ' υ- 17. 
Νθ(^αβ γβΓΟ άβδίιιιί ϊη Γθ1ίθ|^ιιϊδ ο&πηϊιήΙ)ΐΐδ, 0[υ.3.θ άΐγβΓδΟ 
πΐΐιηθΓοηιιιι ^βηβΓβ δοτΐρία δΐιηΐ:, δϊιηϋίδ Ιϊοθηύαβ θχβιηρ1&, 
άβ €[ΐιΐΙ)ΐΐδ ίηδτα (ϋοθηάαιη βδί. 

Ρ&1108, άβ βηΐιορίϋδ Βαοοίινίϊίϋδ ηιιιηβηδ αάάο. Εστβ^β 
οοηβηηαίίΐ βδί Ε. "^βδΐρΐι&ΐϋ απϋοι^ηα οΙ)δβι•Υ3.ϋο , & Βαο- 
οΐι^ΐίάβ ηοη ηια^δ 0[ΐΐ3,ηι & Ρϊηά&ΐ'ο β,άΐαίιϊίαηι βδδβ οίαα- 

δηΐ&πι Ιι&ηιηι δίΓορΙι&ηιηι ΐΐ1ΐ7ρΙΐΕΐ1ΐθ3.ηι ( _ ^ - ^^ ), 

(^ιιαβ θί αρικί Ειιτϊρίάθηι Αβδοΐα^ΐιπηοιιΐθ βί 3.ρ\ιά ίρδίιηι ΧΧΧνίΠ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

€βί ροβίαβ 3,ΛΊΐηοιι1ιυαι Βίηιοιηάβιη ή-βε^τίθηδ υ,δία-ραΐνίΓ. Εχ 
αΙίΪΒ ίΐυίθηι ηιιηιβίΌηιπι ο-θΠθΓΪΐ^ιιβ ρθϋία ιιΐθΐηΙ)ΐ•α θί α 
ΡϊηάίΐΐΌ θί α ΒαοοΙιγΙϊάΘ βηΐιορίϋδ γ&γο θ,ίΐταϊχία δΐιηΐ. 
δβιηβΐ βδί; &ριιά Ιιηηο ρΙιβΓθΟΓαΐβτΐδ δίνβ ^ΐ7θοηθΐΐδ οαίίΐ- 
Ιβοϋουδ , XII δίΓ. 3: - ^ - ^ ^ - ■^ , φιο βίϊαπι Ρίη(ΐ3.ηΐδ 
ηδαδ θδΐ ίιι Ν. Λ'111 δΐΐ'. 1 : ώρα πότνία κάρν'ξ \ ^Αφροδίτας 
άμβροΰιάν ψιλότατων. Ιηοίρϊί ϊά ηΐΘηιΙ)ηιπι ρίβηυικιαβ α 
δΐ)οηάβο, δβά πηιυη ίΐ'οοίιαθϊ βχβιηρίαπι αρνιά Βαοο1ΐ7ΐϊ(3βιιι 
βχδί;αΓ6 νΐάβΐιιτ^), δίοιιΐ οθγϊθ αριιά Ρϊηάίΐηιιη βχδίαΐ. 

Αηίβς[ΐΐ£ΐιη 3,ά α,ΐίβηυη ηυχαβιΌΐ'αια §βηα8 άβδηίίνιιη 
3,ί;(|νιβ οβΓίυιη ίτ&ηδβαηΐΐΐδ , άΐοβηάιιιη βδί άβ (:ιιιΐΐ3νΐδ(1αηι 
δΐΐΌρΜδ, (^νΐ3,ηιιιι ηυχηβή βηΐιορίϋδ δίιηίΐβδ αί(;ιυΘ αίϋηβδ 
βδδβ νίάβηΐηι•. Ρι-ΐιηιιιιι ι^ϋια• οανηιβη XIX ('ϊίας), ουάιΐδ 
δΐιρθΓδίιηί ία ρ&^ΐηα ΧΙ,ΙΙ ιιηάθοϊηι νβΓδπαιη ίηΐίΐίΐ, ΐά 
1]αΙ)β1; ηοί&Μβ , <^ιιοά Ιιί ο^λΐίάθΐη οιηηβδ αΐ) ^ _ ^ ο ( _ ^ ) 
ΐηοΐΐϊΐιιηΐ;, θ[ΐιοά ηί αάιαοηΘΐ βηΐιορίϋ ^βηθίΊδ, ϊΐα 3,1> βΐαδ- 
ιηο(Η δΐΓορΙι&ννυη οοηιροδίίϊοπθ ναΐάβ &1)1ιοιτ6ί. Τιιιη ν. 8 
δβρίΐιααιη δ}Ί1ίΐ]3&ηι Ιοησαια 1ΐ8,1)ΐϋ.1:: άνα'ξίαλος Ποβει-, ηί 
Θχϊδίαΐ; ηιπηβηΐδ ηοη βηΐιορίίαδ, δβά ρΓΟδοάϊαοιίδ ίαΐϊδ οιυΒ,Ιί 
Αήδίορίιαηβδ υΐίΐιη•, νβίαί ΐη Ανΐαιη οαπηίηβ ϋβια ηιιρίΐαΐΐ 
(ν. 1731 &<ΐ(ΐ.):"Ηρα ποτ ^Ολυμπία, νεπιπι ΐδ Β&θθ1ΐ7ΐϊ(ϋδ 
νβΓδίΐδ οβι•ΐβ ρΐηδ ιιηα, δ7ΐ1αΐ)3, Ιοπ^ογ ίαίί. 8θά ιιάδδΐδ 
Ιιίδ ΐ"β1ί(ΐηϋδ ηϊιηΐδ Ιαοβήδ, αά ΧΛΤΠ ('Ιώ) οοηνβΓίαιηιιτ. 
Εΐΐΐδ οαΐΊπίηΐδ βροάιΐδ ΙοΙα ϊηοΐάίΐ; ΐη ρ&§. ΧΙίΠ, δαηί^ιαβ 
βΐιΐδ νβΓδαδ ρΓ&βίβΓ ιιηιιιη 1)Γβνΐνΐδθΐι1ιιια βΐ Γοΐ'ίαδδβ ραυοοδ 
3,1108 ηοη πιΐηιΐδ ΐηιηοίΐίί (^ααηι ηηάβνΐ^βδίηιΐ ; δβά δίΓορΙια 
ΧΛΤΠ νθΐ-δυιαη ΐηίβ^3, δαρβΓβδί. Ηαβο ί^ίιη- δηηΐ; βΐιΐδ 
^1ααδ^ βίβπιβηία ρπηοϊρ&ΐία: Ϊ3,ηιΙ)ϊοηδ άΐπιοΙοΓ αοαίδ,ΐβοίαδ, 
Ιιυη βΐαδάθπι ίοηηίΐ οαίαΐβοίίοα αΐί βηΐιορίϋδ ρΓΟΓδαδ αΐΐβηα, 
άβΐη βηΐιορίϊαδ ^_ν^^_>^ν^_, οηί δεπιεί ραοηιιΐίίιηα δ^Ι- 
18,1>3, ΐη ηιοάιιηι ρΓΟδοάΐαοοπυη Ατΐδίορίιαηοοηιηι (1θίι•αοία 
ΓβρβΓΪΙιΐΓ, ν. 5 ίοβλέφαροί τε και. ΙαπιΙ)! ίΐαίβηι οηιηθδ 
ραή δΐιηί, ηε^υθ βχδίαΐ δροηάβαδ ηϊδί ΐη βροοίΐ ν. 5: '/ώ 
φίροναα ηαΐδα .... ΡΓαβΙθΓοα θδΐ νβΓδαδ οχ οΐιοήαπιΐίο εί 1) Παν9•αλϊων ατιφάνοιαιν ΧΙΐ, 09; θί. παν^αλής ϊ\)ά. "229; 
δβά ίν^άλίζ 8Ϊνβ ροΙίιΐΗ ί ί'^άΐές VIII, 5, ϊΐ. Ρΐηά. Ρ. IX, 72 ; ^ρΓθηλτ)^. — ν^Ο — ν'^—ν^ — ^ — »-/ — ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. XXXIX 

(ϋίαιηΐ30 οοηδίαηδ (9), βί εΙϊθγ ρΓθδθ(ϋαονΐ3 1)&οο1ιίο &ιιοίιΐ8(ΐΐ), 
ίβΓϋα8€[ΐιβ ο1ιθΓί3,ιηΙ)ίοο ΐΐΐΐ ραΓ, 8βά 3,ηίθ ο1ιθΓΪ&ιηΙ)ΐιιη 1ιαΙ)βη8 
νθΐ ίΓοοΙα&βιιιη νβΐ ίαιηΙ)ΐιιη (15); άβιπ€[αθ 1ιϊ Ιοίαπι 8ίΓθρ1ιαιιι 

θΐ3.11(1θηίβδ: --^\^-^ — ^ — ι^-^-Ι-^ — \^\^-^-^— . 

^1I^ ηΪ8Ϊ αοοβάθΓθηΙ:, ροίθΓαί δίΐ'ορίια ρ&βπθ ίοία (β•1;8ί ηοη 
βροάιΐδ) ρΐ'ΟδΟίϋαοο σθηβη &ά8οηΙ)ΐ, ηαπι ζ-^^-^^- 
βί ^ - ^ - ^ _ ν^ - βί 87ΐΐ3,1)Σΐηαιιι πππιθγο ίηίβΓ δθ ρβ,ΓΪα 
δτιηί; βί ίβηιροηιηι ηηιηβΓΟ ίαοΠβ βχαβί^ιιαηίπΓ. ΡΓθ3θ(ϋαου8 
αιιίθηι _ _ ^ ^ _ ^ _ οοπιροηΐ ροίβδί οππι ί3,ιη1)ίοο Ηοο: 
ν^ _ , ^ _ , : — 1^-1 ιιηάβ οοηϊοΐαδ (^πΐηΐ&ηι δτ11α1)3.ηι τοίΰη- 
μ,ον Γτιίδδβ. Εΐ ηιβηι1)Γθηιιιι (ϋνϊδϊοηβ ραηΐΐιιηι ιιιπί&ί3, 
θχΐδίβηί 1ΐίΐ8 ρβήοίϋ νβΐ Ιίΐηοηιιιι ηιβιηΐ3Γοηιιη νβΐ ίθΓηοιτιιη 

νβΐ (^παΐβΓίιοηυη, 8βά οτηπβδ ίη ^ - ν _ ^ \ νβΐ ν^ _ >^ _ 

\-' _ νν - θχβτιηίβδ: (1 — 4) ^-^-^-^-Ι^-^^-ν^ν^- | 

»^_ν^ν^_^^_|>^_^_ν-'_ ι 11 ^ ίο — 7) ^ — ^ •^ ι ^ _ 

(8— 10)-_ν.^_ν^^-1 
(11 — 12) _ _ ο ν^ ^ 

>-/ _ ^ _ ! — |>-'_'^_ν^_ι^_||; (13 14) \^ — ^\^ — \^^ — \ 

>^-ν^-ν^_^_|| ; (15 — 16) Ζι^^^^^_Ό-\^— \'υ — 

^ _ <-» 1 II . Ηοο ί^ίυχ θδί 1^Iη3,^^ ο^τιοά ηιιηΐ(;[πειηι ρίβηβ 

3,1;ς[ϊΐβ αΒδοΙυΐθ δίδ ίη1β11βο•1:πι•αδ, άοηβο ιη&σϊδίβι• ρβήίιΐδ βχ 
Ογοο ΘΧδΙϋβΓΪί. ϋβ θροά.0 Επίθία ρΓοίβοΙο ϊ&οθγθ ρΐΈβδίαΊ;. 
ΤβΓίϋ ς[ΐιοο|ΐιβ οαπαΐπΐδ δίτορίια ηηηΐΘΓΟδ Ιι&Ββί ηοη 
ηηιΐΐιιπι άίδδϊηιίΐβδ. Εβ, ίηοίρΐΐ α ΐιϊηιβίΓΟ ΐαηιΜοο οαΐα- 
Ιβοίΐοο, (^ιΐΘΐη βχο'ΐρϊί νθΓδτΐδ ϋθπι υηάθοίηι 87ΐΐ3,1)αηιηι, δθά. 
ίοΓπια (Ιϊδΐ&ηδ ρθήηάβ αίς^αβ -_ν^_ν^ν^_ (ϋδίαΐ α 
^-^-ν^-^^_; ΐ)ΐ•Ϊ0Γ θηίιη Ιι&ηιηι ίοΓπιαηυη, ΒαοοΜο ΐη 
£ηβ αάάϊίο, Ιιιιηο νβΓδπιη βϊ&οίί. 8β(1 ρΐ'ο Ιίαοοίιΐο ίη αηί. 
ζ' (ν. 90) θδί αηαρΒ,βδΐπδ : τιβαν' άρετάς γε μ,εν ον μινν&ει. 
ΤοΙβΓθπιηδ Ιιοο ({ηοο[ΐιβ; ηβπιρβ βίίαπι ϊη ΑΙοηΐΕΐηίδ δίρορίια 
υ,ΐίπηιΐδ νβΓδυδ ηιοάο ΐη Ιι&ηο ηιοοίο ϊη ϊ11&ηι ίοιτηαηι άθ- 
δΐηϊΐ; βδί απίθηι ίάθηι Ϊ8 νβΓδίΐδ αίοι^ηβ Μο άβ €[υ.ο 
ίΐ^ϊηιηδ, ηΐδϊ (^ποά Ιηιϊο υιια 87113,1)3, ϊη ρΓΪηοίρΐο 300βδδϊί;: 
ο_^^_ν,^ν^_^^^. ΤβΓίΐιΐδ δ1;Γ0ρ1ΐ3Θ βδί βΐτΐδάβη! ηίθη- 
δΐιταβ, ηίδϊ (^ιιοά (πί ϊαηι δΐιρΓαρ.ΧΧνίΙνίάΐηηΐδ) ηβί^ιΐθ αηοβρδ 
βδΐ ΐΐ1ίϊηι&,, δβά δβηιρβΓ 1)Γβνίδ, βΐ βυνάφεια. βδΐ αδο^ηβ 3(1 
0[νΐ3ΐ•1:ί νβΓδΠδ δ7ΐΐ3ΐ33ηι (^ΐΐίηί3ηι: ^>_ν^>^,_^^_,^-ν^| ΧΙ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

_, ^ _ ^ ^. Εο 3.πίβηι Ιοοο Ιιίαίπδ 1)ϊδ &(1ιηΐίϋίιιι•, δβιηβΐ 
(^ΐΐίάβιη (ν. 64) αηίβοβάβηίβ ΐΓΟοΙιαβο ρΓΟ ί3,ιηΙ)ο: ώ μεγαίνητε 
'Ιερων' αν (ϊ' ολβον. δοηρδί αταίβηι μεγαίνετε, ψχΐΆ, Ιιαβο 
οοιηροδϊία αραά Ιιοδ ροθΐβ,δ νβΐ ΐη -ητος νβΐ ίη -έτος 
βχβιιηί; οθΐ-ίηιη εναίνετε ΧΛΤΙΙ, 12. Εοάβηι Ιοοο νοο&ΒηΙιιιη 
δθΓαι^θΓ βηϊΐνα-, πι δΠβηίϊο Ιιΐαίιΐδ νϊάβ&ΐτΐΓ θχοαδαή. Οβίβ- 
Γοιη βαάβηι ίοιτηα Ιιηίυδ νβΓδίΐδ £ΐΐ€[ΐιβ 1ιβηάβο£ΐδ7ΐ1έΐΙ)ΐ 
βαρρΜοί, ομιϊ 1ι&1»Θΐ)8,ί Ιβδίβ Αα^ΐΐδϋιιο ΐβιϋαιη τρίβημον. 
Γαοΐΐβ Β3.οο•1ΐ7ΐί(1βοδ νβΓδαδ ΐη ρβά,θδ δθηοηιιη ίεηιροηιπι 

^ - — •, ΏΜΏ1 Γβοίβ, ηβδοΐο. 

Ιΐαοιτιβ ραΐ'δ Ιιοηιια ο&ηαΐητιια Ιοη^β ιη3,ϊθΓ (ηϋο^υβ 
δι βϋαιη &πιΙ)ίίΐΐδ Γαίΐοηβηι Ιιαίιβ&δ) ΐαιη ιιίοιιηομιβ ροίυϊιηιΐδ 
βχρίΐοαία βδί: Ι. Υ. VII. ΛΉΙ. IX. Χ. XI. XII. XIII. XIV; 
ΓΠ. XIX. XX. Ιίβιη ιηαϊοι• ρ&Γδ ίΓ&σηιβηίοηιηι (^παβ αριαά 
νβΐθΓβδ δΘΓναία δηηί; ηναηβηΐδ θπίιη βηΐιορϋιΐδ ΐη Ηϊδ 
ο•οηιραι-βί: 1. 2. 4 (δίΓορΙιαβ ΐηίβ^αβ). 13. 14. 18. 20 
(δίΓορΙιαβ ΐηίβ^ι-αβ). 22. 24. 2δ. (26.) 28. 30. 33. 34. 
(35.) (36.) 37, ηβ(^ηβ ι•β1ΐ(^ιΐ8, ρ1βι•3,(^ΐΐβ ΐη ΟΘηδίυη νβηΐηηΐ, 
^τιΐρρβ ηΙ)ί ηοη ίρδα ροβίαβ Λ^βΛα ίΓαάίία δΐηί. δβοιιηάηηι 
αηίβιη (Ιϊ^ηΐίαίβ πιιηιβΓοηιηι §βηιΐδ ΐάβηι βδί ({αοά αρυά 
Ρΐηάαηιιη (^ϋοο^αβ δβοιιικίυιη Ιοοιυη οΙ)ίπιβί: "Αρίβτον μεν 
ΰδωρ, 6 δε χρυΰος αι%•όμενον πϋρ. Νϊδΐ (^υοά Ιιαβο ΐηίβΓ- 
δΐιηί ΐηίβΓ υΐηιαηοιιιβ ι^οβίαιη: ρήπηιιη €[ΐιοά αρυά Βαοοίι^- 
Ιϊάβιη δΐηιρΙΐοΊοΓα ίαοϊΐίοΐ'αομιβ οιτιηΐα, δΐουΐ; ϊη βηίαορίϋδ; 
άθίικίβ ί^νιοά Ρϊηά&ηαδ βο ^βηβΓβ βίϊαιη ΐη ιηαΐθΓΪΙ)ϊΐδ 
βρΐηΐοϋδ ηδαδ βδί, Οβηδ οοηίΐ'α ροβία, ΐη ηιΐηΐηιΐδ άπιηίαχαί, 
ςηαβ δνιηί Π. IV. VI. Αοοβάΐί ίαπιβη β ο1ΐί1ΐ)ταηιΙ)ΐδ 03,γ- 
ηιβη ΧνΐΙ {θηβενς) ηιιαίίιιΟΓ δίΓορΙιΐδ οοηαροδΐίαηι , ίτα^- 
ηιβηία ααίβηι ίηα β ραβαηΐΙ)υδ (5) ρΐ'Οδοάΐΐδί^νιβ (11 δθ[.), 
(|ΐιοηιηι ιχηιιτη (11) ραηΐΐο ιηαΐοπδ αιηΐίΐίιΐδ. Ηοο ΐ^ίτιτ 
^βηυδ α, ρΙβπδΐιηΘ ηηηο ρβδδίιηα αρρβΠαίΐοηβ 1ο§αοθ(1ΐοιιπι 
νοοαίηΓ, οιιιαβ αρρβίΐαίΐο ΐηίβι- 1(βδ1)ΐο8 ροβίαδ οι•ία α,Ιί οη^ΐηβ 
(Ιαοίγίοδ ΐΐΐοδ άβδΐ^αΐϊ&ί α 1)ΐδ7ΐΐ3,1)0 ρβάβ ουΐιΐδοαηςιιβ ηιβη- 
βυταβ ίηοίρίβηίβ9 (τιράμαν μεν Ι'γω ΰέ9εν"4τ9ί ττάλαι πότα)^); 

1) Απ8ΐΐ(3. ^ιι^ηί^1. ρ. 51 8(ΐ. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΕΙ 

0[ΐιίρρθ βΓΣΐί; ΐη βΐδ βί λόγος (ήρά-) θί ΐηάθ α ίβιίϊα 
87113,1)3, αοί'ία; ίιιηι 3, ιηβίηοΐδ αά θοδ νβΐ'δΐΐδ βδί ΐΓΕάηοΙα, 
ηιιαβ ροδί (Ιαοΐγίοδ νβΐ αη&ραβδίοδ ΐΓΟοΙιαβοδ ίαηιΙ)θδνθ 
1ια1)βΓβηί. δβά ΐη ίίριβτον μεν νδωρ 6 δε ηιύΐηδ βδί, 
(ΐ3,οΐ7ΐπδ, δβά. Ϊ3ΐα1)ΐ ΐΓΟοΙιαβΐί^ηβ οοηΐηηοίϊ: ς^τιαηι ορΐ- 
ηίοηβιη βί Ηβηηοπδ Λνβϊΐ ουιη ΕΐΈποϊδοο 8ιΐ8βηιϊ1ι1 οοτάτα. 
Τνβδΐρΐιαίίτιιη οοηδίαηΐβΓ ίβηαΐί, βί ΑΓ§•βηίοι•3,1:βηδί άίδδβΓ- 
ίαΐϊοηβ άβίβη<ϋί βχ 8ίπάβιηπη(ϋ άίδοϊρϋηα ρΓθί"θοίιΐ8 Ι. Ι/ΐιίΙι- 
ηΐθΓ-^) θί 'ννίίαιηο'ννϊίζΐτΐδ ϊάθπΐϊάθηα ρΐ'οίβδδΐΐδ βδί. ΡιΐδϊΠιιιη 
βηϊιη ϊτιίβΓβδί, ηίηιιη δΐο άίνίάαδ: αρί - ατον μεν - νδωρ - 6 
ίέ, αη δϊο: αρίΰτον μεν -νδωρ υ δε, απ €ΐθΐιΐθ[ΐιβ 8Ϊο: αρί- 
βτον μεν νδωρ - 6 δε. Περιόδονς δίνβ ΰνν&έτονς κατά 
περίοδον δωδεζαβημονς Ιιαβο ΰο§ηΆί?ί(ΐχιβ οπιηΪ3, οοΐα νοθ3,1:3, 
βδδβ βί Αΐ'ίδΐϊάθδ ^υ.^ηί^1^^,ηιιδ ίβδίαίυ,Γ (ρ. 37 δ€[. ΜβΓο.) βί 
δαβρϊδδΐπιβ δοΗοΙϊα ΡϊηοΙβ,ήοβ, ; ΓθίϋίπΓ βηπη 3, ίτοοίιαθΐδ 
ΐιηιηΐχίίδ αά ϊ&πιΙ)θδ νβΐ οοηΐΐ'α, ιιίίί^πβ ϊη Ιοη^ϊοΓβ βοπιπι 
οοΙοΓίιιη οοηϋηιιαΐϊοηβ; ο^ιιεγθ βϋαιη ϊη ΑΐΊδΐοχβηϊ 6'3,^- 
ηιβηίίδ ΟχοηΐθπδΛηδ τΐερωδώδες τι νοοαΐνα', ηΐοϊ α δ7ΐΐ3ΐ)3, 
τριβημω (ο^ιιαδί ύ-οοίιαθΐ Ιοοιπη οΒίίηθηίβ) ηνυηβηΐδ ρΓοίβϋίιΐδ 
ροδί ίβΐΌΟδ ΐαηιΒοδ 3(1 β3,(1βηι Γβ(ϋΐ. Οοΐοη αριατον μεν 
νδωρ 6 δε αΙ) Αι•ίδϋ(1β βί ϊη δοΐιοΐϋδ νοοαίιΐΓ Ιαμβος άπο 
βάκχειου, ϊ. θ. οοΐοη Ϊ3ηι1)ϊοηιη αΐί αηίΐδραδΐο ΐηοίρίβηδ, 3,1) 
ίΐΐο ρΓ3βΐθΓθ3 μέαος βάκχειος, ϊ. β. ο1ιοΐΊ3ΐαΙ)ΐΐδ δίησηϋδ 
Ϊ3ηι1)ϊδ ϊηΐβιι^Οδΐΐιΐδ ; ηβηιρθ βί αηίίδρ&δΐυδ βί ο1ιοι•Ϊ3πιΙ)ΐΐ8 
βί ίοηίοί αηίίο^ιιΐδ ηιιΐδίοΐδ βάκχειοι 3υ.ά.ΐβ1}3ηί. Ιπάβ ηοιηβη 
ΙιαΰοΜαϋοηιηι., ς[ΐιθ(1 ηΐθίι•ίοΪ8 ΐ3ίΐηίδ ίβδίΛιΐδ") θί οΙιοΐΊαιη- 
1)1018 βί ^ΐ7θοηβϊδ 3ηίίθ[ηΐίΐΐδ ίή1)ΐιβΙ)&ίιιι•, ιιβο[ΐιβ 3ρίΐθΓβ 
ηοπιϊηβ οπιιιβ ίά §βηιΐδ άβ φχο ητιηο 3§ϊηι\ΐδ οοιηρΙβοίβιηιΐΓ, 
€[•ιι&ιη το κατά βακχεΐον είδος 3ρρβ1ΐ3ηίβδ, ο^αο ίβνβ Ατΐδίο- 
Χθπιΐδ (^110(1116 ιΐδΐΐδ βδδβ νΐάβίιΐΓ.^) 

Ιίαο^ηβ Β3,0Όΐΐ7ΐϊ(ί1ϊδ οαπηβη δβοιιικίιιπι, (^110(1 ϊηίβΓ 
οιιιηία δϊιηρίΐοίδδπηοδ ηηιηβΓΟδ 1ΐ3ΐ)Θί, β δωδεκαβήμοις ρΓ3β- 

1) Ι. Ι.υί1ιηΐ6Γ, άβ οΗοή&ιηΙιο βί ϊοηίοο α τηΐΐΊΟΓβ άϋ&ηιΙ)ί 
Ιοοο ροδίίίδ, ΑΓ^βηίοΓ. 1885. 2) Μ&ήυδ ΥΐοίοΓ. ρ. 127, 25. 

149, 32. 0αβ8ΐα8 Β^8δΠ3 259, 2. 263, 23. 268, 21. 3) Τοϋ 

βακχεΐον ββί ΐη £γ§. Οχοηΐβηδί, αηίβοβάΐίηυβ ΐΙ)ΐάβιη άβ βοάβπι 
ηιιαιβίΌ [το κατά βακχεΐον καλονμε^νον είδος. ΧΙΠ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

(;θι• ρΓΪιηνυη δΙιΌρΙιαΓΐΐιη νβΓβνιηι οοηδΐ&Ι;; δΐιηΐ ααίβηι Ιιβ,β 
ίοπααβ: _^,^ν^,_^,ο_ (^δίπλονς βάκχειος από τρο- 
χαίου = άυρίβχ ο1ιοι•ίαπιΐ)ΐΐδ ■^)) δίι•. 2; ν^_,ν>_,_ν^,.^_ 
{βάκχειος από ιάμβου, = ο1ιοη&ιαΙ)ΐΐ8 &ηί;βροδΐ1:ίδ άυοΙ)ΐΐ8 
ΐαιηΐ3Ϊδ) δίΓ. 3. βρ. 1. 2; ^ !^ , _ ^ , ^ _ , ν-» _ (ίαμβος άπο 
βάκχειου) δίτ. 4 βρ. 3; - ^ - ^ , ^ - , — ; (οαίαΐ. ; διπλονς 

τροχαίος καϊ δίτνλοϋς ίαμβος^)) δίν. 5; άβηϊθ[ΐιβ 1 - ^, 

^ — βρ. 4, ιιΙ)ί δροηάβιΐδ βδί ΐη ρΐ'πιοϊρΐο λ^θΙ ρΐΌ ϊαιη1)0 
νβΐ ροίΐηδ ρι•ο ίΐΌοΙι&θΟ. Νβηιρβ ίη ΧλΤΙ. ΐαΐΐα ιηβιηΙϊΓίΐ 
ΐη αΐΐα δίΓορΙια ά ίΐΌοΙιαβο ΐηϊΐϊιιιη οαρΐιιηί, ϊη 3,1ία α 
δροηάθο: ή τις άμετέρας χ&ονος = κηντυ/.τον κννέαν Αάκαι-. 
ΤηΙ)Γαο1ΐ7δ θ[υ.θ(ΐΐΐβ (δ^Γ. 4) αηίίοϊρϋβπι ΐηίβΓρΓβίαϋοηβιη 
ίΐάιηΐΐΓίίί. Ρήιηνίδ ιπίβια δΐΐΌρΙιαβ Λ^βΓδτΐδ οκτοίΥ.αιδεκάΰημος 
€δί, ηβιηρΘ βάκχειος άπο ιάμβου αιιοίτΐδ οίαχίδηία άϋαιηΙ>ϊ 

ο&ί&ΐβοΐϊοϊ: ^ - ^ - _ν^^_,^ 1. Ιδ νβΓδίΐδ ρβΓ δβ 

βίΓβιΐπΓ; Γβ1ΐ(ΐπίΐ (^ΐΐαίΙιιοΓ πΐθΐηΙ>Γ3, δΐΐΌρΙιαβ ϊη ιιηαηι ρβηο- 
άιιιη οοηΐϊΐιιοία δνιηί, δίοιιΐ: ίοΓίαδδβ βίϊαπι ηηαίίαοΓ βροάΐ, 
€[ΐϋ.1)ΐΐδ ΠΙα 0[νΐ3,1;ίιιθΓ ο^ιιαδΐ Γβρβΐηηίητ. ^) Ιηαβο^ααΐΐΐ&δ ίη 
βο οοηδρϊοϊίνιι•, θ[αοά οαία1βο1:ΐο•ο ιηθΐηΙ)Γ0 δίΓΟρΙιαβ Ηαϊο: οτι 
μάχας ϋ^ρααύχειρ \4ρ- ϊη αηΐίδΐνορίια Γβδίϊοηάβί αοαίαΐβο- 
ίιιιη: -βον ετιεδείζαμεν εβδομή-', δθά ρηΐο Γβοίβ ϋ•ρα6ύχειρο ς 
ϋοηίβοΐιιηι βδδβ, ΐρδο δβηδίι οοιηιηβηά3.1:ιιιη. 

^α&^ίιιπ1 οαιτηβη, (^ηοά δϊοηΐ; δβχίαιη βΐ XVII. ηιιΐίαιη 
1ΐ£ΐΙ)β1; βροάαΐΏ, ρΓΪιαιιιη 1)ίδ 1ΐ7|ΐβΓόαΐα1βϋία,ηι ρβηοάιυη βχ- 
ΙιΐΒβί: ^^ν./_^^_^__, ΐιιιη β&ιη ψιο.6 μέαος τροχαίος 
νοϋ&ΐιΐΓ (ν^_,_ν^_ν./,^_) οΐ&υδίιία ν./ _ _ αυοΐαιη , άβίη 
Ιιιιηο ϊρδίιιη οκτωκαιδεκάοημον αάάϊΐο ίηδαρβΓ ϊη βηβ ΐαιη1)0, 
υί ΐαπι δΐηΐ; άυο ηΐθηιΐ3Γ3,, οιααηινίδ αηο νβΓδίι δοπρία. ΡΓαβ- 
ίβΓβίΐ βχ αϋο ^βηβΓβ ηαηιβΓΟΓαιη ΐτΐα ηιβηιΙ)Γα ά£ΐοΐ7ΐΐθ8, 
ίιηηιϊχία δΐιηί; §τ&η<ϋιΐ8 ΐ§ϋιΐΓ ίΐ1ϊο[ϋίά Ιιαβο δίΓορΙια δοηαΐ.^) 1) Οπιϊΐϋί 1ΐ3,ηο ίοηη&πι Αιϊβϋάββ, ηοιηβη αυίβιη βϊαβ ίη 
αΐίαιη ίτίΐηδίεΓί, ν. αθη. 2. 2) V. 8θίιο1. Ρΐηά. ρ. 156. 377. 

449 Β. (όιπλ. τροχ.; ηαά ίΐ(1»1θηι1ιιιη και διπλ. ίαμβος, ν. ρ. 110 

(1ί! 01. 4 βρ. 8 διηλονς ίαμβος καί διπλ. τροχ., ■^ _ ^ κ^ - ^). 

Μαΐβ (ΙίοίΙαΓ ιιρυΓΐ ΑγϊβΙ. άπλοΰς (διπλονς ββο. Μ&ΓΟΪιιη. Ο&ρ.) 
βάκχειος άπο τροχαίου (_ν./^_,.-^^_). 3) Αλ'^ΐΙα,ιηο^Ιζ 
βδϋ Οεΐ. Αηζ. 1898, ρ. 160. 4) Μβπι 160 8. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. ΧΙ.ΙΙΙ 

βθχΐί δίΓορΙια αΐ3 ίαηιΐΐίοο άΐΐΒβίΓΟ οαίαίθοίίοο ΐηοΐρίΊ;, 
(^ηβιη δβοι^ιιΐίιΐΓ Η,ιίΕίΟΓθοηΐβηδ ανακλώμενος βί ίρδβ 3,1) Ιιοηπιι 
ηιοηβΐΌΠίτα δοοΐθΐαΐβ ιηίηΐιηβ αΐΐθηιΐδ: (-) ^ ^ - ^ - ^ - (_). 
Οοηίαπϋίϊο βαάθΐη άρπα 8&ρρ1ιοηβιη θδί: Γλνκίία ματερ 
οντοί \ δνναμαι 7.ρέκην τον ΐΰτον.^) Ττιπι όζτωκαι,δεκαΰημος 
_>^^_,-^^_,^_ — ^, άθίη άηο οοΐα ομιοηαη ηαίιίΓα 

Ι11θ11δ11Γ3,€|ΙΙΘ θΙ»δ0111'ίθΓ Θδί: ο_^ν^_^|_^_^_ν>_. 

ΕβΚοιιίΕΐ ΐαοϋία ίηίθΐΐβοΐη. 

ϋβηϊο^ιΐθ δθρΐϊηιϊ (Ιβοίιηί δΐτορίια β ε[ΐιϊη(1βοϊηι ηΐΘπιΙ)ΓΪδ 
€θΐηροηΐΐπι% βχ ο^τιΛαδ οοίΒ,ντιιη βί ηΐΐπηιιιη δπΐ ΐιΐΓίδ δοπί, 
Γβ1Ϊ€[ΐια 1»ίί3.ΓΪαιη δίνβ ίηίαηαηι οοπΐτιηοίΒ, ρβηοάοδ δβχ 
β£&οΐιιηί. 8πηΐ δωόετιάβημοί ίοππΕίΘ _^;_^ν-/-^-, δίνβ 
ο'/.τωκαιδεκάαημοί 3,(ϋ6θία άϊροοϋα ϊαπιΗοα νβΐ ϊηίβ§ι•3,"') νβΐ 
ΟΒ,ίαΙβοίΐοα, 3.ίθ[νΐΘ ηοη ιηϊηαδ ίβΐ' δωδεκάβημος οιιιη οκτω- 
χαιδεκαβήμω ϊη \ιη&,ηι ρβηοάιιιη οοϊί, ρβΓΪηάβ δΐί^ηβ ίη 
δορίιοοίϊδ ΟΕΓίηΐηβ οίαηβδΐηιο : ενίπηον ξένε ταβδε χώρας 
ί'κον τα κράτιατα γας επαυλα, ταΐ8\ΐ8ψΐΒ ΆϊάβΏΐ: χειμώνων 
ί'ν' δ βακχιώτας άεΐ ^ιόννβος εμβατενει. Ιη ο^ιια οοηίιαι- 
ϋίϊοηβ ϊά ν&Μβ ηο1;αΐ3Ϊ1β βδΐ, ο[υ.ο(1 βί αριιά. 8ορ1ιοο1βια 
δβηιρβι• ϊη δΐΐΌρΙια 3.ηίΐδίΓορ1ΐ3,0{ΐιβ βί ΐ3&θηβ δθΐηρθί' αριιά 
Β3,ο•ο1]7ΐϊ(1βηι οαβδίίΓα βδί ροδί ρηιηαιη δ7ΐ1αΐ33,πι αΐίθήπδ 
ιηβπιΐίη, ιιηάβ ϊη ΙΛγο ποδίΓΟ ηθ€[ΐιβ ιηΐιΐΐΐδ ϊη 8ορ1ιοο1ϊδ 
Ι/αιίΓθηΙϊαηο βα δγΠαΙ^α ρηοη ηιβπιΙ^ΓΟ Εάδοηρία βδί. ^) Εϋαιη 
χι1)ϊ δωδεκάβημοι \)ϊΐά οοηδοοΐαηίιιτ, ϊάβηι ρ1βηιιης[ΐιβ ηδα 
νβηίί;: ποιμένων αέχατι μι^λων βενοντ άγέλας βία^ ηί αραιά 
8ορ1ιθθ1βιη: &αμίξουΰα μάλιΰτ^ αηδών χλωραΐς νηο βάβΰαις. 
Εδΐ αιιίθιη αριιά Β&οο1ΐ7ΐϊάβπι ηοίΕΐ)ί1ΐδ δωδεΥΜβημον ίοππα 
_ ο _ -^ _ ^ _ , ΐ3Ϊδ ρβήοάοδ οίαηάβηδ, ς^ιιαιη ηβ ρΐ'Ο ρτιτίδ 
ϊαηιΐίΐδ ( — ι,^_,ν^_,ν>_) ίΐΌοίΐΣίΘίδνβ Βαΐϊβαηιιΐδ οΙ)δίαΙ 
αϋθήτΐδ δ7ΐ1&1)αβ ρΓοά,ιιοίίο: -ον βειβίχ&ονος τέκος (22). 1) Ηβιη 151. 2) Ιΐ3, βίβοΐΙτίΓ (Λά. 152) νβΓδυβ Αίο&θο 
ιΐδϊίδ,ίΐΐβ: μαρμαίρει δε μέγας δόμος χάλ-κφ, παΐαα δ' "Αρ-η κίκό- 
ϋμ-ηται ατέγα. 3) Ε3.ηι Γβιη δοΙΙβτίθΓ θίϊ&ηι ρθΓ άΙΪΆ ηιιηιβΓΟ- 

Γοιη ^θηβΓ& ρΘΓδβοαίπδ ββί Η. "ννβϊΐ (ν. ϊηίΓα ρ. ΙιΧΙΙΙ), ηιιηο 
ραβηβ οοίο^θηαηυβ, ηυοουπι νΪΓΟ Λ^ίΐιιιιϊο&θ πιβ1:ηο&6(][υθ αΓίϊδ 
ϊηΙβΓ ραιιοοδ ρβηίο ν&ΐάβ σ&ηάθο ιηϊΐιϊ άβ ρίβηδοχυβ ι•βΙ)Π8 β^Γβ^ϊβ 
οοηνβηΪΓβ. V. βί. Οΐιτϊδί ΒβΓ. ά. Μπηοΐι. ΑΙίΒ,ά. 1871, 636 80[€[. ΧΕίν ΡΚ.ΑΈΓΑΤΙΟ. 

Ιΐ&οίηβ &ιιΐ _ - , _ ^ , _ ν^ , — Θδί , δοίΐϊοθΐ; ρΐΌ _ ί=^ , _ ^ , 
_ -^ , ν. _ , ααί 0[\ιθ(1 ηι&σΐ8 ριιΐανβήιη ((^ιιοηϊ&ια θ[ΐιίάβΐ]α 
ϊηΐθ^-α ϊΠα ίοιτηα ηοη οοουιτίί) - ^, ι — , <^ _ , ^ _ , βυξυ- 
γία (ν. 8ηρΓ& ρ. XXX ΤΛ^ ) ρΐΌ ΐΓΟοΗαθΟ ροδΐΐα, (ΐαι δβοιιηάιιιιι 
Αηδΐοχβηιιαι ίαοϊΐϊηδ ίη ιιηαηι δν1ΐ3.ΐ)&ιη οοΐί 0[ΐΐ3,ιη ίβ,ηι- 
1)χΐδ.^) ^^10(^ ίΐηίβια, δϊιηϊΙϊίθΓ αΐο^νιβ ϊη Π. ιιηο Ιοοο ΐτβδ 
δίτορίιαβ 1ι&1)6ηΐ ιηβηιΙ^ηιιιι ίηίβσηιηι, οαΐαίθοίΐονιιη ναια, 
ιηβΓΊίο ΙϊΒγο ηοδΙίΌ γϊίϊο νθΐ-ίβίατ, οιιια ΐη νβΛϊδ οιιιθ€[ϊΐβ 
ίρδΐδ οβ"βηδϊο δΐΐ (ν. ν. 35). Υβηιια γθιπ ΐΏαχίηΐθ Γαίταιη 
ηοηάχιιη £ΐίΰ^. ΑβδοΗγΙτίδ Αι•ϊδΙορ1ι&ηβΐΐδ ροδί(ΐιι&ηι Ειιγϊ- 
ρΐάϊδ νβΓδΐουΙυιη Ιιιιηο Γβϋϊΐανϋ:: περίβαλλ^ ώ τέκνο ν ώλένας 
(Καη. 1322), ϋίοη^δΐυη ίιι1θηΌ§•αί : οράς τον πόδα τούτον, 
ηοΐαί ί§ϊ1:ηι• βιιιη ητιιηβηιηι (τΐόδα) \χί νίϋοδίιηι. Αί,ς[ΐΐΘ 
οαηι απαραβδίπΐδ δίΐ; ΐη ρΓΪηοίρίο ρΓΟ ϊαηιΐ^ο, ΙθίαροΓα δοηί 
ηοη ΧΠ δβά XII I- ^υ^ά ΐ^ϊΐιιι• (ϋοθηιιΐδ, οιιπι νΐάβαπιιΐδ 
Β3,0€ΐΐ7ΐί(1βπι 3.1) Ιιοο ηιυηβΓΟ ίηοίρίθηίβηι: βαΰίλεϋ ταν ίεραν 
Ά&α-, βηπις[ΐιβ ρβΓ οβΙβΓΕδ δίτορίΐίΐδ οοηδίαηίβι- δβΓν&ηίβηι? 
Αη κύ'/.λιον ίίλογον ρβάθηι ρηηιυιη άίοθπΐΐΐδ, ηοη νβηιπι 
αηαραβδίηηι ? 8θά ύΐιι• Βαοο1ΐ7ΐϊάβδ βί Εια'ίρΐάθδ βο ρβάβ υδΐ 
δπηί, οβίβΓΪ θίπη Γ6ριι<ϋανβι•ΐΐη1;? Ε^ό ρΓοίθοίο ηβδϋΐο. 

Νοη ΐηηΐΠβ θδί αάάβΐ'β άβ ΙιοΓΐΐηι ηπηίθΓΟηιπι ϊοϋΙ)αδ 
ο^τιαβ ΘχρΙοΓβ,ή ροδδΐιηί, ηιαχϊπιβ ορβ ίηδϊ^ίδ ίηδοηρίΐοηΐδ 
ΤΓαΙΙίαηαβ, ΐη (^ηο, 8ϊϋί1ί (Σειχίλος) οαηΐΐίβηα, οηπι ηοϋδ 
ηιηδϊοίδ Λτΐΐιηιϊοίδοιηβ βχαΓαία βδΐ. βιυηιηα οητα β&ηι ηηρβΓ 
Γηι-δηδ θϋάίΐ; Τΐιβοάοηΐδ Κβίηαοΐι-); ίάβιη ίαιηβη ηοη ηιΐηοδ 
(][α£ΐηι Ο. Οηΐδίυδ, οιιΐαδ βδΐ ρΓΒ,βοίραηηι ίη Ιι&ο οαηϋίβηα 
ίη υδΐιπι νοοαηάα ηιβηίηιη*), οίτοα ηηαηι ε[α8ΐηά3,ηι Γβηι ίη 
βη•0Γβπι ^ανβπι ίηιρίίοαίηδ θδί. Οοηίτα γθοΙθ άβ βαάβηι 
Γθ ρηηιαδ ίηάίοανίί Γηάθηοηδ Ηαηδδβη.*) ^αο(1 άίοο Ιιοο 
θδί. Όίροάία ΙαηιΙϊίοα βί αοαίαΐβοίοδ βί οαίαΙβοίίοΕ, ίίθηι 
οΐιοηαπιΐίαδ ίη αΙίθΓα ραι-ίθ ραηοίίδ ηοίαίαβ οοηδρίοίηηίατ: 1) ΥβΛα 8αηΙ ίη ΐτξ. Οχοπίβηκί: το γαρ μονόχρονον (ίβπι- 
ροΓ3, άαο (\χΐΆα α1ίίΐ8 <ϋδθΓβί3, δΐιηΐ: ίη ηηαηι οοηίυηοία) ο/χίΐό- 
τίρον τον τροχαίου η τοϋ Ιάμβου. 2) Βαΐΐβΐίη άβ οοιτβδροηθίΐηοβ 
ΗθΙΚ'πίςυβ XVIII, 36.5. 3) Ο. Οηΐδίαδ Ρΐιίΐοΐο^. Ι, 163.576, 

Ι.ΙΙ, 160 βψι 4; 8ο1}γθ αη ϊγοζο άβ ηιυβίοα ^ήβ^α, ΑηαΙββ 

άθ 1» ϋηίνβΓδ. άβ δαηϋα^ο άβ Οΐιίΐβ, 1893. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. Χΐν ^ ν^ ν^ ^ υ , _ ^ ο ^ . 11&(ΐπθ Οηίδϊιΐδ βί Εβίη&οΐι 

Ιιαηο ραΓίθΐη ίοίιιηι 1ιαΙ)ΐιί88β οοηοΐιιάιιηί, Ιοοο Αηοη^ιαί 
ΒθΙΙβΓπΐίΐηηΐίΐηϊ , ς^ιιϊ ηηιΐδ (1β Ιιίδ ριιηοίΐδ 3,1ΐ(ΐυ.ϊ(1 άοοβί, 
ρΐ'αββϊΐηίβ ΛΥβδΐρΙΐίΐΙίο αιχί δρΐ'θίο ατιί ρβΓ ΐηίβΓρΓθίΕϋοηβπι 
νϊοίβηί&ηι άβΐοΐ'ίο. Ή μεν ονν ^έβις, Άϋ Πΐβ, αημαίνετα,ί 
όταν απλώς το βημεΐον α6τΐ'/,τον ι^, οίον Η, η δε αρβις 
όταν εΰτιγμένον, <^οίον \~^. ^υ.^(^ ^εβις δϊΐ, 0[\ιΐ(1 αρβίς 
&ρη(1 πιιΐδίοοδ ι-ΙιτίΙιιηϊοοδο^ιΐΘ , ααάηΐιηβ άαΐ^ΐπηι βδΐ, θί. Γβο- 
ίϊδδϊηιβ Ηαηδδβη αΓ^υ,ϋ ππΓΣΐη ηοη οροΐ'ίβΓβ, Ο[ηοά (1βΙ)ί1ΐο- 
Γβιη ραι^βπι ηοίανθΓΪηί, ηοη ίοΓίΐοΓβηι: €[ΐηρρβ ίη οβρίμοδερ- 
ν.ει, ψίοά άρπα Βαοοίιγίϊάβπι ίηνθηϊηΐΐΐδ (ρ. Λ'ΐϋ), δϊηιϊΐΐϊηιιιπι 
&1ϊ(][ΐιϊά ίαοίιυη βδί. 8β(1 νϊάθ ο^παπι αρρήιηθ οηιηία ς^ιιαβ 
ΐΓαίϋία 1ΐ3.ΐ3θηιιΐδ ϊηίβΓ δβ οοηνβηίαηί βΐ: οοηο-ηι&ηί. /ίά- 
χτνλος κατά Ι'αμβον, ϊά θδί (ϋΪΕΐηιΙ)ΐΐδ, αριιά Αήδίϊάθπι ^11^η1:^- 
Καηιιηι (ρ. 39) οοηδίβ,Γβ (ϋοϋυι• ε| ιάμβου ϋ^εβεως καϊ 
ιάμβου αρΰεως; ίΐβπι δάκτυλος κατά βακγεΐον τον άπο 
τροχαίου, ϊά βδί οΙιοΐ'ϊίΐηιΒιΐδ , εκ τρογαίου ϋ•έ6εως καΐ ιάμ- 
βου αρΰεως ', ρηοΓθΐη ϊσϊίηι• Ιοοπηι ίη ηίΐΌΟ^ηβ ρβάθ 1ι&})θ1; 
ϋ-έβις, αΐΐβηιηι άρβις. "Αρβιν ριιηοία ΓθοίρβΓβ ίβδίΗ,ίυτ 
3;ηοη7ηΐΐΐ8. Αϋ;ΘΓα ρ&Γδ Ιιοηιηι ϊρδοηιηι ρβάτπη, ϊά βδΐ 
αΓδϊδ, 1ΐ3-1)βΐ ρηηοία ίη ίηδοήρίίοηβ 8ίοί1ί. ^11^(^ αηιρίίιΐδ 
οίηαβιτηιιΐδ ? Αη ίάβο άιιΐοίίαΐϊίηΐΐΐδ, 0{ηοά ίη ίηηΐΘίτίδ ίαηι- 
1)ίοίδ δβοτιηάαβ ραΓΐβδ άίροάίαηιηι ίβήβΙ^αηίηΓ, ηοη ιοηοΓβδ? 
8βά οιηίά οοηαηιπηβ βδί ίτίηιβΐιϊδ ί3,ηιΐ)ίοίδ ουχη δακ,τΰλοις 
κατά ϊαμβον? Μβΐίοί 1ιί δπηί ητυηθίΐ, ηοη ηαβίτίοί, ηβο^ιχβ 
(:ΐπίοο[ΐι&ηι οΙ)δ1;3,ί ηποπήηιΐδ (ΙίνβΓδαηι βΐ οοηίΓ&Γί&ηι ΐ'&ίίο- 
ηβηι ίοίαταηι ίη ιιίΐΌ0[ΐιβ σβηβΐ'β Γηίδδβ ρηίβπιηδ. Νοίαίιίΐβ 
αηίβηι ίη δίοίΐί οαηίίίβηα ίά οι^ηοί^ηβ, ο^ιιοίίΐ ίη οαίαΐβοίίοα 
άίίαηιΐ)! ίοπηα ηΐίίηια 87113,1)3., ηοη ραβηηΐίίηια, ηί τρίβημος 
ηοίαία βδί; ίί&ί^ηβ βί ίηδοηρίίοηίδ βί Αιίδίοχβηί αηοίοηίαίβηι 
ίη ηοίαηάο ίΐ)δβ οιηοηηβ Ιιβ,ιιά οηηοίαηίβΓ δβοιαίπδ δπηι. 

8βά ΐίβηβ ηοΐ)ίδθΛπη Η,οίηηι βδδβί, δί ίαηι ηίΐιίΐ ΓβδίαΓβί 
(^110(1 ίΓΗ,οίαΓβηιιΐδ ρι•3βίβΓ £Γ3^ηιβηΪ3,; βα βηίηα ηοη ηιυΐίηαη 
ηοδ ιηθΓαΐ3πηΐηΓ. Ιη ί镧. 11 δΟ]^., 0[ΐΐ3β βί ίρδα Π33,οο1ιί£ΐοί' 
ηπηιβι•οι•αηι ^θηβι-ίδ δΐιηί, ηοίαΐίίΐίδ Ιιαβο όκτωκαιδεκαβημου 
ίοΓηια: '&υμον εΐ' τις έχων άηεν&η δύναται, _ ^^, _ ^, ν^ _, 
ν^ _ , _ ^ , ^^ _ . ΑΙία αιιΐβηι αΙίοΓηηι σβηβηπη ρΐαηβ ηίΐιίΐ Χΐνΐ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

ηθ^οίίί ί"αοΐνιιιί. Ττοοίιαβί, δροικίΐβϊδ ηηΐΐίδ υί νΐάβίιη• 3,(1- 
ιηϊδδΪΒ, δτιιιί ίιι 21, ΐΐΙ)ί οοιηραΓβΐ νβΐ ρβνΐοάπδ νθΐ δΐΐΌρΙια 
ΧΠΙ ίΓΟοΙιείθΟΓίιπι βί δ7ΐ1αΙ)&β ( — ^), ιηοΐΐΐδδίιηο θΐ ραβηβ 
ίτΞίοίο ηιιπίθΓΟ, δβά βοάβηα ίοιΐαδδβ αρίο οαηηίηιιηι §•βηβΓί 
δ7ηιροίίοο; δίιηϊίβηι 1ια1)β1: 17, Ο[ποά βχ ερωτίκοΐς αίϊβΓίϊΐτ, 
ίαιηθη υηο δροηάβο αάιηίχΐο. ΟΓθίίοίδ ιΐδΐΐδ βδί ροβία 
ϊη ΙιτροΓοΙίθπιαίϊδ, ν. £γ§. 15 δοΐ•; δβιηβΐ Λΐ βδί ρΓΟ ΟΓβίΐοο 
ραβοη ρΓΪιηιΐδ; οβίβηιιη ηοη πάηιΐδ 3,βς[ΐΐ3,1ϊίβΓ άβοαιτϋ 
ηυιηβηΐδ ο^ιιαιη αρτιά Αήδίορίι&ηθπι. Εγ^ο ΟΓβίϊοιιιηηθ δίνβ 
ρ&θοηίοιαιι ριιίαΐ^ΐηιιΐδ οαηηθπ XVI ? Εδΐ ΐά ιααηΐί'βδίο ραβαη 
Γβδο^πβ Μΐηοϊδ Οΐ'βίΐδ αίίίη^Ι:, 1ΐ3,ΐ3βί ίπδπρθΓ ίρδίιιη νοοα- 
Βυΐυηι Κριμιαόν γβΓδίι (^νι&Γίο; δβά δι ΐΙ)ΐ δΐιηί ΟΓβίϊοί 
ραβοηβδη^τιβ α^ηοδοβηάί, δαίίβπι ιηίηιηι ϊη ηοάναη βί οιπη 
ίτοοίιαβίδ, ϊαηιΜδ, &ηα,ραβδίίδ αά,βο οοιηηιΐχΐΐ δαηί. Ρήταϊ 
ίΓβδ τβΓδίΐδ, βνναφεία. ιιί νίά,βίιΐΓ οοηίιιηοΐί, Μ δπηί: κνανό- 
ττρωρα μίν ναϋς μενεκτνηος Θηΰεα όΐς επτά τ άγλαονς 
αγονϋα κούρους Ίαόνων Κριμικον τά(ΐνε πέλαγος. Μαΐΐο 
ίαοίΐΐΐΐδ Ιιοδ νβΓδίΐδ ία βοδ ΟΓβίίοοδ Ο[ΐιθδ νοοαΐ Ατΐδίοχβηαδ ^), 
ΐά βδί (ϋίΓΟοΙι&βΟδ, Γβάβ^βηδ ηιίΕΐη ϊη βοδ ο^ϋΐ νιι1§ο άίοηπ- 

ίυτ: ν^ ν^ ν^ _ ^ , ι _ ο , _ «-ι ι — , 1 — ν-'^ο,_ο_ν-'(^_^^ — } 

ϊη 81;γ. |3'), _^_^,ι ^ , ^ ^ —ί, - ^ — (_^_^ αηΐ;. 

|3'), ν^ ^ ν^ ι_. 8βά ηί. Β,α Β3,οο1ΐ7ΐΐάβ8: ει δε λέγει τις άλλως, 
πλατεία '/.έλενΟ-ος.^) Εήί οβΓίβ βΐίαΐΐΐ άϋαηιΐΗδ οραδ: οοίβ.- 
νιΐδ ο|αίάβπι νβΐ'δΐΐδ ίάβηκιιιβ ρβηοάί τιί νϊάβίτΐΓ ϊηΐίΐιιιη 3,1> 
ο _ ο _ ίηοΐρΐΐ. 8βά ΗΙ)θηΙβΓ β^ο ΙΐΕΐηο ρΓονΐηοίαιη αυάα- 
οΐοήΙ)ηδ Γβ1ΐη(:ΐΐΐο, ϋδάβιηοιιιβ άβ Ρΐηάαηοί οαηηΐηΐδ Οΐ7ΐηρΪ3,οΐ 
δβοιιηάί ηηηαβηδ δίαίυβηάιιιη ρβηηίίίο. Βοαίθΐ: αιιίβιη Ηοο 
Βαοο1ΐ7ΐϊ(ϋδ οαηηβη ιτια^ΐδ (^υαιη υΐίπιη αΐϊηά ίιηρβΓ£βοί;8,θ 
Γβδροηβίοηΐδ δίΓορΙιΐοαΘ βχβιηρίίδ. 

Νβθ[νιβ άίαίΐιΐδ ΐιηιη0Γ£ΐΙ)0Γ οβ,πηίηϊ XV (Ηρακλής), 
([Μοά βδΐ αιηίοιιιη τοϋ κατά δάχτυλον εΐ'δους δρθοΐπιβη. Εο 1) Αρ. 8θ1ιο1. Ηερίι&βδί;. ρ. 173 ΟαΐβΓ., Αηαΐ. ^Γίίπιιη. βά. 
Κβϋ ρ. 10. 8β(1 ρίοηπιη ηοηιβη ίυϊββθ υϊγΙ. χρί)Γΐκο? κατά τρο- 
χαϊον, Ώϊοιηθοί. ρ. 481 Κ. Ιη Οχοπίοηβΐ ηυοηυβ ΑηβΙοχβηϊ 
ί"ι•α^ιηθηΙο κρητικοί) ίίρροΊΙαϋο βδΐ, &^ηο8θΐΙιΐΓ(ΐυβ 8αϋ8 άΐπβΓίβ 
3,1) Αη8ίορΙιαη6 Κοοί. 1165. 2) Ι)ϋαυιΙ)08 ρβΓ ίοίαιη ίβΓθ 

ο&ηηεη α^ηοΒοίΙ ^V^1ίιI110\ν^^ζ^α8 ρ. 137 αψι, οΐ οΓ. ϊηΓια ρ. 14 8ς[. ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ. ΧΙ,νΠ 

§:6ηβΓθ Ρΐικίαηιιη η\ΐ80{ΐι&ηι πδΐιηι β88β πίθίηοί ηοδΊή άοοβηί, 
δβά 11308 βδδβ ϋΐιιη ειΐϋδ δίβδίοΐιοηιπι δϊαηοηϊάθΐηο^ΐΐβ. 8ί 
Θδδβηί ά&ο1;7ΐΐ οιιιη αηΕραβδϋδ ριιτΐ, Ιιαηά άί£&οί1β ηαιηβΓΟδ 
βχρΙΐο&Γβιηιΐδ, δίνβ Υβοίβ δΐνβ ιηϊηιΐδ Γβοίβ; ηιιηο οιαη αΐϋ 
τηιτπΡΓΊ ναΐάβ οΒδοιιτί αάηιίχϋ 8Ϊηί, θο^ιιϊάθπι ηαίΐιιιΐδ &1)δϋηβο. 
Ώθ οαηπίηυιη αιιΐθΐη οοιηροδΐίϊοηβ Ιιαβο ιηοηθίκία δΐιηί. 
Νηδί^υαιη άπολελνιιένοί; ροθί3, ιΐδΐΐδ βδδβ νϊάβίιιτ, δθά. ίη 
δίΓορΙιαδ δίνβ δίΓορΙιαδ ουιη βροάο οιηπΐα τβάβ^δδβ. ^) Τριας 
ίπωδίΛη ΐη οιαπΛηδ θρϊηϊοϋδ ηΐ3.Ϊ0ΓΪΐ3υ.δ θδΐ, ίΐβιη ίη (ϋ1:1ΐ7- 
ι-£ΐηιΙ)ΐδΧΓ\' — ΧΛ'ΊΠ,ρι-αβΐβΓ ιιηιιιη ο&ηαβηΧΛΉ: €[\ιίρρθ οιιϊτΐδ 
οοιηροδΐίΐο ρβοιιΐϊαήδ βροοίοδ ηοη αάιηϊίίθΓθΙ:. δίΐΌρΙιαβ 1)ίη3,β 
δϊηβ βροάο δυαιΐ^ ϊχι βρΐπΐοϋδ 1)ΐ•Θνίιΐδθΐι1Ϊ8 IV. βί VI; ρΓορίβΓ 
οοηάίοίοηβιη ιηιιίϊ1&πι οοηιροδϊίίο ηοη αρρ&Γβί ΐη (ϋί1ΐ7ΓΗ,ηιΐ30 
ΧΕΧ. ΟβίβΓ8ΐ οοηδρβοίιΐδ ηηιηβΓοηιηι ΐηίΓ& ροδϋαδ άβοΙ&Γ&ί. 

ΙΛ^ ΑΚαυΜΕΝΤΑ ΟΑΚΜΙΝϋΜ. 

Α. ΕΠΙΝΙΚΟΙ. 

Ι. ΙηδΟΓφίίο οιαη ρήοΐ'β ραΓίβ ο&ηηϊηΐδ ρβιϋί; βαάθηι 
αηίβηι νΐε•ΐοηα βί Ιιοο βΐ αΙίθΓΟ οαηαΐηβ οαηΐίυχ, οιιΐ ϊη- 
δΟΓΪρίητη βδΐ τώ αντώ. Νοη άιιΙ)ίιιηι ς^ιιίη ^Αργεΐος (Ι ά, 4. 
Π, 4 δς.) ηοηιβη νΐοίοηδ δΐί, ραίηδ ΡαηΛίάθδ (Παν&είδης, 
ν. Ι ά 9. Π, 14), ραίηα ΟθΟδ. Νβπιρθ Αρση γίοΐοΓΪΕΐδ 
θΐίίίπι Ιαρΐάίδ Οβϊ ϊηδοηρίίοηθ ίβδίαίαδ 1ΐ3,ΐ3βπι\ΐ8 (ηιοηιιϋ 
"ννϊΙαηιΟΛνίίζίΐΐδ, ίίβηι Ιΐαίιΐδ Νίο. Γβδία), ιιΐ)ί ΐηΐβΓ Ιικίοηχτη 
δΕίΟΓΟΓοπι νΐοίοΓΪ&δ α Οθϊδ οϊνΊΐ)ΐΐδ ΓβροΓίαΙ&δ Γβοβηδβίπτ 
^Αργίίον ΙΤβνθ•[ει](ϊεω νίοίοήίΐ Ιδί1ιηιϊ&03, πίάδων^ χίβηιβαββ, 
άγενείων.''^) 111α Μδ οαι-ηιπιΛιΐδ 06ΐβΙ)Γ3,ΐιιι•, ν. Ι ά 18. Π, 7, 1) ΙηοβΓίϊοΓ ΓΘ8 Θ8ί οΐβ οαπηϊηβ ΥΠ, οπΐαε βΐ ρήιπΕ ρ&Γδ 
θί θχΐΓθπια δαρθΓίοηί, ιη6(ϋ3. ϊηίβΓΟΪάϊΙ:. Ι1)ί ίηιηθίΓΪ 8αηΙ, ΐρβα 
Ιοη^ϋαάΐηβ οοηδρίουϊ, νν. 1 — 3. 6 — 11. 14. 48 — 50; Γβΐίομ.οηιηι 
δϊ €|ηϊ ΓιιϊδδβηΙ, θχρβοί&ηάηιη ^χάϊ μϊ βΟΓαιη βχϊίυδ ΐη πιαΓ^πΐΘ 
δϊηϊδίΓΟ ρασϊη&θ ΧΛΤ &(11ιηο βχδί3Γθη1;, δίουΐ: θχέϊί&ηΐ; ίΙ)ί θχίΐυδ 
ΥθΓδίιυιη 6—11. 14. 8ϊ αυίβιη ηηΙΗ ρΓ3,βΪ6Γβ3. ίηιαβίΓΪ ίπθπιηί, 
ηβ αηΙϊδίΓορΙια (^ιιϊάθΐη Γαΐί, αυί οβρίθ α γβίβΓΛιΐδ ηοη &σηί1;3, 
θδί, ηί Ϊη Ρϊηά&ΓΪ ο. 01. XIV. 2) Ρήάϊΐί άβ Οθϊ ιβΐιυδ (ΒθγοΙ. 
1892) ρ. 160. ΧΐνΐΠ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

ίαϊίίΐιιβ ΐη ϊικϋοβ ΙδίΙιιηΐ&οαΓπιη ϊρδο ροβία Ιβδίβ (Π, 9 80[.) 
8βρίΐΐ3,§θ8πη&. Ρη1;&ηά.ιΐ8 απίβιη βδί Ατ^πδ, (^ηϊ χαρτερό- 
χείο (Ι ά 3) νβΐ ^ραβνχειρ (Π, 4) (ϋοΐΙιΐΓ (ηϊδϊ Ιιοο ς[νιϊ- 
άβιη Ιοοο μάχα; ϋ-ραΰνχειρος ροίϊιΐδ δοηΙ)βηάιιιη), ριι^Εΐίιι 
νΐο'ΐδδβ, ς[ΐΐοά οβΓίαπιίηίδ ^βηνίδ 3, Οβίδ ρΓαβΐβΓ οιιτδΐιιη 
ηιαχϊιηβ βχβΓΟβη δοΐίίυιη βδδβ ίβδίαίιΐΓ Βίΐοο1ΐ7ΐίάβ8 Λ^Ι, 7. 
νίάβίιΐΓ οαπηβη ηοη ιηίιιιΐδ οοΐο δ^δίβηιαίιιΐϊΐ ίιιΐδδβ, β 
€[ΐιίΙ)α8 ηΐΐϊιηα άιιο ίβΓθ ϊτήβξΤΆ δΐιρθΓδίιηΙ:, Γβ1ί(ΐνιοηιηι νβΐ 
ή-α^πίΘηία ΐαηίηιη νβΐ οιηαΐηο ηίΐιϊΐ. Είβηίιη δι ρήιηο 
Ιοοο ΐηΐθΓ βρίηίοία οοΐΐοοαίιιιη βδΐ (ν. δπρΓα ρ. V), ρήιηαβ 
δίΓορΙιαβ ΐηϊΐΐΐΐιη ΐάβπι βίΐαια ραοϊηαβ ίΊιίΙ:, δϊουί ηυηο βδί; 
δίΓορΙΐίΐβ ραβηηΐίϊιηαθ, 3, ^^ι1α ϊηοίρίΐ: ρΓπηα ρ&^ΐηα Κβη7θηϊδ. 
Η3,1)βιιΐ 87δίβιη3,ί3, νθΓδίΐδ νΐοβηοδ ΐβπιοδ, ρα^ΐηβ,β ίβΓβ 
ίήοβηοδ ςααίβΓποδ ειηΐηοδνβ; ΐία€[ΐιβ Βΐηαβ ρα^ϋιαβ δ^δίβ- 
ιηαίίδ ίβηιΐδ βχρΙβηΐιΐΓ. Ε&δ β,ιιίβιη άααδ ψΐΒ.β Άΐή,β 
Κβη^οηΐδ ρήιηίΐηι Ρηβηιηί ίοΐε,δ ίΕΐ3ΐΐ1θ8ί8 η&ιτα,ϋοηΛΐΐδ 
ΓβίθΓΐαδ £ιιϊδ8β νΐάθηΐΐΐδ, 0{ΐΐ3,θ ίπϊί ρΓοΓβοίο ηοη ρηηια Ιοίΐιΐδ 
ο&Γηιΐηϊδ ρ3,Γδ, δβά ηιβάία: αΐϋβ ϊσϊίιιτ άιια1)ΐΐ8 αηίβ Ιιαδ 
οριΐδ βδί;, (1113,6 ρΓαβίβΓ ίαΐ^αΐαηηη ρΓΐηοϊρϊιιιη ρήηααιη ρβτ- 
ΐβιη ίρδΐ νΐοίοήβ,β οβ1βΙ)Γ3ηάαβ ίΓΛηίαπι οοηϋηαίδδβ ροδδΐηΐ 
Εηαιτ3ηίιΐΓ β,ιιίβηι ΐη ΐτ&ξϊηβΊΐίο ηιαΐοΓβ, ο^ηοά Κβη7θηΪ8 
ρ3§ίηαηι ρήπιαπι ρΓΟχίηαβ αηΐβοβδδϊί, ηαίαΐβδ Ευχαηΐϋ, 
ΜϊηοΪ8 ΟΓβίίδ Ώβχϋΐιβαβίΐηβ 0β3,β η7ΐηρ1ιαθ βΐϋ; ρήοηοη 
ίΓα^πιβηίοηιιη &Γσιιπιβηίιιηι θ^β^β ϊΠαδίΓανϋ: Εΐϋδϋ "ννϊΐα- 
ιηοΛνΐίζης[αβ ^) άοοίήηα. Ηαβο βηΐιη ΐη δοΐιοΐϋδ Ονϊάίαηίΐθ 
Λΐάΐδ ΙβσηηίιΐΓ (αά ν. 475, οοά. Ρ): Μαοεάο (Γβοίίυδ Μα- 
€ΰΙο νβΐ ΜαοϋΙΙο, \χϊ 3,ρ. Νοηηηηι 18, 35) βία Ώαιηοηί8 
άίάΐητ οηηι 8ογοτϊΙ>η8 (ηί886 . Ιιαηιηι }ιθ8ΐηίΐο 'α8Η8 ΙηρρϋβΓ 
(ΑροΠϊηβια 3,άάίί Νοηηαδ), οιοη ΤβΙοΜηαδ φωηιιη Μο 
ργΐηΜρ8 βταί ϋΟτνίΜηρβηίβδ ΐηνΐάία 8Η€6688η8 οηιηΐηιη (νηο- 
ίηηηι (ιύ,ηιίηβ ίηίβτβββτβί, δβί'νανϋ. αά <ι%ια8 οιαη νβηίβδβί 
Μϊηο8, οηηι ΌϋχΊοηβ (Ιβοίΐο ίη δοΐιοΐ. αά ν. 460 ΌβχΟΗοβ) 
οοηοαίΜϋ, οχ φιη οκρανϋ ΕηχαηΗηιη , ηηάκ Εηχαηϋάαβ 
(ηβΤΊΜΐΙ. Ενξαντίδα ναβον Οβιιιη βϋαιη Ββ,οοίι^ϋίΐβδ νοοανϋ; 1) ΕΙΙΐθ 013,83. ΒβνΐβίΛΓ ΓβΙ>Γ. 1898 ρ. 06. ν. ^νίΐΒ,ιηονϋζ 
ΟδΙ,Ι. ΟβΙ. Αηζ. 1898, 126 βίΐ. ΡΚΑΕΕΑΤΙΟ. ΧΙΙΧ 

(^Π, 8), ητηιρίι&ιιι αιιΐβιη αρρείΐανϋ: ^ε^ίϋ^έαν, ί. θ. ο^παε άβιιιη 
βχοβρϊί Ιιοδρϊίίο, ηοη Βθχΐοηθη νβΐ Όθχϊίΐιοθη, ρΓαβίβΓβα 
τιί νϊάβίιΐΓ δΟΓΟΓβια βίπδ αΗθ|υ.3.ηι . .βαγόραν (Ι α 1. 1) 4), 
ΤβΙοΙιίπΕδ αιιΐβιη, δϊ βδί Τζθίζαβ 1οο\ΐδ (ν. £ι•§. 52) αά 
Ιιοο ΟΣίπηθη ΓβίβΓβικΙπδ , ΑοΙαβιιιη Μθ^αΐβδίτιια Οπαβηιιιη 
Ιί70ΐιιη. Α £3.1)αϋδ αιιίβιη (άβ {ΐϊαΙ>ιΐ3 οοηίθΓβηάα ψΐΆβ 
δαρΓα (Ιϊδδβηιϊ ρ. ΧΧΠ) Β&οο1ΐ7ΐϊάβδ αά νϊοίοΓθπι ίρδτιπι άβηπο 
νβηϊΐ: ιηιιΐίιΐδο^ιΐθ βδί ίη ραΐΓΪδ ΡαηίΜάαθ ϊαιη ίαίο ίαηοΐϊ 
Ιαακϋΐιιΐδ. ΟβιιΪ€[ΐΐθ ηΙίίιηιΐΒΐ δ7δίΘπια ίοίτιιη δθπΐθηΐηδ 
§βηβΓ&1ϊΙ)ϋ3 άαίιιιη θδΐ, 0|ΐΐϊΐ3ηδ βΐ (ϋνϊίϊαηπη δΐνκϋυιη ρβΓ- 
δίΓΪησϊΙιΐΓ βΐ πιβ(ϋοθΓΪδ νΐίαβ δΟΓδ ΙαποΐΒ,ίηΓ θΐ νίτΐηίΐδ 
ρΓΕβηιϊα δβπιρϊΐθΓπα ιηοιίδίΓαηίιΐΓ; Γθοΐβ ϊ§ί1:ιιι-, τιί ρηίο, 
ρΓΪηοβρδ ΘίϋΙοΓ ϊρδϊιΐδ γϊοίοΓΐδ ίοΓίιιιίΕδ ραιιΠο ΐβητιϊοΓθδ 
ίϋϊδδβ οοηϊθοίΐ:. 

Π. Εδί οαΐΊΕθη Οβί οαηίε,Ι^ιιιη δίαίϊιη ροδΐ ηηηΐίιιπι 
νϊϋίοΓίαβ, οοηδΐαηδ τιηο δ7δ1;βιη3,ίθ 1)Γβνϊδδΐιηο. Ραταΐΐο τβο- 
ίϊηδ ρηιτη ο^παιη ρπηοβρδ θίϋίοΓ Ι». Ιιβνί βΐ Χ. ΓβδίΒ, τηίΐιΐ 
νβΓδίπη ρΓίοΐΐΐιη Γβδίίΐπϊδδβ νΐάβηίια•. ΟοηίβΓαΙιΐΓ αιιίβια 
03,πηθη ΛΤ!. 

ΠΙ. Εχ ίηΙ)ΐΐδ 03.Γτηϊηίΐ3ΐΐδ ΗίθΓοηΐ δγτ&οπδαηο δοή- 
ρίίδ (ΠΙ — Υ) σταιαιααίϊϋϊ ίθπιροΓβ ηονϊδδίιηιιιη ρΓΪιηο Ιοοο 
ροδηβηιηΐ:, ηϊηιίΓπιη 0[ΐιΪ3, Οίντηρΐαοα νϊοίοιϊα οπηιΗδ Ιιοο 
€β1βΙ)ΓαίιΐΓ, ΡτίΜοα ο^ιιαΓίο, 01νιηρΪ3.ο3, βο^ηο ρβ,Γία (^πϊηΐο. 
Οΐΐιηιΐϊδ Οΐγτηριαοα ϊη ο1. ΙιΧΧ^ΤΠ (468) ϊηα(ϋΐ^): ρΐΌχιτηο 
αηηο γθχ άϊτιΐιιτηο ιηοΛο οαίοπίί οοηίϋοίαΐηδ ηιΟΓίππδ θδί. 
Οαηΐαίιπη βδί οαπηβη, ηΐ θοιπϊάβιη ρααίο, 87Γ3,οιΐδί3 (θίδί 
ΠβΙρΜδ ρηίαΐ Βπ-ίαπητίδ βίϋίοι•); 0[π&θ βηιτη Ιβ^ιιηΊηιτ 
ν. 15 80£. άβ δαοΓίίιοϋδ ίη άβοηιιη ίαπΐδ οΙ»1αίϊδ άβο^ιιβ 
ρυΜϊοϊδ οοηνϊνίίδ ρβΓ νΐ&δ οβ1θΙ)Γ&ΐίδ ηβο^νιβ 3,ά Οίτπιρϊαιη 
ΓβίβΓΓΪ ροδδβ νί(Ιβη1;ιΐΓ ηβς^ιιβ αά Πθΐρΐιοδ, αά ςιιοδ ροδΐβα 
άβιηιιαι (19 δι^ς^.) ροθΐα ΐΓ&ηδίΐ, ηηιπη Αροΐΐίηΐδ ίβιηρίιιιη 
άΐδθΓΐβ ίη(ϋθ3.ηδ. Νθοχτιβ νβΓΟ θΓαΙ: οπί' ρβΓ Ιιτιΐιΐδ νίοίοηαβ 
οοοαδΐοηβιη ΏβΙρΜοο ροΐΐδδίιηιιιη άβο Ιιοδΐΐαθ ιτητηοΙαΓβη- 
ίτχΓ, (^ιΐΕβ ρΓαβίθΓ Ιονβηι Οίτιηρϊιιιη άθΙ)θΓβηίιΐΓ (ϋδ άβΆ- 
Ιαηδψιβ ίρδίιΐδ Γβσϊ&β υχΐ3Ϊδ. Αάίτιίδδβ απίθπι ροθίαιη ΐρδίιια 1) ν. δοΐιοΐ. Ρίηα. 01. Ι. ϊηδΟΓ. 

ΒΑΟΟΗΤΙ,ΙϋΕί θά. Β Ιο 3 3. 1, ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

βίδϊ ηοη οθγϊιιπι ΐαιηθη δ&ϋδ νβή δίιηΐΐβ βδί. 8ηηΐ; οεγ- 
ιηΐηΐδ δβρίοιη δ7δΐθΐη&ΐα, δβά. 1)Γβνϊα, βδ1;(ΐηβ ίοίο 1ΐ3,ΐ3ϋιι 
ίθηιιίοηδ ηια§ΐδ ^βηβήδ (^τιαιη ^αηάίδ, άιιΐοβ ίΐιιίβιη δί 
€|ΐιθ(1 Β,ΐίπά, ιιί ηοη ϊηβρΐβ ροβία ίρδϊδ βχίΐ'βπιίδ νθΛϊδ ουηι 
Ιηδοΐηϊα δβ οοπιραΓβί. Μβάίηηι Ιοοππι οΙ)ίίηβ1: ίαΐϊΐιία ΟΓΟβδΐ 
3,1) Αροΐΐίηβ Θ Γοσο ΐηοβηδο θΓβρΐΐ βΐ αά Η7ρθΐ•1)0Γβ08 
ΪΓ&ηδ1αίί. Εί 3,η•|:Θ βί ροδί βαπι ί&1)ΐιΐ3,πι ηιιιηΐβοβη1ί3, Γβ^δ 
βΓ^α άβοδ, ηΐΕχίηΐΘ ΑροΠϊηβηι, ΙαικΙΛηδ θίΓθΐ-ίπτ; ρΓαβΐβΓβα 
ρΓΟΟβπιίΐαη ιιί οοηνθηΐθΙ)αΐ α νίοίοηα οιιτηΐΐ δναηρίιπη; 
ροδί ΓΘ^ίδ αηίβηι Ιαηάβδ αΙίθΓαδ ^ηοηιΐοα ραι-δ δαίίδ 1οη§3, 
άβ νίίαβ 1ιιυιιαη&β οοηάΐοίοηβ ΐηδί;3.1)ί1ΐ ϊππηοΓί&Ιϋαίθίΐηβ 
(^ιιαβ νΪΓΐιιϋ ρβΓ Μιΐδαδ ίη1)ΐϋ.1;ι.υ• αάίβοΐα, ηηάβ 1)ΓΘνί οίατα- 
δηία οαπιιβη ΐβπηϊη&ίπΓ. 

ΙΛ^. Ιηδοηρίΐο βδΐ τώ αντώ Πνϋ-ια; ηβηιρβ Ιι&βο 
(^τιος^τιβ νΐοΐοήα ουηιΐίδ βδί, Ρΐηάαή ρι•&θίβι•βα δρίβηάϊάίδ- 
8πηο οαηηίηβ (Ρχΐΐι. Ι) οβ1βΙ)Γ3,ία. Ετιϋ Ρ7ί1ιΪ3,δ, ίβδίαηίί- 
1»ϊΐδ δοΐιοΐϋδ ΡίηάΒ,Γίοίδ, XXIX, ο^παβ δβοαηάιιπι βΟΓυηάβπχ 
δοΐιοΐίοηιηι ταϋοηβδ ΐηοΐάίί; ίη ο1. 77, 3 (470); νβΓθ,ιη 
απίθπι βδδθ βαηι Γ&ίϊοηβιη ηβο^ηβ οιπη Βοθοίίΐιΐο βχ Ραηδ&ηία 
οοιτΐ^βηάΕηα, ροδί ΒθΓ^Ιΐϋ, ΙιβοροΜί 8ο1ιπιϊάί, λνϋίΐηιολνίίζϋ 
αΐΐοηιηκ^ιιβ οπΓ&δ ϊ&πι ίβτβ βχρΙοΓαίπιη 1ΐ3,1)βΓβ νϊάβπιηΓ. 
Οαπηβη ατιΐβπι άυίΐΙ)ΐΐδ δίΓορΙιίδ οοηδίαηδ δίαίΐιη ροδί ηηη- 
ίΐϊυη νίοίοήδ-β α ροβία 87Γ&οιΐδίδ ίιχιη ς[ΐιθ€[ΐιβ οοιηιηοΓΕηίθ 
ίίΐοίιιηι ρηίθδ, βοηιιβ τβίβΓ&δ ιΐδΐιηα ρβΓδοηαβ ριάιηαβ ρΐα- 
Γαΐΐδ ίγεραίρομεν ν. 1 3 ^). δΐηιρίβχ βδί οειπηβη ηβ^ηβ Ιι&Ιιβί 
€[110 86 ϊηδί^ηΐίβΓ οοπιηιβηάβί. 

V. Ναΐΐα βδί ΐη 1ϊΙ)γο ίηδοήρίίο, ίαηιβη ρΓαβίβΓ νΐο- 
ίοΓβιη οβίβΓΕ δίαηί άΐδδΐηιΠία; ΐηδοη1)βηάιιιη βΓαί τώ αντώ, 
κέλψι ^Ολύμπια. Υίοϋ ΗΐβΓΟ Οΐ7πιΐ)ίοϊδ Ιιιάΐδ 1)ΐδ χέλψι, 
ββπιβΐ αίο^υβ ροδίΓβηιο ίίρματί'^ οίγηιρΐαάβδ ίηάϊοΕηίυΓ α 
δοΐιοΐίαδία Ρϊηθαη (01. Ι) ογ\ οξ\ οη', δβά ρΓΐιηιΐδ ηιιπιβ- 1) 8ί ΓΟοίβ Βΐιρρίβνϊ, βί^ϊβο&Ι ροϊ'ία, 01}'ηιρΐίΐ6 8β 3,(1ΓαίΒ8β 
οιιιη νΐοΐοηαβ Οίγιηρϊίΐβ ΓθροΓίαΓβηίπΓ, δϊοιιΐ ηιιηο αιΐββί οηιη 
,,Ηοβί ίΓ68 Ρ^^^1^^£ιΗ.(ιυ;ι8(^ικ• 01.ν»ιρϊοΗ•« νϊοΙΟΓΪαβ ΒΪηιαΙ 0β1θΙ)ΓαΓβ" 
(14 8^(1.), ηβηιρβ δνΓαουκΐκ; Όβίρΐιϊβ βηίιη Ρ^ί13^^αη1Π1 Βοίαπιπι 
ΓΒ,Ιίοηβιη Ιι&ΙβΓβ αβ(ΐυαηι βΓαΙ. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΙΛ 

1118 ηιβιΐίο ρΓΟ οοητιρίο ΙιαΒθίιζτ, Γβροηβηάιιιηςιιβ €ΐιιη ΟΓ ο^', 
πί δίΐ 3,ηηνΐδ 476. Ναπιορβ ΐά θί βχ ΡίηάαΓΪ οαηαίηβ βί 
θχ Ιιοο Β&οο1ΐ7ΐϊάΪ5, θ[ΐιοηιιη ΐΐίΓΟοιηβ θαάθπι τίοίθΓΪ& οαηϊΐιΐΓ, 
ρΐαηιιηι αίς^πΘ αρβΓίηηι θδί, ΡΙΐθΓθηίοιπη ο^υΐάθΐπ 6€[ΐιυιη 
Ιιηΐηδ Οΐ7ΐηρΪ3.(ϋ5 νϊοίοΓβηι ηπηο^ιι&ιη αηίβΕ Οίτιηρϊ&β λτ.- 
οϊδββ, νίοϊδδβ αηίθΐη Ββίρΐιΐδ (ν. 41), ΡτίΜαάβ ΒοΠίοβί 
(ίβδίβ δο]ιο1ί&δί&) XXVII, α. ΟΙιτ. α. 478. ^ι10<^ βηΐιη ϊαιη 
ρΓΟΧΊτηα ρήοΓβ Ρ^ίΜ&άβ (XXVI, α. 482) νίοίοΓΪαιη 
βο|ηθδίΓθΐη Ώθΐΐϊΐιϊδ Ηϊθιό ΓθροΓΐ&νβΓ&ί, αΐΐτΐδ ίαίδδθ βθ|ΐΐιΐδ 
νίο•ίθΓ δίαίιιβηάηδ θδΐ: (^ιιοίΐ δί δθοιίδ βδδβί, ίά ΐρδίπη 
ϊη οαπηΐαβ Ιβ^βΓβιηΐΐδ. Οιιΐιΐδ δι Εηηιΐδ βδί 476, αρριτπΐθ 
Ο'οητβηΐί (^ηοά ηβς[ΐΐθ ΑθίπΕίθ οοηίΰίαβ ηιεηϋο £ί ηβί^πβ 
νΐοίοΐΊαβ ηαναΐϊδ θ,β Είπίδοϊδ ΓθροΓΐαίΗ,θ, δϊοιιί ηβ ϊα Ρία- 
άειίΊ ο[ΐιΐάθπι ΟΙ^ιηρϊοΌ Ο'Β,ηαίηβ ριτιηο. Βαο•ο1ιν1ϊ(ϋδ Ιιοο 
ηδθ[ΐιβ Β,ά (^ιύηο]^ιιβ δΤδίθπι&Ια &ιηρ1α θχίθΓκϋΐυι•, 1ΐ3,1)βί β,ηίθΐη 
ροδΐ ρΓΟΟβηιίιιιη, ο^ιιο άβοΙαΓ&ΐ ροεία Οβο δβ ο&παβη ϊη 
βίοϋίαιη πιϊϊΙθγθ, ρηιηιιιη δρίβικϋάίδδΐιηιιιη ρΓ&θΟοηϊιυιι βί 
Γθ^δ βί νίοΙοΐΊδ θί^ηί. Ριιαιη ραΓίβπι ροδΐο^ηαπι δβηίβηίία 
§θηθΓ3,ϋ ίβηπίηανίί, ηοη οηαηΐα ηΐΐϊ Ιιοπύηΐ ίβϋοϋθΓ θΥβηΪΓβ, 
ρθΓ§•ίί ηαΓΓ&Γβ 1οη^5δΐιη&ηι Γαΐ^ιχίαπι , οιύιΐδ αΓ^πιπθηίΐΐιη 
Ι)αΓΐ:ΐηι δ&ΐίθΐιι βίίθ,αι ίη Ρίικίαη &1ΐθ|ηο οαπηϊηβ θχρίίοαίτιιη 
Θδδβ ίΓ3,(ϋί\ιιη θδΐ (δοΐιοΐ. Φ 194, £γ§. 249 Β^ΐί.). ΗβΓΟίτΙβδ 
ο•υιη αά ίηίβΓΟδ άβδΟθΐκϋδδΘί Λί ουιη Μθ1θ3.§ιό οοη^τβάίΙιΐΓ, 
ο^ηϊ η&ιταί; 1:ΓΪδ1:ΐδδίιη3, ίβ,ία, ^|ΐι^ι)αδ βί ίτα1τθ3 βΐ ίρδβ οοοτι- 
ΙιυβΓαηΙ:; ίΠθ αιιίθηι θί ηιϊδθήοοηϋα θί &(1ιηΪΓ£ΐίίοηθ ίαηίί 
τίη οοηηηοίιΐδ ^Όηδ^1^υ^η οαρίί δΟΓΟΓβιη ΜθΙθ&^τϊ Ώβϊαηϊτ&ιη 
ϊη ηιαίΓΪιαοηϊΐΐιιι άποβη(ϋ. ^) Ιά υθγο ϋοηδϊΐϊιπη δΛϊ ίπηβδίτιη 
ίηίβηδ ίηδθϊυ.δ οοηβπηαί (^ποά ΜθΙβ&^βΓ βί (ϋχθΓ&ί (94 δ(^(ΐ.) : 
χαλεπον &εων τταρατρίψαι. νόον ανδρεΰΰίν εττιγϋΌνίοίς. Ώοοβί 
ϊ§ίίΐα• ροβΐα άποπυη Ιιθγοιιιιι ιααχιτηοηιηι θχθπιρίΐδ, ηοη 
ροδδβ Ιιοιηϊηβδ άβοηιηι ΪΓ&ηι δθπίθΐ ιιηάθοναηοινιβ οοηοϊίαίαπι 
ιιΐΐα Γβ,ίϊοηθ 3,ΐ> δβ ανθΓίθΓβ, ϊάθ[Πβ άοο•βί ΗαθΓοηβηι ηιαχίΕαθ, ίη 
δαηιηιο ίαδίΐ^ο ροίβηίΐ&β βί §1θΓΪ£ΐβ οοΠοοαίιυη, νβηιηι ίβοίβ, 
ηοη ηίαιίδ β,ρβΓίβ: 0|ΐΐ3.Γβ βί ροδί ΏθΐαηίΓΗ,β ηιβηίϊοηβηι ίαοίαηι 1) ΟοηίΓΕ αρυά Ρίηά&ηιηι Μβίβ&σθΐ• ϊά αΐι ΗβΓοηΙβ ρβίΪΒδθ 

ΠΒ,ΓΓ&Ι^αίΐΙΓ. 

ά* ΜΙ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

8νιΙ)ΐ1:ο ηβ,ιτΕίίοηβπι αΙ)ηιιηρϊ1;, βί δίαΐϊηι ίη ρΓΟΟβιηϊο (3 80[(^.) 
ΗίθΓοηβηα ιηοητιΐί Γβ€[νιΪΓΘΓβ οαπηβη ϊηίθΠβ^βηίβπι βί 3,ΐ7ί;βη- 
ΐιιπι ΣΐΐκϋίοΓΘΐη. ^) ΕχΐΓβιηα ρΗ,Γΐβ αά νϊοΐοήαιη Θί^ιΐθδΙίΓβηι 
ΗΪΘΓοηΪ3(ΐυ.Θ ΓΘ8 ρΓ03ρθΓ£ΐ3 Γβθίί ορίΕΐο^ηβ Ιΐί (ϋαΙίΙΓΠίΙβ 
πιαηβαηί. Ο&πηβη β^'β^α ΆΛβ οοιηροδϊΐιιηι Γβ1)ΐΐ8ς[αβ βΐ 
νβΛϊδ 8ρ1βηάβη8 ίαοΠβ ρήηοϊρθίη Ιοοιαη ΐηίθΓ βρίχιΐοΐα 
ίβηβί, θΙ; ηΐ νίηοΕίΐΐΓ α Ρΐηάαήοο ο&πηΐηβ β&ηάβιη νΐο- 
ΐοΓίαιη οβ1β1)Γ3,ηίβ, ιηΐπΐΐηβ ίαιηβη ίητρϋβρ νΐηοΐίαιτ. 

ΥΙ. Οαπηβη άα3,1)νΐ8 δίΓορΙιϊδ 1)Γθλ'ϊΙ)ΐΐ8 οοηδίαηδ ίη- 
δΟΓΪρίΐιηι Θ3Ϊ Αάχωνι Κείω ΰταδιεΐ ^Ολύμπια. ΟοηιραΓθί 
Ιιαοΐιοηϊδ Ατϊδίοπιβηίδ ί. (ν. 12) ηοπιβη ΐη ίΐΐιιΐο 3,§ΌηΪ8ίΐοο 
Οβο (^ιΐθΐη αθ. ο. Ι οοιηιηθηιΟΓανΐ, ΐΐΙ)ΐ 1)ΐδ Νβηΐθΐδ παίδων 
νίοΪ88β ίΓ3,άϋ\ΐΓ (οί. ΥΠ, 40)^). ΚβοΙβ ί^ίπι- Ιαο. ^ναοΙίβΓ- 
ηα^βΐ αί€[ΐΐ8 ^ίίαιηοννϊΐζΐηδ, οιιιη ηηδο^ιιαηι δϊΐ Ιιβ,οΐιοηίδ 
ηοηιβη ϊη ίαΐίπΐϊδ οιιτδοηιιιι Οίνηιρίαοοηιιη ρβΓ Ενΐ8βΐ3Ϊνιιη 
Ιτταάίΐίδ, 0ΐ7ηιρΪ3,β (^ηοο^ιιβ παίδων θΐιπι νϊοϊδδβ δ1:α1:ιΐΘΓυ.η1:, 
οί. λΤΙ, 46. Λ^βηιΐδΐαίβ βί ίβηαϊίαίβ βίβ^αηϋ οαιτηβη δΐιηΐΐβ 
βδί δβοαηάο ΐη Ατ^^πιπ οοιηροδϋο, Οβΐ(ΐυ.θ βί ϊρδαιη οαη- 
ΐαίαηι β3ί αηίβ άοπιχυπ νϊοίοηδ, ν. ν. 14 προδόαοίς άοί- 
δαΐς, δβά ιιί νϊάβΐιΐΓ βο ΐαιη Γβάχΐ(;β ίαοίο. 

ΥΪΙ [νΠ. ΛΤΤΙ Κ.], τω αντω. ϋηναη βδί οαηηβυ 
ουίιΐδ βί ϊηίϋηιη 1ιαΙ)βιητΐδ βί βχίΓβηιαηι ρβ,Γίβιη, πιβάϊα 
αηίβιη ρβΓπί. Υίχ τβοίβ βηίτη Βήίαηηαδ βάϊΙοΓ βχί.Γβηιοηιηι 
δβηίβηίΐαιη ίία Γβδίϋυ,ϊΙ, υί νοία Οίχιηρϊοαβ νίοίοήαβ οοη- 
οϊρβΓβηίιΐΓ (τέλεαα[^ον 49), οαιη ροδδβΐ βαάβηι ίαοίΐϋαίβ 
τέλεο\ας ίηάϊοίΐίίνο Γβροδΐίο αά νίοίοήαιη ϊαηι ραι•1αιη Ιιαβο 
ΓβίθΓτβ. 8}'δίβιη£ΐ δί Γαίί*^), ηηιιηι ίαίΐ, δβά νιΐάβ Ιοη^&β βί 
δίΓορΙΐίΐβ βί βροάαδ, ρα,θηβ ΐη ιηοάυ.ιη XVI. οαπηΐηΐδ. Οαιη 
ρΓΟΟβιηΐο δρίβηάΐάο οοιηρβίΐβίνα• άίβδ Οΐ7ηιρίοοη.ιιη Ιηάοηιιη ϊδ, 
(^110 οοΓΟΠΕβ άβοβιτιβΙ^αηίνΐΓ, ϋΓβάίΙ)ΐ1β βδί Ιιοο ο|αϊ(1βιη οαηηβπ 
ΟΙ^ιηρΐαβ βί οοηιροδϋιιιη βί οβ,ηίαίιιια βδδβ (οί. λ(1 Λ'Ί.). 1) Ο&αάβο ρΐαηθ ιηΐΐιΐ άβ 1ΐ3,ο Γβ, υΐ; άο ρίαιΐυη'β αΐϋδ, 
οοηνβηΪΓβ Οϋπι Οβ-γοΙο ΚοΙϊβΓΐ; (ν. Ηβπη. 1898. 152). Οί. ιΐαίβηι 
καρΓΗ, ρ. XV δη. 2) νοΓΐ)ίΐ 8ΐιηΙ 6, '20 «Γΐη.: Άργίϊος Παν^>[ή\- 
όεω άγίνΒίω\ν. \ Λ]άχων'^^^ιατυ[μ]ένεος παίδων. \ Λ]άχων\•1()ίατο- 
μίνευς παίδω[ν. 8αρ6Γ80ΓΪρ1;α 8ΐιηΙ Ιιιιΐο ρα,Γΐϊ: οΐδε Νέμιια 
Μ'/κων ο([. Ά) Λ'. ίίΐιΐ)Γίΐ ρ. .\1<νΐΙ ίΐίΐη. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. ΠΠ 

ΛΤΠ [Εί.]. Απίοηιθίΐϊ Ρΐιΐϊαδΐο θ[ΐιί ρβηίαίΜο Νθΐηβϊδ 
νίοβΓ3.ί δοηρίππι θδΐ. Εχοι•(ϋΐΐιη δπιηϋπι• 3. οβι-ίΕηιϊηθ 
Νβπίθοιτιηι βΛ) Αάΐ'&δίο οΐίαι ι^Οδί ΑγοΗθιώοΗ ίηίαΐΐδίιιιη οΐ)ΐ- 
Ιταιη ϊπδΐϊίπίο, τιικίβ ίαοϊΐί ίΓαηδΐίτι Β.ά Αηίοιηβάβηι ροβΐα 
ρΓΟ^βδδΐΐδ β1α1}0Γ&,ίΘ θϊυδ νΐΓίπίβιη ΐη ίηΙ)πδ ρβηίαίΐιΐί 
ΟθΓίαηιϊιιϊΙιυδ οοηδρΐοαίδηι Ι3.ιΐ(ϋ1)πδ ρθΓδθο^πϊίτιι•. ^) Ιηάβ αά 
ραίή&ηι νϊοίοηδ οοηνβΓδίΐδ £3.1)η1&δ ϊίθίτπη &ί1:ίησϊ-(:, Αδορπια 
δοΐΐΐοβΐ: βπνϊΐΐιη θΐπδθ[ΐΐθ ρΓΟ^θηίβηι ϊΐΐπδίηδδϊιη&ηι; δθά οαιη 
ίιιάθ α ν. ίβΓθ 55 οτητΊΊα Ιαοπηΐδ ίοβάβ Ηιβηΐ;, ηοη ροίβδί ΐά. 
Β,Γ^ΐΐιηβηίπιη ο^ποιηοάο θχδβοπίυ,δ δϋ; ροβία άΐδβΓίβ άθβηΐη. 
ΥϊάβίτΐΓ Γβάϊίιΐδ ίΐβή αά ΡΜΐΐΐηίβιη νΐοΐοηίΐιαοβίβ ίηάβ α ν. 
66; άβίη ίηδθΐΊ:3. βδδβ §Ήθηιϊθ£ΐ ρ&Γδ; πΙίϊηΐΕ αιιίβπι βροάο ΐη 
ΡΚϋηηΐίδ ν^^■|:ο^^δ^|ιιβ ΓθΙ)ΐΐδ ιαιί'δπδ ροθίαιη οοοιιραίΐοιι γΐάβ- 
ιπΐΐδ. 8ιιη1: οηιιιΐηο ο^χιαΙίτιΟΓ δ7δίθπι&1:&, β ομιϊΐ^ηδ ϊηίβ^α 
ίβΓβ ΡΓΪ0Γ3, άηο. 

ΓΧ [Χ]. Ιηϊΐϊΐΐιη οαηηίηίδ πιβ,ΐθ 1ΐ£ΐΐ»ϊίχοη βδΐ, ρθήϋ 
ίηδοήρίϊο ομιος^τΐθ, ηβ€[ΐΐβ θχ βίδ ψΐΆ& Ιθ^ΐιηυδ (ΐιιϊοοιη&.ιη 
αιηρϋτΐδ άβ γϊοΐοΓβ οοιηρίΐΓθί: ηϊδϊ ΑΛθπίβηδθΐη βτιιη ίτιίδδβ 
βχ τηΐ)ΐι Οθηθϊάβ. - ) Λ'ίοίοηαβ ρΓ&βοϊρπαβ Ι^ίπαβ δ\ιιιΐ οιίΓδίι 
Ιδίΐΐϊΐιϋδ ραΓίαβ, δβά ηοη γθοϊθ βταδιεΐ ϊηδοπρδϊδδθ ΒήΙαηηηδ 
βάϊίοΓ νϊάβίνιι•, οτιηι νθΛΐδ ροκίαβ θΐδΐ Ιαοιιηοδϊδ άοΐϊοΐιΐ 
ροίίπδ δϊ^ηίίίοθηΐπι• γϊοίοΓΪαθ. Οαιτηβη β άιιο1)υδ δνδίβηιαίΐδ 
οοηδί&πδ ηαΐΐ&ιη 1ι&1»θί ρ&Γίθπι πινίΐιΐο&πι, δθά ροδί ρΐ'οοβηηππι 
θδί ΟΐίΓδΐΐδ Ιδίίπηϊοΐ βΙαΙίΟΓαίιιηι ρι-αβοοηίυιη, ίιιιη 1»ι•βγϊπδ 
οβίθΓΕίτιηι ΤΊοΐοή&ηιιη αΙΛΐ ραιί&ΐ'αιη : άβϊη Ιοησϊπδοιιία ρ3.ιΊ;θ 
δθηίεηίίοδα ίηΙθΓροδίία 1)ΐ•βνί οΐίΐηδΐΐΐα Ιαικΰδ βΐ Ιαβίϊίϊ&β 
νϊοίοΐΊ άβΙ)ϋ:αθ αάιηοηθηίθ οαπηβη ίθπηίη&ίιπ•. 

Χ [XI]. Αίθχΐάαηιο Ρΐι&ΐδοϊ ί. Μθίαροηίϊηο οοηιρο- 
δϋηηι θδΐ οαηηβη, (^ιιϊ ϊηίβΓ ρπβΓΟδ ΙηοίαΐοΓ Ρχίΐιϋδ νϊοθΓ&ί. 
Βρίβηάθί ΘΧΟΓάϊπηι, βίδϊ ϊη 1ϊΙ)Γ0 ηοδίΐΌ πιαίβ 1ΐ3,1»ϊίιιιη : 
οβίβΓα ίβΓβ ϊηίβ^δ, δβΓναία δηηί;, δβά ηοη ρβηηάβ β^τβ^α. 
Η£ΐΙ)βί ο&πηβη ίτΐα 3,πιρΐ3, δ 7δ1:βηι&ίει ; αηίβ αΐίθπυη ρ&Γδ 
££ΐΙ)αΙθδ3, ίηοϊρϊΐ:, 0[ΐΐ3-β ρβΓ ηιυΐίαδ &ηιΐ»&σ6δ βί Γβηπη βΐ: 

1) 0£. άβ ρβηί&ίΐιΐο Ηο1'«'θΓ(ί& Οίτιηΐίίδοΐιβ δίΐκϋβη ΙΠ, 
Ατοΐιαθοί. Ζίσ•. 1881, 205 δοιί^. 2; ^ηοά ίήΙ)Π8 ηοιηϊη&ίιΐΓ, ηοη 
^βηβ α1ί(ΐυ&, ηιοηδίτ&Γθ \•ίάθίηΓ βχ ίσηοΙ)ϊ1ϊθΓβ οίοηιο νϊοίοΓβπι 
ίαϊδδβ οηαη(ίιιηι (^ί1.). Ιΐν ΡΕΑΕΓΑΊΊΟ. 

νβΛοΓίιπι 11801116 £ΐά βροάιιιη ίβΓΐίαπι βχίβηάϋπι•. Αγ§χι- 
ηιβηίιιιη θδΐ ϊηδΒ,ηία ΡΓΟβΐϊ βΐίαηιιη α Ώΐαπα Ήμερα άβηίθ[ηθ 
δαπΕΐα; βίιΐδ ηβιαρβ άβ3,β Γβΐΐσίο αΐ) Αο1ΐ3.βΪ8 Μβίαροηίϋ 
οοηάΐίοΓίΙίΐΐδ ϊη ηοτ&5 8βάβ8 ίι-αηδίαία βΓαί (113 δ(:|[€ΐ.), 
<ϋοΐΐΛΐΓ(ΐυ.β βϊιΐδάβιη άβαβ ίανΟΓβ βϋαιη Αΐβχϊάαιηο νϊοίοήα 
οΙ)ίί^ϊδδβ (37 8(^(1.). υΐίΐιηα βροάνΐδ ραιιοα βί βχϋΐα 1ι&1)βί 
άβ Αοΐιαβοηιπι νΐΓίηίΛιΐδ , ηίΐιϊΐ άβ νίοίοΓβ, ουΐηδ Ιατιάβδ 
ριΐιηο δ^δίθπι&ίβ αΐϊδοίπίαβ δΐιηί. 

XI [ΧΠ]. Εδί ΘΧ0Γ(ϋΐΐιη οαηηίηΐδ δίνβ Ιοη^οήδ δϊνβ 
1)Γβνίοηδ, Τί3Ϊειβ Αβ^ηβΙαβ οΐ) Ιιιοίαΐίοηίδ νΐοίονΐαηι Νβηίθαβ 
ραΓίαιη δοήρίί. Εχοϊρΐί βηϊτη ηια^ηα Ιαοιιιια (^υβ, βχίΓβηΐΗ, 
ραΐ'δ βρΐηϊοίοηιια 3, τβΐίοΐΐΐϊδ άΪΓβιηρΙα βδί, οιιΐιΐδ Ιαοιιηαβ 
ηβ αηιΐϊΐίνΐδ οιιιίάβπι ροίθδί άβδιιίΓΐ. 

ΧΠ [ΧΙΠ]. ^) Ηοο ϋΕΓίηίηβ θ^ι-θ^ο 0θ1βΙ)ΐ•3,ίια• Ρ}-1:1ιβαβ 
Αβο^ηβί&θ βαάβιη νΐοίοηβ, Χβηίθαβα ρ&ηοΓαΙΐο ραΓίίΐ, θ|παηι 
οοΠαυάαΙ Ρίηάαηΐδ οαηηϊηΘ Νβηιβαβο (^ηΐηίο. Αβ^ίηβίαβ 
ίΓαίΓβδ Γαθπιηΐ Ρτίΐιβαδ ιηαίοΓ, ιηΐηοΓ α1Ϊ€[νιοΐ β,ηηΐδ Ρΐιγία- 
οϊάαδ, Ιιαηιροηΐδ βΐϋ, ΟΓβάο βίιΐδάβπι (^ηβηι ΗβΓοάοίαδ 
(IX, 78) βΐ: Ρ7ΐ1ΐθαβ βΐϊιιηι νοοαί βί Αίγινψίων τα πρώτα 
ίΊιίδδβ (ίίοϋ. ^ΐιοά βηίιη Οίθοηΐοΐ παΐς βδί αρπά Ρϊηάίΐηιιη 
(Ιδίΐιιη. VI [V], 16), ροίιιΐΐ ίδ ρδ,ίηδ ηοηιΐηΐ ανί ηοιηβιι 
δΐιΙ)δίϋαβΓβ, ηβ ς[\ιί<1 βδδβί βχ ομωνυμία ϊηοοιηιηοάί, ηβθ[αβ 
ρΐαηβ ϊηιΐδΐίαίηιη παις άβ ηβροΐβ (ν. 0ΐ7ηιρ. ΛΊ11, 45 3.1.). 
Οβηδ ίιιίί ΡδαΙχοΊιΐάαιηυη (ΊδίΗιη. ΛΤ [V], 63). Ηαβ β,υίβιη 
δΐιηί νΐϋίοήαβ α ροβίίδ οβΙθΙΐΓ&ίαβ : ναια Ρνίΐαβ&β ΝβιηβαβΕΐ, 
οιιΐαδ Ιδ,αάβδ ιι1;βΓ€[νιβ οαηίΐ:; ίηηι Ιδίΐιηιϊαοαθ άιααβ Ρΐιγία- 
οΐάαβ, (ΐη&ηιιη ρηοΓ ϊ11ιΐδίΓ3.1αΓ Ρΐηάαη οαπηΐηβ Ι8ΐ1ιιηΐ3,οο 
VI [V], ροδΙβΓίΟΓ Λ'" [Τν]. λΐψχβ οαηι ϊη Ιιοο, οινιοά ίθπιροΓβ 
ροδίΓβιηυηι βδί, ρπβτιαβ δαίαηιίηίαβ ηιβηίίο βαΐ, ία οβίβηδ ηοη 
βαΐ., οοΙΗ^^ιιηΙ οβ1βι•α ϊΠα ριι^^ηα ίβιηροΓβ ρΓίονα ίηϊδδβ. 8θά Ιιοο 
81 ροδίιβΓΪδ, νΐάβ ο^ιιϊά δθοιυαίιιι•. Όϊοϋ Ρϊηάαηΐδ ΐη Νβηίθαθο 
ςαΐηίο (ν. 49), ςιιοά ίηαιη 3,ηίϊ(ΐιιί88ΐιηιιιη βδΐ: χρη δ' απ 
^ΑΟαναν τέχΓον' ά9ληταϊ6ιν ψμίν, δοΐΐϊοοΐ (^ηϊα Ρ^ίΐιβ&δ 
ΑΙΙιβηΐθηδΐ Μβηαικίι-ο ιπας-ίδίΓΟ υδΐΐδ βι•αΙ, βηηάοηκιηβ 1) υΐ)βηιΐ8 άθ Ιιοο οβ,πηίηβ θ^ί ϊη οοιηηίθηΐίΐΐϊοηο Μαββο 
Κΐιεηαηο ϊηΒβΓία (1898, ρ. 1 8(ιγ[.). ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. Ι^ν 

ΜβηαηάΓππι οοΠαυάαπδ ΒαοοΙΐ7ΐϊ(1θδ αίί Μϊηβιταβ Αίΐιβηϊβη- 
δίυιη ραίΓοηα,β 1)θηθβοΐο θί Οΐχηιρίαβ θί αΙΛϊ δίίβρΐδδίιηβ 
ίΠϊιΐδ αίπιηηοδ οοΓοπίδ ΟΓπ&ΐοδ βδδβ (υ. 193 [160] δς[ε[.). 
Ι.ϊοβΙ)αί ϊ^ΐιιι• ΐηιιο ΐεπιροήδ Αίΐίθηΐβηδβδ Αβ^ηαβ Ιαπά&Γβ, 
ιιιθΓΪδθ|ηβ βΓβ,ΐ Αθ^ΐηθϋδ £1ίοδ Αίΐιβηαδ ΪΒδίηιβιιάοδ βχβΓ- 
οβηάοδ(^υ.θ ηιϊίίβΓθ. Ε镧ο ηοη ίηίθΓΟβάθΙί&Ι; ϊηίηιϊοΐΐϊα Αβ^ί- 
ϋβίίδ οιαιη ΑίΙιβηίθηδΛπδ ; ιηιιΐίο ιαϊηιΐδ ΐ)β11υιη ϊηί,βΓ 
ι.1:Γαπΐ(ΐπθ οϊνϊΐΗ,ίθπι σβΓβΐ)αΙιιι•. 8θά δοΐιηπδ ειηίβ ΧβΓχίδ 
βιρθίϋίϊοηβιιι ΙοθΙΙνιιη αοτβ ίηίθΓ θ3,5 ίηϊδδβ, ηβο^ηβ ΟΌπιρο- 
δΐίιυη θδδβ ηϊδί οιιπι ιαιη οοτηηιπηθ ρθήοπίιιιη ρι-ορβ ϊηδΐαΐ'βΐ 
(ΗβΓοά. ΛΤΙ, 145). Ιΐίΐθ[ΐΐθ ϊη ίβηιροΐ'α ς^παβ ροδί 1)β11ιιπι 
ΡβΓδίοαιη ίαβΓβ γθϊοϊιπϊιγ. Νβ(^πβ νβΓΟ ρτιίαηάα βδί ροδΐ 
ίά 1)β11ιιιη ροθΐϊδ τιΠα ίπΐδδβ ηβοθδδΐΐαδ υθΙ Αίΐΐθπΐδ νβΐ 
Αβσΐη&Θ ρΓΟθΙϋδ ίΠϊδ ϊησθηΐΛπδ εγγλωττοτντιήααι. Μ 
ηθροίβδ ί&ϋβΓΘ δοΐϊίί δπηί, ηοη ϊΠί ϊρδϊ (χγ&θοϊ (^ηϊ βαδ 
Γβδ ηιαχϊτη&δ ^βδδβΓαηί; ϊίαο[πβ Ρϊηάαηΐδ ϊη ίοί 03.ηηϊηϊΙ»υ.δ 
Αβ^ϊηβϋοίδ ηοη ρΐιΐδ δβπιβΐ Βαΐαηιίηϊδ πιβπιϊηΐί, Άί(ΐ\ιβ 'ή,Ά 
ΜΪ δΐ3,ϋηι ^1θΓί£ΐη(ϋ οοηαίηηι Γθρηηιαί (κλλ' όμως καύχημα 
'/.ατάβρεχε ΰιγα. Ζευς τά τε και τα νέμει Ιδίΐιηι. Λ" [Γ^Γ], 51 δ€[.). 
^^13,ηάο ΐ^ΐίατ ηιαηί£βδίυηι θδί Αθ^ΐηβίΗ,δ ηηηϊηιβ δαίθ,πιίηϊαβ 
ρησηαβ Ιαπάβδ α ροέ'"ΐΐδ θχβ^ίδδβ, ηοΐϊηιιΐδ θοιτιπι δϋθηίϊο 
£ΐΙ)πίί αά ίβηιροΓα 08ΐ•ηιίηιιιη άββηϊβηάα. Βαοο1ΐ7ΐΐ(1β8 
€[ΐΐίάβηι ηιίΐιϊ νϊάβΐπτ ηοη ρΐβ,ηβ βαδ Γβδ δϊΐηίδδβ, δβά ίβοίβ 
δαίίθΐη δί§ηϊ£θ3,δδβ; νβηιηι οταπι βει νβΛα (79 δ(ΐθ[. [46 δ€[€[.]) 
ηιαίϊΐα, ίΓαέΙϊία δΐηί, δΐιρρίβηίθηία ηιβα ηοΐο ρΐΌ ίΐΓ^ιιπίθηίίδ 
γβηάίΐαΓβ. ΤβηιροΓβ, αιιίθηι δίο άβϋηΐο: υθΙ ροδί αηηιαη 
480 Υβΐ 1)Γθνϊ αηίβ Ρ^^:11βαη1 ΑίΗθηαδ βδδβ ηύδδΐιηι, νίο- 
ίοηα,πι αηίβηι βΐπδ, οιηοηίαηι Χβηαβαβΐ Ιιιάΐ ϊη Οίτηιρΐαάηηι 
3,ηηοδ δβοηηάοδ (ΐα8,ι•ίοδθ[ΐΐβ ΐηοίάβΙ)3,ηί, γβΐ ΐη αηηο 479 
γβΐ 477 οοΐΐοοαή ροδδβ. 

Ιηδοήρΐίοηβηι ο&ιτηίηϊδ, ψΐΆβ οχμω. ρΓΪηοΐρίο ρβΓπΐ, ϊία 
Γβδίϊίηϊΐ: Βήίαηηπδ βάϊίοΐ': ΠνΟ^ία Αίγινήτ)] παίδι τναγχρα- 
τιαατΤ] Νέμεα, δϊοηί γοΐ^ο βδί ίη Ρϊηάαή ο&ηηϊηβ, παιδί 
γοοαΐ3υ.1ιιηι ρ&ι-ίίηι βχΜΙ)βη1:ίΙ)ηδ ΙΛήδ ραΓίϊηι ηοη βχ1ιίΐ3βη- 
ίΛηδ. ΕδΙ αυ,ίβηι δίο αρπά Ρΐηάατηηι Λβ Ρτίΐιβα (ν. 6): 
ονπω γέννΰι φαίνων τέρειναν ματέρ οίνάν&ας όπώραν. 
^ηο (^[ΐιϊάβηι νβΓδπ γΐάβίαι• ηιϋιί Ρϊηάαηΐδ άίδθΐΊ;ίδδΐηιβ ίη- ΙΛΙ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

άϊοΕΓβ οβιΊαηιβη ϊηίθΐ• άγενείονς ίιιΐδδβ, ηοη ϊηίθΓ ρηβΓ08; 
άγενείω ί^ίιιτ ϊηδοιιΐιβηάΐΐιη. Ηαηο βηίιη Β,βίΕίβιη ίηίβΓ- 
ιηβάϊαηι βί ΜαταΛοηβ ΗβΓαοΙβΐδ δοίιηιΐδ α ρυ.βΓ0Γυ.ηι βί 
&άπ11;οΓαηι δθρ&Γ&ί&ιη ίιιΐδδβ (Οίτιηρ. IX, 89 ), ηβί^νιβ αΙϊίθΓ 
Νθπιβ&Θ 13,111 ίιιηο• ΐβηιροΓΐδ ίηδίίίιιΐιιπι ίιιΐδδβ ΐηδοηρίΐοηβ 
0θ3, ουΐιΐδ ραιΊ:ΐοιι1&ιη αϋο^ηαπι αά ο. Ι αίίιιΐΐ ΐαηι ίβδίαίιιη: 
1ιαΙ)βιηυδ. ^) Ιη Βαοοίι^ΐΐάΐδ οαιτηΐιιβ ηιιιιο ηΐΐιΐΐ άβ αβίαίβ 
νΐοίοΓΪδ ΐηάΐοαίυΐ'; δβά οιιηι οοΠαιιάβίιΐΓ ηια^ϊδίθΐ•, υΐ: Ερυά 
Ρΐηά&ηιιη ο^τιοί^ηβ, ΐθ. αβίαίΐδ ηοηάιιιιι αάυ,ΐίίΐβ οβιΊιιιη ΐη- 
θΐοΐιπιι βδΐ; ρηβΓΟίηπη βηΐιη δίνβ αγένειων Ιΐΐοΐαΐοηιηι νβΐ 
ρ&ηϋΓαίΐαδίίΐηιιη λ'θΙ ιιιισΐΐυιη ^Ιοηα βχ ρα,Γίβ ιπα^ΐδΐη βΓαί, 
βί οοηδίαηίβΓ Ρΐηάαηιπι ΐη βΐδ οαπηΐηΐΐίϊΐδ ιηα^ΐδίΓΟ δααιη 
Ιαιιάβιη 1:ΓΪΙ)ΐΐΐδ8β νΐάβιηχίδ. ^) 

Εχ ριίιηο δ78ΐ;θΐιια1:β οαηηΐηΐδ ραποαβ Ιΐίίβΐ'αβ δΐιρβΓ- 
δΐιηΐ:, οιιιβ,θ ίαπιβη \ι1^0|ηθ αά Ιιοο οαπηβη πθο^ιιθ 3.(3 αηίβ- 
οβάβπδ 31^^|ιιοά ΓβίθΓβηάαθ δυηί : ΐρδ3 βηΐιη ίοηηα Ιοη^ΐίυθοοιαθ 
νβΓδϊΐιιιη, θ[ΐιοιηιιη 1ΐ3ΐ)βΓηιΐδ νβδίΐ^ΐα, β§τβ^β οοηνβηΐΐ βΐδ 
νβΓ8ΪΙ)υδ Ιιιιΐυδ οαηηΐηΐδ, οιιιΐ ΐη βαηι ραΓίβιη ρ3,§ίηΕβ ΐηοΐ- 
άβΙ)3,ηί. Ιΐ3(ΐηβ δβρίβηι δ7δΐβιη3ί3 ίνιβηιηΐ;, νβΓδηδ 231, 
ίηΐίοιιιβ Ηοο 03ηηθη ΐηίβΓ οιηηΐα Ιοη^ΐδδΐιηιιιη , ηΐδΐ ρβΓ 
ηιβηιΙιΐΌΓπιη αΐΐαιη άΐτΐδΐοηθηι, ο^αΐπΐδ οιιΐοιιιβ ηιοηοιηβίηδ 
δ7δ•(:βηΐ3ΐΐ άβίΓΕοϋδ βί οαιη άΐιηοίι•ΐδ (^ιιΐ αηίβοβάηηί οοηΐιιηοίΐδ, 
ΐηίτΗ, (^αίηίΐ οαιταΐηΐδ 3ΐηΙ)ΐ1αιη Ιιοο ΓβοΐάβΓβ ηιαίΐδ. ΟΓδηδ 
ροβία α νΐοίοηβ,, ηΐ ςιιΐάβιη ραίανβήπι , πιοχ αά Νβιηβ&θ- 
οηιηι ΙαάοΓηηι 3η1;ΐηηΐί3ίβδ .άβίΐβχίΐ;, ηνηιρ1ΐ3πιοιυβ Νβηιββ,ηι, 
ηί οοηΐοΐο, ΐηάιιχΐΐ ΗβΓοηΙΐδ οηιη Ιβοηβ Νβχηβαβο παγκρά- 
τιον δρβοίαηίβπι βί άβ Ιαάΐδ βοάβιη Ιοοο ίαίητΐδ Υ3ίΐοΐηαη1:βιη. 
ΤβΓίΐο δ75ίβπΐ3ΐβ ρβΓ Ρ7ΐ1ιβαβ ΐίβΓαί&ηι ιηβηΐΐοηβηι αά 
Αβ^ηαπι νβηΐί, ηοη πιοάο ΐηδηίαπι ητΐιβηκιηβ 8βά πιοχ 
βίΐαιη η7ΐηρ1ι&ηι, ο^ιιαιη οιιιη οοιηΐίΐΐΐϋδ ι^βΓ &νΐ& να^&ηίβιη 
1α(3βηί6ΐηο[ΐιβ άοδοηΐιΐί. Ι'αη1:3ηί αιιίβηι οοιηΐίβδ β1:Ϊ3ηι Εη- 
άβΐάβηι Ρβίβΐ Τβΐ&ιηοηΐδοιυβ ηιαίΓβιη, ηηοΐβ ΑοαοΐίΙαΓαηι 
ηιβηϋοηβ ΐηίβοία ηοη άοβδί Βαοοίινίΐίΐβδ οίΓκϊο ίμιοΓΐ 1ρ<.πίΐ- 1) Οί. Ρΐηίΐ. 01. \ΊΙΙ, »4 κίΐη. βί ΟΗπδϋαηι Ρίηά. ρ. Ι,ΧΧν, 
βίβί ίβ, πί Ϊ3ηι 3ρρ3Γ6ί, ιιΐππδ οααΐβ ΐυίΗοανίΙ. 2) 1{αοοΗ7- 

ϋ(1θ8 Ϊη ο. Χ (XI) ϊοΐ ί&οβΓβ οιηϊδϊΐ. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΐνΠ 

ιπΐΐιη Αβ^ΐηίΐθ ΘΓ3.1: βοδ ΙΐθΓΟβδ οθΙθΙ^Γ&ικϋ. Τοΐα ίσϊίιΐΓ 
δ75ί«ιη3.ία θ|ΐι&Γΐ:ιιια οιαίηίιιιηοιιιβ ϊη Ι8.ιΐ(ϋΐ3ηί; ΤΓοίαηίδ 
Αοΐιΐΐΐΐδ Αΐαοίδθ|ΐιβ ο^ΐίαιη δρίθπάϊίϋδδπηθ οιτι&ηάίδ ΥθΓδαηίΐΐΓ. 
8βχίο δθρΙπηο(ΐαβ ρβΓ δβηίθηίί&δ ^βηβΓαΙθδ Γβνβιϋίνα• αά 
ΐηδίιίαβ Ι3,ιιάβ8, ηεί^τιβ Μβη&ηάτΐ ιπΕσΐδΐτΐ Ιι&ιηροηίδνθ ρειίήδ 

θΙ)1ίνί8θίίΐΙΓ. 

ΧΠΤ [XIV]. δοΓΪρΐιιηι ΟΊβορΐοΙ^πιο ΡτγγΜοΜ ί. (ύ τβοίθ 
δΐιρρίβίαδ θδί ν. 22 ) ΤΗθδδαΙο. ΡβίΓαβΐδ Ιικϋδ Τΐΐθδδαΐΐοϊδ οηηιΐί 
οβιΊαηιΐηβ νΐοίοή, οοΠοοαίπιη αιιίθΐη Ιιοο Ιοοο ιιΐ: νϊοΙθΐιΐΓ 
υΐίίιηο ίοΓίίΐδδβ οΐ) ϊά ϊρδίιιιι, ςηοά δοΐΐιΐδ Ιιιιίιΐδ 03,πηίιιΪ8 
Ιηάί ηοη θγειιϊ βχ βίδ θ|ΐιΐ δαοή νοθ3.1>£ΐηίΐΐΓ. ^) Ιηοίρϊί 
οαιτηβη α ρ&Γΐβ δθΐι1:βηϋοδ& ; άβ νίοίοήα βί νίοΐοΓβ ρ&ηοα 
ηιιηο Γθΐΐοία, ρΐβιαο^πθ ιηιιΐΐΐ&ίΐοηθ ΙΛή 3.Ι)ΐ3.1:α δτιιιΐ:. βΐ θα 
ΐρδα ο^ιίΕβ 1ι&1)θπι\ΐδ εθ^γθ ίαίβΐΐβ^ιιηίιιι- δΐιρρΙθηίιίΓΟί^ιΐΘ. 

Β. ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ. 

Τοίταιη Ιιοο ο&πηίηπιη αβηπδ απίθ Β&οο1ιτ1ίά.θΐη ίη- 
τβηΐηιια Η&ιιά ηιιιΐΐηιη 3.Ι)θΐ•α1; θ|ΐιϊη ρΓΟΓδπδ ΐ^οΐιπη βδδβΐ. 
ΙΤητιιη βΐιΐδ δρβοίιπθΐι 1ΐίΐ]ίθΙ)3,πιιΐδ. Οαη&βη 8ΐιηοιιί(ϋδ: Ο[ΐιοά 
οαπηβη €[ηΐιι Γβ νβΓ3. 3.ά Ιιοο σβηπδ ρβΓίϊηβ&ΐ ίαιη ηοη 
ριιίο 0|ηθπΐ0|ΐΐ3.ηι απιρίΐηδ (1ιιΐ)ί1:3,ΐ\ιηιπι βδδβ, Ιϊοβΐ; δϊηί (ΐπί- 
ΐ)αδ ϊά ηοη ρθΓδπΒ,δΘηπι οοηιηΐθηί3.1:ίιιηοη1ίΐ αηίβ Ιιοδ άιιοδ 
αηηοδ δοηρΐα Ηθπηαθο^τΐθ νοίτιηιϊηΐ ίι^ίσβδΐιηο ϊηδθΓία 
(ρ. 314 δο^οΐ•). ^ιιαη1^[11^.η1 ο^ηοά ίΙ»ϊ ρΓοηηηϋανΐ ϋαηαβη 
ιιΐροΐβ άίΐΐιττ&πιΐ^ιιπι Β,ηΐΐδύ'ορίιΐδ ο&γθγθ, ϋ Ηδ Β&οο1ΐ7- 
Ιΐάβϊδ δβχ νβΐ ς[νιίη(^ηβ οαπηΐηΐΒιΐδ — ηαπι άβ τιΐϋπιϊ δίτορΜδ 
ηοη οοηδΐαί — Γθγθ ΓβίΗιί&ΓΪ νάάβΙιηΓ; ΐίαο^ιιβ ίΐηιρίίΐΐδ ΐΐ)ί 
οίηαβΓβηάαβ βί δίΐ'ορίια βΐ: αηίίδίΓορΙια βί θροάηδ, ψΐ3.β 
ραΐαηά&β δηηί ΐη ϋίοητδϋ βχβπιρίο ρ&Γ&,^Γ&ρΙιο δοϋία 
δβρ&Γαίίΐθ ίηΐδδθ. ΐ)β ΟΓάΐηθ Ηοηιηι Β&οο1ΐ7ΐϊ(ϋδ οιηηΐηηηι 
άβ€[ηβ οβίβήδ ΓβΒηδ β,ηΐβα άΐχΐ (ρ. V δ(ΐ.); ίά ο[ΐιθ(ΐηθ 
οοπιηαΘπιΟΓανί, οοπιρΓβΙίθηδαδ βδδβ α ^απιηι&ϋοΐδ άίίΙιγΓαηι- 
1)οηιηι ηοηιίηβ οηιηοδ η&Γταίΐοηβδ ίαΐ)ΐι1θδ3.δ, θίδί ϊη (;[ηϊΙ)υ.δ- 
άαπι β&ηπη δ&ΐϊδ αρβι-ίε ΐηάΐοθΐηι• θίνθΓδοηι οαιτηϊηηηι 1) V. Κβη7οη ρ. ΧΧΙΥ. ΐνΠΙ ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. 

σβηηδ, ηθ€[ΐιβ 3.(1 Βαοοίή 8ο11θτηηΪ3, οιηηβδ, 8θά ο^ιι&βάαιη 3,ά 
ΑροΠϊιιίδ ηι&ηΐίβδΐο ρθΐ•ϋηαβηιιί. ^) 

ΧΤν [XV]. ΙηδΟΓΪρίνυη ίιιϋ \4ντηνορίδαί η Ελένης άτιαί- 
τηΰις^ ({ΜΆ. ΐαδοιίρΐίοηθ δίαΐϊια ΓβιαΪΒΐδοπηιιι• δορίιοοϋδ νβΐ 
ίαΙ>ιι1&θ νθΐ £α1)ΐιΐ£ΐιιιιη. ϋηαιη βηίια £&ΐ3ΐι1αιη ίαίδδβ (1ααΙ)ΐΐ8 ΘΪ8 
ΐιΐδο•ήρίίοηΐ1)ΐΐδ ρι•3,β<ΰί&ηι (αΙίβΓίΐ ηΐιηϊηιιη 3, οΙαοΐΌ δαιηρΐα) 
βχ ϊρδο Β3,οο1ΐ7ΐί(ϋδ οαπηϊηβ Ϊ3.ια αϋί^τιαπίο ρΓθΙ)Εΐ)ί1ΐα8 
ίαοΐΛπη βδΐ, ρτίΐβδθΐ-ίϊπι οηιη δΐΐδρϊοΐο δΐΐ ρήοΓβιη ΐηδΟΓΪρίΐοηθπι 
α δορίιοοίβ θδδβ ίη Βαοο1ΐ7ΐϊ<1βηι ΐΐ'&ηδίαίίΐιη. Εχδίαί οαι•- 
ιηίιιϊδ ρι-ΐηοίρίιιιη , δβά ρβδδϊιπΘ 1ΐ£ΐΙ)ί1ιιιιι , βί θχίΓθΐηα ραΓδ 
ΧΧνΠ νβΓδΛαδ οοηδίαπδ; ΧΧΤΤ νθΓδίΐδ ρίειηβ άθδϊάθΓαηΙτιτ. 
ΝηΠιιτη βδί ρΓΟΟθΐηίνιιη, δΐοιιί ηβ βρϊΐο^δ (^ιιΐάβηι; ΐη πιβ- 
άίαδ Γβδ δίαίϊιη άβάαοίιηιιτ, ϊηίίΐο 3, Τΐιββηο Αηίβηοηδ 
αχοΓβ δτιιηρίο, οιιϊιΐδ ίηάβ 3, ν. 10 γΐάβίατ Ιοη^ΙοΓ (^ιιαβάβιιι 
ΟΓαίϊο ίαίδδβ. Ηοο ί^ϋιιΐΓ βδί αΓσιυηβηίιιηι: Μβηβίααια 
ϋΐϊχβπκ^ιιβ Ιβ^αίοδ ΤΓοΐαηι πήδδΟδ αά ΓβροδΟθπάαιη Ηθίβηαηι 
(Ηοιη. Γ 205 α<ί({•) Ιιοδρίΐίο βχοβρΗ Τΐιβ&ηο, οαί οιιτ 
ρΓ3.θθίρα3,δ ρΒ,Γίβδ άβάβήί ροθία, ροδίροδϋο ΑηίβηοΓβ, οιή 
Ηοιηβηΐδ βαδ ΪΓί)3α6Γ3ΐ (ν. 207 δοι), ηιιηο ηοη ρβΓδρΐοΐίνίΓ. 
Γϋϊοηιιη 3,ιιίθΐη ΑηΙβηοήδ (ΐνιίιιοιΐΐ3.σΐηί3., (^αοδ βχ Τΐιβαηο 
οηιηβδ δΐΐδΟθρίοδ Γβοϊΐ; Βαοο1ΐ7ΐίάθ8 ^), Γιιβηιηΐ (^ααβά&ιη ίη 
νβΓδίΙ)ϊΐδ άβρβΓάίίίδ ρ&Γίβδ^), δβά βαβ ηοη ροδδηηί ίαηΐαβ 
ίαίδδβ, αΐ ίατβ ίηάβ ο&ηηβη ^Αντηνορίδαί ίηδ0ΓίΙ)βΓβ1;αΓ; 
ίί&(^αβ 8ορ1ιοο1β3β ££ΐΐ3αΐ3,β ίηδΟΓίρΙίο ίη οααδΕ ίαβήί. Ιίβ^ί- 
ηιαδ άβίηάβ οοηίίοηβηι ΤΓοαηι οοηνοοαίαηι θδδβ ρήπιοηκ^αβ 
ί1)ί νβΛα ίβοίδδβ Μβηβίααπι, (^αοππη ρΓίηοίρίαηι ^Γβ,νίδδί- 
πιαπι βχΐιίΐϊβΐ ροβία, δβά ίη βο ριτποίρίο βηβηι οαηηίηίδ 
ίαοίί.*) ϋί11ΐ7Γ3ΐηΙ)ί8 Γβοίβ Β,ί,ΙτίΙϊαίαπι θδδβ ραίο: ηβ(|αβ 
βηίπι ίη Ιιτηιηίδ, οαί ^βηβή αϋ;ΓίΙ)αϋ Βήίαηηαδ βάίίοΓ, 

1) Αρίβ "\νϊ1&ηΐ0ΛνίΙζΐυ8 (Οδϋ. Οβί. Αηζ. 1898 ρ. 145) οοη- 
ίβτί; Ιοοαιη ΡΙηίαΓοΙιϊ (^1θ ηιαδίοα ο. 10), α1)ί θβ Χβηοάθ,ιηο: 
άαφίΰβτιτιϊται, ίί παιάνων ποιητής γίγονεν . ήρωϊγ.ών γαρ ΰπο- 
'θ'ίβίων πρά)'ματα ίχονβών πθΜ7Τί)ν "^/ί'/ονΐναι φασίν αυτόν διό 
■Λαίτινας διθυράμβους νιαίίΐν αντηΰ τάς ΰπο&ϊΰίΐς. 2) 8θ1ιθ1. 
ίΐ 4'.•6; ν. ίΐίΐ 15 δίΐίΐ. 3) V. 37 αγον νθΛϊ δαίήβοίαιη ππηί. 
■ί) ΈΟωο λνίΙαιηοΛνίΙζϊο (ρ. 13δ) οαπηβη πιηϋΐϋπι Θ89β νΐ(ΐ6ΐϋΓ, 
ίϋοπί, ρΓοχίιηιιπι ηιιοηυβ. ΑΙ οαΓ νβΐ & ψιΛηβ Ιι&βο αη(|ααιη 
ιηαϋΐαία βΐηί ρΐαηβ ηοη ρβΓβρίοϋαΓ. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΙΙΧ 

ΟΓβάί ροίθδΐ θαηι ροθϋδ Ηοβηΐί&ηι ίιιΐδδβ, ηί δοΐΐβτηηίιιιη 
4ΐβί οιιΐ Ιιτιηηιΐδ οαηβΐ'θίια• πιιΙΙη, οιηηίηο ιηβηίίο ββΓβί: οιιηι 
ίη Β&οοίιί δθ11βιιιηίΙ)ΐΐ8 νίάβαηιπδ βϋαηι τα μ,ηδίν ττρος τον 
^ίόννΰον ο&ηίβ,ία θΐ αοία βδδθ. Ε^Γθσία δοηί ψΐΆβ ίη- 
ίβΠβ^ϊηιιΐδ ; άβ οβίβιΐδ αίοιιιβ ιιηΐνβΓδα οαηιηηίδ οοιηροδίϋοηβ 
ΐάβηι δηδρΐοαΓί Ιϊοβί. 

XV [XVI]. Ιηδοήρϋο Ήραχλης ηιιηο άβρβΓίϋία ίαοϋθ 
Γβδίίίαΐίια• ^) ; ίΐΓ^ιαηβη•(:ιιιη ίάθηι ρΐαηβ θδΐ αΐί^τιβ δορίιοοίΐδ 
ΤΓ&οΙιϊηϊαηιιη, δθά αάιιιηΙοΓαίιιιη ιηα^δ ο^ΐΐίΐιη βχρίϊοαίηια, 
ιιί (5^ιιά(1 δϊΜ νθΐϊί ίοίιιηι οαπηβη ιαιιΐΐο ηιΐιιηδ ρθΓδρϊοίαΐιη• 
(^ιιαηι ίη ρΓΟχίιηο ρήοΓβ. Μαχΐτηβ δΐιηίΐβ βδί βχ οβίβήδ 
Χ\ΤΠ., ΘΟ πιασάδ Ο[ΐιοά ίη αίτοο^ηθ ρΓΟΟβιηίιιιη Ιοη^ηιη θδί 
ουιη ρ3,Γίβ ρΓΪιιιεΐΓΪα Ιθτΐδδΐιηα οοιηρΕ^Θ ίιιηοίΛιηι. Ιά Σΐπίβαι 
οιιιη ϊη Ιιοο Ο[υ.ϊηΐο άβοΐιηο Ργίΐαϊιιηι Αροΐΐΐηθηι οβΙθΙ^Γβί, 
ΒβΙρΙιοΓίιπι βΗαιη οΐιοιτ.8 ηιβιαοΓΗ,ΐίδ, νίάθ&ίιιτ οαπηβη οιιιη 
θ(ΰΊ;0Γβ ρι•ΐηοίρβ ρΓΟ ρ&ββ,ηβ Ιια,ΐιβηάηηι θδδθ ίη ϋβίρΐιοηιηι 
ιΐδΐιηι δοήρίο. 8βά ηοη θδί νβΓΪδίιηΐΙθ Β3,οο1ΐ7ΐίάβπι ΐηίβΓ 
β08 ροβίαδ ίηΐδδβ, €[ΐιθδ 0|πβι•ί1;ια• ΡΙαίο (Ινβ^. ΠΙ, 700) 
^βηβΓα οαπηίηιυιι ίΐηίίοιαίΐαδ 0θΐΊ:ίδ βηίΐ^ηδ οίΓθΐιηΐδθΐτ.ρ1;3. 
ίβηΐθΓΘ βΐ ρΐΌ ΙΛΐάΐηθ ρβΓπιίδοιιϊδδθ. ΡγοοιιΙ θηι'τη α ραβαηβ 
οιηηΐς[ΐΐΘ ΑροΠϊηίδ Γβΐίσϊοηβ 3,1)Θδί Ιαηιβηίαίίο Ιιι^ηΐίήδ; 
Ιιοο αιιίβπι οαι•ηιβη ο^ιιίά. θδΐ 3,1ίιΐ(Ι? 8βά πιβππηΐδδβ οροΐ'ίβΐ, 
ο^ιιαπι ΣίΓίθ Ώθΐρΐιάδ ΑροΠϊηίδ ΓθΗ^ίο δίαη Ρίοη7δί ίαβήΐ 
οοηδοοίαΐει; αίο^ιιβ ίη Ιιοο ρΓΟΟβηιίο ηί 3,1)δΘηδ ίη ίβιτίδ 
δβρίβηΐήοηαΐίΐ^ηδ ηιβηιΟΓαίηΐ' ΑροΠο; ροδδηηί ίσίΐια• ϋβΐ- 
ρΐιίδ δοΠβιηηία θ|ΐιαβά£ΐηι £υ.ίδδβ Βαοοίιί βο αηηί ίβπιροΓβ, 
(|πο αριιά ΗτρθΛοΓβοδ Αροΐΐο άβ^βΓβ ΟΓβάβΙί&ΙηΐΓ, βί80[ΐΐ6 
8θ11βπιηίΙ)ΐΐδ Ιιοο ΟΒ,ηηβη ίηίδδβ άθδΐίηαίιαη. 

ΧΛΤ [ΧνΠ]. ΟαΓπίθη "Ηι,&εοί η Θηβενς ίηδοηρίιυη 
οβΓίιαη βδί βΐ ίηίβΓ άί-(:1α7ταηι1)0δ Ιθοίυιη βδδβ ηβο^υβ ίαίδδβ 
άίί1ΐ7Γ3,ηιΙ)ΐπη, δθά ραβ&ηθηι ίη Αΐ)θ11ίηίδ ϋβΐίί ΙιοηοΓβηι α 
Οβοηιηα οΙιογο δίνθ ϋθΐί δίνβ Οβί ΟΗ,ηίαΐιιηι. -) Όβΐί ίθΓθ- 1) ζ/ηίανειρα ίοΐ'ί;. £αΪ8Ββ ίη ηιβηΐβιη νεηϋ: ΤνίΐΕπιονρϊΐζΐο. 
2) ϋθ ραβαυθ προσοίιακώ ίί^ άηλον Οθίδ οοιαροηθηΛο 1ΐ3,Θ0 
οΐιοϊΐ; Ρϊηά&ηΐδ (ΙδΙΙιηι. Ι, 7 δ(ΐς[.): γ.αΙ τον ά-/.είρίγ,όμαν ΦοΙβον 
χορεΰων έν Κέω άμφιρντα ανν ποντίοις άνδράαιν. ^πο(^ Ι.Χ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

1)3,1ηΐΓ οΐϊηι Τΐΐθδβτΐδ Οΐυη Αΐΐΐθπίβηδίπιη δβρίβηΐδ ρηβΓΪδ 
νΪΓ§πιΐΙ»υδοΐΐΐθ θχ Οι-βία Γβάπχ ραβαηβιη ΑροΠΐηΐ οβοίηϊδδβ, 
(^ηοά βίδϊ θχρΓθδδϊδ νθΛϊδ ΐη Ιιηϊτΐδ οαι•ηιϊιιίδ οίαπδυΐβ, ηοη 
ιαθΐηοΓ3.ίηι*, ιηθπΐβηι ίΕπιβη ροβίαβ αααηϊίθδίο οοοιιραΙ>£ΐί. 
δτιηί νβΓδτΐδ 1ιί (128 δς[ς^.): τ/'θ-εοβ ί' ίγγν&εν νέοι παιά- 
νιζαν ερατα όπί. /ίόλιε^ γοροΐΰι ΚηΤων φρένα ιαν- 
ϋ•εΙς όπαξε '/.τέ. Ταπιβη ηοη ηιϊηηδ οθΐ-ίπηι Ββιτϋ ίβδΐΐ- 
πιοηίηιη (αά Αβη. ΛΤ!, 21): δβρίοη ριιβτοδ (Λ 8€ΐ)ΐ€ηι ρηβηαε 
(ν. 2) . . Βα€€ΐηβϊά€8 ίη άϊβικκαηώϊβ. Γ&1)ΐι1α οιυΒ,β Ιιοβ 
οαηηίηβ υΙιβιτΐπΐΘ βί ρβηρΐΐΙοΓβ η&ΓΓ&ίτιτ αηίβΐιαο θί βχ 
ηιτΐ1ιο§τειρ1ιΐδ θΐ βχ ναδοπιπι €|ΐιίΙ)ΐ.ΐδ€ΐ3,ηι ρΐοίταηδ ηυία θγεϊ, 
άβ 0[ΐιϊ1)πδ οηιηΛτίδ ηηηο ο•ορίθδΐδδίηιβ βί αοηΐίδδϊπΐθ άϊδρη- 
Ι&νϋ 0. ΚοΙ)βΓΐ: ίη οοπιηιβηίαίϊοηβ Ηβιτη&β νοίηηιϊηί ΧΧΧΠΤ. 
ϊηδθΓία (ρ. 132 δί^ί^.). ΝυΙΙηηι βδί ρι*οοβηιήιηι : ϊηάηοϊίϊΐΓ 
δίαϋπι ΤΗβδβηδ οαπι ριΐθπδ Λ^ΐ镧ΊηΐΙ)ΐΐδ(ΐηβ ίρδΟί^ιιβ Μϊηοβ 
Οτθίαπι νβΐιβηδ, η&ιτ&ίτιτο^ιΐθ ήχα Τΐιβδβο οτιιη Μίηοβ βχοΓία 
βί Ιιιιίο δϊ^Ήΐιηι 3- Ιονβ άβ,ίηιη βί ο^υειηι ρΓ&θοΙαΓβ ΐΠΐ 
Εΐΐΐά&χ οοη&ίιΐδ θνβηθήΐ:, <^ηί β Νθρίιιηΐ ραΐιάδ δυΙ)ηΐίΐήη£ΐ 
άοιηο Αηιρίιϊίηίθδ (ϋνΐηα πιιιηβΓα δβοιιηι ΓβΓβηδ β ηιαιΐ 
ΓΠΓδίΐδ ειηβΓδίΙ:. 

ΧΛΤΊ [Χ ν 111]. Θηΰενς Ιιοο (^αοί^υβ ϊηδοήρίιιπι , ίη- 
δηηί Ευίθηι ΤΗθδβι ίρδΕ ρΓΪηΐΒ, ίβ,οία, δβά παιταία ταϋοηβ 
φΐΆβ δάΐιυο ρ1αη«? ΐηανκϋΐα βΓ&ί. 8χιηί βηίιη δΐίβπιΐ 8θγ- 
ηιοηθδ Γθ^ΐδ ΑίΗβη&ηιηι, Αβ^βϊ δοΐϋοβί, βί αΙίβΓίιΐδ ρβΓδοηαβ 
ηοη άθήηϊΐαβ; (^ιιίρρβ ηοη Γβοίβ β1 αΐϋδ^) βί πήΐιΐ νΐάβίνΐΓ 
βίϋίΟΓ Βήίαηηιΐδ ηχοΓβπι τβ^δ Μβάβαηι οιπη βο οοΠο^υϊ 
ρηίΗ,Γθ. ϋβΙ)β1>£ΐ1 οβΓίβ Μθάβαβ ρβΓδοηα αΐϊοιυα ταϋοηβ ΐη- 
άίθ3,η: οιυοηιηι ηίΐιϊΐ £1, αί^υβ βϋ&Γπ οοηίΓα (ϋδβΓίβ 
Αίΐιβηΐβηδβηι δβ ρι•&θ(ϋθ3,ί ΐδ (^ηΐ γθ^θπι αάΙοοιιιΐΙιΐΓ, οηπι 
άΐοϋ (ν. 5) άμ^τέρας χ^ονός άβ Ιβιτα Αίίϊοα. ^VIαπ1 
β^β^Θ Ιιαβο ίοπηα ονυη (ϋΙΙιτΓ&ηιΙϊίοο ^βηβΓβ οοηνβηΐαί, 
βχ (ΐυο Ιτίΐ^οβάΐΕ ρΓονβηϊί, ηβηιΐηβιη ία^βΓβ ρο1)βδί; δυηί ΑίΗβηΐδ 03ηί£ΐίυηι Οδ^β οαπηβη ριιίαί Κθη^οη, πιοηεί \νβΐ1 
β1;δϊ ροθΐ&δ, ηοη ίαιηβη οΙιογοβ βχΙβΓπο» Αίΐιβηϊδ οθΓί&Γβ 
Βοΐίίοβ 6886. 1) Ηεηποο λνβϊΐ, Οίίοηί 0'ηΐ8Ϊο, Ο&γοΙο ΚοΙ)βι1, 
υ. (16 λνί1αηιο\ϊΊΐζ. ΡΚΑΕΓΑΤΙΟ. ΙΧΙ 

(^ιιΐ βΐΐαηι ηΙίθΓΪιΐδ ρΓΟ^'βδδϊ νβΐ οΐιοηιηα πιίΐΐίιιιη Αίΐιβηϊβη- 
8Ϊιιιη νβΐ οοΓτρΙΐίίθυιη οΙιογϊ α Β3,οο1ΐ7ΐϊ(1β ΐηάιιοϊ οοηϊοί&ηΐ:^), 
οοηβδί ιααχϊιηβ Ιαίδ θίτΐδ ρβΓδοη&θ νθΛίδ (12 δί^ί^.): όοκέω 
γαρ εΐ' τινι βροτών άλκίμων Ιπιν,ϋνρίαν και τϊν εμμεναι 
νέων. Αΐϋδ ίοΓίίΐδδβ ϊά ίρδίιιη ΐη ηηΐϊίθηι ρΓΟ ιαίΙϊίΛιΐδ 
Ιοοιιιβηίβιη ηοη δαηθ οοηνβηϊτβ νΐάβαίιΐΓ, ηιιϊ δϊο 1ο^^ιι^ 
νβΐ ροδδΐΐ νβΐ άβΐϊβαΐ:: δρα^ γάρ βοί τΐαροϋβαν άλν.ίμων 
νέων επικονρίαν. Ταπιβη οΐιοηΐδ θδδβ ροΐβδί Αΐΐιβηϊθηδίηιη 
βΐ ρΐ'Ο βΐδ τιιιιΐδ &1ίηιιϊδ Ιοοίΐίβηδ; οΐιοηιτα αιι1;βηι ΐη γθοθπ- 
ίΐοΓβ (ΐιιοο[ΐΐθ (ϋ1:1ΐ7ΐ•3,ηι1)ο ΡΜΙοχθπί Τίιηοίΐιβϊοιχίθ ϊηίβΓάιιΐϊΐ 
ϋΐιιη ρβΓδοηα ρήηοϊρ&ΐϊ οοΠοοπίιαη βδδβ οοηδΐαί. ^) 8ίΐΌ- 
ρΐιαβ δΐιιιΐ 0[ΐιαίΓΐ;ΐΐθΓ δϊηθ βρο(ϋδ: ρΓΪιηα βχ Γβ^β οαιίδα 
(^ηαθΓΐίιιτ ά&ΐϊ δίσηί ΙϊβΠΐοΐ; Β,ΙίβνΆ ΐ'βχ θχρίΐοαί ηιιηϋιιιη 
δΛΐ άβ ΐηνβηΐδ ϊσηοίϊ ηιασηίδ ίαοίϊδ αΐΐαίπτα; ίιιιη ίθρίΐα 
ΐΠβ ηίΓδίΐδ άβ Ιιαί^ϊίιι βϊπδ ϊιινβηΐδ οοιηϊίΛηδοΐΐΐβ <^η3-θΓΪί, 
Εά ο^ιιαβ ΐ"βχ Γθδροη(1β1: δΙη^ΌρΙΐΗ, οιιΐΒ,ΓίΕ. Εβοίβ Ιαιιάαίηι• 
ϊησβηίοδπιιι αι1;ϊβ.οΐιιηι ροβί&θ, ψιο δΐιΙ>δϋίιιϋ ρΐ'Ο ηΕίτΕίϊοπΘ 
δηα οο11οο[ΐιίυιη βοηιιη, αά ς[ΐιοδ βα ίαοία ρΓΟχΐτηβ ρβΓϋηβ- 
1)αη1: (^τιοηχακ^ιιβ αηΐηιίδ ρβιΊ:ιιι-1)αί:ΐδ ίαοΐοηιια ιη&§Ίΐΐΐα(1ο 
Ιυοιιΐθπίϊδδπηβ Οδίβηάϋιη•. 

Χ\111 [ΧΓΧ]. 8θθ^ιιϊίιΐΓ οαηηβη 'ΐώ ^Α&ηναίοίς ϊη- 
δοτίρΐυιη, (ϋί1ΐ7Γ3αιι1)ΐΐδ δϊηθ άιιΙ)ΐο, 0[ηοηΪ3,ηι ΐη ίΐηΘ ηιιΠα 
ηβοβδδϋαίβ οοΕοΐιΐδ ζ,ά Β&οοίιιιπι ροβία άβββοΐΐί. Ι,οη^ιιηι 
Θδί ρΓΟΟβπήτιιη νθΛΐδ ηια^ΐδ ε[\ΐ3.ηι δβηίβηίΐΐδ δρίθηάβηδ, 
ροδί ηιιοά Ιιΐδ £3.]3ΐι1&ηι Β3-οο1ΐ7ΐΐ(1θδ ρβιτυιτΐί, ΐη Αγ§ο 
οιΐδίοάβ &ΐιΐδθ[ΐιβ ηβοθ ρ&πΠΐδρβΓ ΐηχηιΟΓβ,ΐπδ, οβίβι-α 1)ΓθΥΪδ- 
δΐηΐΘ ρβΐ'δίήησθηδ &ΐθ[Πθ αά ρΐΌ§βηΐβηι Ιιΐδ ίβδΐίηαηδ, ΐά 
θδί άβηΐ(;],ηβ ΒΒ,ο-οίιηιη δβηιβί&β βΐΐιιηι. ΕχίΓθηι& ραΐ'δ ρβδδΐιηβ 
1ι&ΐ3Ϊί3, θδί, ρ1θηδθ[ΐιβ νθΓδΐΙ^ιΐδ ίιτιηοΒ,ίΐδ. 

XIX [XX]. ΤΠίΐηιηηι οαπηβη βχ (^ηο οοηιρίιιήιιπι υθγ- 
δηνιηι ραιίβδ 1ΐ8.})βηιιΐδ "Ιδας βδί, ΙιΒ,οβάαβπιοηϋδ άθδίΐη3,ί\ιηι 
(^Ιδας Αακεδαίμονίοίς). ΚβρΓαβδβηί&ί ροβία 1ΐ7ηιβη3,βιιια οΐΐπι 
8ρ£ΐΓί&β 3, ν1ΐ'^ΐηϊΐ3ΐΐδ ΐη ηιιρίΐίδ Ιάαβ βί ΜαΓρβδδ&β οαηία- 
ίυιη; ηοΐΐηι ίαηιβη ΐάβο οιιηι Εο1)θΓίο ΐρδυιη οωτηβη (οηΐπδ 1) Ιία Β. ΗίΐαδδΟΐιΠίθΓ 3.ρηοΙ "^τνβϊΐΐαια, ΙΙοΙ)βΓί. 2) ν. Τ^ΐΐα- 
ιηο•ϊνίίζ ρ. 142. ΕΧΠ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

τΊΐτηΐ Β ρααοα δΐιρβΓδίιηΐ) Άά Ιιρηβηαθοηιηι ^βηυδ Γβνοοατβ. 
ΙηάϊοαίιΐΓ ταρίηΐδ ΜειιφβδδΕθ, Ιάαβ ρβηοιζίαιη αΙ) ίηδθοιυθηΐβ 
Ετίθηο ταρΐ&θ ραΐΓβ: ι•β1ϊθ[ΐΐ3. ρΐαηβ άθδηηΐ:. 

(XX). ΡθΓραιιοα Ιβ^ιιηίιΐΓ ΐη ίΊ-α^ηιβηίο ραιταίο βχ 
ρΓΟχΐιηο, ηί οοηίοΐο, άΐί1ιτΓ&ηιΙ)0 δβΓναΐα, οιιϊ ϊηδΟΓΪρΙηιιη 
ίαθήΐ Καΰβόνδρα. Αΐ'^ιιιιίθηίΐΐιη ίη(ϋθ3,ί Ροι•ρ1ΐ7ήθ 3,ά 
ΗοΓίΐί. Οαπη. Ι, 15: ,,Ηαο οάθ Βαοοίιγίίάθΐη ίιαίΐ&ίχα•: ηαηι 
υΐ Πΐβ 03.853,ιιάΓ3.ιη ίβοϊί ναίίοΐη&η £ιιίιιι•α 1>β11ϊ ΤΓΟΪαηΐ, 
Ϊ1:& Ιιΐο ΡΓΟίθίπη." Οί. δΛοΙ. 8ί&ΐ. ΤΗβΙ^. ΛΉ, 330. Εηνιιηθί-αΙαθ 
βδδβ νΐάεηΙιΐΓ ΑοΙήνοηιια ϋορίαβ άιιοβδίινιβ, δϊοαΐ; β! αραά 
ΗθΓ3.ΐϊιιια. βοηιιη ο^ιή &ύ Βαοοίι^ΐΐίϋβ ο&πηΐπίΐ ΓβδίίΙιίΘηάα βχρίίο&ηάα 
ί11ιΐδίΓ&ιΐ(1α αάΐινιο οοηίιιΐθπιιιΐ. 

ΒΕΙΤΑΧΝΙ. 
Γ. &. Κβη70ΐι ρΓΪηοβρδ βάϊΐοΓ, ουίηδ δΐιιιΐ: δαρρΙβιηβηΊα οπιιιϊ&, 
ηίδϊ (^αϊδ &1ΪΪ18 αποΙΟΓ ϊηάίο&Ιτίδ βδί. Ιδ Ηοδ ϊιηρΓίιηίδ 
αάϊυίοΓβδ 1ΐ3,ΐ)ΐιΐ1:: ΑιΊΙιυήιπη Ρ & 1 ηι β γ ϋηΐ3ΐίιΐθηδ6ΐη, Ιαιηβιι- 
1;α,1)ί1ί ιηοΛο ί&ιη &ΐ)Γ6ρ1:ηηι, Κ. 0. Ι β Ι» Ι) βί 3. Ε. δ&ηάγδ, 
03.ιι1:αΐ3ή^ϊεηδθδ. 
ΚθΗοιαοδ 6χ ΙϋίβΓ&πιιη οτάΐηθ οοηιπιβιηοΓΟ 1ΐ03: 
Κοΐ>ϊηδοη ΕΙ Η δ ΟΙαδδίο&Ι Κθνϊθ-η^ ΓθΙ)γ. 1898. 
Μίδδ Ι&ηβ Ε. Η&ΓΓΪδοη Λά. Μ&γοΙι. 
Τν. Ηβίΐάΐίΐιη Λά. Γβΐ3ΐ•. 

Α. Ε. Ηοΐΐδίη&η Αΐΐίθηαβυηι Βθο. 2δ. 1897. Τ&η. 15. 
1898. ΟΙαδδ. Κβν. ΓθΙ)γ. ΜαΓοΙι. 

(Κ. 0. ^β1315 οι&δδ. Κβν. μ&γΛ) 

^. Α. ΝαΪΓη ΟΙαδδ. Κβν. Ββο. 1897. 

Α. 0. ΡβαΓδοη Λά. ΓβΙ^Γ. 1898. 

Α. Ρΐαϋ (ΑΛθη. ϋβο. 2δ. ^&11. 15.) ΟΊ&δδ. Κβν. ΓβΙΐΓ. 

ΜαΓοΙι. 
Η. Κι ο Κατά δ ΟΙ&δδ. Κβν. ΓβΙ^Γ. Μ&τοΐι. 
(^. Ε. βαηΛγδ, ΙΐΐβΓίΐίιαΓβ, ϋβο. 18. 1897; ΑΙΗβη. 

ϋβο. 2ό. ΟΙ&δδ. Κβν. ΓβΙ)Γ.) 
Ε. ^. Τ1ιοηι&δ ΟΙ&δδ. Κβν. Εθ13γ. 
Κ. Υ. ΤγΓΓβΙΙ ΪΜ. 
Ε. 3. "\ν&1ΐ£βΓ ΑΛβη&βιιηι ϋβο. 18. 
Ν. Ν. ΑίΗβη&βιιιη Γβ1)Γ. 19. 

ΒΑΤΑΥΛ'δ. 

ΗβηΓ. ν&η ΗβΓ-ννβτάβη, ΒβΓί. Ρΐιϊΐοΐο^ίδοΐαβ ΛΥοο1ιβηδα1ιπ.Λ 
1898 ητ. δ. 

ΕΚΑΝΟΟαΑΕΙ^νδ. 
ΗβηΓ. \νβΐ1, Σιβδ οάθδ άβ Β&οΛτΠάβ , Ιουτηαΐ άβδ 8&ν&ηίδ 
Ι&ην. 1898; Κθΐη&Γ(ΐυβδ δΠΓ 1& νβΓδίβο&ϋοη άβδ ΐ7πς[ΐιβδ 
^β08, &, ρΓοροδ άβ Β&οοίι^ΐΐοΐβ, Λά. Γβντ. ΕΧΐν ΙΝϋΕΧ. αΕΚΜΑΝΙ ΑνδΤΕΙΑΟΙΥΕ. 

νν. ΟΙΐΓΪδί (ΟΙιγ), Ζη άβη ηβιιααί^βίτιηοίβηβη ΟβάίοΜθη άβδ 

Β., 8ϋ;ζαιι^8Ϊ)θΓ. ά. 1)α7βΓ. Α1ί&(1. 1898, Ι, ρ. 3—52. 
Ο. ϋτυδίιαδ (Ογ.) ΡΜΙοΙο^. ΣΥΠ, Ι, ρ. ΙδΟ— 183. Οίβ ϋΐοΐι- 

ίυη^βη άβδ Β., Βθϋασθ ζ. ΜΰηοΙίθηθΓ ΑΙΙ». Ζθϋιιη^, 

ΓβΙ)Γ. 7. 1898. 
ΤΗ. βοπιρβΓζ, ΤνίβηβΓ Νβυβ ΓΓθϊβ ΡΓθδδθ, ϋβο. 24. 1898. 

ΒβίΐΓ&^β ζιΐΓ Κηϋΐί ηηά ΕιΉαηιιι^ ^γ. δοΙιηίΙδίθΙΙβΓ VI., 

8ϋ;ζιιιισ3ΐ3βήο1ιΐβ άβι λΥΐβηθΓ Αΐί&ά. Βοΐ. ΟΧΧΧΙΧ (1898) 

ρ. 1—4. 
Ο. Ηβηδβ Κΐι. Μπδ. 1898, ρ. 318 δ^η. 
^. Η. Εϊρδϊυδ, Νθΐιβ ^3,11Γ1^ΰ^11βΓ ί. (1. Μ&δδ. ΑΙίβΓίΙι. 1898 

(ηοηάιιηι νΐϋ). 
Ατίΐι. Ιιπάιν^ϊοΐι, ΫβΓΖβίοΙιηΐδ άβΓ ΥοΓίβδαη^βη, 8οιηηιβΓ 1898, 

ΚδηίσδΙ»6Γ§, ρ. 12 δη. 42. 
€&ι. ΚοΙίθΓΐ οοΐΐθ^α ιηβνΐδ οοηίιαηοίίδδΐιανίδ Ηβπη. 1898, 130 

— 159 (Τΐΐθδβιΐδ υηά ΜβΙθ&^ΓΟδ 1)βϊ Β.). 
Ο. ΕθδδΙ)αο1ι &ρ. Ιιΐιάν. ρ. 13. 

Ο. δοΗι-οοΙβΓ, ΒθγΗπθγ Ρΐιϊΐοίοσίδοΐιβ "ννοοΙιβηδοΙίΓΪίΙ 1898 ητ. 11. 
3. Μ. δίαίιΐ, Κ1ι. Μυδ. 1898 ρ. 322 δηίχ. 
υ. νοη "ννϊΐ&ηιο'κ'ϊίζ, Β&ϋο%1ϊάβδ, ΒθγοΙ. 1898 ("ννβϊάηιαηη, 

34 ρ.). Μ. ΟοίϋησθΓ Οθΐβΐιΐ'ίβ Αηζβίσβη 1898, ρ. 12δ — 160. 

ΡΓαβΙθΓβα ρβΓ ΠίίβΓ&δ ηίθοαιη δπα οοιηηιιιιιϊοανβηιηΐ Ε\ν3,1- 
άϋδ Βταίιη Κΐΐϊβηδϊδ, 0[αϊ1)ΐΐδ Ιϋίβηδ ίηβΓαη<; βϋαηι ΑηΙ. Γαηοΐί 
βΐ; Οαιοϋ Νϊθΐηβ7βΓ €ΐυίΐβ(1αιη οοηίβοίπΓαβ, ίηπι Ηυ^ο ^υΓ6η1ία 
νϊιιοΙοΙ)οηβη8Ϊ8, ς[αί βΐ ϊρδβ βοΐϋϊοηβηι Ββ,οοΙιγΗίϋδ ραΓ&Ι, (Ιβηϊίΐαβ 
Ιαο. λΥαοΙίθΓηα^θΙ Βαδϊΐββηδϊδ. — Ιρδβ άβ Β. β§ϊ: ΙιϊΙβΓ&ΓΪδοΙιβδ 
ΟβηίΓίΐ11)1αϋ 1897 πγ. 51/2, 1898 πγ. 3, ητ. 5 (ρ. 175); Κΐιβΐιι. 
Μιΐδβναη 18υ8 ρ. 283—307. 

ΙΤΑΙΙ. 

Ο. Γγιιοοβ,γοΙϊ, ΒαοοΜΙΐάβ, ΚίνΐδΙα ιΐί Γΐΐοΐο^ΐα XXVI, Ι,ρ. 1 — 44. 
Ιι. ΜϊοΙίΘΐΗ,η^βΙϊ, ϋοΠα, νίία, ιΐΐ Β. β ρ&ΓίίοοΙαπηβηΙβ άβΐΐβ 

ρΓβίβδβ αΐΐυδίοηϊ (ϋ Ρϊηά&ΓΟ 3, Ιαϊ β & δϊιηοηΐάβ, Μθδδίη3. 

1897 (48 ρ.). Ιά. ϋορο ίΐ Β. ριιΗΐοαίο, ΚϊνϊδΙα (Ιϊ δίοηα 

αηίίοα, III, πγ. 1, ρ. 5 — 22. 
Ε. Ρίοοοίοηιΐηί, Αίβηβ β Κοηι», Ι (Ιιβηη. ΓβΙ)ΐ3Γ. 1898) ρ. 3 — 15, 

:= Ι,β οάί άϊ Β., ΓΪΓβηζο-Κοιηιι (Ββηοίηΐ) 1898, 23 ρ. 
ΕύΐΙϋΓϋδ βδί &ρα(1 Ιΐαΐοδ Ηυηο ροβίαηι Νϊοοίαιίδ Γβ8^8,, (ΐαϊ 

ρβΓ ϋϋοΓαδ ηιβοιιιη (ΐιιαβάαηι <Ί δαα βΐ Ιιΐοηθίΐΐ Ιιβνί 

1)βηί^ιβ οοιηηιαηϊϋίΐνίΐ (οί. ρ. ΧΙιΥ^ΙΙ). 
ΟΐϋβΓβ αυίβιη νίχ ροβδίπη, ςυαηΐο αυχίΐίο ιηίΐιΐ ϊηθβ 8,1) 
ΐηϋΐο ίϋβιΐΐ Γηάοηοϊ Κ^η^οη^δ ϊηδϊ^ηϊδ οοιηίΐαβ ΐικΙιΊ'οδδαηυβ 
ϊικίυδίηα, Γΐυί ρΓαβΙοΓ ΙίίΙβΓϋβ ϊηηαιιιβΓαβ αιίδ^αβ ϋΐίκ,αι ρ1&<^α1α8 ΙΝϋΕΧ ΝΟΤΑϋΥΜ. ΙΧΥ 

Ιιαΐτΐδ β(ϋϋοηΐδ ίηδρβχθηΐ: οοΓτβχθηίοιαθ. Ιη ρΓ&θΓαΗοηίδ ρΐα^αΐάδ 
00Γη§[θη(Μδ δοΐΐβιΐθΐη αηιΐο&πκιυβ ορθΓ&πι ιηϋιΐ ρΓ&βδΐϊίΐί οοΠθσι 
οαΓΪδδίηιιΐδ ΟβοΓ^ϊπδ '^ϊδδΟ'Κ'α; ΐηϋοθία αιαίθΐπ νβΛοηυη οοη- 
ίβοϋ αάπίθδοβηδ άοοίϊδδϊιηυδ Τν". ΟτδηβΓί. ^11^1^ιιδ οιιιιιϊΙ)ΐΐδ 
Ιιοο Ιοοο (1βΐ)ϊ1;&8 ^Γαίϊαδ ά^ο. ΙΈΌΈΧ. Ϊ5ΌΤΑΕΤΜ. 

ΤΤηοΐδ (^ιι&άΓαίΐδ ([ — ]) βά ϊηοΐυδϊ, ηυ&β ηπηο ηοη Ιθσ&ηίιΐΓ, δβά 

βχδϋίϊδδβ οίπη ίη οΗ&γΙ^ ρΓθΙ)αΐ»ϊ1β δϊί;. Νοη δϊ^ηΐόοανί 

ς[α3,θ οθγ1:& τ&ίΐοηθ δίχρρίβία ρτιί&Γθπι. 
ϋηοΐδ &ιισπ1αίίδ «^ — /) οίΓθΐιιηδοηρί& δαηΐ; ηυο,β ΚΙ)Γ3,Γίτΐδ θγγογθ 

οιηάδϊδδθ ριιί&ιΐ(1ηδ δΐί.. 
ϋηοΐδ <ιιι&(ΐΓ3,<:ίδ ^θτηίτι&ίϊδ (; — [^) ηοΐανϊ ς^τι&β θγγογθ ϊη 1ϊΙ)Γ\ιηι 

νθηίδδβ Γθΐηονθη(1&(ΐΐΐβ βδδβ νϊάβ&ηίιΐΓ. 
ΜαΐΒ, οιιια 1ίς[ΐιίά& ιιΙ)ϊ ροδίίΐοηθηι ί&οϊΐ:, (ϋτθίαρίΗ, βδί; ά Ιϊς^αϊάα 

Ιιοο πιοάο: κ'ρ; ιιΙ)ϊ ηοη ίαοϋ;, οαια βα οοηϊιιηοία: κρ. 
ΙιϋΙβΓα ρ νβΐ ΰ η\)ϊ ϊη ίιιϊίϊο νοο3.ΐ3ΐι1οηιιη οοΠοο&ίΒ. ροδϊίΐοηθπι 

Γαοΐί, Ιιοο ιηοοίο ηοίαΐα θδί: ^, δ (νβίαΐ ΧΥ, 34. XVI, 90). 
ϋίάαοίίδ ΙΐΐίβΓΪδ ηοΐαηίτΐΓ τοο&ΐ)πΐ3. 87ΐΐ3,ΐ3&βνβ (^η&β βαάβιη δβάβ 

ϊη &1ί3 δίτορίια Γθοαττ&ηί. 
Ιη οοηδρβοΐη ηυαηβΓοηιια (ρ. 1 δ(ΐς[.) πΐθπιΙ)Γαηι οηηι ριοχΐπιο 
νοο&1)ΐιΗ οοππηυηίοηβ οοηϊτιηοίαια Ιι&1)θί; ϊη βχΐτβηιο ηοίαηι -; 
οοηί,ΓΒ, Μ&ίυ 87Π3,1)3,νβ 3.ηοίρίΙ;ΐ (ϋΓ6πιρ1:ιαη Ηηβοΐα | ηοΐαίαπι βδί. 

ϋ3,1)3,ηι Η&1Ϊ8 8., ηαβηδβ Ματϋο 1898. 

ΡΓΐάβΓίοαδ Β1ε88. ΒΑααΗτι.π)Ε3 θιΙ. Β 1 » 3 8. ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝϋΜΕΚΟΚϋΜ. 
Α. ΕΠΙΝΙΚΟΙ. 

Ι. ΑΡΓΕΙί^Ι ΚΕΙΩΙ. 

8ΐι•ορ1ΐ3,β. 

_, _^_^, _^_Λ| 

^-, ^-, - 

- ^ , _^_Λ 

Εροάΐ. 

_ ν^ν-ι _, ΐοΙ ν-Ι _ Ι. Κατ' ενόπλων είδος. 

δίτορΙιαΘ οοηδίβ,ηί IV ρβηοάΪΒ "ϋΐηοηιιιι ιηβπιΙοΐΌηπη. 
ΜυΙανί άϊνίδϊοηβηι ν. 1, 2, ιιηα 8711. βχ 2 ϊη 1 ίΓ&ηδΙ&ίο,; οί. 
ρΓαβί. ρ. ΧΧΧΙΠ. νϊά. θ& ΐρβα άϊνϊδϊο ίαίδββ ϊη αηί. §', άντ. ε'. 
— βθρίϊιηα, 8711. ν. 1 1ο秕α ίι-αάϋα ϊη &ηΙ. η' νούαων, \ι\)ί νβ- 
δϋίχύ νόαων. — 6 δ^Π. (^ιιϊηία ΐ3ΐ•θνΪ8 β8ΐ; ϊη δΐχ. ξ', ηυοά βδΐ: ρα,βηβ 
ηηΐοηιη οοπ'βρίαβ αΓδϊδ ϊη ί,οίο οαπηίηβ βχβιηρίαηι, 8θά ηθ ίά 
(ΐυϊάβηι αϊ; ρηίο & ροθία ρΓοίβοίυιη , ν. ρΐ'αβί. ρ. ΧΠ. Ν&ηι 
άβ βρ. η' ν. 3 ν. ρι•£ΐβί. ρ. ΧΠ. ΙΐΣκ^υβ δοΐυια ΓβδίΕί; ευαί. η', 
2 άμαχάνου. 

Εροάΐ ί,Γβδ ρβΓΪοάοδ 1)ίηοι•"αιη ιαΘπιΙ)ΐ•οηΐΒΐ 1ιαΙ)βηί βΐ: ϊηίβΓ- 
ΐθοίαια ηηιιηι ηΐθπιΐ)ηιηι δΐησυΙ&Γβ ν. 5, Ο[ΐΐοά ρι•οχϊιιΐ9.β ρηοη 
ρβηούο αάϊυησϊ ροίβδί;. 

Βαοοητιιβεβ θά. Β1&3 8. 1 €ΟΝ8ΡΕ0Τυ8 κυΜΕΚΟΕϋΜ. 

_>^__, —(-ΐΟ-, ι-ιν-'__- 
5_ι^__, — «-Ι — — 

_ν , -^ , _0_^ 

II. ΤϋΙ ΑΤΤίίΙ. 
δίίΓορΙιαβ. 

ν-ΐ — ΐ^-, —ν-ίν-, ν-ΐ — — Λ Ι 

— ^ 1^ ^=ν, _>-'>-'_,- 

δ - ^, - ^, ^ -, - Λ 
Εροάυβ. 

ν^ _ 1^ _, _ ο <-< _, 

^ _ ο _, _ ι-» «-ι _, 
ν^ _, _ ο, ν^ _, ^ _, 

, _ ^, ^ -, - Λ 

III. ΓΕΡίίΝΙ ΣΤΡΑΚΟΣΒ^Ι. 
δίίΓορΙιαΘ. 

ο _ ν ^-'^ ο ί30 ν _ \^ _ ^ Ι 3 ρβ8 3,11βΓ &ιιί _ «-- ^ _ (βρ. ζ') ΆΜί _ ^ (η'); ρΓαβί. 

ρ. XXXVII. — 7 ΐΒ ί' ΪΒ (1αθ8 ν. άΐδΟβΓρίυδ Ιθ^ϋατ: _ ^ Π. Κατά βακχεΐον είδος. 8ιιηί; άηαιηΙ)ϊ οηιη οΗοπΕίηΒίβ 
{βαν.χίίοις) &ί\•. 1. 2. 3, 6ρ. 1. 2; §ΐ7€θηθϊ ηαΐ νοο&ηίαΓ οιιηι ρΙιβΓβ- 
0Γ3,ίβί8 δίΓ. 4. δ, βρ. 3. 4; Ϊ1α,0[αβ βΙγ. 2—5 ίβΓΘ = βρ. 1—4 (\νΐ1.). 

δίΓ. ν. 2 ρήοΓ ο1ιθΓΪ3,ιηΙ)ΐΐ3 ϊη βίΓ. βοΐαίαιη 1ι&1)θΓβ νϊοΐ. ιιΐΐί- 
ηιαιη 8711., βίδΐ ίιιοϊΐβ βδΐ; ίράν 8οηΙ)βΓθ. — ν. 4 αοαίαΐβοΐαβ βδί ϊη 
αηί., οαΐαΐ. ίοπηα Ιταάϋυδ ΐη βΙγ., δβά ρβΓρβΓίΐηι ιι1 νΐά., ν. »άηοί.. 

III. Κατ' ένόπλιον είδος ηιιοά βροιίαιη αϋίηβί; ββά ΐη βΙγ. 
ρβουΙίαΓβ ^θηυ.«! ηιπιΐ0Γ0ΐ•αηι βδί, οί. ρΓαβί. ρ. XXXIX βη. Ιη 
αΓδίΙϊηβ βί; δίΓΟρΗίΐηιιη (?ί οροάοηιιη 83ΐ1&ΐ3αβ 1)Γβνθ8 αΙ)υηύίΐηΙ; 
βϋαιη Γβδροηδϊοηίδ <ι. ι1. ηιαίοΓ ΗοβηΙϊα βδΐ. 

δίτ. ν. 1 ΐΓΪΙ»ΓαοΙΐ7δ ο,ΙΙβΓΟ Ιοοο ββΐ ϊη βί,Γ. β'. ζ' . — 2 βί Ά ^ - 

ν»-»-^-»-» ,ν^_>^_ν^>^_>^__ Ληΐ;. ί', 8βύ οοΓΓϋρΙθ υΐ 

νΐ(1. — ν. 2 ΐη αηί. ζ' αηαραβδίο βηΐΙαΓ, ν. ρΓϋβί. ρ. XXXIX. ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝΟΙΕΚΟΚϋΜ. 

— \^ — Ό ^ Λ^ ^ _ ο _ !=ί 

Ερο(ϋ. 

- ^ -, ^ - ^ - Ι 

_, _^^Δί'_, _ι-/_Λ| IV. ΤβΙ ΑΤΤίϋ. 

8ίΓθρ1ι&θ. 

ν-» ν-ΐ ν^, _ ν/, 1^ _, ^ _ - 

— ^ν^ — ν^'ΐ^ — '^ν^ — — 

'^ -ί - ^) - ^1 "^ -) ^ -) - ^ί - Λ 

^ ν-» Ιμ», _ ν^, >^ _, _ Λ 

1^ _, _ ν^, _ ν^, 1^ _, ^ _, _ Λ 10 _ ν-/, _ \^, ν_ι _, ^ _, _ Λ ν. 3 ουιη 4 3,Γΐ;β οοηθχπδ βδί (ϊιιάβ δ^ΙΐΗ,Ι)^ βηαΠδ ϋϋυβ 
δβιηρθΓ ΐ)ΐ•βνί8 βδί), δβά (^η&τίιΐδ ι^οβΐ; οιαΐηίαιη δ^ΊΙαΙ)»!!! Ιιΐαίηηι 
&(1ιηί1ϋί, ϊη &η1;. ξ' (αηΐβ 'ΐέρων); ίίθηι ίη αηί. ε' (αηίβ ίάβίπ 
'/ερων), υΗ απίβοθάΐί 1^^θ^^8 87113,1)3,. V. ρΓ3θί'. ρ. XXVII. ^η3^ια 
βϊτΐδάβιη δγΐΐ. ρΓοάαοία θδί ΐη δΐι. β' βϊ ϊη αηί. ε', δθά πίτοί»!- 
ς[αβ ίαοΐϋδ θδΐ; οοΓΤθοίΐο. Νο1:3ΐ)ϊ1β αυΐθπι (^υοά οιοηβδ ς[ΐΐ3,ί1:αθΓ 
νβΓδτΐδ ΐΐιιάβηαηιιιι δγΠ. δΐιηί. 

Εροάί θχ ίΓΛΐΐδ ρβηοίΐϊδ Ιίΐηοηιια ιηθπιΐ3Γοηιπι οοηδίοη!;. 
Τΐιβδβδ ΐη 1)ΐη38 1)Γβνβ8 άϊδδοίηίαβ δοηΐ; γ' \. ί (ίη ηοτητηβ ρτο- 
ρηο) βΐ; ς' τ. 5. 

Γν. Κατά βακχείον είδος αί ϊη Π, 8βά 3.(1ιηΐχίΐδ άαοί^ΐΐβ 
(ντ. 3. 5 8ς[.), ηβ<ιυβ οΙη3,ηιΙ)ΐ ουιη οΐιοη&ηιΐίίδ ίτιηοΐΐ οοιηρ3,Γβη1:. 
— άβ 4 ΐηϊί. ν. 0ΟΠ11Ι1. ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΚυΜΕΚΟΚϋΜ. 

^. ΤίϊΙ ΑΤΤ52Ι. 
δίτορΙίΕίβ. 

_ _ >-/ ν, _ 1^ Ιι^" _, 

- ^ - -, - ^ - ^, ι 

— ^-, -^^-, - 

__>-'1^, _ν_/^_, 0_ΐι^_ 

-^ , _ν^ , - 

_ . _ (.), _ ^ _ Λ Ι 

10 _ ^ ^, _ ο ^ ί-; ι 
>-- >^, _ ^ ν^ _, (_) - 

- ^ -1 - - ^ !=^ Ι 

- ^ ^1 - ^ ^ -» (=^) - 

15 _-/_,__ ^ !ί^ Εροίΐϊ. ν^ \^ _ ν. Χατ' ένότΐΐίον ίΐδος. Ιη βΐΐ'ορίιίδ ηοη δυηί ϊία, ιηαΐΐαβ 
87ΐΐ3ιΙ)3,β αποΐρϋβδ, 3βά ΐ)1αΓβ8 ϊη βροάίδ (δίΓ. ν. 2 ϊη αηί. 5' βί 9 
ϊη 8ΐΓ. β' ίαοϋβ οοΓτί^ιιηίιΐΓ; ν. 4 βγΠ. 4 3,1) βχίΓ. 1)Γβνί8 βδΐ δίΓ. 
&ηί. α' αηΐ. β'; ν. 13 υΐΐϊηια δγΐΐ. 1)ΓβνΪ8 βδΐ ϊη άώ,ϊ. α', υΜ 
ί&οΐΐβ οοΓΓΪ^ϊΙιΐΓ; ν. ρΓ3,β1;βΓβ3, ίπίΓ. &(1 8; ίπ βρ. 7' 6 ίιιίί^. ί3.οί1β 

ΟΟΓτί^ίΐΙΓ). 

δίΓ. οοηδίαί β 8βχ ρβηοάϊβ 'ΐ5ίηοηιιη ιηβιη1>Γ0Γΐιηι βί ιιηβ, 

ίηυιη. — ν. 8 ρΓΪΟΓβιη ρβάβιη 1ή87ΐΐ3,1)ΐιιη (_ ν^ ι ) Ιι&Ι». ΐη βΙγ. 

α'; _ ^ _ _ βδΐ ίη 3.η1. α'. β' . δίΓ. αηΐ. /', ^^^• ^ • ί'» - ^ - ν^ 
ίη Γβ1ί(ΐιιΪ8. ν. 11 υηαηι 8711. Ιοη^αιη ϊη βηβ ίΐάάϋα,ηι Η&Ι). ΐη 

βΙγ. 3,ηΙ. α' (ϋα^αβ ϊη ΓβΠ. β3ΐ; ι ^ _ ΐη ν. 12); ΐίβπι 14 Ι^γο- 

νβηι ΐη βΙγ. α', Ιοη^αηι ΐη αηί. α' (ΐη Γβΐΐηηΐδ ι ^ _ 15, ββά Λ _ 

\^ _ αηΐ. ε', ιιΙ)ΐ Εηίοοβιΐΐί 1)ΓβνΪ8 ρΓΟ Ιοη^α, ν. ΐ)Γ&βί. ΧΧΧΥΠ). 
0£. ρΓΟ,βί". ρ. XI δη. ϋβ _ _ ^ ^ _ ^ _ ΐ)Γ0 __ν^ν_^ν>_ 
3,ηί. ί', 9 ν. Ά,ά ν. 184. νβΓδυηπι α,ΐΐα (Ιΐνΐδΐο β8<; ΐη 1380[. βΙγ. α'. 

Εροάΐ ρ3,πιηι οβΓί.ίΐ ββΐ; ΐη ρβήοίΐοβ άΐνΐβΐο. — ν. 1 ρβ8 ββ- 
οηηάϋδ θβί ^ _ ΐη α'. β'. γ', δοά _ ^ ο _ ΐη 5'. ί'; ν. 10 ΟΟΝδΡΕΟΤτΤδ ΝΤΙΜΕΚΟΚυΜ. 

_0-, ν^_, _- 

δ _>^ν^, _^^^_, - 

__ο_, __ο_, ^_^^ 

__ν^^, _>^»^_, ^ 

_ ν ο, _ ν-/ *_/ _ 
10 !=^ι^__, _ν^_ν, _^__ 

VI. ΛΑΧΩΝΙ ΚΕΙί^Ι. 

δίΓορΙιβ,θ. 

^ - ^ -1 ^ - Ι— ) 
^^ — ^, — <^ — ^\ 

— ν^'-'—, — ^^^—, ν>_ 1 

<^ — κ^ ^ — ^ 

δ _ν^_^_>^^| 

^ -1 - ^5 ^ -, ^ -- 

_ ^, _ ν7, ^ _, ο _, _ 
ν.•, ν^ _, ^ _, Ι VII. [VII. νΠΙ.] ΎΡΛ ΑΤΤί^Ι. 

ΡβιϋΙ Ρ&Γ8 πιβάία, ηί ηβςαβ 3,η1:ϊδ1:Γορ1ι&6 ηβ(ΐϊΐβ βροάί ίηϊίϊιιηι 
οβΐίο οοιηρΒ,Γβ&ί. 

δίτορίιαθ. 

[- 
[- ^ (^ _ ν-ι. ρΓΪιηυδ βδί; ^ ν — ρΓΟ _ ^ ία 5'. V. ρΓ&θ£. XX XVII Εϋαπι 

ν. δ ίη γ' ίΐΆάϋνίτ ίοπηα -^--\^\^-.^\ ρΓΟ _ ^ ν.» _ ν-ι ^ _ 
Ι -, Ββά Γαοϊΐβ 0θΓΓΪ§ϋ:αΓ; (ϋνΐβΐο νθΓ8ΐηιιη βαάβιη 631: ία α'. β'. 

Όβτήφιβ ν. 3 ίη ί' ( ^ ρΓο _ _ ^ ^) πββ, δγΐΐ. (^ιιαβ άββδί 

οβτίΆ Γ&ίϊοηβ &ά(ϋίυΓ. — ν. 10 ρβηοοίο (^υαβ αηίβοβώ αϋτιοχΐ, 
ς[ΐΐία άελλοδρόμαν ν. 39 ρτο -μον ΐάβο άϊοίτιπι νΐάβίατ, ηβ βδδβί 
Ι^Γβτΐδ ρΓΟ 1οιι§;&. 

VI. Κατά βαγ.χίίον Βίδος, οι. Π βΐ; IV; ρταθί. ρ. ΧΤίΤΤΤ. 

νΠ. Κατ' ένότϊλιον είδος. Οοηδίϊίϊδδβ νίοΐ. οαπηβη βχ δίτορίια 
οηϋδΐΓορΙια βροάο; αη1;Ϊ5ίΓορ1ι& ρθΓϋΐ; βροάπδ ίοΓί&δδβ ροδί 1&- 
ονιη3αιι ιη3^&ιη ίηϊΐίαιη οβρϊΐ:. Λ", ί&ιηθίι ρ. Ι.Π αοίη. 6 ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝυΜΕΚΟΕϋΜ. 

— — ν»^, _>^ι^_, [^_. . . 

δ _] <-< _ 

ν^ [^•, _ ν ν] _, ^ _ 

- - ^ -, - [- ^] -, - - ^ ^ Ι 

ν^_, ^_, ^-, - 

10 _ _ ^ _, _ [_ ^] ^ [_ ν ^ _] 

_] ^ _ -, [_ ν^] ^ [_, ^ ^ _] ν, (Εροάιΐδ.) — — ν^Οί — ν^Ο — 
_ 1-» _ _, — ο V Λ Ι 5 _, _ ^ _ _, _ >^ !^ Λ Ι 

^-ζ ν^ _ ^, _ \^ Ι , 

10 — ν^ _, — ο [^, _ ν^] ν _, _ ι 

^ _, ο ^, [_ ν^] «^ _, _ 

_ ^ , _ ν^ ο [_, ο ν^] , 

_ Ο Ι , _ 1^ ^ ι 

15 — ^ ^ — ^ \^ — 

Ερ. ν. 8 έών ηί ριιίο αηα βγΐΐίΐΐ)*; ϋβπι ν 12 ϊηϋ. 9εοδό- 
τονς - ^ -, οί. αΛ IX ηΙγ. 8, Χ θ^γ. 4; ΧΠ βρ. 7. ν. 11 βοηρβΐ 
ζίΧεαας ρΓΟ Η1)ή τελίαα[. ΟΟΝδΡΕΟΤυβ ΝυΜΕΚΟΚυΜ. 

νΠΙ. [IX.] ΑΤΤΟΜΗΔΕΙ ΦΛΕΙΑΣΙ.οΐ. 
δίΓορΗ&θ. 

— ν-ΐ — —, _ν^>^_, ν/'ν_/_ 

— — ν-/ — — — »-»—! 
__<^ν-', _>^^_, _ — «-Ι— , — 
_ΐ-'___ν^'-'_>-'ν^__ 

ό_ι-'___'^ν| 

_ ^ _ ^^ _ ^ ν ι Εροάϊ. 

(-)- ^ -» ^ ν^, _ ν^ ο _, _ ι-ι _, _ _ «-ι _ 

-, -^ — , _^_Λ 

-^ — , -^ — , - νίΠ. [IX.] Κατ' ένοπλων είδος, δ^ΐΐαΐ^ο, αηοβρβ βδί ϊη αΓδί 
δίΓ. 7, 31 Γβοίβ Γβδίΐίαίαπι θδί ϊη Άτύ. β' εννάΐΐ (42); η&ια κόρκί. 
τ. 9 βίυδάβηα (44) ί&οΐΐβ οοΓησϋτη•. Αηοΐρΐίίδ ιηβηδίίΓαβ βδί εν- 
&αλες ν. δ. 

8ίΓ. ίοΓΐ:. ρβΓΪοάϊδ (ΐυαίΙυοΓ οοιΐ8ΐ;3,1;, 8βά ΐη3,β(ΐυαΗΙ)υδ : 1 — 2, 
3— δ, 6—7, 8—9. 

Ερ. ρθΓΪοάοδ ηυ3,1;ΙαθΓ 1)ϊηθΓυιιι ιηβηιΙ»Γοηαιη ΙιαΙιβΓβ νίάβ- 
ίιΐΓ. Ριταιί ν. ίηϊϋπιη θδί ϊη α' δβο. Α οοιτ. - - ^, δβά δθο. Α 
ρι•. _ ν^; ιΠυά £^^Π1^,^11^ θροάο β', άβ γ' &ί άβ ΙοίΆ Γβ ο£. ρταβΓ. 
ρ. XII. — 1 βχΐ,Γ. Ταλαΐονίδαν \ιϊ νϊά. α'; Ϊ1:ας[ηβ δΟΓίΙίθηάΐΐιη 
■πολνζΎΐλωτε αναξ, ϊη β' . ΟΟΝΒΡΕΟΤυδ ΝϋΜΕΚΟΚϋΜ. 

IX. [Χ.] ΑΘΗΝΑΙΟΙ. 

ΒίΓορΙιαβ. 

_ \^' ^ _, ν-ι ^ _ 

_, — ^ν-»-, >-'>-' — Ο 

δ _ ^^ - (-), _ ^ - ^ Ι 

_>^__,_ν7ν-'_, «-'ΐ-' ι ι, ν-» '-' ι — ι 

ν-Α^ ν^ _ _, _ 1-1 _ ^ -'-■ — -5 — ^ — -)-^--) Εροάί. _ Λ 


- [- ν] ν, - 
- [- ] «^ ν-» _, ν-Ι _ _ IX. [Χ.] Κατ' ΐνότνλιον ίΐδος. ΕβΙ ρΓαβίθΓ ιηοΓβιη ίτβηυβηδ 
ϋνζνγία (ο&ίαλβχΐΒ) ϊηίτΆ ιηβπϊ\>νΆ•. ν. 84γ. (5.) 6. 10. θ3,οί7ΐϊθΕβ 
ίβίΓαροάίαθ ηυαθ νίά. (6) ηοη βδί Β,ϋβηιιη αρ. Β. θχβιηρίυιη. 
ΡβΓΪοάοηιπι άϊτίδΐο ρΓορΙβΓ 1)Γβνϋ&1;βιη οαπηϊηϊδ Ιαοαηαδίΐιιβ 
ίηοβΓίΐοΓ ββΐ. 

ΒΙγ. 5. 6 ιηιιίαηάα βΓαί τβΓβυυηι άϊνίδίο; ββί βηϊηι ροβΐ β^ΙΙ. 
οοΐαναιη (δβρίΐηιαιη) ν. 5 Ιιίαίυδ ίη 3,ηί. α'. ατρ. β' Ά,ηί. β' (ϊ. 
β. ίοΓί&δδβ υΙ)ΐ(ΐυβ); οοπΙγβ, ροβΐ άαο(1βοίιη3,ιη (υηΛβοίηΐΒΐη) ηοη 
βηΐΙαΓ τβΛαηι &ηί. α' δίΓ. β' Ά,ηί. β'. — ^υαΓί& δ^ΠαΙ)» νβΓβηϊ δ 
άβίΓΕοί» ϊη αηί. α'. — Οβ ν. 8 ίηϊΐ. ν. ρπίθί. ρ. XXXVI. — 
νβΓδΰβ 10 ηπίΓία 1)ΓβνΪ8 βδδβ νίά. ίη δίΓ. α', ν. ρΓ3βί. (χ^ ^ _ _ 
ρΓΟ _ ο. _ _); βίυδάθπι Γ|υίηίΑ ά\) βχίΓ. οοΓΤθρία ίη αηί. α', 8β<1 
1ΐ{ΐυ(1 ίΐίίβοίΐβ οοιτί^ΙαΓ, ν. αάηοί. ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝυΜΕΚΟΕϋΜ. Χ. [XI.] ΑΛΕΞίΔΑΜίίΙ ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΝΩΙ. — 5 _ Ο _, κ^ _ 

_ 1^ _ V, _ ^ _ 

δ—Ο»-»—, >^^_ 

_, _ ν-ί >^ _, ι-ί ^ ί 

— ^— —^— \^\^ — _ — οι^, _<^ι»/_ 

10 _ _ ι-ι \^, _ ^ <_/ _ 

— — \^ \^^ — ^ ■υ 

_ _ ν.^ ^, _ ν-» ν 

_ _ ν-» ο, _ 1^ ν-/ _ 

_ ν _, _ _ ο _ '^ — ^ — 'ί^ -^1 Εροάΐ _ ν-» >^ _, Ο' ν-» _ 

— — Ν-ΐν^, _>-'ν-'_ 

5_>^__, _ν^_^ _ ι-ι ν^, _ ^ ν-/ χ. [XI.] Κατ' ένόπλιον ύδος. Ατ868 αηοΐρίϋδ ιαθϋδηταβ 
ϊη^ΓΟ, ιηθΐαΙ)ΐ•α, βιιηί ίη 81;γ. 4. 9. 12, βρ. 8. 8ΐΓθρ1ΐ3,ηιηι ρβηοίΠ 
6886 δβρίβπι νϊά., βχ (^ιιΛυδ υηαπι 6£βοίΐΐηί; νν. 8 8ς[. ; βροάοΓαπι 
Ϊ2ΐοβΓί;α άίνΐδίο. 

8ίΓ. ν. 4 ίηϊί. ^ ^ ^ _ νϊά. 6886 ϊη 3,ηί. β\ δβά 8^11126818 
ροίϊιΐδ 8ί;α1;υ6ηά3,. (1 στρ. ^' δοήΐ). εφό^ησεν.) 

Εροά. ν. 2 ϊη γ' ίΓαάϊίαιη Ιιαίΐβΐ: ίοπηαιη ^ _ ^ ^ _ 

■^ ^ ^ - _, ςη&β 6ΐη6ΐΐ(1&ηά3, τΐά., τ. αά ν. 114. — ν. 7 ϊη α' 

βδί __^ '-'-, ΐιι^'__^ _ο>^, ουηι δγΠ. αηοΐ- 

ρϊϋ; ΆΪ \α. γ' Κάααν παρ' εννδρον ττρόγο , ίαιη 8 νοί έααάμενοι. 
Υ. 8ΐιρΓ3, ρ. XXVI 801., 6ί ΐαίτα αάηοΐ^,ΐ. δ,ά ν. 119 δς[. 10 ΟΟΧδΡΕΟΤϋδ ΝϋΜΕΚΟΚϋΜ. 10 — — <^ ^, — ^ \^ - ^ , - ^ , - 

_, _ ^ ^ _, ν7 ^ XI. [ΧΠ.] ΤΕΙΣΙΑΙ ΑΙΓΓΝΉΤΗΙ. 

^ -1 - 

— ^ ^, _ ^ >-/ _ _ _ Ο ν-ί. 

δ _ _ ^ ^ _ _ ν^ _ <-< ν^ _ ν./ _ _ _ _ ν^ ν^, _ ν ν^ XII. [XIII.] ΠΤΘΕΑΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ. 
δίτορίιαβ. ^ _ ^ _, ^ 1 
_ ί»* _ ^ ^ _ ο ι 
_ ^ _ ^, _ ^ _ ν, ι _, _ ν.» ν-» _, "^ ν./ _ • 

V, _ ^ _ _, Ι XI. [ΧΙΙ.] Κατ' ίνότΐλιον ίΐδος. ΥβτΒηα οοία,ναβ ΐάβιη ββΐ 
αί^υβ ρηιηιΐ8; ΐΐαςυβ ϊΐ5Ϊ ίοΓί. αηΙίβίΓορΙιαβ ΐηίΐϊυηι ίυβΗΙ;. 

Χυ. [ΧΠΙ.] Κατ' ένόττλιον (Ιδος. ΡθοαΙϊ&Γθ ιηβηιΐιηιιη 68ΐ 
βΙγ. 3: ^ -^ - ^ ^ - Ό, οί". ρΓαβί. ρ. XXX νΠΙ. Αγ8Θ8 αηοϊρίϋδ 
ιηβηβοΓ&β βαηί ΐχι βΙγ. 2. (3.) 4. 8. 12, βρ. 1. 3. 7 (άυαβ). 8. 9. Ρβη- 
0(ϋ &βρ•β <ϋ8ΐίη^αη1;υΓ, βί νΐ<1βηιυ8 ϊη δίΓορΗ» οβτίβ ς[αο8(]αιη 
άΐιηβίτοβ (3. 4) βχίτΒ, ρβήοάυπι οοΐΐοοαίοβ ββββ. 

βί,Γ. ν. 3_ν./_^^_^υί. νϊθ. ϊη δΪΓ. γ' ; ηβιηρβ τίαν9ά- 
λης ββΐ ν. 229. — νν. 6 βς. ΐη β,ηί. γ' ϊη αηαιη οοηΐΓ&οΙί βαηΐ, 
ηοη βΐηβ ρ"*^ 00Γηιρί.β1α. ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝϋΜΕΕΟΚυΜ. 11 _ ι-ΐ ν-/ _, ι-ί ^ _ ίϊ', 
10 _ >_/ >-< _, ν^ ν-ί _ ^, 
_ 1^ ^ _, 1^ >-/ _ Εροάΐ. ^ _ ^ _, _ 

_Οΐ__, _(^1^_, ^^_- 

5 _, _^__, _^_Λ| 

— — \^ ^, — ^ •υ —, Ό 
_ι^_!ϊ^, _ν^_ν, _>^^Λ| 

XIII. [XIV.] ΚΛΕΟΠΤΟΛΕΜίίΙ ΘΕΣΣΑΑΩΙ. 
δίτορίιαθ. 

_>-/__, _ν>-'_, ^^^_- 

- 


-» 


- 


-ϊ 


\^ ^ 


5 


- 


υ . 


- 


-» - 


^ _ 


5 


-] 


- 


^ 


^> 


_ \^ 


^ _ 


-] 


\^ 


— ) 

Ο _ 


-] 


<^ 


— ) 
^ _ 
Εροίϋ. 
-] 


_ 


ι-/ 


^1 


_ 1^ 


ν-ΐ _ 
^] 


_ 


^ 


»^, 


— \^ 


\^ _ Εροά. ντ. 3 βί 4 ίη ηηιιιη οοπίτΆοϋ δηηί ϊη ί'. — 2 ΐιιϊΐ;. 
■^ ΐη ε'? — 5 ρβ8 οιυϊης[ΐΐΘ 87ΐ1αΙ)&Γυπι (_ ^ _ ν^ ^) βδδβ νϊάβίαΓ 
ϊη δ', ο£. ρΓ&βϊ. ρ. XXXVI. — 7 ϊη /ί' ρΓΪιηιΐδ ρβδ βδΐ; κνάνεον 
νέ-, ϊηοβΓία υί νϊά. ηίθηδίίΓα νοοαίϊδ ν (ν ΐίηά. 01. 6, 40 αϊ. ; 
ν ΕυΓ. Ι. Τ. 7, ηίδί Λϊ ς[υοο[νιβ δτηΐζβδϊδ θδί) ; δβά ηοη βδί ΒΆΟοϊιγ- 
Ιίάΐδ (ϋδδοΙνβΓβ ί1ιβ368, ο£. ρΓΟ,θί". ρ. ΧΧΧΛΤ; ΐίας[ηβ -/.νάνεον. 

ΧΙΠ. [XIV.] Κατ' ίνόπλιον ίΐδος. 

δ^Γ. ν. 3 ρβδ αΙΙθΓ ν.^ ^ _ _ βδί ϊη δίΓ. , _ ^ _ _ ΐη αηί.; 
ο£. ρΓαβί. ρ. XXXVI. 12 ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝΓΜΕΚΟΚΙΤΜ. 5 (^?) ^ ^ _, - 

1-/ (-< _ »^ Ο _ — \^ \^^ — ^ ^ .,[_._ _] Β. ΔΙΘΎΡΑΜΒΟΙ. 

XIV. [XV.] ΑΝΤΗΝΟΡΙΔΑΙ. 

81;Γορ1ιαθ. _ _ ν-» ν-ί, 

_ _ ι-» ν^, 

^ _ ^ 

_ _ ν^ ο _ ^ _ 

_ ν-» V 

_ ν^ _ _ ^ '^ _ 

_ >^ 1^ 1ι^ _ » — 

ν-ι ν-/, _ <^ ^ _, 
ι-/ _ _ ι>^ ν-ί _, >-/ >-" Εροάί. <^ —, — — ^^ ^, — ^ ^ —, _ _ >_/ >^, _ ν-/ ν-» _, Ό ^ -, XV. [XVI.] ΗΡΑΚΛ1ΙΣ. 

_ _ 1^ ν^ _ ν-» _ Ι 

_ ν-ζο — ι^νΜ; — ^!»^ — Ερ. δ Κλξρπτολέμω7 Νοη ββί αΗεηιιη ϊη Ιιοο εαχιηίηβ οογ- 
Γβρί&β &Γ8Ϊ8 οβΓίαιη θχβιηρίϋΐη. 

XIV. [XV.] Κατ' ίνόπλίον είδος. 

Ερ. 7 ΐη /' ίΓίΐιΙϊΙυηι όιλΐαν ρΓΟ ώλΐααΐν, 1)Γβνΐ β^ΠαΙ)», 
ςαίηία. 

XV. [XVI.] Κατά δάητνλον υί νίάθίπΓ, οβΓίβ ιηα^ηα οχ 
■ρατίβ; 8βα 68ΐ ιηαχίπια πυωοΓΟΓαπι οΙ)8ουή1;α8. ΟΟΝδΡΕΟΤυδ ΝϋΜΕΚΟΚϋΜ. 13 ^(?) \^^ — ^ — ^ — — 

_ «-ι ν^ ν^ _ _ ι 

10 _ ^ ^ 

ν-/ ν^ ν^ _ _ _ Ερθ(1α8. ^ ν-ί _ ν^ ^ _ 

^υ — ν^ν^ — ν^Ι^ — 

— \^ \^ — ^^ \^ — δίΓ. V. 4 ΐηίΐ:. ΐη δί,Γ. άβρβΓάΐίιιιη, ϊα άώϊ. 65ί ΐν.ετο, \. θ. 
3,ιιί - ■^ ^ αυί ^ ^ ■^ (οί. νφανίΓ Ι^Γβτί ρΓΪηι& ν. 24). — δ οίαιι- 
δυΐθ, άη Άχύ,. _ ν^ \^ _ _ _ _ (ενρννΐφεί Κηναίω), ϊη δίΓ. άν^ε- 
μόεντι "Έβρω, οαιη δ7ΐ1. 1)Γ6νί βί Ιιίαίυ. — 8 αηίθ ίθΓίί&ιιι & 
βηθ δτΠ. Ιιιαίπδ θδί οβΓίβ ίη αηί. ; ϊί^ί^ηβ ητιπι Ιι&β ίΓθδ δ^ΊΙ. 
ρβΓ δθ ηιοηιΙ)Γϋΐη Θ&0θηιη1;? — 11 πήί. ϊη δίΓ. _ ν^ τόσαα, ββά 
ί&οϊΐβ οοΓτί^ίϊΐΓ. Ιάβηι ρβδ ^ ^ ^ βδί, ία βρ. ν. 5. 

Ερ. ν. 2 3,111; ταλατιενϋ'έα ^ \^ ^ ^ (δίιιβ Μαία; ηαηι 'ΐόλαν 
άϊ^ΆταπίΆ }ιά\)&ϊ) Εΐιί ταλαπεν&έα ^ «-» _ ^ ο, οι. ν. 7. 8θ(1 βΙΪ3,ιη 
οοηίιιησΐ ροδδαηί 1. 2: -^^-^^^κ^^_^^_κ^^_ ^^. 
— ν. 10 δοΐιοΐϊο ποταμώ οοπηρίπΐδ; ν. αάηοίαί. 14 ΟΟΝδΡΕΟΤυδ ΝϋΜΕΚΟΚϋΜ. 

ΧνΠ. ΗΙΘΕΟΙ Η ΘΗΣΕΤΣ. 
δίτορίιαβ. 

^ ^ \^ ^ — \^ ίϊ^ν (^) — \^ — \Ζ - 

_ _ ν-/ _ ^ _ 

— ^ — (_) ^ 1-/ ν^ ν Ι 

δ _ _ ν^ !=ί=' _ _ ν-ι >^ " 

^ _ ν-" _ (_) _ ι»! _ _ - 10 _ 1δ '^Α^ \^ \^ ν-* 

\^ \^ — ^ — ^ - 

Ο — ^ — »-» — »^ — 

ν-Ι — ^Ο — ν-/—- 

\^ — \^ !=ί^ _ ν^ _ (^) 

Ο _(_»__>_/ V Ι 

_ ^^ ο ^ _ 1^ _ (ν-/) _ - ΧνΠ. ϋβ πυηιβΓοηιπι ^βηβΓβ οΙ)80ΐιηοΓβ ν. ρι-αβί. ρ. ΧΙ, VI 
ν. ΤνΐΙαιηοΛνϊίζ , Οί^. Οβί. Αηζ. 1898 ρ. 137δθ[θΐ. νίάβηίιη• άϊ- 
ί&ιαΐ)! βδδβ ρ1βης[υβ; άϊδϋηχϊ βρ. 1 — 7. 17 — 20. 8αβρΪ88Ϊιηβ υθγ- 
ευδ θί ηιιιηβΓΟ 87ΐΐ3,1)3-Γαιη βί ηιβηδίίΓα ϊηίβΓ δβ άΐδΟΓβρΗίιΙ:. 

8<;γ. 2 οοίανα δγΐΐ. άββδί; ϊη δίτ. β\ νβΐ δϊ Μίνωϊ δοτϊρδβηδ ουηι 
Κ., 1ιαΙ»βΙ)ΐδ θχίίυηι _^ο_ν^ρΓ0 _>^_ν^_>^. Ιη αυί. β' έ^όπι^ΐν 
ίαοϊΐβ ϊη -9•£ οοιτϊ^ίνίΓ. — 3 &ηί. β' Ά^αναίων. — 4 ηυ&Γΐ;& 
δγΠ. άββδί ϊη &ηί. β' . δβχία Ιοη^α βδί ΐη δίι•. α', δβά οογγθοΙϊο 
ίαοϊΐΐδ. — 6 (ΐιιίιι1;& δγΐΐ. ηοη θβί ηΐδϊ ΐη δίτ. β' (ιηυίαί Κ.). — 
υΐϋηαα δ7ΐ1αΙ)α δοΐιιία τϊά. ϊη αηί. β' \ τβοΐΐυδ οαιη 87!!. ρΐΌχΐηιο 
ν. αάϊιΐΒχθηδ βϊάβπις[ΐΐθ υη&ιη δ^ΊΙ. δτηίζβδί άβίΓα,χβπδ. — 8 δίτ. α' 
κνίβεν τε Μίνω (Μίνωϊ Κ.) κι'αρ | ιμ., ϋ. δίτ. β' είρεν τε Θηΰεν 
τάδε \ μίν; δβά 3.ηί. α' μιγείβα ΦοίνΐΆΟξ ερα\των.^ αηί. β' ψέρον δε 
δέλφινες έναλι ναίται {άλιναιίται Κ.\ δοηρδϊ έναΧιναέται). — 
11 ίβΓίία δγΠ. ΙίΓβνίδ βδΐ ϊη &ηί. β' , ψχο Ιοοο βηίδ νοο£ΐΙ)υ1ϊ οβί 
ΐη δ1ι•. β' αηί. α'. β' , ίοΓί. βί ϊη δίΓ. α'. 8β(1 ουηι ίΙ)ίά. ν. 12 
3, άυα1)α8 ΙίΓβνϊϋαδ ίηοίρίαί, οίΓοπκ^υβ οίΤβηδϊοηβηι Γαοίΐί ίΓ&ηβ- 
ροδϋίοηβ ίο11α8, ν. οοηαηι. — 13 αηί. β' ϊδειβε Νη-, ^ _ ^ _ 
ρΓΟ ^ _ _ ^; Κ. ίδειοεν, ν> _ _ _. — 14 ιιΐίίπια 8}Ί1. οΐβββί ΐη 

αηί. α'; ΐη «ίτ. β' οχΐίυδ οβί ^ ρΓΟ _ ^ _ ^; 80(1 Γαοΐΐβ βογϊ- 

1)ίίυΓ ήνδενδρον. — 16 ραβηυΐίίηια δ^ΙΙ. ηοη ββί ηΐδΐ ΐη αηί. α' 
πολέμαρχε Κνωααίων; ϊ\)ά. 68ί ΐη 17 ΐηΐί. κίλομαι ρΓΟ ο _. V. ϋοιηηι. ΟΟΝδΡΕΟΤυδ ΝϋΜΕΚΟΚΓΜ. 15 

(>^) ο _ ^ _ >^ ί=ί Ι — ^ ^ ^ — <^ — (^) ^ Ι 

20 ο _ 1^ ίίΛί' ^Λ^ <>^ _ ο _ Ι 

(Ό) ^:Δ^ ν^ _ (-1 ν^ ν^ _ 

\^ — ^ — — ^ — Εροάι. *-< _ ο ν-< ν- , Ι ^ _, 1 

ν-ί _, ^ _ ^ _ 

' <-> ^ ν7, ι ^ _ 

' «-ι !=^, 1^ _ ^ _, Ι ν^ _, ^ _ 

5 1-/ _ ^ (^ 1^, : ^ _ 

(ο•) _ ν _, Ι 1^ ν^ ν^^ 1 ^ _ 

' — \^ ^ <^^ Ι — ν _, 1 — ν _, _ ( 

— ^_ ν^ --\^^ 10 >_'^ν/_^_^_ 

_ 1^ _ ν^ _ ^ _ ι 

1δ _ ο _ ^ _ - 

«-^ _ ^ _ (νν) _ 1^ !-!-! 

ν^ _ ν^ _, Ι ν^ !ί!^, _ ν 

1 ^ !-^/, Ι ^ _, <^ _ 20 ν^ _ ν^ _. ι_ 19 ϊη. άμβρότοΐ', ηϊ νϊά. (αηί -του), ο£. 3,ά 3; βρ. 17. — 

ΐη βχΐΓ. _ ^ _ ρΓΟ _ ο Άΐιί. β', &βά ΏΙΜίΆΎα Κ. — 20 ^ _ ^ 

>-< ^ _ ρΓΟ ί-ί-^ν^ν,/-»--- αηί. β". — 21 ϊηϊΐ;. ^^ \^ \^ _ &ίτ. α 
Άηί. α'; >-<_'-'_ δίτ. |3', — «^ _ &ηί;. β". — 22 'ιβχειν ρΓΟ _ ν^ ϊη 
δίτ. ^ ίαοϊΐβ οοΓίΐσϊΙυΓ. — 23 <ιηϊαΪ3, βγΐΐ. 1οη§& ΐταίΜΙηΓ ϊη 
ίΐηΐ;. βί , δθά οβΓία οοΓΤθοίϊο. 

Εροά. 6 ρΓΪια3. δ^Π. άεβδί ίη α' (πηιί&νϊί ία βί Κ.). — 16 (ΐυϊηία 
βγΐΐ. άθθδί ϊη α' (αάίϋίϋί; Κ.). — 17 παιάνιζαν β', οί". δίΓ. ντ. 3. 
19. — 20 9•ξόπομπον ιιΐ; νΐά. β'. 16 ΟΟΝδΡΕΟΤϋδ ΝΙΓΜΕΚΟΕϋΜ. ΧνΠ. [XVIII.] ΘΗΣΕΪΣ. 

8ίΓ0ρ1ΐ3,β. 

\^\^ — — '^<^ — \^—, — 

■^, ~ ^, ^ -, ^ -, ^ -., \ — 
^ ^ ^^ — '~^^ κ^ ^^ \^ —, — - 
_,_>--, ν/ _, ν> _, ^ _, _Ι 
5 ^Δί! Ο, _ >-», >^ _, 1^ _ - 

_ Ο, _ ^, ν^ _, ν^ _, _ 

_ Ν^, Ι 10 

^ ^ Ι ^ -1 - 

^ _, ^ _, ν-» ^. - >^. — "1 

1δ , _ ^, ν^ _, ^ _, ^ ΧνΠΙ. [XIX.] Ιίί. 
81;Γορ1ιαβ. ν^ _ ν^ _ 

ν^ _ ν-» . <>^, 

_ ν-» _ 

5 ν./ _ 1-/ ν-ί. ν-ί _ ν.-» _ 

_ >^ ι-ί _ 

_ ν^ ν^ - 

νν _ ι - - (-?) -, - ΧνΠ. [ΧνΠΙ.] Κατά /ϊακχίΐον ει5ο?, ϊ. β. ίβΓβ ^Ι^οοηβί £ογ- 
ιη3,θ(ΐιιβ οιιιη 1ιΪ8 οοηϊαηοίαβ. ΟΓ. ρΓ&βΓ. ρ. ΧΙιΙΠ. 

ν. 1 ηλΟ^ε ρΓΟ δίΓ. β" ίαοϊΐβ οογγϊ^ϊΙπγ. — 5 ο&ίαΐβοϋουδ 

ββί; ίη δίΓ. γ', οί. δϊιηίΐβ βχβιηρίαιη ϊη Π, 4; ριαβί. ρ. ΧΙιΐν; 
νβπιιη ηοη ηια^β ς[υαιη ϊΠϊο αΐίβδί οοΓπιρΙβΙαβ δαδρίοϊο. — 
6 ίη ό' ρΓΟ _ ΰ _ ^ ^ βδΐ; _ _ ο- ^ _, ηϊδί οοιτϊ^&δ πί'ρι. ρΓΟ 
■υττίρ, οί". ϋοηιηι. — 9 ίη α' οοΓπιρΙυδ δθά οβΓία Γ&Ιϊοηβ βιηβη- 
άαΐυδ; ίί. ϊη β' \ ϋ. ϊη β' 13, ϊη γ' 10, ϊη ^' 8. 

XVIII. [XIX.] ΡΓΟδοάίαοϊ ουπι (ϋίαηιΜδ θδδβ νΐά. δίτ. 1 — 14, 
οί. ρΓαβί. ΚβΙΪΓΐυιι δίιορίιαβ οΙ)δουΗοι•3,, ϊίβηι οροάυδ, οαϊαβ 
ρΓ&βΙβΓ ρΓΪΕηαιη οί ιιΐ νίά. (}α3,Γίυιη (Ιοοίιηαιη ηυΐΐαδ ν. ΐηίθ^βΓ 
Ββη'&ίυδ οδί. ΚαΓαβ βαηί αΓδββ Ιοη§[3.β ρβΓ ίοΐιιιη οαπηβη (βΙγ. 8. 
11. 17; βρ. 5. 12?). 

βΙγ. 5 ϊη &ηΙ. άκοιτον άνπνον ίόν\τα, υί αυΐ δ5Ί1αΙ)α,ηιιη 
ηνπηβπΐδ α δΐΓορ1ΐ3. (ΙϊδΟΓοροί, αυΐ {ΰιηα δίί α^οδοβηοίαιη. ΟΟΝδΡΕΟΤυδ ΝϋΜΕΚΟΚΧΙΜ. 17 \^ 


_ α 


^> 


- 


ι_/ 


^ -7 


\^ 


_ \^ 


— 5 


1^ 


- 


__ι 
- 


- 


^ ^, 


- 


>-» 


Ο 


— 5 


_ 


\^ ν-ί 


—1 


^ 


- 


^ -> ^ 


10 
_ 


\^ _ 


ν-ί 


- 


ί-1 
_ 


_ 


^ ^ 


Ι_ ν^ . 


-, ^ - '— 
\^ 


- 


^ - 


■^ 


- 


^ 


^1 
ν-» 


- 


^ ν^ 


- 


>^ 


^ 


_, ^ Ι! 


_ 


!_/ _ 


<^ 


- 


ν-» 


-Ι 


15 


Ό 


"^ 


_ ν-" 


\^ 


- 


^ 


— ^ — ^ 
- 


^ 


_ '>-' 


- 


- 
- 


- 


^ ν-ι 


- 


(-/ 


- 


«^ _ ν-» _ ^ 
_ 


ν-/ 


_ ν^ 


1^ 


_ 


ν-» 


_ ν-/ _ Ερθ(1ΐ18. <-/ _ ^ — 

^ κ^ — \^ \^ — . . • . 

1^ _ ν-ι _ ν./ _ . . . . 

_ ^ >_/ _ «-ζ . . . . 

5__'^ — ^-[^•. 

ον^ν-ΐ — ^Ο. . . . 

ν^ _ ν^ _ ί-ί 1^^ — . . 

\^ ^ ^ — ^ — . . . 

ν^ _ _ ν _ [_ . . 
10 ^_ι-'ν_>-'ν^[^— 

\^ _ ν^ ν^ _ . . . . 

^ _ ν-- ν-• [_ . . . 

_ <-> _ ν7 _ _ 

_ 1^ _ «^ _ _ 

15 _ ^ _ >^ ν.» 15 ΙηΐΙ. 8ίΓ. πην, αηί. "^ρ-/ον δ-; ιΠυά οοιτορίαηι ρ1βΓΪ3- 
ί^ηβ νϊά. ^^ 

Ερ. 12 Χαί.αοϊ ηί ΡίηοΙ. Ρ. ΤΙΠ, 47 ?? ΒΑσ0ΗΤΙ,ΙΒΕ8 θά. Βΐ£138. 18 ΟΟΝδΡΕΟΤυδ ΝΓΜΕΚΟΚυΜ. 

XX. ΙΔΑΣ. _ _ ^ ο 

_ _ *-> ^^ 

_ _ ν-" «-ί — . . 

>^ _ ν^ ^-ί _ >-< 5 ^ _ 1^ ν^ _ [ι-» . . . *_/ _ ν-/ 1^ _ 

ν^ _ >-/ >-< _ <-/ 

_ _ ν-ί ν-ι _ _ [ 

[. 

10 •^ ^ - [^ . . . . XX. νΐά. ρΓΟδοάίαοΐ νβΐ βηορίϋ ίυΐδδβ; θδί οιπηΐαιη Ιιοηιιη 
νβΓδϋπιη δϊιηϊΐβ ϊηΐϋαιη. δθά ηβ υηχΐδ ς[υϊάθΐιι ϊηίβ^βΓ δβΓΥΕί- 
Ιιαβ θδΐ. ΒΑΟΟΗΥΕίυίδ ΟΑΕΜΙΝΑ. (άβδίιηί \ιί τϊθ.. ρα,^ηαβ άυαβ) 
Οοΐ. Ι. (άβδυηί ν. ηί τίά. Π,) 

(&) ^6αγοραι\^ 
].αΑουάθτ[ 
]αλακατο(?[ 
]^ ε7ΐενναν\^ 
5 ^α'προβφωνε . τεν^ 

\εντερομαί 
^φάκειδνάι 
^ενίαυ 
10 ]ν7^^ί • ^οίμπαΥ 

^ομοι 

(άθδαηΐ ν. ιιΐ; νϊά. VIII) 

0)) ]ίο<?[ 

]ν7Γνκ[ Ι. Ώβ οοηίϋοίοηβ ρηδίΐηοςυβ ιιηιΙ>ϋιι εαηηϊηίδ ν. 8υρπι 
ρ. ΧΧνΠ 8(1. 

(α) ΕδΙ ΐτξ. Κ. 5, ηυοά β άαοΙ)υδ οοιηροδυϋ Κ. Ηΐο οοΠο- 
οανΐ ρτορίβΓ ηυιηβΓΟδ. — 1 βαρβΓ Α άαοίυβ βδΐ; β δπρβηοΓβ ν., 
Φ Ηϋ. αΙ νίά. ϊηοΐϊοαηδ. — βαγοράι ηηηο βί. Κ. — 5 &β"θΓΐ; (υί 
νΐάϋ Κ.) ΑροΠοηΐαδ άβ ρΓΟη. 368 Α (ρ. 84 Βοΐιηβίά.) : ίτι καΐ ή1 
νιν τάοαται ίτϊϊ 7Iλ^ι%^ονς^ _ _ προβφωνεϊτέ νιν έτΐί νίκαΐζΐ 
(οΟΓΓ. έτΐίνίκοις) Βα-κχυλίδης (Γγ^. 8 Β^ΐί.)• — ^ εντίρομαι Κ., (ΐιά| 
ΙϋΙ. εν ίβΓβ οβι-ίαδ οβββ άίοΐΐ. 

(Ι)) Εβί ίτ^. Κ. 13, (ΐϋοά βΐ ΐρβυηι ρΓορΙΟΓ ηυιηβΓΟβ Ιιίΰ 
οοΐΐοοανί. — 1 τοσ Κ. — 2 νβΐ μπυκ. — 3 ρΓοχ. ΙίΙΙ. ροδΙ ω\ 
ΐοτί. φ ΓαΐΙ. Α. ΕΠΙΝΙΚΟΙ. 
Ι. 

<ΑΡΓΕΙΩΙ ΚΕΙίϋ 

ΠΑΙΔΙ ΠΤΚΤΗΙ (?) ΙΣΘΜΙΑ.> 
(άβδίιηί; ρβποοραβ ΙΠ?) 

(άβ8. ν. Π.) (ϋτρ. δ') 

(ά) _ ^ ^ -]6αγορα 

— ^ ^ χ]αλοϋ δε τ[ ^^ — 
_ ^ ^^αλάκατος 

— ](ϊ' έ'-τ' εννάν [- ^ - 
(5) — ]«• προβφώνεί τ ε νιν 
_ ^ -^βαίνονβ' οπί' 

^ ^ ^ντερομαυ {αντ. δ') 

^ ο άμ]φάκεί δνα 
_ ν ν^ ^\ενία 
(10) — ν^ ν^ φ£]υ7£τ[ί] :ΐάμπα\ν 
_ ν^ ν^ _ ν^ ^^ας 

— ^ — -^ομοι 

(άβδ. ν. Π) 

(άβδ. ν. νΠ) (θ'-Χ δ') 

(Ι)) _ _ ^ _]ίθί 

ν ^ ^ντίνκ >-/ _ (β^τρ. θ') Ι. άβ ίηδΟΓ. τ. δπρΓΟ; ρ. ΧΕΥΠ; ϊί. άβ &镧ιιιη6η1:ο αά οχιιοά 
£γ^. αϊ) ο ρθΓίϊηυεηιηΙ. 

(α) 2 καλοί αυί κάλ' οΰίε Β1. — 3 τβίαί γραία φιλαλά^Λα- 
τος. — 4 οι. νπνον ΐ) δ. — δ ηροβφώνεί τθΐ προσφωνίΓ Κ. ; ΐΊν 
= αΰτοιί^, ν. ΑροΠοη. — 6 τβΐηϊ μαλ&α-ϋά]. — 7 ατύρομαι ηβ^αί 
Ιθ^ί ροδδβ Κ.; νΐά. (μ]ίΐ') τΐίρομαι &§ηθ8€6ΐιο1ναη βκδβ (οί". ίί'ρω 
δείροα). Όβ νβΓδπΐίπι (Ιΐνϊδϊοηβ οι. Ι), 10; δηρτα ρ. ΧΧΧΠΙ. — 
9 γηραΐ -και πενία? 

(Ι») 1 ν. οοΙ.Ίΐ, ο, 6. 22 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 10 Οοΐ. Π. (ο) (5) (10) ^αγορά 
^μελίφρονο6ν[^ 

^εράν 
^καλανπολίν 
^οιμενόι 
]ω . 7]ροι6αλο6\^ 
^νγαιβαελ . .ν 
^ίδ\ελεων 

(άβδοηΐ; ν. ΛΤ^Ι) 
. . . .αφ%•ε\^ 
. ντριτάτάιμ,Β\^ 
. έράιμινωβαρ . . .\β 
.ν^εναιολοτίρ . . .|α/θί(?[ 

νανβίπεντηκοντ . βνν 

χρητωνομι,λωι, 
ιούενκλείονδεε 
ατιβαϋ^νξωνονκορ αν 
ε^ίΰ-εανδαμαβεν] ' 
αίθίλί7τενημί6νλ(κ\ων 
νδραβαρηϊφιλονβ 
. ΰίντΐολνκρημνονχ^Όνα 

νειμαΰαποπλεωνω . . \τε6 7 καλαν] ϋα Κ.; ίρ8β νβΐ αναν νβΐ αμάν α§^ονί. — 8 αηΐβ 
οιμ ΓβΗηυίαβ δΐιηί νβΐιαϋ ϋϋ. γ νβΐ τ. — 9 ΐηΙβΓ ω (ν Κ.) αί η 
Ύΐά. Γβ1ΐς[υΐαβ βδκβ Ιϊϋ. Β. — 10 ρΓΟ γ β^ο ρ; ι &άά. οογγ. — 
11 8(}. βχίΓ. Ιιϊο οοΐΐοοανΐ ίι•^. 16, α Κ. 

ϋοΐ. II. Εβί ίΓ». Κ. 1, ο^υοά βχ ιηβ,ίοΓβ βΐ β,ΗβΓΟ ρϋΐ•νο 
(ηυοίΐ }ιά\}. 6χί1α8 νυΓ8ααηι 3—16) οοηίηηχΐ, αρίανΐ^ηβ 1ιαΐιΐ8 
ρ&Γνΐ ορο βΐ ρίΐ^ΐηΗ,β ([ΜΆϋ αρ. Κ. ρΓΪηια. ββΐ;. — 1 λ νβΐ α. — 
2 αηΐβ ν νβΐ άααβ Ηϋ. νοί ίΓββ. — ι αά α α(1(1. οογγ. (Α'?). — 
ρθ8ΐ με ! (*?). — 9 .εξιΟ-έαν] ρΓΟ Ν ρΓ. ΔΙ. ΟΑΚΜΕΧ Ι. 23 _ ν^ ν^ -^αγορα 
(5) — ^^αελίφ ρονος ν[π'νον 
_ ο ^ _ ^'\εραν 
— ^ _]καλάν πόλιν 

δμαβΰί λ]ω/3ί/ροΓ5 άλόζ 
(10) ^ •^ (ί\νγαΐς άελίον {άντ. ε') 

κ^ ^ — ] . ίδελε^ν 

_ ν_/ ^ _ 1^ ν^ \ΐν 

(άβ3. ν. V) 

(άβ8. ν. Π) (επ. ε') 

(ο) _ ^]αφ•0"£[- ν ο _ ^ ν> _ _ 
6ν]ν τρίτάτα με\^ — 
άμέρα Μίνως άρ\Ύΐο\ς 
ηλν&εν αίολοτΐρνμνοίς 
(5) νανύΐ πεντήκοντα 6νν Κρητών όμίλω' 
ζΐώς Ενκλείον δε (^^)εκα- (^^?• ?') 

τι. βαϋ-νζωνον κόραν 
ζίε^ίΟ^εαν δάμαΰεν 
και (^^)θί λίΛεν ήμνΰν λαών, 
(10) άνδρας άρηϊφίλονς, 

τοΐ6ιν ττολνκ'ρημνον χϋ'όνα 
νείμας άποπ λέων φχετ ες 
Κνωβόν Ιμερτάν τίόλιν 4 οΙν.ωψίληςΊ — δ ο£. α, 4; ίισ. 4, 13 8(ΐ. (Κ.). — 8 8ς[. 
Γθδίϊίυί, (ΐπ3;ηις[υαιη ηιιηο ηιΐδοιυ&πι Ιε^ϋαΓ 7Μβηοός. 

(ο) 2 αυί έν, ψΐΆτηφίΆτα ϊά ραΓυιη ρΓΟ δραίϊο; 3,(1 ονν οι. 
Χ, 23. Κ. ω]ν — μΒ[τίπειτα : 5&ά ηοη νιά. Τ ροδί με £αΪ8δΘ. — 
3 ά:[7ΐΊά]5 Κ., άγανοξ Ρΐαίί. — 5 ΐη άυοδ νθΓδΠδ (ϋδΟβΓρίπδ βδί. 
— 6 ενκλείτον Ηβην. : δβά οί. Εν-/.λειος ηιβηδϊδ ηοιηθη; τα Εν- 
τιλεια. ϋβ νβΓδπυιη (ϋνίδίοηβ (ϋ. 14 δη.) ν. δυρΓα ρ. 21. — 
13 κνωσαον οογγθχϊ, ο£. XVI, 120; ΚϋΗηβΓ Ι, 1^ 270. 24 ΕΓΠΝΙΚΟΙ Οοΐ. ΠΙ (Ι) κνωββονΐμ,ερταν . . λιν 
(1δ^ . αβίλενβενρωτίίΐ^ 

. . .δεκατωιό'εν^. . . ον 

κενπλοχ[^ 

εκνδε[^ 

7ίρντα\^ 

(20) φ<^ν[ 

(άββδί ν. Ι) 
] . οντο . [ 
^εΰ6ίναν[^ 
]τοναυτ[ 
(25) ^αλλαι6ιν[ \ 

]δ'ετε[ 
]7ονώτ[ 
τοι[\ ]:;γ/1[ 

κ«λ[ Ι 

πολ νβα^ν 

δειελοι .... βμενγενος 

επλε 9^Χ^'^9 

αργειο λεοντοβ 

(5) ϋ-νμο οττοτε 

χρεΐ βολοΐμαχας• ^αβίνιπτιονβ ^^ανϋ-νγατρες 15 ευρωπιδ ρΓ. ; ΙταηδΕχητα ββί ζ/ (8βο. Κ. οοιτ. ΐη Α). — 
16 δΒκατω ρΓ., οοιτ. Α^ — 22—28 ιηβά. = ί"Γ^. 15 Κ.; 25 βχΪΓ. 
= ΐτξ. 24 Κ.; 28 βη. ϊηϋ == 16 6 Κ.; άβηΪΓΐιιβ 29 θχίτ. = 34 Κ., 
Ιΐϋϊιΐδ ηυΐάβιη Ιοοαιη ιηοηδίΓΕηίβ οοΙογθ (οί. ίη βοΐ7ρο ίΓ. Ι•*) ηβηιιβ 
ίοπαα 3,1} αιιίΓα.οίίΙ)ΐΐδ ο\ϊ3.Λά6 ηυΐ ίη οοΐ. III δυηί (1ϊ.δθΓβραηΙθ. 

Οοΐ. ΙΠ. 2 όιιλο ρΓ., ε (,,αυΐ η" Κ., 8βο1 οβΓίβ Ι ηοη ί,Γ&ηδ- 
βχυιη βδί) Άάά. Α^. — ροδί ΛΟ Ι, θχ Ν ρυΐο Γβΐΐοίαιη. — ηοη 
Γβο1.β (Ιίχϊ (ίη 1.ίί. €θηίηι11)1. 1897, πγ. 5ι72) αηίβ μεν ΓβΙΪΓΐιιίιΐδ 
ΙίίΙ. Υ βδββ. — 6 οΙ»8οηηυ3 ίηίΐίυπί; .'ίβίΐ ιυίδββ νί(1. αηΐβ χ ηίΐιίΐ 
ηίδί,Α α, ΟΟΓΓ. ίΓίΐηβΙϊχαηι (Κ.), αοο. δυρβΓ ίΐ οίΓοαπιΙΙοχαβ Λιοπί 
(Κ.). — β βί. Κ. ίβΓβ α^. ΟΑΚΜΕΝ Ι. 2δ 

βαβίλενς Ενρώ:ηος' εν (άντ. ς') 

(15) δεκάτω δ' Εν^,άντιον 

μηνΐ τ£]κ' ενπλόκ[^αμος ννμ- 

φα φερ]εκνδε[^ϊ νάβω 
- ^ ^ ^]πρντα.[νίν 

(άβδηηί; ν. ΠΙ) - ^ ^^εββίν αν\^ - {επ. ς') 

— ^\τον αυτ[ν^ ^ — 

(25) - ^ -^αλλαιβιν [ο ^\ά6ιν ΪΛτίονς 

- ^ ^ _](ϊ' ετε\^ — 

- υ ^γονώτ\- 

ΤΟΐ\^ '-' — >-' ^ — — 

καλ\^ ^ — ]|βν %'νγατ^ρεξ 

(ά) πολ\υ ]ν βα%^νδεί- (βτρ. ζ') 

ελον' [ί'κ τα\ς μεν γένος 
επλε\το καρτε^ρόχειρ 

^ΑργεΙοξ [^ _ ^] λέοντος 
(5) 0•νμο\ν έχων\ οπότε 

γ^ρεΐ\όν τι κερ^βολοί μάχας^ 14 Έν^ωπίδ\ος Κ.; δβοί ν. Άλν,μ-ηνιος Ύ, 71. — έν] τω Κ. — 
16 δς[. ■ΛΟν^α Κ. — 17 φΐρΐ•Λνδέ[μ τίκίδα Κ. Οί". XII, 149, 
ηυαιηνΐδ ρ&ηιιη Ϊ8 Ιοοιίδ ρι•οΙ)6ΐ:. — 18 έοβόμ^νον] ΙιΐιοΙ•«άο1ι. 

1 πολύ βρίίΐΐθίοιι νβΐ Οθί νβΐ ιιηϊπδ βχ βΐιΐ8 ϊηδτιίαβ 

ορρΐάΐδ. — 1 δί^. πηιΐΒ,νϊ νβΓδυαιη άίνίδϊοηβπι υΐ; δΐιρι•α βί ΐηίτα. — 
2 δυρρί. Β1.; Άά μεν ^ί. IX, 47. Ρϊηά. 01. 1, 77 (7δ). ΧΙΠ, 60 (δ8)α1. 
— 4 'Λ^γεΐος\ ν. 8υρι•3, β,γ^τιιϊι. — άβ Ιθοηβ ηυοάαιη ιηα^ιιο ίυίΐ; 
ί"αΙ)ϊΐΐ3, ΟβΟΓίιιη, ν. ΡΓθ11βι•-ΕοΙ)ΘΓΐ; , Μτΐΐιοΐ. 457. — δ Β1. Ναΐτη 
Ογ. Ηβην'. — 6 Β1. {-Αΐρβολεΐν = κερτομεΓν; Ηοια. ίΤ, 261; τι, 
δίνβ ο&ηίδ δϊνβ Ηοηιο). Ιρδπηι νβΓΟ ροβίατη ■λερβόλλοι άβάίδδβ 
ρυΐο, ο£. ρταβί. ρ. XII. Ργο γ3,γο χρεΐον ρΓΪιηο άχρεΐον νυΐ- 26 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

7ίο66ί φρο . . . ατριων 

τ ονκ αλων 

τοΰαπαν[^ 
(ΐϋ) το^οβαπο ν 

αμφιτ ίατ\ο[^ 

^εινωντε. .λάνορι. . .αι' 

. νδελαχων . αρίτων 

τιολλοίότε^ . . μαβ&ειββροτων 
(15) α.ων ελνβεν .εντεπαυ 

δαβμεγαίνη . ονβλιτίων' 

.ωνεναοίκ. .νιδαβ 

νψιζνγοβϊβ . .ίονικον 

ΰ•ηκεναντ . . .ργεβιανλιπαρωνταλ 
(20) λωνΰτεφαν . . ε:τίμοίρον 

φαμίκαίφαβω . . γιβτον 

κνδοβεχειναρετανπλου 

τοβόεκίαόείλοίβίναν&ρωπωνομίλεί 

ε&ελείδ' αν^είνφρεναβ 
(2δ) ανδροβ'οδ^ ενερδωνΟ'εονβ 

ελπιδίκνδροτεραυ 

βαινείκεαρ'ειδ' νγίείάβ 

^νατοβεωνελαχεν 

ξωειντ ατίοίκειωνεχεί 
(30; :ΐρωτοι6ερίζείπαντίτοι 

τερφίβανϋ-ρωπωνβιωί 9—11 αάϊιιηχΐ ραΓνυΙαηι £γ^. (αρ. Κ.). — 11 αΙΙθΓαιη Ι δαρΓα 
ν. 0,(1(1. Α^ — 12 τί νβΐ τι. — τιμαι οαιη Γβΐΐοιαϋκ οοηνβηίί. — 
20 εηιμοιρων ρΓ. , οογγ. Α*. — 21 φάαω — 23 ιιΛ". ΡΙαί. Μογ. 
36 Ο (αΙ)ί ψάΰωμεν τίΐατ'ον τίϋδος κτέ.). — 23 αν%^^ω■Iΐοιβ ρΓ. 8Θ0. 
Κ., ΟΟΓΓ. Α'. — 24 οοΓοηΐοΙΐ ηοη βΓα.1 ρθ8ΐ 1ι. ν. Ιοουδ. — 
27 νγίΐαο ρΓ., ^ α(1ά. Α*. — 28 ίλακίΐ' ρΓ., οογγ. Α'. — 29 Β%Βΐν 
ρΓ., ΟΟΓΓ. Α'? — 30 ■πηωτοα ρΓ., / ικυ. Α'? ΟΑΕΜΕΝ Ι. 27 

7(ο66ί\ν τ ελα]φ'ρο[ί, π\ατ^ρίων 

τ ουκ [^άττείρατος κ]αλών, 
τόβα Παν[β•είδα κλντο]τό- (αντ. ζ') 

(10) |θ5 Άπό[λλων ώπαΰείν, 
άμφί τ Ιατορία 

^,είνων τε φιλάνορι τιμα' 
ευ δ\ λαχων Χαρίτων 

πολλοίς τε ^ανμαβ^είς βροτών^ 
(15) αΙών έ'λνΰεν πέντε παΐ- 

δας μεγοανήτονς λιπών. 
των ενα (/)θί. Κρονίδας {επ. ζ') 

νφίζνγος Ίόϋ-μιόνικον 
ϋ'ηκεν άντ ενεργεΰιάν, λιπαρών τ αλ- 
(20) λων βτεφάνων επίμοιρον. 
φαμί καΐ φάΰω μεγιΰτον 
κϋδος εχειν άρετάν, πλού- 
τος δε καΐ δειλοΐύυν ανθρώπων ομιλεί, 
έϋ'έλει δ' αν^ειν φρένας αν- (βτρ. η') 

(25) δρός^ δ δ' εν ερδων Ο'εονς 

έλπίδι κνδροτερα 

βαίνει κέαρ' εΐ δ' νγιείας 
Ό-νατόί εών ελαχεν, 

ζώειν τ απ οικείων έχει, 
(30) πρώτοις ερίζει' παντί τοι 

τερψις άν&ρώπων βίω 7 ελαφρός Ν&ϊπι Ηοπδίη. {-οίς Κ.). — 8 άπειρ. ίβ\)\) (άπε- 
ζενχ9η νβΐ άπεπλάγχ&η '\νϊ1.); καλών Β1. Ηοιίδίη. Λνΐ!., οι. Π, 6. 
V, 51 (παλών Κ.). — 9 Παν&οίδα Κ. (ϋ. Π, 14). V. Ρίο^ι-ΒβοΜβΙ 
Ογ. ΡβΓδοηβηη. 229 (Μΐίίΐι. άβδ ϋΓοΙι. Ιηδΐ 13, 410 ηι•. 1, 4). 
— 13 οΓ. Ββι-σΐί Τ^γτ. ίτ§. αάβδρ. 53 Μοιβαν εν λαχέμεν. — 
19 οί. 25. — 25 «•ίό? ΕΐοΙιαΓάδ. 28 ΕΠ1ΝΙΚ0Ι 

εΛεταίνοβφινγενον 
. .νπενίαβτ αμάχάνον 
ϊβονοτ αφνεοβΐ 

(3δ) μέιρείμεγαλωνοτεμείω\^ 
€ο1. ΐν (Π) παυροτερωντοδεπαν 

τωνενμαρεΐνονόενγλνχν 
Ο'νατοίβι ν 'αλλ' αιειταφεν 
γονταδίζηνταικιχειν 

(40) οντινακονφοτατία 

0•νμονδονε'ονβιαεριμνί(ί 
οΰβονάνζώνμχρονοντοΐ'δελαχεντι 
μαν 'αρεταδ' ετημοχ^ού 
λεντάΟ-εΙβαδ^ ορΟ^ωβ 

(45) αίίντεϋ-ανγμλει 

ζτιλωτονενκ,λέίάβα . . .μα 

Π. 
Τωι αντωι 

α βεμνοδότειραφγ^μάΐ^ 

εακ. . . .ερανχαριτω 
ννμ. .φεροχ^β' αγγελίάν 
οτιμ. .(ίβ&ραβνχειραρ 
δ γείο. .ρατονιχαν 37 (νμαρεΖ ρΓ., ν ϋάά. Α". — 4δ ϊηίΐ. ν ρΓΟ «/ Κ., ηοη 
ΓβοΙβ αϊ νϊά. — λει οπι. ρι., 3.άά. λ-. 

Π. ίηδΟΓ. ιηίηοήΐ)!!» ΙϋΙ. αηΐβ ν. 1 αοΙδΟΓ. Α*? — 4 αηίθ 
ΑΟ ΐη ίη£ιηο νβΓβιι ραυίΐυΐυιη αίΓαιηβηϋ βχβίδΐ, ηηοιΐ αιΐ Λ 
ΐΓ&ΙιίΙ Κ. 0ΑΚΜ1ΝΑ Ι. II. 29 

επεταυ νόβφυν γε νόβων [άντ. η') 

Λενίας τ άμαχάνον. 

ίβον ο τ άφ^νεος Ι- 
(3δ) μείρεί μεγάλων ο τε μείον 

τίανροτε'ρων' το δε πάν- 
των ενμαρείν ονδεν γλυκν 

^νατοΐΰιν, άλλ' αΐεΐ τα φεν- 
γοντα δίζηνται κιχείν. 
(40) οντ^να; κονφόταταί {έπ. η') 

^■υμον δονέονβί μέριμναι^ 

οόβον αν ξώτι χρόνο ν^ τόνδε λάχεν' τι 
μάν; άρετά (5' επίμοχ&ος 

μέν^ τε]λενταϋ•εΐ6α δ' όρϋ-ώς 
(45) άνδρΐ κ]αΙ εντε ^άν^ι λεί- 
πει πο^λνξήλωτον ενκλείας άγαλμα. 

Π. 

ΤϋΙ ΑΤΤΩΙ. 

"Α\ϊί,εν α\ ΰεμνοδότευρα Φημα βτρ. 

ες Κέον ίεράν, χαριτώ- 
ννμον φερονύ' άγγελίαν., 
δτι μ\^άχ]ας ϋ-ραβνχείρος ^Αρ- 
5 γείος αρατο νίκαν' 32 νοναων οοιτβχΐ (ϊΐ. Ηοτίδπι. Ρΐαίΐ; "νν&οΐί. ΟΙιτ.); ο£. βα^ίΓα 
ρ. 1. — 37 πάντων ενμαρείν ϊ. €[. ηάντα έν είψαρεΐ 'έγ^ειν. — 
42 τιμάν -ρτΆβί. ΙβΙ)1» Οηίδ., βΐ οί. ρΓαβί. ρ. ΧΠ. — 44 δαρρίβνϊ 
αρ. Κ. {έκτελ. λΥΐ!.). — 45 Β1. {αφϋ-ιτον ^β1^1^ Κ.). 

Π. 1 Σθνΐ, Γθδία, {αϊξον, ω Κ.). — 2 ίράν? — 4 Μέ]λας 
(θ£. αάη. ΐη ρα^. αάνθΓδα) Κ.; πάλας '\νϊ1. {μάχας θί. Γβδία). — 
^ραονχειρος 3&\)\) (Κ.) ρΓορίβΓ αηίϊδίΓορΙι&ιη, \ϊ. δβά ο&δυ §βηβ- 
ϋνο ^ϊ1. , νβοίβ ριιίο. V. ριαβί. ρ. ΧΙιΠ. — 4δς[. ΆργεΙ(^ν Κ. 30 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

καλωνδ' ανεμναβενόβ' ενκλ . . .νωυ 
ανχενίΐβΰ-μονξα&εαν 
λίποντεβενί,αντίδανα 
ΰονετιεδεί^αμενεβδομη 
10 κοντά, .νβτεφανοιβ .ν 
καλείδεμοϋύ' ανϋΊγενης 
γλνκειανανλωνκαναχάν 
γεραι^ονβ' ετανϊκίοιβ 
τΐίίν^είδάφίλονυίον 

III. 

Ιερωη σν^ακοσιωί ιηποισ . . . .πια 

αρ \ι6\τοχάρπον6ικελία6κρεον6αν 
δ . 'ματ\ραίο6τεφανόντεκονραν 
ν\μν\είγλνκνδωρεκλείθίΟ•οά6το 
. . .τΐίοδρόμονοΐερωνοΰί^ΐπ .νΰ' 
5 .εν\. τογαρΰνννπεροχωίτενικάί 
. νν\ . . λαΐαιτεπαρενρνδίναν 

αλ\ εινομενεοθεϋ^τ,καν 

.λβιον νκνρηβαί' 

ϋ•ροη6εδελ[ 
10 άτριβενδαιμ^ 
€ο1. ν(ΐυ) οϋπαραζηνοβλαχων 

τίλείβταρχονελλανωνγερας 14 παν9ειδάι ρΓ, οοιτ. Α•. 

ΙηβΟΓ. αά Ια,βναιη ραι-Ιοπι ρπιηοηαηι νν. ΙίΙΙβη» ιηίηοη1)υ8 
δοηρβϊΐ Α^ (υΐ ρυΐίΐί Κ.). — νν. 1 — 3 καρρίονί ορβ ίπρ. 38 "^ Κ. 
Λ,ο — ματ — μν). — 5 8Γιγ[. Ιιϊο οοΠοοανϊ (τ^. 40 Κ. — δβςς. 
π•^. ίηϊϋα νβΓβαυιη οοηϋηβηβ Ιιίο οοΠοοανϋ Κ. — 12 γίνοα ρΓ., 

ΟΟΓΓ. Α Λ 10 ΟΑΚΜΙΝΑ II. III. 31 

καλών δ' άνεμναόεν^ οβ' εν κλεεννω άντ. 

ανχένι {^^)ιβ%^μον ζα%'έαν 

λιπόντες Εν^αντίδα να- 

βον έπεδείί,ααεν εβδομή- 

κοντα 6νν βτεφάνοίβιν. 
καλεί δε Μοϋύ' αν^ίγενής εΐί. 

γλνκείαν αυλών καναχάν, 

γεραίρονα' έπυνικίοις 

Παν%-είδα φίλον νίόν. 10 ΠΙ. 

ΙΕΡίΙΝΙ ΣΤΡΑΚΟΣΙ.^Ι 

ΙΠΠΟΙΣ ΟΑΪΜΠΙΑ. 

Αριύτοκάρηον Σικελίας κρεονΰαν 6τρ. α' 

ζίάματρα (Ρ)ίθ6τέφανόν τε κονραν 
υμνείς γλνκνδωρε ΚλεοΙ^ ϋ-οάς τ Ό- 

λνμπίοδ ρόμονς Ιέρωνος ίππους. 
γένοντο γαρ 6υν υπερόγω τε Νίκα άντ. α' 
6υν ^Αγλαία τε παρ' ευρυδίναν 
'^λ[φίΌν, το-Ο-ί• ^^ευνομένε^ς εϋ^ηκαν 

δλβίον [γόνον 6τεφάνω]ν κυρηβαί. 
^ρόηβε δε λίαός απείρων επ. α' 

„ά τρίΰευδαίμων άνήρ^ 
ος παρά Ζηνος λαγών 

πλείΰταρχον Έλλάνων γέρας 8 Έν^αντίδίχ] Οθτιιη, ν. ρ. ΧΙ,νΐΠ; Ι, ο, Ιδ. — 9 ΐβδοα.'] 
ίοί νϊοΙοΓΪΕδ Οβΐ 6Χ Ιδΐΐιιηϋβ ΓβροΓΐίΐνβΓΟ,ηΐ. — Παν&οίδα Κ., 
ν. αά Ι, ά 9. 

3 Κλεοϊ δοήρκΐ, οί. ΡίηοΙ. Κ. III, 83 (Κ.). — δ ΰενον]το Κ. — 
5 8<ι. Νί-Λκ ^^'^γλ. "^^θϋ. — 7 τό&ί Ρ&ΙιηβΓ αρ. Κ. — ^εινοαένΐνς Κ. 
— 9 λ. Αχαιών Κ. Οί". IX, 30; δήμος απείρων Ηοηι. έΐ 776. 32 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

οίδεττνργω&εντατίλ . ντονμημ,ελαμ 
φαρείκρν:ττείν6κοτωί ' 

15 βρνείμενϊεραβον&ύτοίβεορταίβ' 
βρνονβιψιλο^,ενίαβαγνιαί ' 
λαμττείδ' νπομαρμαρνγαίβοχρνβοβ 
νφίδία δάλτω ντριτίόδω νβταΟ^ε ντων 
παροί&εναοϋ'το&ίμεγί . .οναλύοΰ 

20 φ . . βονπαρακαβταλία . . εΰ-ροκί 
δ . λφοίδίεττονβι,&εονΟ• . .ντιβ 
αγλαΐζε&ωγαραριβτοΟ . λβων' 
εΛεΐποτεκαίδαμαβιπ . ον 
λνδίαύαρχαγεταν 

25 εντετανπετΐΐ 

ζηνοβτελε 6ιν 

βάρδιεβπερβα ατωί 

κροίβονοχρνβαΥ 

φνλα^\ί:ΐολλων ελπτοναμαρ 

30 μ.λώνπολυδ ονκεμελλε 

μιμνεινετιδ να,ν'π. .ανδε 

χαλ. .τειχεοβτί ^εναν[ 13 μελλη ρΓ. , μελαμ Αί? — 14 φαρειν ρΓ. (οογγ. Α'?). — 
15 ίρα ρΓ. , ϊ Ά,άά. Α^? — 22 άριστον. ί^ον ρΓ., οοιτ. Α'. — 
23 οβΓίυηι βπεΐ. — 25 εντε Κ. — 28 βυρβΓβδΙ ϊηίϋυιη Ιίϋ Α. 
— 30 ίβΓίία Ιϋί. Λ, ηοη Δ, ιιΐ; ρυΐο. ΟΑΕΜΕΝ ΠΙ. 33 

οίδε Λνργω^εντα πλοντον μη μελαμ,- 

φάρεΐ κ'ρνχτειν (ϊκοτω." 
15 βρνεί μεν ιερά βονϋ•ντοίς εορταΐς, 0τρ. β' 

βρνονΰί φιλοξενίας άγνιαί' 
λάμπει δ' νπό μαρμαρνγαΐς ό γ^νβός^ 
ν-ψιδαιδάλων τριπόδων βταΟ-εντων 
πάροι&ε νκοϋ, τόΟ•ι μεγιβτον αλβος άντ. β' 

20 Φοίβου παρά Καβταλίας ρεέϋ" ροις 
Δελφοί διεπονβι. ^εον ^εόν τις 

άγλαΐζέτω, 6 γάρ άριβτος όλβων, 
έπεί ποτέ και δαμαύίππον έπ. β' 

Λυδίας άρχαγέταν^ 
25 εύτε τάν πεπ\ρωμέναν 

Ζηνος τελε\^ίου νεύμα^ΰιν 
Σάρδιες ΙΙερ6α[ν ύπ' εκπίμπλαν 6τρ]ατω^ 

Κροΐΰον δ χρυ6ε<[^ορος 
φύλαξ' ^Απόλλων, [το γάρ α]ελπτον άμαρ ΰτρ.γ' 
30 μόλ' ών πολύδ\^ακ^ρυον^ ουκ έμελλε 
μίμνειν έτι δ[υ6φρο6υ]ναν., πυράν δε 
χαλκοτειχέος πΙροπάροι]ϋ•εν αύ[λάς 14 άβ μίλαμψ. (ΡαΙπίθΓ) ηοη νϊά. άαΙιίί&Γί ρο88β. — 15 Ιρά 
Ι/ΐιάΛνΐοΙΐ; οί". Π, 2. — 18 νιριδαιδάλων ρτορίβΓ ηιιιηβΓΟδ 80Γ. : 
^^. ίνδαίδαλον ΧΥΙ. 88. ίτζ. 15, 3, πολυδαίδαλος Ηοηι. — τρι- 
:τόδων] Αίΐιβη. VI, 231 Γ. 232 Α 3(ΐθ[. — 21 &ίόν, ϋ•80ν ΡαΙηιβΓ αρ. Κ 
— 22 άγλαΐξέτω γάρ, αριατον δλβον Κ. ηοη Γθοίβ (ιιί β^ο βί;. 
0γπ8.). — 25 ττεπρωμ. Ρ&Ιπιθγ (Κ.). — 26 τελε[ίονααί (τε).έσααντος 
"νναοΙίΘΓη.) ■/.τί]αίν {■/.ρίοινλνβϊΐ €τυ.8. ΫΐΆϋ) Κ. — 27 Π. ίάλωσαν 
{άλία-κοντο ^3.ο]ίβΓη., έπορϋ-εϋντο Ηοπδηι.) Ραΐηιβι• (Κ.). ΙηοθΓία 
νν. 26. 27 Γθδΐϋηΐϊο ; ο£. αά νείψαβιν Αθδοΐι. δυρρί. 373, αά 
τάν πεπρ. εηηιμτΐλάναι ΧλΤΓ, 26 80ΐ. ; 3,(1 νπό ΧΠ, 166. — 28 νβΐ 
χρυβάρματος (ίιοο Ο|αοο[ΐιβ Κ.). — 29 80[. ό ί' ε^ α. ά. μόλων 
^βι)1^ (Κ.).^ Ο,ϊ. Ή.άϊ. Ι, 132 επϊ τανττ^ς ^ΰ-η-Λβ ων. ΠΙ, 80 ελε'- 
χϋ"ηοαν λόγοι απιβτοι μέν, ελεχ&ηααν δ' ών. δ&ηβ ονν βδί 
ΧνΠΙ, 29. 37. — 31 δουλοαύναν' 3β\)\) (Κ.). 

Βα00ΙΙΤΙ-ΙΙ)Ε8 θά. Β1ί13 8. 3 34 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 35 40 50 55 να. .ατεν%•α6ν τ£κεό[ 

6ν . . ενττλοκαμοί . ετίεβαυν άλα\^ 
ν. .τράβίδνρο.έναιβ'χεραβδ]^ 

πυ . αι^εραβ . ετεραΰαείρα\^ 

. .νεννπέρ. .εδαιμον 

νΟ'εωνεβτί . χαριβ' 

νδελατοϊδ . . ανα^ ' 

. . . .ναλνά.ταδομοι 

— — — — — μυρίων 

— — — — — ναβτν 

— — — — — δίναβ 
πακτωλού 'α. ίκελιωογυναικεύ 
ε^ενκτΐτ . νμεγαρωναγονταί ' 
ταπροΰ&ενδ . . ^ρανννφίλα^ανεη'γλνκιβτον' 
τοβ' ειτίεκαιαβ . .βάτανκ. . .νβεν 
άτιτεινί,νλινονδομονει . . .ονδε 
παρΟ^ενοί 'φιλαβταναματριχειραβ 
εβαλλον'ογαρπροφανηβϋ-να 
τοίβινεχ^ίβτοβφονων' 

άλΧ'εΛείδεινο. .νρο6 

λαμπρονδϊαΐ νοβ 

ζευβεπιβτάβα Ο^εύνεφοβ 

θβενννενί,αν^αΥ 
οαίΐβτονονδενοτίΟ• ριμνα 33 ρπηια ΗίΙ. αυί Ν 3,υΙ ΤΤ (Κ.) αυΐ Μ; ρθ8ΐ Α ΐοΗ. Η 
3,^θ8θϋυΓ. 8βχία αιιί Τ αιιί Γ. Α^ηοδοϋ ναήαατ' ηυηο βΐ. Κ. 

— 36 ϊη 6ηβ ίοΓί. €. — 40 αηΐβ Ν Ι Γυϊδκβ νίά., οβΓίβ ηβηυβ Ο 
ηβηαβ Α. — 41 ΟΜΥΡΙΩΝ ρΓ. — 47 νυν δΐιρΓα ν. αϊ) Α^. — 
48 βαωταν ρΓ., οογγ. Α'? — 49 &η1β ονόΐ Γ νβΐ Τ. — 51 εβαλλΐν 

ί)Γ. , ΟΟΓΓ. Α*. — ϋ-ια ρΓ. , ΟΟΓΓ. Α'. — 52 Ηϋ. ατός (βΐ ριΐΓίβΒ 
ίΐΐ. αρ 51) βυηΐ ΐη ίτ^. 25 Κ.; ϋ. ριΐΓίββ Υύί. νρος 53 ϊη Γγ^. 26. 

— 54 ίαίδο, ρυηοΐΗ, ιΙίαοΓβββοβ βυροΓ ρΓΪϋβ ι. ΟΑΚΜΕΝ III. 35 

να['»^'(?]ατ', εν^α 6ν[ν άλόχω^ τε κεδνά άντ. γ' 
6νν τ ενηλοκάμοίξ ετΐεβαιν αλα\6τον 
35 %•νγατ ράΰυ δνρομεναις' χέρας δ' ες 
αΐηνν αΙ^έρα βφετέρας άείρας 
γε'γω]νεν ^^ντίερβίε δαίμον, ετί. γ' 

%ον ϋ•εών έΰτιν χάρις; 
Λοϋ δε Αατοίδας αναζ; 
40 τΐίτνονβ^ίν ^Αλνάττα δόμοι 
-^-^-^-^^ μυρίων 

- ^ - ^ - ^ -^ν. 
ο-^-ζ^^^^- ^]ΐ' αβχν, ΰτρ. δ' 

φοινίαβεται αΐματι χαλλι\δίνας 
45 Πακτωλός, άεικελίως γυναίκες 

ίξ έϋχτίτων μεγάρων άγονται" 
τα πρόβιε δ' εχϋ•ρά φίλα' Ο'ανεΐν γλύκιβτον.^' άντ. δ' 
τόβ' είπε, καΐ άβ ροβάταν κελευβεν 
άπτειν ^ύλινον δόμον. έ[κ'λαγ^ον δε 
50 τΐαρΟ^ενοι, φίλας τ ανά ματρί χείρας 

εβαλλον ό γαρ προφανής %•να- επ. δ' 

τοΐβιν εχϋΊβτος φόνων 
άλλ' έπεί δεινού πυρός 
λαμπρόν διάϊ\6(3εν μέ^νος, 
55 Σεύς έπι6τά6α\ς μελαγκευ~\%•ες νέφος 
ββέννυεν ί,αν%•ά\ν φλόγα. 
απιβτον ουδέν, δ τι ^[εών μέ]ριμνα 6τρ. ε' 

33 τΐοιήαατ' Κ. — 34 άλαατον Κ., Ηοιη. | 174. — 37 υπέρ- 
βιε Β1. (Κ.). -- 40 πίτνονοίν (XVI, 6; Αβ8θ1ι. Ειιιη. 515) ΗβΓν. 
(πίπτ.'ί Οτηβ. Ρίοοοΐ ). — 44 Β1.; οί. ΧΠ, 164 80[. (και χρναός, 
οαον ψέρΐν ενρνδ. ΟΙΐΓ.). — 47 έχ&ρά ΡαΙιπβΓ (Κ.). — 48 Άβροβ. 
ΡαΙηιβΓ; ιοίΐη νοοαΤοαΙηπι βπηποίιυιη 8Ϊ^ηί£θ3,Γβ νϊά. — 55 αυί; 
μΐλαγκευ9ες (Κ.), ν. ίτ^. 29, ίΐηΐ μελαμβρί&ες {κελαιναν&ες 
ΗβΓ\Ν^., μελαμβα^ες ΕΠϊδ). — 56 φλόγα Ραίιηβι• (Κ.). 

3* 36 ΕΠΙΧΙΚΟΙ 60 65 75 τένχει'τοτεόάλογενη . . . .λ?.ων 
φερωνε6ν:ΐερβορεο . . .\ερον,τα 
βνντανιβφνροίβκατ . . \α66ε\χονραί6 

διενβεβειανοτιμε 1να|των 

εβα . αϋ-εανεπεμ-ψετΐ . . [ω ' 
060 . μενελλύό' εχον6[ιν\ . ντί'Ι 
ωμ . γάιντιτεΐερω\ν%•ελ\η6ε\ί 

. εν. εο^ΐλειονα χρνβίον 

. .ία7ΐεμψ(αβροτων 

.γεινπαρεβτινοβ 

. .ηφ&ονωι:ηαή'εται 

. . ?.ηφιλί7ΐπονανδρα^ρηϊο\ν 

. Λονβχάπτρ.νδίο. 

. .'χο3ντεμερο\^ ] αμον\6άν 

. . μαλεαι:τοτ[ ']μων 

. . νο6εφάμερονα[^ 

. . .6κθ7τεί6βραχ[ 

. ,'εββαό' ε?.7α6νπ[ 

. ίρίωΐ'•οό'βΐ'αξ[ 59 ερον, 60 αααε, 61 να (οαιη Ιίηβοΐα (χνιαβ βχ 'β' Γβιηιιηδϋ), 
62 ω•, 63 ΰτι, 64 ηοΐ {ι ββί ϊη ραΓίθ οοΙιαβΓβηΙϊ), 65 ον (βον 
Κ.), άβηϊςιιΐθ 69 ρψο {ηϊω Κ.) 8ΐιηί ϊη ίτ§. ραΓναΙο ηυοά Ιιίο 
οοΐΐοοανϊ (3,ρ. ΚΛ. Ιη 3,1ϊο βΐϊαηι πιίηοτβ 8χιηί 63 ιν, 64 ν9•ελ, 
65 χρν (οοηίιιηχϊ αρ. Κ.). — 63 ρ3,ι•3,§Γ. ίαίβο Ιοοο ροδϋα. — 
65 ε Ιϊϋ. νθ8ΐΐ^ί3, αηΐβ ρΓΐηαιιηι ν βί. Κ. ασιιθ3θϋ. — 68 ίαινε- 
ται ρΓ., τΐ αάά. Α'. — 67 ϊηϋ. τ &ηί γ. — 69 8(ιγι. ίκΐίαηχΐ £ι•^. 
21 Κ., β ύαοΙ)ΐΐδ α ιηβ οοηιροδίΐιιιη : 69 ν (ίαΐδδβ ιιοίοδί ν), Ιαιη 
71 8η. οχΙγ. (Μ ν. 72 βΐ αοοβηίαβ νβδϋ^ΐα ίηνβηϋ Κ., ηα! οοη- 
ϊαιίϋΐίοηβιη ρΐαηβ οοηϋπηαΐ). — 72 ρΓΟ ττ ρΓΪιιιο ν ίαϊββΰ νίά. 
(ΟΟΓΓ. Α'?). — 74 ρο8ΐ ΐΐα Ιϋί. {β7) άοΙβΪΒ. ββί. ΟΑΚΜΕΪΓ III. 37 

τενχεί' τότε ^αλογενής ^Απόλλων 
φέρων ές 'Τπερβορέονς γέροντα 
60 6νν τκνίβφνροίζ κατεναΰύε κονραις 

δί ενβέβειαν^ οτυ μέγυβτα %•νατών άντ. ε' 

ές άγα^έαν <{άν'}επεμ'ψε ΠνΟ•ώ. 
οΰοί <^γε'} μεν Έλλάδ^ εχονβιν, οΰτί[&, 
ώ μεγαίνετε 'Ιέρων^ Ο-ελήύεί 
65 φάμ^εν βέο πλείονα χρνβον επ. ε' 

Αοί,ι\α πέμφαί βροτών. 
εν λέγ\είν πάρεβτυν^ ο6- 

τις μη φϋ'όνω πιαίνεται^ 
εν%•α^λΎΐ φίλίπτίον ανδρ" άρψον^ 
70 τεΟ• μ^ίον ΰκάπτρον ζΐίός 

ίοτι λόγκων τε μερο[ς έχοντ]α Μονβάν' βτρ.ς' 
^ -] Μαλέα 7ίοτ\^ ^ _ ^ _ ο 
!^ -^νος εφάμερον α[^ - ο 

- ^ -^ύκοπείς βραχ[^ _ ^ _ !^ 
75 δολό^εββα δ' ελπίς νπ[ο ^ - ^ - ■^ 
εφαμ^ερίων δ (ϊ' ανα^ \Άπόλλων 62 άνέπεμ'ψε ηί 6§ο βί. Ηουδίη. Τνβϊΐ ΛΥί!. {έπέττ. Κ.). — 
63 &ά(ϋ(Η γε (ϋ Ηουδίη. Ρΐ&ίΐ: "ν\^ϊ1.), οί. 90. — 64 μεχαίνετε 
δοηρδί ρΓορίθΓ ηυιηεΓΟδ, ^ΐ. Άά 18; εναίνετε XV 1ϋ, 11 (ω μ. ω 
λνϊΐ&ηι.). — ϋ•ελτισεί Κ. — 65 φάμεν Β1. (Τΐιοιηαδ) ανχεΐν ΤΥβΐ!, 
Οι•., ^0., 3,1., 8βά ν. ρ3,§. αοΙνβΓδ. — αέο Ρδ,ΐιηβι• (Κ.). — 68 Αο- 
|ία Β1. (6ί. ότιΐδ. Ρΐαίΐ). — βροτώ Κ.• -ων βΐ. Ναϊπι. — 67 ευ 
λέγειν Β1. (ίί. Ρΐαίΐ; Ηουβιη. Ηβίΐάΐίΐπΐ; οι. ΐΥ, 14. ΥΙΠ, 72. — 
67 δθ[. οατις μη ΡαΙιηβΓ (Κ.Ί. — 68 ιαίνεται (Α ρΓ.) ΚΐοΙίίΐΓάδ 
οοΐΐ. Ηθδ^οΐι. : ιαίνεταΐ' χολονται, πικραίνεται, παρά τον ιόν. 
Φρύνιχος Λίγνπτίοις. Αά πι. οί. Ριπή. Ρ. Π, 56. — 69 δί^ί^. 
δυρρΐ; οι. τρΆ§. Άά\. — 70 οι. IV, 3; ΡϊηοΙ. 01. Ι, 12. Αυί Σα- 
μίου. — 72 άβ ϊφημέροις πνενμαβιν οϊτοα Μ3.1β&ηι (Ιΐοίηιη ίαβηΐ. 

— 74 μακρά β-Λοπεις} οί. Ρίικί. Ιδίΐυη. ΛΤ [VII], 43. — 75 δολ. 
Ιβΐ)1), δ&ηά^δ; νπο κεαρ δέδνν,εν ΤβΙ)1), υποφέρει μέριμνας ΛΥϊϊ. 

— 76 έπαμερίων ^β\)\) ^Β,ηάγδ. — Άπ. βαάβηι δβάβ ν. 58 (Οηίδ.). 

— 77 έ-καβόλος 3β\)\>, δ βονιιόλος οί. Κ.; έών (ρι\λος? — Φί'ρ. 38 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

. . . .'λοβει,ΛεφερηΙ^ 
ΟοΙ.Λ'Π (V) ^νατονεννταχρηδίδνμονΰαε^ειν 
γνωμαΰοτίτ ανριονοφεαί 

80 μοννοναλίονφαθ6 
χωτιτΐεντηκοντ ετεα 
ζωανβαϋ-νπλοντοντελειβ' 
όβιαδρωνενφραίνεΟ-νμοντοντογαρ 
κεράέωννΛερτατον ' 

85 φρονεοντ . βννεταγαρνω'βα^νβαεν 
αίϋ^ηραμίίμ'τοβ'ϋδωρδετίοντον 
ονθά:ιετα . " ενφροβνναδ' οχρνβος ' 
ανδριδ'ο. . εμίβπολιονπ . .εντα 
γηραΰΟ'άλ . . . ναντίβαγκομίΰαι 

90 ηβαν'αρετα. . . .ενονμίννϋ^ει 
βροτωναμαϋ . . .τιφεγγοβ'αλλα 
μονΰανιντρ . . . .ϊερωνβνδ^ ολβον 
καλλιβτ επεδ . . .αοϋ'νατοιθ 
άνΟ'εα'πρά^α . . .δ'εν 

95 ονφερεικοβμ. . . .ω 

τΐα'βννδ' αλαϋ• . . . .κάλων 

καιμελίγλώΰΰυντίβνμνηβειχαρίν 

κηΐαβαηδονοΰ 77 Λ οβΓίαιη νίίΐ. — 78 ίντανχρη ρι•., οοιτ. Α*'? — 88 ροβί 
■πολιον α,υΐ π 3.ηΙ γ. ΟΑΕΜΕΝ III. 39 

^ _ ^]λος είπε Φ£'ρη[τος νίί' 

,,θνατόν ενντα χρη δίόνμονς άε^ειν 
γνώμ,ας^ οτι τ α,νριον ο-ψεαι έπ. ς' 

80 μοννον άλίον φάος, 

χώτί πεντήκοντ ετεα 

ζωάν βα%•ν7ί^ λοντον τελείς, 
οβία όρων ευφραίνε Θ'νμόν' τοντο γαρ 

χερδεων νπέρτατον. 
8δ φρονερντι, βννετά γαρνω' βα&νς μεν βτρ. ξ' 
αΙϋ•ήρ αμίαντος" νδωρ δε πόντου 
ου ύάπεταί' ευφροβΰνα ό' ό γ^υβός' 

άνδρϊ δ' ου θε'αι^, πολών π[αρ^εντα 
γήρας^ ϋ-άλει,αν αύτις άγκομίβΰαι, άντ. ξ' 

90 ηβαν. άρετά[ς γε μ^εν ου μίνύ&εΰ 
βροτών ίίμα 6[^ώμα^τι φέγγος^ αλλά 

Μοϋβά νι,ν τρ[£'φ£6]." Ίερων, βϋ ό' δλβον 
κάλλίΰτ έπεδ[εί^^αο &νατοΙς ετί. ζ' 

αν%•εα' π ράί,α\ντι\ ί' ευ 
95 ου φέρει κόβμον βυω- 

τΐά' ΰϋν (ϊ' άλα%•εία κάλων 
και μελιγλώΰΰου τις ύμνήβει χάριν 

Κηΐας άηδόνος. νίώ Κ.; δβά 1οη§3, ϊη βχϊίυ βγΠ. ηοη ροίβδί Γθγγϊ (ο£. βάρη 
ρ. ΧΧνΠ); ϊί&(ΐιιβ απί νΐι (τιί νΙας τβ^ίϋ. νίά. ΧΠ, 100; ϊΐα βΐ. 
"νν3,οΐ:βπι. ΡΙαίΙ "ννΐΐ.) ειιΙ; Φερητιάδα, οι. 90. 

88 παρέντα ΤβΙ)1) ('Κ.), γ' άφέντα Ρΐαΐί, προέντα ΚϊοΙιαΓάδ. 
— 91 βώματι Ι. Κ. Ιη^3,πι (Κ.). — 96 αυν δ' κτέ. θ£. VIII, 8δ; 
ΓβίβΓβηάα 1ΐ3,βο αΛ νβΓ3.πι §1οηαπι ά\) ΗϊβΓοηβ ραΓί&πι. 40 ΕΠ1ΝΙΚ0Ι 

IV. 

Τυ)ί αντωι ττν&ια 

ετιβνρακοΰιανφιλεί 

πολί νδχρχ^ΰοκο . αβαπολλω ν 

αβτνΰ'εμίνδ'^ ϊε . . ναγεράιρει ' 

τρίτονγαρ:τ λοΐ'νφίδείρονχϋ•ονος 

5 ττν.ίόνίκ τία 

ω. .ποδ 66ννί:ΐ:ιων' 

— — (?οθ•ρο[[ 

— — α&Οί . . .αΟαλεχτωρ 

— — μεγα' . .τινοωι 

10 — — μεβαι | . . . νμνονβ 

— — ναμφίίβορ] 

— — — ι.\ α6ταλαντ[ 
]!ο1.νΐυ(νΐ) δευνομενεοβκ εγερα . .μεννιον 

τταρεβτιαναγχιαλοίβ .... αβμνχοιβ 
1δ μοννονε:ηχΟ•ονίω .τάδε 

μΐ]6άμενον6τεφανοί6ερε7ίτειν 
δνοτ ολναπιονιχαΰ ΊΥ. ΙηβΟΓ. Ηϋ. ιηίηοηΙ)ΐΐ3 οοηβυβίο Ιοοο 80γ. Α' ιιΐ νϊά. — 
4 ροδί γαρ ίοτί. ΤΤ, δβοί ηίΐιϊΐ οβΓίο &§Ήθ8θί1;υΓ. — 6 αηΐβ ανν 
»11βΓνιηι σ α οοιτ. δυρΓ3. ν. αά€ΐΐίιιιη νϊά.; Κ. ίδίηθη ιηαουΐαηι 
βαπι ρυίαΐ ο&δΐΐ ΟΓίαιη. — 7 — 11 Ιιϊο οοΐΐοο&νΐ ίτ^. 22 Κ., βίδϊ 
ηαΐΐαδ βδί οοηβχυδ, ηβ ϊη ν. 11 ηιιίοίθΐη. — 10 ϊ^ΟΓαίιΐΓ, ηιιιη 
ϊη βαε ϊηίβΓριιηοίαηι ίιαθπΐ;. — 118Γ|. βχΙγ. Εΐάΐαηχί ίτ^. 19 Κ., 
ίη ^1υο θί. Ιίίί. Τ (10) ϊηβπια ρ^Γδ οοηδρϊοΐΙυΓ. — 14 ροβΐ 
ΛΟI^ ιιΐ νΐ(1. Ι, ϊΐβιη απίβ ΑΟ, αΐ αι[γ]αιας ί'οτί. α^οδοί ροδβϋ. ΟΑΕΜΕΝ ΙΥ. 41 

IV. 

Τί>1 ΑΤΤίΙΙ 

<ΙΠΠΟΙΣ> ΠΤΘΙΑ. 

^Έτι Σνρακοβί'αν φιλεΐ 6τρ. α 

πάλιν ο χρνΰοκόμας '^π'οΑΑωΐ', 
άβτν&εμίν θ^' Ιέρωνα γεραίρει' 
τρίτον γαρ π\αρ^ 6μφα\λον ν-ψιδείρον χ&ονος 
δ ΙΙν^ιόνικ\ος άείδε^ταΊ' 

ώκυπ:όό[ωΐ' άρετα\ <5νν ΐ:ΐ7των. 
έτι. δε χρυ](ϊθΟ•ρό[ΐ'θ6θ 
ίι§ ηδη /χ]«0•' Ό\^ρτνγί^ας αλέκτωρ 
^ ^ ^ χα]μεγα\^ρ^τΙ νόω 
10 άμέραίΟι] μέΰαιί^ΰιν^ νμνονς 

^ ^ ^, οίβί το]ν άμφίς όρ- ΰτρ. β' 

ΰ-όν άνέχοντα Ζίίκ^ας τάλαν\τον 
ζίεινομένεόζ κ έγεραίρομεν νίόν. 
πάρεβτίν ην άγχίάλθί6\ι Γαί\ας μνχοΐς 
ΐδ αοΰΐΌν έζΐίχ^ονίων τάδε 

μΊ]6άμενον βτεφάνοις έρέπτειν 
δνο τ ολνμτίίονίκας ΐν, 4 αμφ' Ιβΐιΐ) ίΚ.'); 8βά δί Γθοίθ ΤΤ Η^ηονί, ^xα^' ίϊιϋ:, 
υί άΪ80Γθρθΐ 1ι. 1. 5ΐ:Γθρ1ι& ουηι αΙΙθΓα €0ΓΓπρί&, θαάθΐη απίθΐπ 
ΒΪί ίοπηα ιρΓ&βίθΓ χ&ονοζ &ο1ίθθίυιη;, (^υ&θ θδΐ νθΓδΠδ οοίίΐτϊ. — 
6 άοίται ρΓ. , άρίταί^ οοιτ. ? Οί". ρ&σ;. &(ί1ν. Άρξτα Β1., Εβνϊδ 
Οαηιρίΐθΐΐ, Ογ. — 7 αλέκτωρ = -πόαις, δορΗ. ίτ^. 767 ΛΥ".; 
Αίρΐΐθΐΐδ (ϋοϊίητ. — 8 άθδϊάθΓ&ΐηι• αΐίθπιηι &άν., δί τβοίβ άαΐ•/. 
δΐιρρίθγϊ (ϊη 1&0. ίτίθΓβ ρ&Γίθδ Ιίίί:. α βΐ τ). Αά νόω οί. Υ, 8. — 
11 άμφϊς λχϊ Ηοηι. Μ, 434. — 12 οί. ΧΥΙ, 25. — 13 κ' Γβρβ- 
Ιϊίϊοηίδ θδί. — 17 δοηρδϊ πάρεατίν νιν {πάρΒοτι μεν βί. ^"^ϊΐ. οϊ.), 
οοΐΐ. ΙΠ, 67. ΧΥΠΙ, 1, βί Γαίας μνχοΐζ ά. θ. Πν&οί, οί. Ρϊιιά. 
Ρ. Χ, 8 ό Παρνάααιος μνχόςι; Αίτνας δυρρίθί Κ., ηΐιαΐιιια ρτο 
δρ&ίϊο. Ααί ηαρ. νυν, θί ν. 4 ηΐ Κ. — 1δ τάδε] τιί ΐΓβδ νϊο- 
ΐοήαδ Ργίΐιΐο&δ &άβρ1;α6 δϊΐ:. — 17 ή όλνμτΐΐονί-κη βδΐ; &ρ. Αηϋ- 
ρΐιοηΐθΐη δορίιΐδί&ιη ίτσ. 131 (130 δαυρρ.). 42 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

αειδειν'τιφ . ρτερονη . εοι . ιν 
ψίλονεοντατΐαντο . .Λών 
20 λαγχανειναΛομοί,ρα . . .^λων ενυ,οιρε .νρακ. . .ν 

ιπποδινητωνΰτρατα .ε' 

γνωβηιμεν . οοτεφάν . ν 

αοίΰ&νγλνκ . δωροναγαλματωνγεννν 
5 αίτια ε:ηχΟ•ονιων 

ορ&ωΰ'φρεναό' εν&νόικ . ν 

ατρεα ααπανύαβαεριμνάν 

δενρ' αϋ•ρη6θννοω[ . ] 

ηβννχαριτεβύίβαϋ-νξώνοιδνφαναβ 
10 νμνονατιοζαϋ-εαβ 

ναβουϊ,ενοβνμετέρανπεμ 

πεικλεεννανεαπολιν 

χρνΰάμπνκοΰονρανίαβ 

κλεΐνοβ^εραπωνε^ελειδε 
ΐδ γάρννεκβτη&εωνχεων 

αινεινϊερωνα'βα%-νν 

ό' αι&ερα^ον&αιβιταμνων 

υψονπτερνγεββίταχει 

αιβαιετοβενρνάνακτοβαγγελοβ 18 601 νβΐ 6ΑΙ β^ηονϊ (ΐοιαιν Κ. ρ. 33). 
V. Να1ΐ3. β8ΐ ϊηβοήρϋο. — 2 &11βηιπι ν α, οοπτ. (βχ ι)? 
14 κΐινοβ ρΓ., ΟΟΓΓ. Α*. — 16 αινεί ρΓ., οογγ. Α*? ΟΑΕΜΙΝΑ ΙΥ. V. 43 

άείδειν. τι φερτερον ϊ] ^εοΐβιν 
φίλον έόντα 7ίαντο\βα\πών 
20 λαγχάνειν απο μοίραΐν εα^&λών; 

Υ. 
<Τίϋ ΑΤΤΟΙ 

ΚΕΛΗΤΙ ΟΑΤΜΠΙΑ.) 
Ενμοιρε Σνραχοβίων 6τρ. α 

ίπτίοδινήτων βτραταγε, 
γνώΰτ] μεν Ιοβτ εφάνων 

Μοιύάν γλνχνόωρον άγαλμα^ των γε ννν 
5 αϊ τις επίχ^ονίων^ 

ορΟ^ώς' φρένα ά' εν^νδί'λον 
άτ ρέμ άμ•ζαν6ας μεριμνάν 

δενρ' αϋ-ρηβον ΐ'όω, 
η 6νν Χαρίτεΰβί βαϋ-νζώνοίς νφάνας 
10 νμνον άπο ξα&εαζ 

νάβον ^ένος νμετέραν :τέμ- 

πει χλεεννάν ες πόλίν, 
χρνβάμπνκος Ουρανίας κλει- 
νός &ερά:ΐων^ εΟ'έλει δε 
15 γαρνν εκ ΰτη&ε^ν χεων 

αΐνείν Ίερωνα. βα&νν άντ. α 

δ' αΐϋ^έρα ί,ον&αΐύι τάμνων 
νψοϋ τΐτερνγεββι ταχεί- 

αις αίετος ενρνάνακτος άγγελος 

20 άί%-Χων Κ. (ίο^λών βΐ. "ννΠ). 0£. V, 51. 

V, 3 οί. 98 (Ν/Χ. Α1;1ΐθη3.βιιιη 19/2 1898). — 6 ααΐ: ΐν9υ- 
8ί%\α\ν, τιί όρθοίικαζ/ Ρϊηά. Ρ. XI, 9 'Κ.). — 8 ζ^βνν'} νόω Κ. 
ρΓορίθΓ ηιιιηβΓΟδ. — 9 17 Κ. ι ει Ρ^Ιιαθη; Ββά ή' ΐπίβιτο^Εί. ιΐη 
ίιχίθΓΓΟ^αΙϊοιιΛυδ οΐ^ΐίητιϊδ ΒΪπιρΗοΛιΐδ ι θί αρ. Ηοπι. βδί β1 ίη 
ϋΐαΐίδ Οοηοίδ. — 13 δη. οΐβ (ϋνίδϊοηθ νβΓδυαπι οί. δΐιρΓα ρ. 4. 44 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

20 ξγ,νοβεριβφαράγον 

&αρθεΐκρατεράι:η'6ννο6 
ϊβχνϊ'πταβύοντίό'ορνί 
^εβλιγύφϋ-ογγοιφοίβωι,' 
όννινκορυφαιμεγαλαβΐΟγονΟίγαιαβ 

25 . νό' αλοβακαααταβ 
ΟοΙ.ΙΧ (ΥΠ) δνθπαίτΐαλακναατα'νωμα 
Τίαό' ενατρντωίχάεί 
λε:ττότρίχαβνΐ'ζεφνρον:τνο 
αίβυνέχ^ειραναρίγνω 

30 τοβμεταν^ρωποίβϊδείν 

τω6νννχίαμοίμνριαπαντίακελεν%Ό6 
νμετεραναρεταν 

νμνείκνανοπλοκαμονϋ^ εκιαινίχαβ 
χαλκεοβτερνοντ αρνιού 

3δ όεινομενενΰαγερωχοί 

παίδεβ'ενερδωνόεμηχάμοί^εοβ' 
^αν&ότρίχαμενφερενικον 
αλφεοντιαρενρνδίναν 
πωλοναελλοδρόμαν 

40 ειόενικαΰανταχρνβόπαχνβαωβ 
πν&ωνιτ εναγαδ-ε'άι ' 
γαίδ' επιβκι^πτωνταφανβκω Ι 22 ταοΰοντι ρΓ., οογγ. Α*? — 24 με/αλαισ ρΓ., οογγ. Α*? — 
20 νωμαί ρΓ., οοιτ. Α*? ΑδΡεΓΐ Ιιαβο δοΐιοΐ. Ηβδ. Τ1ιβο§. 116: 
Β. όί χάος τον αέρα ώνόμααε, λίγων πιρί τοΰ άετοϋ" ν. δ' ίν 
άτρνγίτω χάει (Β^6. ίτζ. 47); βοάθΐη ΓβίθΓΐ Κ. δοΐιοΐ. Αγ. Αν. 11>2, 
υΗ ΙΙ^γόα-Ί βδΐ ρΓΟ Β., θΐ ποτάται ό' έν άλλοτρίω χ. (28 Η^ΐί.). 
— 37 — 40 νικάααντα &ΰ. δοΐιοΐ. Ρϊη(1. 01. Ι 3,Γ^ια. (Γι•^. 6 Β^ΐί.ι, 
αΙ)ΐ άίλλοδρόμον. ΟΑΚΜΕΝ V. 45 

20 Ζηνός εριΰφαράγον 

Χάρβεϊ κρατερά πίβννος 
Ιβχνϊ^ πτάΰβοντι ό' όρνι- 
θες λίγνφϋ-ογγοί φόβω' 
ον νιν κορνφαΐ αεγά?Μς ί'βχονβί γαίας^ 
25 ού^' άλος άκαμάτας 

όν6:ταί:ταλα κνματα' νωμά- 

ταυ ό' εν άτρντω χάει 
λεΛτότ'ριχα 6νν ξεφνρον τινοι- 
αΐβίν ε&ειραν άρίγνω- 
30 τος μετ άνΟ-ρώτίοις ΙδεΙν 

τώς ννν καΐ ζ^ε^μοί μνρία :ταντά κέ/.εν%^ος ετί.α' 

νμετεραν άρετάν 
νμνεΐν, κνανο:τ ?,οκάμον '9"' εκατί Νίκας^ 
χαλκεοβτέρνον τ' "Αρηος, 
3δ ^εινομένενς αγέρω- 

χοι Λαίδες" εν έρόων όε μί] κάμοί ^εός. 
ί,αν^ότ^ριχα μεν Φερένικον 
Άλφεον τταρ' ενρνδιναν 
ττώλον άε?.?>.οόρόμαν 
40 ίίόδ νικάβαντα χρυβοΛαχυς ^Αώς^ 

Πνϋ^ώνί τ εν άγα&εα' βτρ. β' 

γα δ' ετΐίβκήτΐτων πυφαύβκω' 23 φοφωι θηι. Κ. — 26 δνβΛίμψελα 8. -πίλα Ν&ϊηι. — νωμά 
Τν&ϋίθΓ Ι,π(1\ΓΪο1ι Ρΐαίί, γθοΙθ ραΐο, ^ί. ρΓ&θί. ρ. XI. — 28 ηνοί- 
(χΐαιν "\νθί1 Ι,ικί-ννϊοΐι Ρΐ&ΐΐ:. — 29 8(ΐ. άριγνώς (Ρϊηά. Ν. V, 12) 
Ιιαά'^'.; δβά ροίϊιΐδ άθΐ. ριιΐο 'νναϋ:βΓ) μετ' 30 οΐ) δθηδυηι, ν. 
ρΓαβί. 1. ο. {μέγ', απί μετ' οιωνοϊς α. "^βϋ). — 31 έμοί Β1. αρ. 
Κ. Οί. &υ1βιη Ρϊηά. Ι. ΠΙ (IV ) 19 80[. : εστί αοι 0-ΐών «κάτι μνρία 
■παντά κέλίυ&ος . . υμετέρας άρετάς νμνω διών.ειν. Ρϊηά&η οαπηβη 
Ιιιιϊο ^Βα^^Η^1^^ι^.•^ δΐιρραΓ ίβηαροΓβ βδδβ νίάβΐιη•. — 33 νμνει βηι. 
Ρβ,ΙιηβΓ (Κ.). — 3δδς[. άβ λθΓδυιιιη (ϋνίδΐοηβ οί". 3ΐιρΓ3, ρ. δ. — 
42 οι. νίΐ, 41. 46 ΕΠΓΝΙΚΟΙ 

όντιωνινντίοττροτε . .ν 

ίππωνεναγώνικατζχροα'ενκονίΰ 
45 προΰτελοβορννμενον' 

ριτίάιγαρΐβοββορεα 

ονκνβερνήτανφνλαβΰων 

ΐεταινεόκροτον 

νίχανϊερωνίφιλο^ενωίτίτνβκων' 
δΟ ολβιούωιτιΐ'ίΟ'εοβ 

μοίραντεκαλωνεττορεν 

βνντ επίζήλωιτνχαι 

αφνείονβίοτανδίάγείν 'ον 

γα. . . . εταχ^ονιων 
55 π. . .αγ' ενδάιμωνεφν' 

οτ' ερι-φίτινλαν 

ατονλεγονβιν 

αργικεραν 

Οοΐ. Χ (νίΠ) νουδωματαφερβεφοναβτανιαφνρον 
60 καρχαρόόοντακνν α 

ξοντ' εβφαοβε^αϊόα 

νίοναπλύτοι εχιόναβ' 

εν^αδυβτάνωνβροτων 

■ψνχα6εδάη:ταρακωκντονρεε^ροί6 
65 οιατεφνλλ' ανεμοβ 

ϊδαΰαναμ ηλοβότονβ 

πρώναβαργηΰταβδονεΐ ' 

ται,βινδεμετεπρεπενειδω 

46 βορΐαι ρΓ., ΟΟΓΓ. Α'. — 50—55 αβ". 8ΐοΙ)α,βυ8 ΓΙογ. 103,2 
(Β^ΐί. ίτξ. 1); 50 — 53 διάγαν βυηΐ βί. αραά ΑροδΙοΙ. XII, 65" 
(Κ.); 53 σό — 55 αρυΛ δ^ο^^. ΓΙογ. 98, 26. — 52 βίο (πιζήλώΐ. — 
53 άφνεών Βί. 8ίοΙ). ΑροκΙ. — 54 κς. γάρ τις ίτί. πάντα γ' (ϋβ 
98, 26; οοιτηρίβ ρήοΓβ 1.; 8ΐοΙ». — 56 ίρίίψ. ρΓ., οογγ. Α'? ΟΑΕΜΕΝ V. 47 

ονπω ην νπο τν'ροτερων 

ίππων εν άγώνι κατεχ ρανεν κόνις 
45 προς τέλος όρννμενον' 

ριπά γαρ ί'Θος βορεα 
ον κνβερνήταν φνλάββων 

ϊεταί νεόχροτον 
νίχ,αν 'Ιέρωνι φιλο^είνω τίτνθκων. 
δΟ όλβιος ώτινι ^εος 

μοίράν τε καλών επορεν 

6νν τ έπίζήλω τνχα 
άφ νε^ν βιοτάν διάγειν ον 

γάρ τις επίχ&ονίων 
5δ πάντα γ ευδαίμων έ'φν. 

πρόθ&εν π^ότ έρείψίπνλαν άντ. β' 

παΐδ' άνίκ\ατον λέγονβιν 
δνναί ζϊίός^ άργικεραν- 

νον δώματα Φερΰεφόνας τανιαφνρον, 
60 καρχαρόδοντα κνν α- 

^οντ ες φάος εξ, '^ΐόα, 
νίόν άπ λάτοι Έχίδνας' 

εν%α δνθτάνων βροτών 
φνχάς έδάη παρά Κωκντον ρεεΟ• ροις, 
65 Οία τε φνλλ' άνεμος 
"Ιδας ανά μηλοβότονς 

πρώνας άργηβτάς δονεί, 
ταΐβιν δε μετεπ ρεπεν είδω- 48 ο£. κίκρότηται χρνβέα κρηπίς Ρΐηά. £γ^. 194 (ΑΛβη. 1. ο., ν. 
ϋά Β). Αιιί νεότίριτον ίΐτξ. IV, 6). — 49 φιλοξενωι βί 53 αφνειον 
βιη. Κ. — 56 και μάν Κ., οί. ΧΤΤ, 182. ζΐνναί Ιιίο, πατρός 
58\νβϊ1; δνναι . . φήμαι ^^ϋαιη. — 58 δϋναι ΡαΙιηβΓ (Κ.); οί. 
φνναι 160. — 60 κνν' α^οντ' θχ 0(1γ38. λ, 623 (Ρΐαίί). — 66 ί'δας? 
— 67 ϋ£. άργητα Κολωνόν 8ορ1ι. ; άρ•/ΐβτάς (ηοπιίιι.) ΙβΤοΐ». 48 ΕΠ1ΝΙΚ01 

λον^ραβνμεμνονοβεγ 
70 χεβπαλονττορ&αονιδα' 

τονδ^ ωβΐδεναλκμψοβ&ανμκβτοΰ'ηρωβ 

τενχεβιλαμπομενον 

νενρανεπεβαΰελιγνκλαγγηκορωναύ' 

χαλκεόκρανο νδεπειτ ^ξ 
75 είλετοϊοναναπτν 

^,αβφαρέτραβΛωμα 'τωιβ' ενάντια 

-ψνχαπρ . φάνημελεαγρον' 

καινίνενείδωβτΐροβεειτίεν ' 

νιεδυούμεγαλον 
80 (ϊταθιτ' ενχώράίγελανώ6αβτε9•υμον 

μητανβίονπροΐει 

τραχννεκχείρώνοΐβτον 

ψνχαίβίνετΐίφϋ-ίμενων ' 

οντοίδεοα 'ωΰφατο 'ϋ-αμβηΰενδ' αναξ 
85 αμψίτρνωνιάδαβ' 

ειπεντε 'τι βαΟ-ανατων 

ηβροτωντοιοντονερνοβ 

ϋ'ρεφενεντΐόιάιχ^ονι ' 

τιβδ' εκτανεν 'ηταχακαλλίζωνοΰηρα 
90 κεινονεφαμετε'ραί 

πεμψείκεφαλαί 'ταδετιον 
€ο1. XI (IX) τταλλαδί^αν^αιμελεί ' 

τονδεπροβεφαμελεαγροΰ 69 εν ρΓ., ΟΟΓΓ. Βγ ΑΙ — 70 Λορ^ανιδα ρΓ. ΓβοΙο, ο ;ΐ(Ι(1. 
Α*? — 8ϋρΓ3, ί ηοία ρΓοοΙιιοΙϊοηϊβ β38β νί(1., 86(1 8θ1ϋο ΙίΓονίοΓ; 
ρυΐο νν ίαΪΗ8β, οΐ'. ΐη (•οΙ. III, 4»). V, ί>6. — 80 τί| ρΓΟ τ ρήπιο 
Α ΗοπρΙυπα, 8θ(1 βίιιΐΐπι οοιτ. (Κ.). €ΑΕΜΕΧ V. 49 

λον ϋ-ραβνμεμνονος εγ- 
70 χεβπάλον ΠορΟ-ανίδα' 

τον δ' ώς 'ίδεν '^λκατ/νίος ^(κνμα6τός Ί^ρως έτί. β' 

τενχεβί λαμπόμενον, 
νενράν έπεβαβε λιγνχ λαγγη κορώνας, 

χαλκεόκρανον δ' επειτ ί|- 
7δ είλετο {■β)ών άνα- 

τττν^ας φαρέτρας πώμα' τω δ' ενάντια 
ψνχά προφανή Μελεάγ ρον 

και νιν εν είδως προβείττεν 

,,υΐε ^ιος μεγάλου, 
80 6τά&ί τ εν χώρα, γελανώβας τε ϋ•νμόν 

μη τανβίον προΐει ΰτρ. γ' 

τραχνν εκ χειρών όΐβτον 
■ψνχαΐβιν εττί φ&ιμενων' 

ούτοι δεος.'^ ώς φάτο' Ό•άμβη6εν δ' ανα^ 
85 Άμφιτρνωνίάδας, 

είπέν τε' ,,τίς άΟ•ανάτων 
?) βροτων τοιούτον ερνος 

^ρεψεν εν ποία χϋ•ονί', 
τίς (5' εκτανεν; ή τάχα καλλίζωνος "Ηρα 
90 κείνον έφ' άμετέρα 

πέμπει κεφαλα' τα δε που 

Παλλάδι ^αν^α μελει^'" 
τον δε π ροΰεφα Μελέαγ'ρος 71 αλκμηιο? βηι. Κ.; οΓ. Ενρώτηος Ι, ο, 14. — 7δ τβΓδίιηια 
(ϋνΐδϊοηβιη (ηα&β βαοίβηι βδΐ ϊη βρ. α' γ') ιηηίανίί Κ. ϋβ ^-ιόν 
οι. ρτ&βί. ρ. ΧΧΙΥ. — 78 προοεείπίν βιη. Κ. — 80 γαλαν. Μδ,ΓΪη- 
(ϋα; 8θ(1 ηοη τίά. οριΐδ, οαηι γελανης δϋ αρ. Ρϊιιά. — 84 ατιΐ; 
ου τοι (,,ΙΛΪ"), ο£. ΧΠ, 79. — 90 -Λεΐνον] ψιΐ ΜβΙθ&^Γΰπι οοοΐ- 
<1θΓ&ί (Κ.). 

ΒΑ00ΗΤΙίΠ3Ε3 βά. Β1813 3. 4 50 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

άκκρνόειβ'χαλεπον 
95 Ο^εωντιαρατρέ^^αινοον 

ανόρεβΰινετηχΟ^ονιοίβ' 

καί,γαρανπλά^Ε,ιτιποβοίνενβ 

πανύενκαλνχοΰτεφανον 

ΰεμναβχολοναρτεμιδοβλεν/.ωλενον 
100 λίββόμενούπολεων 

τ αίγωνΟ-υβίαίθίτίατηρ 

καίβοωνφοίνικονώτων' 

αλλανικατον^εα 

εβχενχολον'ενρνβίανό' εΰβενεκονρα 
105 καπροναναυδομάχαν 

οβκαλλίχορονκαλνδω 

ν εν^απλημνρωνβϋ^ενεί 

όρχονβεπέκειρενοδοντι 

βφαζετεμηλαβροτων 
110 ^Όβτιβειΰάντανμολοί' 

τωίδεΰτυγερανδηρινελλανωναρίΰτοί 

6ταθάμε%^ ενδνκεωβ 

ε^αματαβνννεχεωβ'επείδεδαιμων 

καρτοϋαιτωλοίβορεί,εν 
115 &ά7ΐτομεντον6κατε:ΐεφνε 

βνβεριβρνχαβετταϊβοωνβιαι 106 οα ρι•., όα Α'? — 113 αυνν.] αΐΐβΐ'αηι Ν ϋ(1(1. Α^ ΟΑΕΜΕΝ V. 51 

δακρνόεις' ^^χαλεπόν 
95 Ό'^ων Λαρατ^ ρέ-φαι νόον 

ανδρεβΰίν έπιχ%•ονίοις. άντ. γ' 

καΐ γάρ αν πλάί,ιππος ΟΙνενς 
πανβεν καλνκοΰτεφάνον 

βεμνας χόλον Άρτίαίδος λενκωλένον 
100 λίββόμενος τΐολεων 

τ αΙγών Ο^νβίαιβυ πατήρ 
και βοών φοινικονώτων 

αλλ' άνίκατον ϋ-εά 
έβχεν χόλον ενρνβιαν δ^ εΰΰενε κούρα 
105 κάπ ρον άναιδομάχαν 

ες καλλίχορον Καλνδώ- 

ν\ εν&α πλημμύρων 6ϋ•ενεί 
ορχονς επεκειρεν όδόντι, 
ΰφείζε τε μήλα^ βροτών 
110 θ' δβτις εΐβάνταν μόλοι. 

τω δε βτυγεράν δήριν Έλλάνων αρίβτοι έπ. γ' 

6ταΰάμε%^ ένδνκέως 
ε^ αματα βννεχε'ως' επεί δε δαίμων 
κάρτος ΑΐτωλοΙς όρε'Ε,εν^ 
115 ϋ•άπτομεν ονζ κατεπε- 

φ νεν 6νς εροβ ρύχας έπαΐββων βία^ 94 8(ΐθ[. 3,(1 ΒβηΙβηΐΪΒ,πι ροβίαβ οί". ν. 172 8ς[(ΐ. ; XV, 23δΓ[Γ[. — 
98 ν. αά 3. 123 (ΑΛ. 1. ο.). — 100 ηοΐο,Μβ πολύων §βη. ίβιηΐ- 
ιιί πονΧΰν αρ. ΗοιηβΓ. — 106 ος θΐη. Ρ&1ιηβι• (Κ.). — 107 80γ., 
ρΐυταιη πΧτ^μν^ων ΓβΙϊηβί, Κ. — 109 μήλων βχ II. IX, 542 αν&εαι 
μήλων βιιχϊδδθ οί. Λνΐ!. — 110 ηονιιιη είαάνταν; δθά ηοη ΐάβο 
είΰάντ' αν 8θπΙ)θηάυιη (Κ.). Οί. αντην. (Ιί. Ηοαεπι. Ρΐαίί ΗθαεΙΙαιη 
Ρβ3-Γ8θη ΚίοΙιαΓοΙδ.) — 112 ένδυκέως ηί 125, = κρατερών: ([υα 
δί^ϊβοαίίοηβ ηηδ(ΐιΐίΐιη ρταβίθΓβα 3,ά1ηΙ)βίιΐΓ. — 113 αννεχές βί 
-έως &ρ. Ηοιη. ηυοςιιβ βί Ηβδ. ρΓΪπι&πι Ιοη^αιη 1ιαΙ)βηί; ίαβΓυηί; 
<1ιιί ίΙΗο (χυοί^υβ άυρΙίοαΓβηΐ Ν. — 115 τους οογγ. Κ. — νβΓδίιυιη 
άΐνίδΐοηθίη ιητιίΒ,νίί Κ., οί. αά βρ. α'. β'. — 116 -φνεν Κ. 

4* 52 ΕΠΙΝΙΚΟΙ α . . αιονεαωιη αγγελον 
φ. . . ατονκεδνωναόελφεων 
. κενεναεγαροίίΤ 

120 ΰαλΟ-αιοίτΐερικλειτοίβινοίνεοβ' 

. . ?.ε6εμ,θίρΌλοα 
. . .β'ονγαρτΐωδαίφρων 
. . .χολοναγροτέρα 
Οοΐ. XII (Χ) λατον6%-νγατΊ]ρ ':χερίδ' αί^ωνοβδορας 
12δ μαρναμε&' ενόνκεωβ 
κονρΐιΰίμενεπτολεμοίβ' 
£νΟ•' εγωΛολλοίύβνναλλοίβ 
ϊφικλονκατέκτανον 

εβ&λοντ αφάρητα&οονβμάτρωαβ'ονγαρ 
130 ααρτεροΟ-νμοβαργ^ς 

κρίνειφιλονενχολεμωι' 
τνφλαδ' εκχείρωνβελί] 
■ψνχαιβεπ . δνΰμενεωνφοι 
τάι%•ανατοντεφερεί 
13δ τοι6ινανδ(αμων%^ελΊ]ί' 
ταντ ονκεχίλε^αμε'να 
ϋ•ε6τίονκοραδαΐφρων 
ματηρκακόποτμοΰεμοί 
βονλενύενολε&ρονκτάρβακτοβγννα' 121 λΐΟίν ρΓ., ΟΟΓΓ. Α^? — 126 κονρηισι ρΓ., ι άβΐ. Α^'Ρ — 
128 ϊ] α^ηονΐ ί (ΐ Κ.). — 129 αςραρηατα ρΓ., οογγ. Α'; ίιιβηΐ 
3.ΗβΓ3, Ιβοϋο Άφαρι'ια (ΗθΓν.). — ουγαρ οιη. ρι. , Β,άά. Α^ — 
134 &ανατον] α&ανατον ρΓ., ΟΟΓΤ. Α'. ΟΑΚΜΕΝ V. 53 

^ΑγκάΙον εμών τ ^Αγέλαον 

φ\έ^τ]ατον κεδνών άδελφεων^ 
ονς τθ']κ£ΐ' εν μεγάροις 
120 :ίατ ρΌ]ς Ά/.^αία :ΐερίχλευτοΐ6ίν Οινέος' 

των ό' ω\}.ε6ε αοϊρ' όλοκ ϋτρ. ό' 

πλεννα\ς' ον γύρ πω δαΐφ^ρων 
%αν6εν\ χόλον άγ'ροτερα 

Αατονς ^υγάττ^ρ' περί ό' αΐΰ'ωνος δοράς 
125 μαρνάμεΟ^ ενδνκεως 

ΚονρΊ]6ι μενεπτολε'μοίς' 
ένϋ'^ εγώ ηΓολ/ΙοΓ^ 6νν ίίΡΛοίς 

"Ιφικλον κατεκτανον 
εοϋ-λόν τ Ά(ράρΐ]τα^ ϋ-οονς μάτρωας' ον γαρ 
130 καρτερό%^νμος "Αρΐ]ς 

κρίνει φίλον εν πολέμω' 

τυφλά ό' εκ χειρών βέλη 
■ψνχαΐς ετΐΐ δνΰμενεων φοι- 
τά θάνατον τε φερει^ 
135 τοϊβιν αν δαίμων ϋ-ελτ}" 

ταντ ουκ επιλεξ,αμενα άντ. δ' 

Θεΰτίον κούρα δαΐφρων 
μάτηρ κακόποτ μος εμοί 

βονλενβεν ολε^ ρον άτάρβακτος γννά' 

117 Ά-/ν.αίθν] οί. ΑροΠοά. Ι, 8, 2, 6 (Κ.;. — α^^'μίον οογγ. 
Κ. ιβχ Αηίοηϊηο Ι,Λει•. Μθίαηι. 2, αΙ»ϊ '^-/ελεω?;. — 118 φέρτα- 
τον'\ ο£. ΧνΤ, 33 βίο. Αυΐ: φίλτατον. — 119 δν] Τνίΐ. ; το-ϋ^ υΐ; 
199 ? — 121 τοΰ» ό' Κ. (ττοός δ' Κϊοΐι., άλλ' ΟΙιτ., των θΐ. 3β\}\)). 
— 122 ηλεννας Ηοαδίη. Β1. Εϊοΐι. ΟΙιγ. ΐτλάμονας Κ.); 7ΐάντα£? 
1,•αάνήο\ι. — δαΐφρων θΐ Ιιίο θί 137 (ΑίΗβη. 1. ο., ν. Άά 3) νϊά. 
6636 δαϊόφρων (ό πολΐαιπον φρόντιμα ϊχων Εί. Ουά., Ευάτν. >. — 
129 Αρ1ι&Γθ8 (ν6ΐ ΑρΙιαΓθυδ; ο£. Άφαρητίδαι Ϋϊηά. Κ. Χ, 65 ά\> 
Ααραρίύς φί &1» &1η5 νοο&ΙτίΓ; ηιΐ8(^υαηι ρΓ&6ΐθΓθα ϊηίθΓ Τΐιββϋί 
βϋοδ οοιηιηβηιΟΓ&ίΐΐΓ. — - 137 κόρα 6ηι. Κ. — 139 άτάρβαγ,τοξ 
Ρίηοΐ. Ρχίΐι. ΙΥ, 84 (Κ.;. 54 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

140 καΐετεδαιδκλεαβ 

εκλάρνακοβωκνμορον 

φΙτρονεγκ?.άν6α6α'τονδϊ] 

μοιρ^ ετίεκλωβεντοτε 

ζωαϋοροναμετεραβεμμεν'τνχονμεν 
145 δαΐττνλονκλναενον 

τικίδ' αλκιμονε^αναρί 

ζωναμωμητονδεμαό 

πνργωντίροτΐάροι&εκιχηΰαβ' 

τοίδε:ΐρο6ενκτίμέναν 
150 φενγοναρχοααντίολιν 

πλενρώνα 'μιννν&αδεμοιφνχαγλνκεια ' 

γνωνδ' ολιγοβϋ-ενέων 

αιαι'πνματονδεπνεωνδάκρν6ατλ\^ 

κγλαανηβανζρολιπων ' 
155 φαβίναδείβιβόαν 
Οοΐ. ΧΙΠ(ΧΙ) αμφίτρνωνο6:ίαιδαμοννονδΐ]τοτε 

τέγί,αιβλεψαρονταλαπενΟ^ίοβ 

ποτμονοικτειρονταφωτοϋ ' 

καίνιναμεφομενοβ 
160 τοδ' εφα'%νατοι6ίμγΐψνναιφέρι6χον 

μητ αελίονπροβϊδειν 

φεγγος'αλλουγαρτιοεβτιν 

■πρα^ίβταδεμνρομίνοιΟ ' 153 Γβΐίοιαϊαδ ΗΙΙ. Α ροδΙ ΤΛ α^. Κ. — 160 τοιδ' ρΓ, 
τοδ' Α^ 8βο. Κ.; 3θά ηιϊΐιί ίη ταδ' ϋΟΓΓβοΙιιιη β88θ νΐ<3. (οί. ΐη 
βοΐ. νΠ, 1). Ι.ϊηβ3, βηΐηι ί^υα ΙϋΙβΓίΐ αΐϊηυίΐ (ΙβΙβΙπΓ Ιΐϋθο β88β 
3θ1βΙ: /; αί Ιιίο \ α^ηοΗοϋιΐΓ, ϊ. ο. άυοίιι» (ΙβχΙοΓ ΙϋίβΓαρ Α. — 
160 9ν. — 162 φέγγος άΚ 8ΐθΙ}. ΓΙ. ί)8, 27 [ϊτ^. '2Β^ζ]ί.),&ά- 
Ίβοίο ϊ^ηοΐο αίΐΐιυο νβΓκα ϋλβιος δ' ονδΐϊς βροτών πάντα χρόνον 
{ίτξ. 37). — 161 μηδ' δίοΐ). ΟΑΚΜΕΝ V. 55 

140 καΐέ τε δαιδαλέας 

εκ λάρνακας ώκνμορον 
ψίτ'ρον άγκλανΰαβα^ τον δη 

μοΐρ' ετίεκ λωβεν τότε 
ξωας ορον άμετέρας εμμεν. τνχον μεν 
145 ζίαΐ7τν?,ον Κλνμενον 

παϊδ' αλκιμον έ^εναρί- 

ζων άμώμητον δέμας, 
πύργων ττροττάροίϋ-ε κίχηβας' 
τοί δε ττρος ενκτιμεναν 
150 φενγον άρχαίαν πάλιν 

Πλενρώνα' μίννν&α δε μοι ψυχά γλνκεΐα' επ. δ' 

γνών δ^ όλίγοΘΰ-ενεων, 
αίαΐ' πνματον δε πνέων δάκρυβα τλ\άμων, 
άγλαάν ηβαν προλείπων.'' 
155 φαύΐν άδειβιβόαν 

'^μφιτρύωνος παΐδα μοννον δη τότε 
τεγ^αι βλεφαρον, ταλαπενϋ•έος 
πότ μον οίκτίροντα φωτός' 
και νιν αμειβόμενος 
160 τάό' εφα' ..,ϋ^νατοΐϋι μη φϋναι φεριΰτον, 

μηδ' άελίον προΰίδείν βτρ. ε' 

φέγγος" άλλ' ον γάρ τις έβτιν 
πραί,ίς τάδε μνρομένοις^ 142 άγ•Λλ. 3ο\Λ) (Κ.) ρΓΟ εγ-κλ. {ίλν.νΰαβα Ηοαδπι. , ε•/.κλάσ.? 
νια.). — 143 ποτε? Κ. — 146 ε'ξαναρ. Γθίϊηβί Κ. — 151 Ηοηι. 
Α 416 έτΐεί νν τοι αίαα μίννν&ά ηερ, οντι μάλα δήν (Κ.); μι- 
ννν&α \. β. έμινννΟ•η 1ι. 0. ΡητδθΓ αρ. Κ. Οί. ρΓαβί. ρ. ΧΧΧΤΤΤ. 
— 154 τΐρολιπων θπι. Κ. — 158 οικτειρ. οοιτθχϊ. — 160 νβΓυηι 
νϊά. τάδ' , ηοη (Κ. ι τόδ' (τοία 8. τοΐ' Ηοτίδηι. Ιιτιάντ. ΟΙιγ., τάδ' 
"ννϋ. ; ϊηδοΐίίαιη αίΓΐιιιις[ΐΐθ, ρΓ&βί. ρ. ΧΧΧΥΠ; τοΐσδ' 'ν^βϊΐ). ' — 
161 μ-ηδ' (δίοΐ).; ΕίοΙι&Γάδ. — 162 δΐ^. ο£. Ηοιη. κ, 202. 568 άΐλ' 
ον γάρ τις τΐρήξις έγίγνετο μυρομένοιοι (Κ.). 56 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

χρηκεινολεγείνοτικαίμελλει,τελεΐν' 
165 ηράτιβενμεγαροίβ 

Οίνηοβαρηΐφιλον 

εβτιναδ μηταύ^νγατρων 

όοίφναναλίγκία ' 

τανκενλίτΐαρανϋ-ελωΐ'Ο'είμαναχοιτίν 
170 τονδεμενεπτολεμον 

φνχαπροβέψαμελεά 

γρονλι:ΐοΐ'χλωρανχενα 

ενδώμαβιδαϊάνειραν 

νψνετίχρνβεαβ 
175 κνπρίδούϋ•ε?.ί,ιμβρότον' 

λενκω?.ενεκα?.λίυ:τα 

βταΰονενπόιητοναρμα 

αυτόν 'διατεκρονυδαν 

νμνΊ]6ονολνμ•:ηωναρχαγον%•εων' 
160 τοντ' ακαμαντορόαν 

αλφεονπελοΛοβτεβίαν 

καυτίίβανενΟ^ οκλεεννοβ 
. . βόίνικάΰαβδρομωι, 
. . .ενφερενεικοΰενπνργονββνρακονβ 
185 βαβ'ίερωνιφερων 

. . .ίαμον(α6:τετκλον 
. . ,ό^ αληΟ-ειαΟ χάριν 
Οο1.Χΐν(ΧΠ) αινεΐνφϋ^ονοΐ'αμφ[ 164 κρη ρΓ. , οοιτ. Α*? — 169 ακοιταν ρΓ., οοιτ. Α*? — 
170 τον/.ε ρΓ, οογγ. Α*? — 172 δυρΓα ν νοοίβ χλωρανχ. 8.00. 
^3,νΪ8 ίυΐΐ, 8β(1 1)18 ίταηβίιχυδ (χλωράνχενα Κ.). — 175 οοΓοηίβ 
ρΓΟ ρίίΓα^ΓίίρΙιο. — 179 ολύμπιον Γβοίο ρΓ., -ιων Α^ ΟΑΕΜΕΝ V. 57 

χρή κείνο λέγειν δ,τί. και μέλλει τελεΐν. 
165 Ύΐρά τις εν μ,εγάροις 

ΟΙνΐ]ος άρηΐφίλον 
εβτιν άδ μήτα ϋ•νγάτ ρων^ 

6οΙ φνάν άλιγκία; 
τάν κεν λιπαράν έϋ-έλων 0-είμαν ακοιτιν^'^ 
170 τοϊ' 0£ μενετΐτολέμον 

-ψνχά προβέφα Μελεά- 

γρον' ^,λίπον χλωρανχενα 
εν όώμαβι ζΐαΐάνειραν, 

νηΐν ετι χρνβέας 
Ι7δ Κνπ ριδος Ό-ελ^ιμβρότον.''' 

λενκώλενε Καλλιόπα, άντ. ε 

βτάβον εντΐοίητον άρμα 
αντοϋ' ^ία τε Κ ρονίδαν 

νμνηβον Όλνμπιον άρχαγον ϋ-εών^ 
180 τόν τ άκαμαντορόαν 

^Αλφεόν^ Πέλοπος τ ε βίαν^ 
καΐ Πίβαν, «νΌ-' ό κλεεννός 

πο66Ϊ νικύύας δρόμω 
ηλϋ-^εν Φερένικος <^ές} ενπνργονς Σνρακόύ- 
18δ 6ας 'Ιέρωνι φέρων 

ενδ^αιμονίας πέταλον. 

χρή δ' άλαθ-είας χάριν 
αΐνείν^ φ&όνον άμφοτέραιβιν 164 μέλλοι•? α. 190. — 16δ η ρά Κ.; οί. Κη1ιιΐ6ΐ•-Β1. Ι, Ι^, 
217. 2, 580. — 169 ^ελων βηι. Κ. — 173 οί". XV, 23 8(ΐ. — 177 ηοη 
βΓ&ΐ υΙίβηιΐΒ (16 ϋθϊαηϊι•3, ηΒίτδηάΐΐπ], ρΓαβ£. ρ. ΙιΙ. — 184 αυξ]εν 
Κ.; ϊά. ένπνργονς; .?θοΙ ηοη Ηοβΐ; (ϋδίΓ&ΙΐθΓβ εν- τήύ Άηίβ 1)ϊιια3 
οοηδοηαδ. Οί. ΥΠΙ, 39 θΐ (ρΓορίβΓ οπιΪ8δ&ηι ρΓδ,βροδίί., ηα&ιη &άά. 
βΐ. Ιιαά-νν.) Χ, 114 (ηί β§ο θΐ. Ηοιίδπι.). — οΟΓΤβχί συρακοναοας. 
— 188 οοΓΓθχί αλ7ΐύ•ειας^ οαπι α1Ϊ3,δ δβπιρβΓ δϋ; ά ϊη Ιιαο νοοβ (Κ.). 58 ΕΠΕΝΙΚΟΙ 

χερβυναπωβάμενον 
190 είτι6εν:ίρά66οιβροτω\^ 

βοιωτο6αιη]ρταδεφων\^ 

ηύιοδοΰτΐρο^ίολοΰ 

μουύανο να0^ανατοιτί\^ 

καιβροτω νφημανεπ[^ 
195 "χευΟ^ομαιενααρεωθ 

ευκλεακελενΟ^ονγλωββανοΥ 

τΐεμτΐεη'ϊερωνι 'το%^ενγα\^ 

τΐν&μενεβΟ^άλλονβί νε6^}\ 

τονβομεγιβτοζάτωρ 
200 ζευ6ακινήτον6ενειρήν[ 

VI. 

Ααχωνι γ.εωα σταδιει ολνμπ(ι,ά) 

λάχωνδίοβμεγίβτον 
λάχεφερτατοντΐοδεβΰι 
κνδ ο6ε7τα?^φειον7τροχοαι (?[ 
δίο66απαροί&εν 
5 σ.μπελοτρόφονκεον 
άειβάνποτ ολναπιάι 193 1ίηβοΐ3. τβοΐΆ 8αρΓ3, ον ψηά δΐ^ηϊβοβΐ ϊ^ηοΓ&ίυΓ. 
VI. ΙηδΟΓ. (ΙϋΙ. ηιίη. α,ά Ι&βναιη ραΓίθΐη ριίηιοΓυπι νν.) ιΐβάΐΐ 
Α'. — α ϊη αλφίίου ηοηιϊιιίδ ρηηΐΗ 8711. οοΓΓβοΙιιιη β8ί &1) Α'. ΟΑΕΜΙΝΑ V. Λ^Ι. 59 

χερύΐν άπωβάμενον^ 
190 6ί" τις εν ττράύβοί βροτών. 

Βοίωτος άνήρ τάδε φών[η6εν^ ^ εΛ. ε' 

Ήβίοδος πρότΐολος 
Μουβάν^ ον ζαν} ά&άνατοι τυ\β,ω6ί^ κείνω 
καΐ βροτών φήμαν £'7ΐ[ε0^αί. 
Ι9δ πείϋ-ομαί ενμαρεως 

εύκλεα κελενϋ-ον γλωββαν ο\νκ έκτος Ό-εών 
Λεμπειν 'Ιερωνι' τό&εί^ γαρ 

7ίνϋ•μένες ^άλλονβιν ε6θ•λ[ών^ 
τον ς δ μεγιβτοτίάτωρ 
200 Ζευς άκινήτονς εν εΙρήν[^κ φνλάΰΰοι. 

ΛΑΧί>ΝΙ ΚΕΙίϋ 

<ΠΑΙΔΙ> ΣΤΑΔ1ΕΙ ΟΑΤΜΠΙΑ. 

Αάχων ^ώς μεγίύτον βτρ. α 

λάχε φέρτατον πόδεβύυ 
κνδος επ Άλφεοϋ προχοαΐΰ\^ί νικών, 
δι ο66α ΛάροιΟ'εν 
5 άμτιελοτ^ρόφον Κεον 

αειΰάν ποτ Όλναζία 189 άπωααμένονς Ηοιίδίη. — 191 φωναβΐν Κ. — 191 γλν/.ειάν 
Βηιΐιη, λιγειάν Λνΐΐ. — 193 ΐσηοΐα βδί ΗβδϊοΛϊ δβηίβηίΐα ; δβά 
βαάΘΐίΐ ίβΓβ βδΐ; αρ. ΤΗθο^. 169: ον δε &ίοί τιμώα' , ον και 
μωμβνμενος αινεί, δαρρίβνί 193 βς. (δίιη. ΛΥΊ!., Ά φιο αοοβρϊ 193 
βχ1;Γ. -κείνω), ϋ. ΪΆΐα Ηουδπι., ηιη τοντφ. — 196 ΆπΙ εύκλεά ηί Κ. 
(Ρϊηά. Ρ. XII, 24). 0£ ϊΧ, 51 δί^. (ο[ία•>ιοατρόφον Κ., οίωνόν καλας 
Ρΐαίΐ;). — 198 εαϋ•λοί Κ. {-ών βί. ΙαΓ. Τ/^Π.). — 200 ϊία ΡαΙηΐΘΓ (Κ.) 
οοΠ. XII, 189, ηίδί 0|ΐΐθ(1 -ααεί {-ααοι βί. Ε. Βηιΐιιι ^α^. "ννϊΐ. ΡΙαίΙ). 

ΥΙ. 3 αΧφειον βηιβηά. Κ. — νίν,ών οί". δίΓ. /3' [αεμναΐς Κ., 
-αΐ5 άέ•9•λων Ηοαδία.). — 4 ίαη^αηίπΓ ρήοΓθδ νϊοίοηαβ Οίτιη- 
ρΐ&οαβ, ςυ&δ Οθΐ (^ιιϊάαηι νθΐ ουίδΟΓβδ νβΐ ρυ^θδ αάβρϋ βτΆηί. 
"Οααα βχοΙαηΐΒ,ηίίδ βδΐ;. 60 ΕΠΠίΙΚΟΙ 

πν^τεκαι6τάδίονκρατεν[^ 

βτεφανοίβεΟ^άραΰ 

νεανιαιβρνοντεΟ' 
10 βεδενννανίά,ιμόλτίον 

ονρανία6νμνο6έκατίνιχ[ 

αριΰτομενειον 

ωτίοόάνεαοντεκοβ 

γεράίρεϋ:ΐροδομοι6αοί 
15 όαιβδτίβταόιονκρατηβαΰ 

κεονενκ/.εϊ^αΰ 
-Γ ) 

νπ. 

Τωι αντωι 

ω'/Λ:ταρα0^νγατερχρονουτεκ\^ 

ννκτοβ6επεντηκονταμ[ 

εκκαίδεκάτανενολνμ7τ[ 

ΟοΙ.Χν(ΧΙΠ) αρ[ 

δ ... το(?α|ίμ[ 

κρινείντα λ(αιΙ•ηρών:τοό ων 

.'?Λαθίκ\αίγν\. . . .ρί6τα?.κεαο&εν οα' 
ωι,δεβνΛ\ρε6βν\ .... ννείμηιβγερ αβ 13 ποδαον. ρΓ 

VII. ΙηβΟΓ. (Ιίϋ. ηιϊη. 3,(1 Ιαβν&ηι ρ&Γίειη ρηιηί ν , Ιοοο 
0Γ3,8αβ 8θπρίαΓ&β ίΓΪαιη ν.) άβάΐΐ Α'. — 1 λιτιαρο ρΓ. — 
4 8ς[(1. Ρ&Γ8 αηίβηοΓ οοιηροηϋυΓ βχ ΐτξ. III, (]ΐι&ο οοηϊαηχί (αρ. 
Κ.); βχοίρϊί ροεί Ιαοαηαιη ηοη ηια^β,ηι ((υαΓίυηι ίτ^., (]μοά 
οοηΐυηχί οαπι βχϊΐϊΐιαδ νβΓδυιιιη (ΐιυΐ οοΐ. XVI αά Ιαβνιιηι ραιίβιη 
αάΙιαβΓθηΙ. Ββηίβηϋα α1ί}υβ βχ ραΓίβ βϋαιη ιιαιηβη η1οη»ι^&ι)αη^ 
οοπαηιαηϊοηθίη ρη.'ίΐϊιιαπι οιηηίιιηι Ηοπιηι ίΓ^. ο1 ϊηίβΓ δβ βΐ οαιη 
οοΐ. &ηΙβοθ(1θηΙβ ; ϊίικιυβ Η&ο ταΠοηβ ϊη1«Γ (Ιυπδ ιηαβτΐίΐβ Ιιαΐιιβ 
νοίαιηϊηΐβ ρ&Γΐθδ ηβχυβ οβΓίυβ βϋοοίιιβ βδί. — 5 αηίβ ΤΟ ρ&τβ 
ϊηίβηοΓ ΙϋΙ. νβίαί Ι, Υ. — 7 οισταλ-κεία ρΓ., οογγ. Α^? — 8 ωι] 
ω ρΓ. — σγίραα] ρπα» α οί γ Ιοαο ίΐΙϊιΐΓϋΐη Ιϊίί. (ΟΤ?ι ρϊοΐιι ιιΐ) Α . ΟΑΕΜΙΝΑ VI. VII. 61 

3Γυ| τε καΐ βτάδίον κρατεϋ- 
6αν\ βτεφάνοίς έΟ-είρας 
νεανίαι βρνοντες. 6τρ. β 

10 6ε δε ννν άνα^ίμόλπον 

Ουρανίας νμ,νος εκατι νίκ\ας 
^Αριβτοαένείον 

ω τΐοδάνεμ,ον τεκος, 

γεραίρευ ηροδόμοις άοί- 

1δ δαίς^ οτι 6τάδιον κρατή- 

6ας Κεον ενκλεΐ^ας. 

Λ1Ι. 

ΤϋΙ ΑΤΤΩΙ. 

^ίΐ λιπαρά ^νγατερ Χρόνου τε κ[αι 
Νυκτός, βε πενττι']κοντα μ[Ύΐνες άμεραν 
εκκαιδεκάταν εν ΌΑυα;τ[ί.'α ^ _ . . 

]«(>[ 

5 . . .]το(9αια[ — — — — 

κρίνειν τα\^χυτάτά τε] λαι-φι^ρων ποδών 
"Ελλαβι καΐ γυίων άριβταλκες β^ένος' 
ω δε βϋ πρεόβύτατον νείμι^ς γέρας νΠ. ΟοιηρθΙΙαίιΐΓ '^Ημβρα (Τβιηροηβ βί ΝοοΙίδ δϋα) άβοϊιηα 
βθχία, ιηβηβίδ θϊαβ ς[ΐιο Οίττηρϊοί Ιηάί οβΐΘΐ)ΐ•3,1)3.η1:αΓ; βο (Πβ οο- 
Γοηαβ νΊοίθΓίΙ)ΐΐδ 1:ΓίΙ)ΐιί δοΐίΐαδ βδδβ ίβδί&ίυΓ δοΐιοΐ. Ρϊιιά. 01. V, 
8. 14. νίά. Κ. (Ιβΐ3Ϊ)). ΕΓ3,ιιί αυίβηι ηβηδβδ ΙαηαΓθδ ΧΟΓΚ, ς[Τΐΐ 
οΛβιη αηηοηιηι ΥΙΠ οοηιρ1βΙ)αη1;, ϊη άυ&δ ρΕΓίβδ ίίδ, άανϊδί, ιιί 
ίΐΙίβΓα 1ιαΙ)βΓ6ΐ ηιβηδβδ 1^, ^ΙίβΓαΧΙιΙΧ; ίίαίΐηβ άϊβδ Γβδϋ Ιιιάοηιηι 
νβΐ ροδΙ; (χιιίπί^ηα^θηοδ τθΐ ροδί 0[ΐια(ΐΓα§βηοδ ηονβηοδ ηιβηδβδ 
Γβουι•ΓβΙ)αη1;. δοΐιοΐ. Ρίηά. 01. ΠΙ, 35. — 2 μηνός ^βι)15. — 
6 ταχντ. Ύ^Άοί. ΡΙαίΙ. — 7 έρίοτ. ρβΓ βΓΓΟΓβηι Κ. 62 ΕΠΤΝΙΚΟΙ 

νίκα6ε\Λαν\^ρ . . οιβινενδο^οβκ εκλη 

10 ταικαίπ\ολν,ζή. . .ο6'αρ\ ον 

. . .'εκο'βμτιΐ φία> να — — — — — — — — — ομων 

(άββυηί ν. £θΐ•β ΧΧΙΛ') 
ΟοΙ.Χνί ',ΧΙΥ) πνΰ^ώνάτεμτιλοΟ^νταν 

40 νμνεωννεμε'αντεκαίϊύΟ^ . ον 
γίαδε:τί6κη:ττωνχερα 
κομΛαβομαι 'ύνναλα 
(ο) ϋ•ειάίδε:ΐανλαμπειχρεο.' 

οντι6ανΟ•ρωζωνκ[^ 
45 να6ενάλίκίχρονω[ 
πίαβεωνανηρτεπ\^ 
ναβεδε^ατονικαβ ' 

(10) ωζενκ . ραννεγχ£βκα[ ] ροδίνα[ 

οχ0'αί6ιναλφείοντελε66[ ]|αλοκλ£α|σ 

50 Ό^εοδότο .6ει>χα6'περικ[ ]!^^[• ■ •]'<? 

γλανκοναιτωλίδο\^ 
ανδημ' ελαίαβ 
(15) ενπελοποβφρνγιον 
κλεινοίβαεΟΊοιβ 

-Μ 10 ροδΙ ΑΡ Β,ρρανιιϋ ο^υαδί Ι. 

ΥϊάεηίιΐΓ Ιιιιίυδ ρα^ίηαβ ίαΪ88β ΐτ§. 7 βΐ 12 Κ., ΐάοιη βηίιη 
βί οοΙοΓ βί; ίοχΙυΓα οΕ&Γίαβ; 8β(1 οβΓίακ Ιοοαβ βίβ αββί^αη 
ηβςυίΐ. 

Οοΐ. XVI. 41 γα ρΓ., οογγ. Α•? — 47 νοα ρΓ. , ναΰ Α•''? — 
48 -γκία Κ. ρβΓ βιτοΓειη. — 48 8<|ς[. &άΐυηχί Ιγ^. 17 Κ. {ρόδινα, 
αλοκλία, πα); βχίΓΟηΐΗ,β ΙίΙΙ. 49 8^. οοΐ. XVII ίκΙΙΐίΐΟΓθηί. — 49 αλ- 
φιον ρΓ., ΟΟΓΓ. Α'. — 52 μ' ρΓΪιηο οηιϊββιαιι ιι^υ. Λ^ ΟΑΚΜΕΝ VII. 63 

νίκας ε7ί\ άν^ρώποίΰιν ένδοξος κεκλί^- 
10 ται καΐ ττολνξήλωτος. '^ρ{^ί6τομεΐ'εί]ον 
ννν τΊ' εκόβαΊ]\βαζ 6τε^^(ράν\οί6ί Αάχω]να. 
παΐόα] '^^1θ5. ν. Π 
— — — — — — — ομω 

(άβδίιηΐ; ν. ίβΓβ ΧΧΙΥ) 
Πν^ώνά τε μηλοΰ-νταν 
40 χψνεων Νεμέαν τε κίά ΊβΟ-μόν 
γα ό' έπί6κή:ιτων χίρί'- 
κομτίάΰομαΐ' 6νν άλα- 
(5) ϋ^εία δε τίαν λάμπει χρεος' 
ουτί^ άν&ρώττων κ[α'9"' "Ελλσ.- 
4δ νας εν αλικι χ'ρόνω 

τιαίς εων άντίιρ τε ττ\^λεν- 

νας έδεξατο νικάς" 
(10) ώ Ζεν κεραννεγχες, κκ[ί επ άργν]ροδίνα 
οχ^αιβιν '^4λφειοϋ τελε\^0ας μεγ^αλοκ^ λεας 
50 Ο'εοδότονς ενχάς^ περί κ[ράτί τ ο\7ία\66α\ς 
γλανκόν Αΐτω?.ίδος 
άνδημ' ελαίας 
(1δ) εν Πέλοπος Φρνγίον 

κλεινοίς άέ%• λοις. 9 νίν.ας, έπ' Κ.; ν., έν νβΐ τιαρ' νβίττίί' Ηοιίδηι. — 10 δς^. '^ρι- 
οτομίνΒίον τιαΐδα (οί. VI, 12) Ε^ν^. Βηιίπι Τνϊΐ. Ηοηδίη. ; γθΗ(ιιι3, 
δυρρίβλά οοΐΐ. ΥΊΗ, 25. — 41 οί. Λ^, 42. — 44δ(ΐ. -Λλεΐννας Ε. — 
45 άλι•Αΐ χρόνω ϊ. 8. ,,ρβΓ ϊάθΐη ίβιηριΐδ". — 46 ΐ. β. ,,δίνβ ρηβΓ 
8Ϊνβ θϋ&ια νϊτ", αΙ οοηϊυιι^ΐίηΓ βίΐ&ιη τ) πόλις βροτός τε (Άθδοΐι. 
Ευω. 523; ΚΰΙιιΐθΓ Ογ. Π, 788, 2). — 46 τΐοααΐ πλ. 8&ηάτδ, πριν 
πλέονας 3β\}\>. — 48 δί^η. δυρρίβνί (οί". ρασ. &(1ν. ; άργνοοδ. 
Ηβ&ύΐ&ηι); και έπι ϊ&τα Ινίΐ. — 49 τελεοα[ οοπτβχί; τέλε6ΰ[ον Κ. 
— 12 περί κ[ράτά τέ οί τί&ει] Κ. 64 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

ΥΓΰ. [IX.] 

Αντομηάει φλιασιων 
πενταΟ^λωι νεμεα 

δο^ανωχρνβα/.άκατοιχαρι . εβ 

7ΐεί6ιμβροτονδόη]τεπεί 

μον6άντεϊοβ?.εφαρων^είοα:ιροφ . . αβ 

εντνκοβφλείονντατεκαίνεμεαιον 
5 ζηνούενϋ-άλεΰτιεδον 

νμνεΐνοτι,μγιλοόαϊκταν 

^ρεψενάλενκωλε . . 6 

Ύΐραπερί. . . .τωναεϋ-λων 

πρώτον. . .κλειβαρνφ&ογγ . νλεοντα' 
10 κε νίκά6:ίίδε6ημί&εοι 

7ίρ ναργειωνκρίτοι 

αϋ-λτ/ΰαν . παρχεμορωι 'τονί,αν&οδερκγις 

πεφν αΰαγενονταδρακωννπεροπλοβ 

βάμαμελλ . ντοβφονον ' 
15 ωμοίροΛολυκράτεΰ ' όννιν "ν 111. ρΧ.] ΙηδΟΓ. (ίϊϋ. ιηϊη. αά Ιαβν&ιη ραΓίβηι ρηιηοΓαιη ν.) 
&άά. Α'*. — 2 τΐΐίαινβροτον ρΓ. , οοιτ. Α^? — 12 ρΓ. α&λτιΰαν- 
τΐαρμΐμορωιαννξ.; ΟΟΙΤ. Α' (^«ιιρθΓδοήρΙα ίαΪ88β νίά. 1ϊΙΙβΓ8. (6) 
δΐιρβΓΤΤ; Γβΐίηυα οΙβ,γθ 3,ρρ3,ΓβηΙ). — 13 αΰαγεροντα ρΓ, οογγ. Α'. ΟΑΚΜΕΝ ΛΊΙΙ. [IX.] 65 

ΥΠΙ. [IX.] 
ΑΤΤΟΜΗΔΕΙ ΦΛΕΙΑΣΙΩΙ 

ΠΕΝΤΑΘΛΩΙ ΝΕΜΕΑ. 

ζ/ο|αν, ώ χρνβαλάκατοί Χάριτες, Οτρ. α 

πείΰίμβροτον δοίητ\ έπε\ 

Μονΰάν γε {Ρ)ίοβλεφάρων %-εΙος Ίίροφύτα,ζ 

εντνκος Φλειονντά τε καΙ Νεμεαίον 
5 Ζγ^νος εύ^αλ\ς τίέδον 

νμνεΐν, δ&ί μηλοόαΐκταν 

%^ρέ•φεν ά λενκώλενος 

"Ηρα περικ^λείτών άε'ϋ-'λων 

πρώτον Ήρακ^λεΙ βαρνφϋΌγγον λέοντα. 
10 κεΐ\β•ί φοί]νικά6πίδες ήμιΟ^εοι, άντ. α 

ηρώτιύτον Άργείων κριτοί 

οί^ληΰαν έτι Άρχεμόρω^ τον ^ανϋ•οδερκής 

τίέψ^ν άΰαγενοντα δράκων νπέροπ λος, 

6άμα μέλλοντος φόνον. 
15 ώ μοίρα πολνκ'ρατές' ον νιν νΤΐΙ. [IX.] 2 8ς[. ίτΐύ (ϋ. ΛΥΠ. ΤΗοπίΕδ) . . γε εοηρδϊ ρΓΟ 
έ'πει (Κ.) . . τε. Νηδηυαιιι θδί 'έπος βρ. Β., ηθ αρ. ΡϊηάαΓαιη 
ς[αΐά6πι δϊη^πίαη ππιπθγο άβ ο&ιτηϊηβ βχδίαί:. Προφάτας Μοϋ- 
α&ν ροβία θδί,, υί αρ. Ρϊηά. {{ΐ§. 90 Βσΐί.) Πιερίδων τΐροφάτας 
(Κ.); Κ. ίαπιβη άβ ΑροΠϊπθ Μαβα^βΐ;© ϊηίβΓρΓβΙαΙπδ ν. 4 εντν- 
ν,ον δΟΓΪρδϊί; (ρΓΟ εντνΑτον). — 4 Φλιούντα Κ. οοηίΓα οΐι&ι-ίαηι 
βΐ; δοηρίιΐΓ3.Ηΐ Ϊηδθηρ1:ϊοηί1)υδ δηα&ίαηι. — 6 οτι βηι. Κ. — 
10 -Λ. ν.αϊ νί-Λάσηιδες Κ.; δθά ηθο^αβ ϊά θρίίΐιβίοιι ηβηυβ δΐηιϊΐβ 
€Χδί3,1:, ηβι^ιιβ ί\ιβι•ηηί νίοίοΓθδ 1ιϊ ΗβΓΟβδ. Αά ψοινιν.. ^βί. Ηοηδία. 
Λνίΐ.) ο£. 3,ρ. Β φοιην.ό^ριξ,. -νωτος (άθ 1)υΙ)υδ υ1:ι•υηΐ0[αβ). ϋηοιη 
οΐϊδίαί;, ηαοά Α镧^ίνϊ αρυΛ ίι•&σΐοοδ (ΐηίάθΐη λΐνν.άβττιδεζ δηηΐ:; δβ(1 
αί&άς άαπ. άβ Αίοηίθοηβ Ρΐηά. Ρχίΐι. ΥΙΠ, 46 οοηί. Ηουδία. — 
12 |ο;ΐ"9•.] 1Π, 56 οοηίθΓί ^θι)1^. — 1.3 οοιτυρίταιη λ-ϊά. άσαγενοντα; 
άωτενοντα (άηαν&ίζεα&αι Ηβδγοίι.) Ρι. Α. Χρϊΐ αρ. Κ. ίΕιίΓΪρ. £γ^. 
754 οοηί. ΙβΙ)1) βΐ; δαηά^δ) ; ά&άλεύοντα ι^αΐ) άδηλης) ΒιιίοΙαβΓ. 

Βαοοητι,ιβεβ θά. Β1α83. 5 66 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

;Γίίθ' οϊκλειδαβπαλίν 

ατειχείνε6ενάνδρονΰαγ[^ 

ε?^:η6ανΟ•ρω:ιωννφαίρ\^ 

ακαιτοτ αδραύτονταλ\^ 
Οοΐ. ΧνΠ 20 7ΐεμ7ΐενε6θ•Τιβαΰ7τολυνεικεΐ7ΐλα[ Υπρο^εν[ 
(Χ^/* κεινωνατΐενδο^ωναγωνων 

εννεμεαικλεινο . .ρότων 

δίτρίετείΰτεφανωί 

^ανϋ'ανερεφωνταίκομαν 
2δ αντομηδεΐνννγενικά 

βαντινινδαιμωνε . ωκεν' 

τίενταέΟ^λοίύίνγαρενέτίρετίενωβ 

(χΰτρωνδίακρίνειφαη 

ννκτοβδιχομηνιδο . . νφεγγηββελανα' 
30 τοίοΰελλανωνδια . . . ρονακνκλον 

ψίαν . %ανμ . ΰτονδε . α6 

δίβκοντροχοειδεαρί^ιτών 

καιμελαμφνλλονκλαδον 

ακτέαβεβαιπείνανπροΛίμτίων 
8δ ία&ερ εκχείροββοανωτρννελαων 

ητε . . νταιαβαμάρνγμαπαλαβ 

τοίω 'μωιΰ. . . .ι 

γνια ματα αιαιτίελαββα. 16 οιΐλίΐδαο ρι•., οογγ. Α^ — 19 δτ\ ρΓ., ακαί Α". — 20 ΤΤΛΑ" 
οΙι&Γία; βυροΓβϋίβ οΐίαΗα,β α,νυίβα βχϋυβ νβΓδυβ ρβΓπί. Οοΐΐοοανϊ 
Ηίο ί'Γ^. 35 Κ., ί^υοί! ηίΐιϊΐ ηΪ8Ϊ βυρβΓβοϊθβ ββββ νΐά. — 23 τ^ιέτίϊ] 
ϋα αΙΙίϋΟ αοοβηΐυ οΙιΕΓία. — 2δ αντομτιδΐνννίνι-Λαι ρΓ., οοιτ. Α . 
26 [•0•]ηκίν ρι•., οογγ. Α'*. — 32 ηοη ΓβοΙβ ρίπτων, Γΐαοίΐ ριπτίων 
β88β α^\ίϋ\)&ί. — 33 μελανφ. ρΓ. — 36 ταλας ρΓ. , οογγ. Α'. — 

37 ΓβΙκιαϊαΒ (\ηΆβ Υ ίπίΙΐοιίΓβ ροββίηΐ; ιιηΐο Μ ίΐ{τηονΐΙ Κ. — 

38 7ηλα6αω[ν ρΓ.; Α' (Ιείενίΐ ω (ββο. Κ. σω), 8αρβΓ80Γ. Α[0. ΟΔΚΜΕΝ νΠΙ. [IX.] 67 

7ΐεΙϋ'' Όϊκ λείδας πάλιν 

βτείχειν ες ευάνδρους αγυιάς. 

ελπίς άνϋ-ρώπων νφαίρ[εΙταί νόημα' 

ά καΐ τότ' "Αδ ραβτον Ταλ\αϊονίδαν ε%. α 

20 πε'μπεν ες Θήβας Πολυνείκεΐ 7τλα[γκτω] Λρόί,εν[ον. 

κείνων ά-χ ευδοί,ων αγώνων 
εν Νεμέα κλεινοί βροτών 

οι τριετεί βτεφάνω 

^αν&άν έρέφωνται κόμαν. 
25 Αύτομήδει ννν γε νικά- 

6αντί νιν δαίμων εδωκεν. 

πενταέϋ-λοίΰιν γαρ ενε'π ρεπεν ώς βτρ. β' 

άβτρων διακρινεΙ φάει 

ννκτος διχομηνίδος ενφεγγης βελάνα' 
30 τοίος Έλλάνων δι άτίείρονα κνκ^λον 

φαίνε ϋ^αυμαβτόν δε'μας^ 

δίβκον τροχοειδέα ρίπτων., 

καΐ μελαμφύλλον κλάδον 

άκτεας ες αίπεινάν προπέμπων 
35 αΐϋ-έρ' εκ χειρός βοάν ώτρννε λαών. 

ί] τελευταίας άμάρνγμα πάλας ' άντ. β' 

τοίω[ό' υπερ&ύ^μω 6[ϋ•ένε^ι 

γνια\λκέα 6ώ\ματα προς γαία πελάββας 17 οί. Ρΐιιά. Ργΐΐι. 8, 54 (Κ.). — νφοαρίΐ [μήην έα^λάν νβΐ 
ί&ΐβ €[111(1 01. Κ. Νόημα XI, 54; άφαιρίΐα&αι Ρίηά. Ρ. IV, 218. 
ΙδίΗιη. Ι, 62 (ύφ. μέριμνας ^νΐ1.\ — 19 ο£. ρΓΕβί. ρ. ΧΠ. — 
20 πλα[^ίττπω πίλας Κ., 0]^ιι1 ρυηοίυηι ροηϊί ροδΙ Νεμέα 22. Α(1 
πρόξενον ο£. Αβ8θ1ι. δτιρρί. 419. — 28 φάη (({χιοά ϊη ^αΆτ^Ά βδί) 
Θχρ1ΐθ3,1; Κ. „3ηΐ60θ11ϋ", τΐδπ ϊηδοΐίίο ηοη ηιοάο νβΛϊ δβή βί. 
ρΙπΓ&ϋδ ηιιηΐΘνϊ ηοιηϊηϊδ φάος. δοΓΪρδϊ φάει βί δια-αρινεΐ & 
δια-Λρινής , ^{. ενν.ρινιίς &1. — 35 β. τ' ώρινε λαών \ οί τελ. 
Ηοιίδία. — 37 Γβδίϊί. Κ.; τοιώδ' {τοιω δ' Ηοπδπι. ΡΙα,Ιί) υί 
τοΐοί 30. — 38 πελάοΰας ί&τα Κ. οϊ. 

5* 68 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

ϊκετ ντίαραττορφνροδίναί^ 

40 τονκ αβανχθ^ονα 

ηλΟ-ε επεβχατανειλου ' 

ταιτεπε. .αειπορωί 

οίκενβι&ερμ,ωδον . . . .γχε'ων 

ΐΰτορεΰκοραιδιω^ιππ . . .ρ7}06 
45 οωνωπολνξήλωτ ανα^ζοταμων 

εγγονοίγενΰαντοκκίνφίπνλοντροίαόεδοβ' 

βτειχειδίενρει,αύκελε . θου 

μνρια:ταντάιφατί6 

βαβγενεαβλιτιαρο 
50 ζωνων%•νγ(ΐίτρων' α6%• . . ί 

6νντνχαί6ώκί66αναρχα 

γονβαπορΟ'ήτωναγνιαν ' 

)^- 

τίβγαρονκοι . . . κνανοΛλοκάμον 

^ηβαΰενδμ ν 

(») , (Ι») Γ ΠΙ (ε) 

Οοΐ. XVIII 55 — — — — μοναιγινκν'μεγΐ — \\ον 
(XVI; — — — — χειτεκε^νηρω 

— — — — ον' 

— — — — αιών 60 τ 

(Λ) 

α — νη:•πλον[^ 41 μα9ί ρΓ., ηλ&ε Α*. — 42 ίνναΐΐ οπιη ιβΐΐοιαϋϊί οοηνβηϋ. 
— 51 αρχαι ρΓ. , οογγ. Α*. — 55δ(^Γΐ. ρα^ηαβ ΧνΐΙΙ ηοη βχ- 
Βία,ηί ηϊβι ΙίΐοθΓα ί'Γα^^θηΐ3,. Ρηιηα άυο (α νν. 55 — 58; Ι) 5δ — 
56) οοπιρο8αΐΙ Κ.; ριορΙβΓ ββηίβηϋ&ιη ηιιιηβΐΌδηαβ Ιιίο οοΗοο&νΐ 
(αρ. Κ.). Αάίΐϊάϊ ηυηο ίπσ. Κ. 32 (55 βχΐη, ι•). — 55 μνυν ρΓ., 
ΟΟΓΓ. Α*. — 61— 6ί) ηιβίΐϊίΐθ ραΓίββ (8Ϊνβ βχϋαβ) νβΓ^απιη ΐη ϊτ^. 
ά βυηί, ηαοά Ιι. 1. οοΠοοανΐΙ Κ.; αάίυηχΐ 8, άβχΐιιι ΐ)ΐιι•1β β (64. 
65) βΐ /■ (64. 65. 70. 71). Ρπηοΐρϊα νοΓ8υυπι 6θΗς(ΐ. ιιάΙιβ,βΓβηΙ 
ρα,^ϊηαβ XVII. — 61 ρΓΟ νπ Κ. ρι . ΟΑΚΜΕΝ VIII. [IX.] 69 

ΐκετ \^Α6ωπο]ν χαρά πορφνροδίναν, 
40 τον κ[λέος π\ά6αν χΟ^όνα 

ήλΟ•ε[ν και] έπ εβχατα Νείλου ' 

ταί τ έπ ε\υν\αεΙ πόρω 

οίκενύί Θερμώδοντος^ έγχεων 

ΐύτορες χονραι διω^ίτίΛΟί 'Άρηος, 
45 6ών^ ώ πολνζήλωτε (^]^)άνα^ ποταμών, επ. β' 

εγγόνων γενβαντο, καΐ υι^ιπύλον Τροίας εδος. 

βτείχει δι ευρείας χελεύϋ-ου 
μυρία πάντα: φάτις 

6ας γενεάς λιπαρό- 
50 ξώνων Ό•υγάτ ρων, ας ^εοΐ 

ΰύν τύχαις φκιββαν άρχα- 
γους άπορ%"ϊ]των άγυυαν. 

τις γαρ ουκ οΊδεν κυανοπ^λοκάμου 6τρ. γ 

Θήβας έύδ μ[ατον πόλί\ν, 
55 τ) τάν μεγαλώνυ]αον Αιγιναν, μεγίστου 
α ζίίος πλα%•εΐ6α λέ\χεί τέκεν ηρω 

_ ^ ^^\ου' 

^]αιων 60 ^ — \^ 
^ - ^ - α[ . ν £]νπ:[£]:πτ λον[^ 39 Άβ. Β1. Ηοαδηι. Εΐοΐι. ΛΥΐ!.; ο£. Ρίηά. Ιδ. VI (V), 22 8(ΐ(ΐ. 

— 41 καί Κ., τοι λΥβϊί. — 42 εύναεί 36\)\> (Κ.). — 44 κοραι 
βιη. Κ. — 45 τΐολνζηλωτ' ανα'ξ οογγθχϊ, ίί. Ηουδπα. ΡΙ&ίί Λνϋ. 
3,1. — 46 εγγόνων ΛΫβΐ! ^π^βη1ϊ3, '^ϊΐ. ϋίοιιηίιιι• Τβίβ,ηιοη Αϊαχ 
ΑοΙιΠΙβδ. — 51 τνχα ροδίιιΐδ,ί Τνϊΐ.; δβοί άβ (1ιΐΗ,1)ΐΐ3 Ιιϊο (ϋοϊίυΓ. 

— 55 δς. δΐιρρίβνΐ δϊιαϊΐ. Τνίΐ. ΗβαοΙΙ. Ηουδοι. ; ίΐ<3ΐ. ίη -νμον 
άθδίηβπδ ρΐΌρ1;βι• οοιτιιρίθΐίΐΐη -μνον ΐΆτα. Κ. β&^ΐΐ^νϋ). πλα- 
Ο^εΙβα XVI, 35; ζΐιός μεγίΰτον VI, 1. Ργο "»} τάν δΟΓ. τίς δ' ον 
Ηοπβηα. λναοΐίβπι. ΕΙΙίδ: οί. Ρϊηά. 01. ΧΙΠ. 20 ί. 70 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

— — ανελικοβτεφα^ 

κ — — βαιτ αίΛαιϋ•εων[ 
(? — — ηβαναριγνωτ . ίίβ ε . ./.αι[ 
65 — — αιποταμονκε .άδο,ντοβ' 

— — ανηολιν 

~ — — 6ιτεΐΊκα\^ 

— — λωνβοαί[^ 

70 — ΐ'• - — — — — νεο6[ 
νΰεκ — υ•ενταιοπλοκο\νενεί7ίείνΐ 
ατ — νάμ,.τωνερω\των — — — ωταν 

— — — ννμνον' 

— — — καίαποφπιμεν ωι 
80 — — — ρντονχρονο ν 

— — — ινομενοιβαιειπιφανβκοι 
μεανί\καντο . .τοίκαλο\νεργον 

(η) , , (ο) , 

. νη6ιω\ννμνωντνχον. 62 ϊη ρΓΪηο. νβΓβυβ ββΐ άαοΐαδ νβίαί γ νοί ρ ΙϋΙ. νβΐ (Κ.) 
η. — 69 Α 8ηρΓ3. ν. Α' αάά. — ροβΐ Μ Β,ΐίηη&ηάο Ν αρρβ,Γαϋ. 

— 72 80[. ίτ§. ρ Υ06Α|ΑΤ ι20 Κ.) οοηΐβοίαΓΟ, άαοΐαβ Ηίο οοΐΐο- 
οανί; ρΓοχίπι» άαο Λ εί ι ϊηίβΓ 8β οοβυηΐ βί ηυιηβήβ Ιιαο ρβΓ- 
ίϊηβΓβ άβπχοηδίΓΒ,ηΙαΓ. — 77 — 82 ηι&χϊπΐ3,ηι ραΓίθία ΐη λ• ί^υηί, 8β<1 
«χϋϋβ νβΓβααπι 79 — 82, ϊΐ. 87 ϊη /; Μ6ΑΝΙ α,ηίβιη 82 ουιη 8αΙ»Ϊ6€ΐίβ 
ραιϋΙ)υ8 νν. 83 — 88 ίη ηι. Ταπί η ΙιαΙίβΙ ρηηοίρία νν. 83 — 88; 
ο βχίίυβ νν. 83 — 85. 0οιηρο8ηΐιιιιΐ8 ΐ'ί οοΐΐοοανΐηιυβ Κ. οΐ β^^ο. 

— νωταν ρΓ., ν άβΐ. Α'. — 79 -μίνων ρΓ., οογγ. Α*? — 81 »»- 
φανσχω ρΓ. , οογγ. Α'? — 83 βχίπ. νποατιγμή (οΓ XIV, 471 ΟΑΕΜΕΝ VIII. [IX.] 71 

_ ν> ]αΐ' ίλικοβτεφα^νον άντ. γ 

κ[ ^\<3αι τ 'άλλαι %^εών 

^[ ^ ^^ΐ]θαν άριγνώτοις ί[-]λΓα[ 

65 _ ^ ]ία :τοτααοΰ κελκίοντο^' 

_ ^ ^αν πόλίν 

ν^ ^, _^6ιτ ενικά 

- <^ - αν]λών βοαΐ 
ο _]υ(9αί"αε[ 

_ ■^\νεος εΛ. γ 

ΙΟ^ύεο^ ^%εντα,{/)ι07ί^λοκον εν εΐΛεΙν[^Κνπριν. 
ώ μ,^άτ\^ερ άγ^νάμπτων ερώτων 


_ ι-ι — _ _ _ «^ _ _ _ <-< ^ ^ ο]ώταν 

_ ^ ^]ι^ νανον 

_ ν-. ]καί ά.ΎοφΟ'ίαενω ο'τρ. ά' 

80 ^ ατ']ρυτον χρόνον 

καΐ τοΙς ετίίγ^ίνομένοίς αίεΐ Λίφανύκοι 
βάν Νε^μέα νίκαν' το \}'ε\ τοί καλόν έργον 
γνηβίων νμνων τνχον 64 έν αλλαις Ηβο,άΐ. — 6δ εν&ρονοί κονρ^αι Ιπγ. — 66 8Γ[(1. 
νβίαΐ τάντνεο άρχαι]αν πόλιν [λνραι -/.Βλαδεν^αί τε νί'/.α[ς,ήρα 
ΰνν τ' αν^λών βοαί. — 68 ανλών Β1. (ίπΓ.), ο£. Π, 12. IX, 54. — 
72 8(1. δΐιρρίβνί. Ββ ίόηΙ.ο-Αον ν. αά XVI, 37. — 75 δ(ΐ. ναβιώταν 
. . νμνον'? Οί. IX, 10. — 81 έττιγιν. Κ. (και τοΐΰ βί. Ηθ3,ά1.^; ϊά. 
82 Νεμέα οι. — 82 τό[δε] Κ.; ^ΐ. ΧΠ, 83 (γε βΐ. Ηβ&οα.). 72 ΕΠΙΧ1Κ0Ι 

νφοντίά ραδ(ί\ίμο6ικείται ' 
85 βννδ' α . α&εί€α'βροτων 

7ίαλλίβ\τονεί7ί\^ 

λ. .πετα\ιμ.ον6 ραα' 

είβιδ^ αν ϋ-ρ\^ 

ΟοΙ.ΧΙΧ Χνπ* πολλάίδί[ ^ιδε&εων 

90 . ονλα[ μ£νοννν\χτο6\^ 

— — — — τεκ\αίτοναρείω\^ 

— — — — — που' 

— — — — — 1 . . ενβων 

95 — — — — — ανροίβ 
. .(ϊρ| — — — τομελλον 
. -μιδί — — — δωκεχαρον 
.αίδίων\ — — Ο^εοτίματο .πολίν 
.ίαείναπο\ — — εννταβ 
100 . ρν6εο6κά:ίτρ[^ 
. . τικαλονφεί^ 
ωνεοιτιμο[ 
παι6ΐ(5ννκω\^ 
. .οίτεπεντ\^ 86 ΐη βιιβ ΤΤ αυί Γ. — 88 ΐνδ' Κ. οοηίι•& ηιιηαβΓΟδ. — 
89 δΓ|ίΐ. οοΐ. XIX ρΗοΓ ραΓδ ηοη ιηΐηηδ ΙαοβΓα βχβί&ί ([ααιη XVIII. 
Ργϊογθβ ραΓΐ68 νβΓβυαιη 96 — 104 βΐ οαηηϊηϊδ Χ, ν. 1 — 2 δυηΐ ΐη 
(ν^. ίΐαοά Ιιίο οοΐΐοοανί (αρ. Κ.ΐ; βχϋιΐδ νν. 95 — 99 ϊαηι Κ. οηηι 
^β1^^1υ^^8 ΐηβιυαβ ι^α^ίηαβ οοιηρο8ΐιβΓ3,ί. Ναηο αάϊεοϊ ίτξ. Κ. 3 
(ν. 1. 2 ίη.). 4 (V. 1 — 3). 10 (2 — 5), οοηίιιηοΐίοηβιη οοηβηπίΐηΐβ 
Κβη^οηβ, 86(1βιη &υ1βηι ηαιηβΓΪ8 πιοη8ίΓ&ηΙΐΙ)υ8. — 96 ίΐηΐβ το 
ββί Ι. — 97 ρΓΟ ρηοΓβ 5 Κ. ω. 8υρι•ίΐ Μ (πιαί^ΪΒ ί|ΐΐ3,ιη δυρΓα Ι) 
(ΐααβϊ 3,00. ίΐουΙα8 ββί; ρυΐο Ν οοΓΓΰοΙοπΗ ί'αϊδδβ, οΓ. Ι ο 8. — 
99 ΐυντία ρΓ., οογγ. Α^. — 101 θχΙγ. ΦΡ Κ. — 102 ρπο ω Κ. αι 
ηβ ηαηο (ΐ«ϊο1θτη ω ίπΐδβε ραΙ&Ι. — θχΙγ. ο νθΐ ω. ΟΑΕΜΕΝ VIII. [IX.] 73 

ν-ψον παρά δαίμοΰι, κείτία' 
85 βύν δ' άλαϋ^εία βροτών 

κά?Λΐ6τον^ £ί^[[ερ καΐ ϋ'άν'η τις^ 

λείπεταί Μον6άν[^ α&ν^ρμα. 

εΐβΐ β' άνΟ•ρ[ώπων ^^ _ ^^^ _ άντ. δ' 

πολλά (ϊί[ , τα] δε ϋ^εων 

90 βονλά [^ ^ _ ^]μενον νυκτός [^ 

_ ν^ ^]τ£ κοά τον άρείω 

_ ν> '^^πον. 

^ ^ _ ^ ^\εν6ων 

95 ^ ^ π^ανροίς 

άν]δρ[ά6ίν ^ το μέλλον. 

νμ]μίν δ[^ ^ ^ δΐ^ωκε χάριν επ. δ' 

και ζ1ίων\ν6ον ^ ^ _] %'εοτίμα.τον τίόλιν 
ναίειν άπό[ιρ&γ^τον.^ (ριλ^ενντας 
100 χρν6εούκάπτρ\ου ζΐώς 
εί\ τι καλόν φε\βεταυ. 

νϋν, ω] νε'ολ, Τίμο[κ'ρίτον(Υ) 
πα^ίδΐ βνν κώ\^μοίς άμαρ- 

τε\θίτε πεντ\ά%•λον (/)ε'καη. 85 οΓ. Πι, 96. — 87 νθίτιΐ; ■πε^^■Λιειτάν Κ. — α%■ν^μ^ί\ θϊ)ϊ^ι•. 
1, 3 οοηί. Κ. — 88 οΓ. ΕΚ, 38. ίτ§. 34. — 97 ίοι-ί. νμαι ζ/[άμα- 
τρο? τΐαρέδ]ων.ε ρΓ., νμμιν γδϊ] ά. -/.τι. οογγ., οί". Ρ&ιΐδ&ιι. Π, 12, 
δ. 13, δ βΐ άβ ητιιαβηδ οοΓΓβοΐϊβ ρΓ&θί. ρ. ΧΠ. — ^ιωνναον Κ.; 
βϊυδ £1ϊα8 ΡΙιΗίΐδ υτΐιίδ βροητιπιΐδ, Ρ&υδ. Π, 12, 6. — 99 βυρ- 
ρΐβνΐ; 3,ιι1; άπορ^-ητονς. Οί". 52. — 100 δηη. βηρρίβνί; άβ τΐοίοπα 
Νβηιβίίβα ΙοοιιιϋιΐΓ (καλόν Ζΐιός ιιί /^ώς -/.νδος VI, 1 δηη. ; ζ/ιό? βΐ. 
Ηβ&άΐ.,ι, ηιβιηοΓ δΪΒίπΙ νβίβηε ρΓονθί-Ι^ϋ (Τΐίθο^η. 17): οττι ■κα- 
λόν, φίλον έατί. — 102 δοχοι. Β1. 0£. ΧΠ, 190 ώ νέοι (Ρϊηά. Ι. 
νπί [νΠ], 2). Χοη βδί Ιοουδ €ΐιιοΙ)υ8 δ^ΰει,ΐίϊδ αηίβ νέοι τ. 102; 
ϊί&οχιΐθ 3.11βΓ&ηι ι ϊ'ϋΐΊ ρήοη νβΓδπί α(ϋθθΐ3.ιη ίιιΐδδβ ρυΐο. — Τιμο- 
■λριτον (8. -κράτίου, -αϋ•£νίος βίο.)] ραίηδ ηοπιβη ηοη θΐ'&Ι οηιϊΐ;- 
ΐβηάυιη, δίουί; αΐΐαβ δβιηρθΓ οοτητηβιηοΓ&ίαι•. — 103 άμαρτίΐν = 
δμοιρτεϊν, ν. XVII, 46. 74 ΕΠΙΝΙΚΟΙ IX. [Χ.] [ ] . . μαβυγ . |ρα| — — οιχνειβ 

. .λα'κα\ίπά — — 

'.ελαμ,τΐ — — 

τίοχεν — — 

5 ... .νωνται — — — '.ωυ 

ξ. . \ον'οτιχρν\^ 

ο . . . . \οφ%•αλμοι\6ίν\^ 

ί . . . . αναπράκταν\^ 

α. .αι,καίνννχαβίγνηταΰακόίταύ 
10 να0ΐωτίνεκείνΊ]βενλίγνφ^ογγονμελΐ66αν 

. κείρεβίν αΟ^ανατονμονβαναγαλμ,α 

^ννονανϋ-ρωποίΰίνάηι, 

χαρμ,ατ . αναρεταν 

/Λαι^υυ νεπιχ^Ό ν ι οιβιν 
15 οββανικαβεκατιάνχΙ-εβιν^,αν 

%" . . αναδηβάμενοβκεφαλαν IX. [Χ.] 1. ανγ Ά,ηί ανπ. V. ίΐβ ίηϊΐϋβ νθΓδυιιηι ίΐιΐ νίΠ, 
89 «ηΓΐ. — αάϊαηχί ϊν^. 23 Κ., ΐη ομιο «υηί ιηθίΐίαβ ραΓίββ νν. 2 
— 4, ιιρίοβ8([υΘ €[υί(1αηι αά 1 βί δ ρβΓίϊηβηίββ, υηάβ ν. 1 ρα βΐϊ- 
οίΙαΓ. — 1 6χΙγ. 3χιίβ οι θδί Ι (ν'ι*). — 3 αοο. (βΐ ραΓβ Ιϋί. ζ. 
νβΐ Γ 3,ηίβ 6) ΐη βοί^ρο οοιηραΓβΙ;. — 5 ραΗιββ ΙίΗ. ΟΟΝΤ ΐη 
ίΓ^. 23 8αηΙ. — βχΐΓ. ίοΓί. .'^ωι. — 7 3,η1;β ΟΦ 0? — 8 ΐη ρΓΪηο. 
ηϊίίΐΐ ηΪ8Ϊ Ηηβαβ τθοίίΐβ ρα.Γ8 ίηίβηοΓ: μ,'ηΊ ΡοβΙ ΤΑΝ ΙΘ νβΐ Γ€ 
νβΐ Ιίΐΐο Γριίά ίιιϋ. — 9 νοοϊ α[7λ]οίαι ΓίΊΪΓίαϊαρ ΙίίΙ. οοηνθηΐαηί. 
— 10 ρηιτίίΐ ΗΙΙ. ββο. Κ. ΤΤ ροίίιΐΗ ηνιαιη Ν; πιϊΐιΐ μοοπη νίβαιη 
β8ΐ. Λϋο. ουίυ8 ραΓ8 8υροΓ ίρκίΓίαπι ΙϋΙ. αρραΓ<^1 (ΐι^η. Κ.) οϊγ- 
ουηιβ. ί'ιΠΗΒΡ ροίοβί. — 11 βοουπάο, ΙϋΙ. Κ νβΐ Λ νοί Χ ββο. Κ.; 
ρήιη3, Α ΓιιΟΓΪΙ;. — 14 μανοον ρΓ., οογγ. Λ'. ΟΑΚΜΕΝ IX. [Χ.] 75 

IX. [Χ.] 
[ ΑΘΗΝΑΙΡ-Ι 

ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜίίΙ ΙΣΘΜΙΑ] 

ΦτιΙμα, αν γ[^α]ρ ά[γγελεον6α παντόβ'^ οίχνεΐς 

κα]λά' καϊ 7((χ.\^6 _ ^ 

_ ύ]ελαμπ[^ κ^ _ 

άΙττοκεν^Ό• ^ ^ _ ^ 

5 _ ^\νωνται (_) >^ 

_ ^ _]α} |[_ ^\ον^ "ότι %ρν[ρε _ ^ ^^ _ 

ο[^\ όφϋ-αλμοΐβιν [ 

[_]κν άπ ράκταν [^ 

ά\γ'Χ\αα' καϊ νυν καΟιγνήτας άκοίτας 
10 ναβίώτιν έκίνηβεν λιγύφϋ-ογγον μέλιββαν^ 

άκ^ειοες "ν ά%^άνατον Μονβαν άγαλμα άντ. α 

^ννον άνϋ•ρώποί6ίν είη, 

χάρμα τεάν άρετκν 

μαννον ετηχϋ-ονίοίβίν, 
15 06 6 α νίκας εκατι 

αν^εβυν ί,αν&άν άναδΎΐβάμενος κεφαλαν IX. 1 Φτιμκ βί γαρ Κ.; οθίθΓίΐ ν. 1. 2 δυρρΙθΛ'ϊ βχ ίηοθΓία 
οοηϊ. {α\1ΐν έπ' άν&ρώτΐονς [δ. έν ά-οιρ] τΐεδ^θίχνΐΐς[άΟ']λα1^ΆΪΓα•, 
ά[α8ρίων νήρί&μ' έπ]θίχν. [φν]λα "\ΥΪ1. ; αΐϋ &1ϋβΓ). — 2 Β1. — 
δ δί^. άθ ιαυίαΐα (οαια ^6ι^ι)^ο) Λ^βΓδααια άϊνϊδΐοηβ ο£. ρΓ3,β£. 
ρ. ΧΧΛΤ^ΙΙ. — 6 ^ννόν (12) Κ. — 8 μοίραν άτιράκταν^ — 
9 γ.ααιγν. άβ νΐοίοηδ δΟΓΟΓβ ϊηίβΙΐΘ^ίΙ; Κ. — 10 νασιώτιν (άβ 
ϊρδο ροβία) βϋαιη Κ. οϊ. ; άβ ^ ^ _ _ ρΓΟ _ ^ _ _ ο£. ρι•&θ£. 
ρ. XXXIV δη. {ναα. <μ•'^ ΙιΐκΙ^ν.). Οοηίι-α Πααία, τίν (ΙαΙ)ϊ1:&η1;θΓ 
"ννίΐ. νΐϋΧϊ {τϊν δ') Ρβ&Γδοη; δβά οΐ^δΐαί αοοβηίιΐδ. — 11 ά-λαρίξ 
νά, άτΐίρες'ί 8βο. Ηθΐ'\ν. (Λ\'^ιΐ3.ια.) νϊοΙοηδ ηοηίθη οαδίι τοοαίϊνο 
Ιαίβί. — 15 οααα ζ^νϋν^ Κ.; ηΐθΐϊυδ 6ααά<.•Λΐς^ Ν^βη1θ^β^, Ρΐαίί, 
ΤτγγθΠ, "ννϊΐ., "ν^βϋ {οβαα ζ^α&ς^ Ιιΐιά\ν^., όααα <(ίή> Ρίοοοίοηι.). 76 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

κνδοβενρει αιβα&αναιβ 
^ηκαΰοινείδαίβτεδο^αν 
ενπο6ίδανοΰ7τερΙκ?Λίτοί6(χεϋ'λθί6 

Οοΐ. XX 20 αΰελλα6ιν:τοδωνταχειανορμαν 

(XVIII) ροίβυνετίίβταδίον 

ϋ'ερμ, πνεωνάελλαν 

εβτα 6' αντεϋ-εατί^ρων ελαίων 

φάρε νεμπίτνωνομιλον 

25 τετρ νε:ιεί 

καμ μονί6ΰ•μιονίκαν 

δίβν άρν^ανενβον 

λων ωνπροφαται' 

δίΰδ'ε ίακρονίδαξηνοβτίαραγνον 

30 βωμό νατεϋ-ηβα 

δέκτ νρνχορον 

τ αργό ντεκαταίβαν 

θίτε:ί αννεμονται αμφιτ ενροί 

ανπολ. . . .ν'οί^ΐεραν 23 ^^ϊ^ΐ^■ατ^\^ων ρΓ.; Α^ Ι ίη Υ ιηπίδ,νΐΐ, Ξ Ιν&ηδβχϋ δυρβΓ- 
8θηρ8Ϊίοιιιβ Τ; άβηκιαβ αά ΘΑ αάά. 6. — 27δΓΐ. ίνΒοι\.ων ρΓ., 
ΟΟΓΓ. Ι ϊη Υ Α^; δαρβΓ80ΐ•. Λ βα-ά. ηί νΐά. — 34 ίϊίΐ:. Λ οί Ν 
οχί§τιαβ Γβϋηυΐ&β δυηΐ. ΟΑΕΜΕΝ IX. [Χ.] 77 

κνδος ενρείαις ^ΑΟ^άναις 

&ήκας Οίνείδαις τε δόξαν. 

εν Ποβειδανος ^τερικ λειτοΐς άέ&λοίς 
•20 _ ν> ]ά? "Ελλαβιν :ποδών ταχεΐαν όρμάν' 

εβχάτοις ό' ον^ροίβίν επΙ βταδίον έτι. α 

%-ερα[ί'.ν ετί\ τι νέων ίίελλαν 

'έβτα\^' κατάξεν] δ' άντε Ο-ατηρων ελαίω 

φάρε[^κ _ ^ ^]ν έμπίτ νων ομυλον. 
25 τετ ρ\α ο _ ^\ν έπεί 

κάμ[ίΙ>εν δρο]μον^ Ίβ^μίονίκαν 

δίς ν[ίν άγκ^άρν^αν ενβον- 
λων [^ _ .]ων π:ροφάται.' 

δις δ' έ[ν Νεμε]α Κρονίδα Ζηνός παρ' άγνον ΰτρ.β' 
30 βωμό[ν' ά κλεί\νά τε Θήβα 

όε'κτ[6 νιν ε]νρνχορόν 

τ "Αργο[^ξ Σίκνω]ν τ ε κατ αΐβαν' 

οι τ ε Πΐ^ελλάν^αν νέμονται, 

άμφί τ Ενβοιαν Λολ\νλάϊο\ν, οι %■' ίεράν 20 ϊν^α. ίννν γε Ρϊοοοί.) προνφηνας Κ., εν&α ν.αϊ δείξας 
ίβ\)\), εΐ"9•α ττρονδειξας ΡίΐΙηΐθΓ; κθΛ ρΓορίθΓ οααα 1δ νίά. ρίβηβ 
ϊηίβΓρϊΐη§βιΐ(1ΐΐϋΐ Θ88β ροδί δόξαν 18 {ϋϋ βΐ. Ρΐοοοίοιη. ). — δρααν 

ταχεΐαν ΕιιάΛ^. ( οιιηι αΗ&8 δθηιρθΓ δϊί _ _ ^ ). — 21 8ς[(ΐ. 

ροίυϊί ββΐ"ί 3, ναΐϊάο δολιχοδρόμω, ηί ρο8ί<ιηΜΐι ίβι±ίιιιη πιβΐαιη 
αίίϊ^δδβί οοηδϊδΐβΓθΙ; βί ρααϊυπι ΓθδρΪΓαΓβΐ, ίαιη ηΐϋιηυηι οθγ- 
ίαηιβη ϊηϊτθΐ:. δθρΐίβδ βιώη δΐίκϋυιιι ρθΓοητΓθηάιιιη βΓ&ΐ ι'δοΐιοΐ. 
Αγ. Αν. 292). — 22 Β1.; έτΐίπνέων Ιβΐ»1). Οί". Ηοηι. Ψ 380. 76δ. 

— 23 Β1. ; αϊ'ξε ρΓ. ϋΐ. ηοη οίΐδα ΟΓΐυηι ρηίο. €'ί. Εηιρβάοοί. 3δ1 
φροντίαι ν.όαμον ατταντα ν.αταΐΰαοναα. ("Εατα^ε . . ψάρεα 3β\)\).) 

— Γβοίΐυ.•; βατήρων ρΓ. 0[ηίΐΒΐ &εατ. οογγ. , α ^άαϋ'αι άοΓΪοο ^ 
^αεΐα^αι, ^εάΰΟ^αι. — 24 νθΐηί σννδρομον (ΟθΐθΓοηιαι οιίΓδο- 
ΓΤΐιη). — ■ 2δ Β1.: τετραέλι•/,τον? ΡΙ&ΐί, τετράν.ις ών.υν (ή. ί^λΛ>. 

— 26 ν.άαιΙ'εν δρόμον ^θ\Λ). — 27 άγ-/.άρν^αν ί(:\>\) (Κ.). — 
28 Χαρίτων Κ.; οί". ίτ^. οΙι&Γί:. Ι. Αη ενβονλων αλός &εών 
(ΝβΓθΐ βΙί&τηπκιαΘ, Ρΐηά. Ρτίΐι. ΠΙ, 92) ? €ί. ΡίηοΙ. Ι. ΥΙ [Λ'], 6. 

— 29 8η(ΐ. Ρϊηά. 01. ΧΙΠ, 32—46. 97—112 οοηί. Κ. — 30 κλεινά 
^β1^ι) (Κ.). — 32 Σεγ.νών Κθ8δΙ)αο1ι. 78 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

35 ναβο αν'ματενευ 

δ' αλλ αναελενΟ'ον 

αντί ωναρίγνώτοίοδοί,αΰτευί,ετία' 

μυριαίδ^ ανδρωνεπιαταμ(α:τελοντ(α ' : 
Ύΐγίίρΰ . φούηχαρίτωντίμάνλελογχως 

40 ελπιδίχρνβε'άίτεϋ'αλεν 
ητινα&ενπροττίαν 
ειδωΰετεροΰδετζιπαιβί 
ποικιλοντο^οντίτάίνεΐΌΐδ' επεργοί 
βίντεκαιαμφιβοωνα . ελαιύ 

45 ^νμοναν^ονβίν'τομελλον 
ό' ακρίτονβτικτείτελενταΰ 
πάιτνχαβριϋεί'τομενκίίλλίβτονεβελων 
ανδρα7ίολλωνν7ΐαν0•ρω:ίων7τολνζηλωτονειμεν 
Οίδακαιπλοντονμεγαλανδνναβίν ' 

50 ακαη .ναχρειοντί. . .ί 

χρηΰτον'τιμακρανί . ω . ίίαη&χ'βαβελαννω 38 ΐπιαταται ρΓ., οοιτ. Α^ — 39 ρήΐίβ Γ βυρΓα ν. ίκίίΐίί,υηι. 
46 δ'ακρίτονς Κ. Γβοίβ ραίο (οί. ίη θοΐγρο Χ, 18), ςιι&ιηνίδ ϊρ8β 
ΔΙΑΚΡ. α^ηονβηια. — 47 ττάι] ΤΤΑ υί νϊοΐ. ρΓ, οογγ. Α'. — βρι- 
οίνομεν ρΓ., οοιτ. Α^. — εαιλων τθοίβ ιιί νΐ(ΐ. α^. Κ. — 49 ίυ- 
ναμιν ρΓ., οογγ. Α*. — 50 θχΙγ. αη ιν? — δ1 ροδί μακράν Γ νβΐ 
ΤΤ νβΐ Ν (Κ.); αηΐβ αν δίνβ Ι βίο. βίνβ ροϋαβ € ίιιίΐ. — 8υρβΓ Ι 
ββί νβΐ Υ (Κ.) νβΐ Ι βοπρίαηι αό Α* νβΐ Α*; ■θ• οχ Ο οοιτίσοη(1ο 
ίαοίαιη; ΑΟ ίΓ&πδβχυιη 8βο. Κ. ΟΑΚΜΕΝ IX. [Χ.] 79 

35 νά6ο[ν Αΐγίν\αν. ματενεί 

ό' α?.λ[^ος άλλοί^αν κέλεν9οι\ 

((ντι[να ΰτείχ]ων άριγνώτοιο όό^ας 

τεν^εται. μνρίαι δ' ανδρών επίβτάμία 7ΐέ?.οντία' 

τ) γαρ ύοφος ί] Χαρίτων τιμάν Ρ.ελογγ^ώς άντ. β' 
40 ελ:τίδί χρνβεα τέ%•α}.εν 

ί'ΐ Τίνα ϋ•εν:τρο:η'αν 

είδώς' έτερος ό' εττΐ ηάβι 

ποικίλον τό^ον τίταίνει' 

οΐ (5' έ:ί εργοίβίν τε καΐ άμφΐ βοών άγέλαίς 
45 %νμον αν^ονβιν. το μέλλον 

δίακρίτους τίκτει τελεντάς, 

:ιά τνχα βρίΰει' το μεν κάλλίβτον εβϋ-λών^ 

άνδρα πολλών νπ άνϋ•ρώ:των ττο/,νζήλωτον είμεν. 

οίδα καΐ πλούτου μεγάλαν όνναΰον, έπ. β' 

50 α καΐ τον άχ ρεΐον τί[^ϋ'η6^ί 

χρηβτόν. τί μακ ράν γ?.ώ66αν ίΰ-ν6ας ελαννω 37 αν τις ίϋ τάανων (χωοών ^β1^1^ι Κ., αν τις έμβαίνων 
ΤτΓΓθΠ Κίο1ι&Γά3 ^6Ϊ1. €'£ ΛΤΠ, 17. 47. 'Χ^ΤΙ, 36. — 37 δη. νβΓ- 
βαυπι (ϋνΪ8Ϊοηβιη οογγ. Κ. — ΰοφός \ϊά. βδδβ ροβία, υί αρ. Ρϊηά.; 
Χαρίτων τιμαί &ιιίθΐη ινβΐ τιμά, \ϊά. αίΐιΐθΐ&ηιιη βδδβ 'Κ.ι, ο£. 
Ρϊπά. 01. Π, 50. Χ. Χ, 38 άΙ. — τιμάν Κ.; λαγχάνειν θ1 σβη. βί 
3-οοΐΛδ. ]2αΐ)βί (^ν. Ι, ά, 28. 42 3.1. ι. — 41 ίθΓίϊαιη §6ηαδ βδί χρηβμο- 
λόγων εί μάντίων. — 42 οοΓΤθχϊ τιαισί, ψιοά υίοαιης[υβ αοοϊ- 
ρί&δ, ίηδίιΐδΐιιη βδί Ία. 1. Πάαις -/.τηοις Έίβ^γοία.; ϊηίβΙΙβσπηΐιΐΓ ηιιϊ 
ρβΓ πΐθΓ0&ΐυΓ3,ηι ν3.π&δθ[ΐιβ ΕΓίθδ ^-χοιγ.ίλον) ρβοιιηϊ&ιπ ηυ&θΓτιηΙ. 
— 44 'έργοισιν άα ΆξτϊΰηΙίητΆ. — 44 ανξονσιν οί". Ι (1 24, Ρϊηά. 
ΐτ§. 218 άέ'ξ,ονται φρένας. — 46 ό' άν.ρίτονς Κ. ηί Α. ΓοΓί. 
όιακρ., οί. ρΓ&θί". ρ. XXXVI. — 47 τια (ϊΐα βί. Χ&ίτη ΗβΓντ. ^ βδί 
ϊηΙβΓΓΟ^αίϊνηιη : τό μέλλον όια•/.ρίνει, 67ί^^ ή τύχη ρέψει (δϊια. 
Τναοΐίβπι. Χ&ΪΓηι. — 47 ηοη τβοΐβ Κ. : ■/.., έα&λών \ άνδρα οογγ. βί. 
Γγ&οο&γοΗ Ρΐαΐΐ . — 48 'έμμεν Κ. ηί V, 144. — 51 γνώμ' άνεν- 
^ύνας Κ. ι»/λ. βί. Ηοπδπι. Αά&ιη ΕΙΗδ, ί^νοας Αά., -νας'^ Σαά•^., 
Ε11Ϊ3, ιΟ^είας Ηοαδίη.). Εχ βίδ οοΓΤβοίϊοηϊΙοαδ (}^ααβ οβιΊο €οιηρ&- 
Γβηί ηϋιίΐ οοη£ϋϊίυΓ; ο]'υ[κ] 'ί^ΰς [ό'] έλαννω εντός όδον Γβοΐβ 
8β 1ΐ3,1)β3,ί. ϋθ έγ.τος δϊτβ εντός ν. αοίη. ϊη ρασ•. αάνβΓδα. 80 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

ί . τοβοδον ■ πεφαταί%•νατοι6ινί7ΐα6 
.... ρονενφροβννα 

ΟοΙ.ΧΧΙ(ΧΙΧ) ίίνλων[ 

55 ^ί}'[_ 

) ) 

χρψίνΐ 
) 

Χ. [ΧΙ] 

Αλε^ι-δαμωΐ' μεταττονηνωι 
παίδι παλαίβτηί πυ•0"ί.α 

νικα[ 

6θί7ΐατ[^ 

νψιξν[ 

εντίολ τιωί 

5 £;τ}ΐ/ι[ 

κρίνε .... λ . ^αθάνατοι 
βιντε . . . . νατοιΰαρεταβ' 
ελλαϋΊ .... ττλοκάαον 

κονρα ^οβίχον6ε0•ενδ' εκατί 

10 καινν . . . .αποντιονεν 
γνιων ουίΤ^νεων 52 8βο. Ιΐϋ. Ν ί'αί38β νίδο,. Αηίο ΑΤΟΙ€Ι Λ νοί Ν. — 
ϊηίτΆ 05 ρβΓ βιτοΓβιη ) — αρρΐοίαιη, 8βά απουβ αάάϋυδ. — 56 τιν 
νβΐ τιμ. 

XI. ΙηβοΓ. ιηίηοήΐ3ΐΐ8 ΙΐΙί. α Ιαβνα ραι-Ιο 8θπρΙ& 3,1) Α*. — 

I ΝΙΚΑΓ Κ.; 860. πιβ (οΓ. θοίγραιη) ΝΙΚΑΙ, αΙΙβΓΟ Ι άβίβίο. Τβηβί, 
ίαιηβη βυαηι δβηίβηϋιΐϋΐ Κ. — 10 βχίτ. 61 ρΓ.? (οοιτ. Α'). — 

II ρθ8ΐ; γνιων Ι (Κ οίο.); αηΐβ ουαι Γ νχΊ Τ νοί Χ. ΟΑΚΜΙΝΑ IX. [Χ.] Χ. [XI.] 81 

εκτός οδοϋ; πέφαται ϋ'νατοϊβί νίκας 
ν6τε]ρον ενφροβννα 

αύΑώί/[ ^ ^ _ ^ ^ 

55 ^ί[ ^ ^ 

Χ9ΨΑ ^ - - 

Χ. [XI.] 
ΑΛΕΞΙΔΑΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΝϊΙΝί>Ι 

ΠΑΙΔΙ ΠΑχ\.ΑΙΣΤΗΙ ΠΧΘΙΑ. 

Νίκα [γλυκνδωρε ^ 6τρ. α 

6οΙ πατ\^_ ν/ 

νφίζνγίος _ ^ ^ _ 

εν τΐολνχ^ρνβω ό' Όλνμτίω 
δ Ζί^νι παρίϋταμένα 

κρίνεις τέλος ά^ανάτοι- 

ύίν τε καΐ ϋ-νατοΐς άρετάς. 
έλλά&ί, \^βα&ν^7ΐ λοκόμον 
κούρα \_Στνγός όρ^ϋ-οδίκον βέ^εν ό' ε'κατι 
10 καΐ νϋν Μεταττόντιον εν- 

γνίων [κατέχ]ονύι, νέων 54 8(1. νθΐυί αυλών τε λνρ&ν τε πέλεα&αι μίγδα κτΙ. — 
56 ρυίο χρή τιν(α), ^ί. Ρϊηά. Ιδίΐυη. νίΠ, 1. 

XI. ν. 1 βί 4—7 &Κ ϋΓδϊηιΐδ ρ. 206 βχ 8ΐοΙ). ΓΙογ. ΓΠ (66 
Ηβηδβ): Βαηχ. δε την Νίκην γλνκνδωρόν φηοί, και έν πολ. 'Ολ. 
Ζ. τκχρίαταμένην -κρίνειν τ. ά&. τε γ.αΐ ^νητοΐς αρετής (Β§1ί• 
ίι§. 9). — 1 δ(ΐθ|. νθΐυί; κράτιατον \ αοΐ πατήρ ανδρών &εών τε 
νιρίζνγοζ ωηαβ' εδος (Κ.) νβΐ μεγίαταν \ α. η. τψαν ίδω•κεν ν. 
αί^ν ϊχειν (Ηβηδθί — 8 ελλάΟ^ι = ίλ-η&ι; οί. βϊιηοιι. ίτ§. 49, 
ηΙ)ΐ ϊηοβΓία νοο&ΐίδ α πιβηδΐΐΓ3.; ΐλάϋ-ι , '^λλάτε ΤΙιβοοΓ. Οβ,Πίιη. 
ΑροΙΙ. Κ1ι. "Ελλτ^&ι ροδίπίαί λΥίίοΙίθπι. (Κ.). — βα&νπλ. 3β\)\) (Κ.), 
€[111 ίαίδο ν. 9 [ζ/ίό?]; ϊοΙθο οϊ. βα&νπλόκαμ' ω. — 10 Μετα- 
ποντίον υί 'Ιλίον ΧΠ, 115? — 11 κατέχ. βί. Ε. Βταίιη, Ναϊπι, 
οί. Αβδοΐι. ΡθΓδ. 427 {-λελαδοναι Κ). 

ΒΑ00Η•?Ι.Π)Β8 βά. Β1ί13 3. 6 32 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

κωμοηεκαι . νφροβνναι,Ο'εότίμοναβτν ' 

χ}μνεν6ιδετ^νΰ^ίόνικον 

:ΐαίόα^άήτ . νφαΐΰκον' 
ΐδ ΐλεωι .ινοό . .ογενηβνι 

οββα&νζών. . .λατουβ 

δεκτ .βλεψ . . . .'χολεεβ 

ό'ααφαλε^. . .αοναν9•εων 

ενΛεδϊωιβτεφανοι 
20 κιρρα6ε:τε6οΐ'κρατερα6 

ηρα:ίαΐ'νίκοι:ΐα?Μ6 ' 

ουκ . . δενιναελίοβ 

κε . . ωίγεβνναματιζιροβγαιαιπεβοντα' 

φα6ωδεκ(αενξαϋ'εοι6 
25 αγνονηε?.οποβόαπεόοι,β 

αλφεον:ΐαρακαλλιρόανδίκα6κελεν0•ον 

ειμήτίύαττε'τροατενορ&κύ 

παγ^ει νωιχάίτανελαιαι 

γλανκα,ίβτεφανωβαμενον 
30 πορτίτρόφο ραν^'^ ΐκεβ^αι 

Οοΐ. XXII (XX) παίδ' ενχ^ονικα?Λιχορωί 

τΐοίκίλαίΰτεχναιβΛελαββεν' 
. λλ' ηΟ•εο6(ατιο6η 
35 .νωμαίχολνχλαγκοιβροτων 

,μερβαννχέρτατονεκχειρώνγεραβ' 15 ϊηϋϊο οοιτβοίηηι αΐι Α "ν;; ι άΜ. κυρ. ν. αθάϋυιη. Ργο νιν 
ίοτί. Δ[6]ΙΝ ρΓ. — 17 -ω]ΐ'? ρΓ. (ββο. Κ. ίοΛ.•-οι]ν). — 21 παΧ- 
Χας ρΓ., ΟΟΓΓ. Α*ν — 23 τί ρΓ., οογγ. Α'? ΕβΗ^αίΐ ΙιαϊϋΒ ν. 
ιΐ(3ι1ί(ϋΙ ιη. ίΐΐίιι, οί. XVII, 16. — 24 ίττι ρΓ., έν Α-? — 28 παγ- 
ξίνωι (ΓβοΙβ) ρΓ., ιηαΐ. Α•? — ΐλαιαι] ιιΙΙβΓαιη ι ΓογΙ. α οογγ. ΟΑΕΜΕΝ Χ. [XI.] 83 

κώμοί τε καΐ εύφρούνναι ^εότιμον αΰτν 
νμνενβί δε Πν&ιόνίκον 
Λκΐδα %•αητον Φαΐΰκον. 
15 ίλεω νιν 6 ζίαλογενής νί- άντ. α 

6ς βα&νζώνοίο Αατονς 
δεκτό β λεφάρω ' πολέες 

δ' άμφ' Άλε^ί'δαμον άνΟ•εων 
εν τΐεδίω βτεφανοί 
20 Κίρρας επεβον κρατεράς 
ήρα παννίκοίο πάλας' 
ονκ είδε νιν άελίος 

κείνω γε ΰνν αματυ Λροζ γαία πεβόντα. 
φάύω δε και εν ζαϋ'εοις 
2δ αγνον Πέλοτίος δαπεδοις 

Άλφεον χαρά καλλιρόαν, δίκας κελενϋΌν 
εΐ μη τι,ς άτζετ^ραπεν όρ&άς, 

παγί,ένω χαίταν ελαία 
γλανκα ΰτεφανωβάμενον ετΐ. α 

30 Λορτιτρόψ\ον αν πεδίον τΐάτ^ραν -θ-' ίκεβϋ-αι, 

— <^ ^ ^ \.Λ^ _ 

παΐδ' εν χΘ•ονΙ καλλίχόρω 
πουκίλαις τεχναις πέλαββεν. 
αλλ' τι %•εος αίτιος^ ί] 
35 γνώμαν πολνπ λαγκτοι βροτών 

αμερβαν νπερτατον εκ χειρών γέρας. 21 παννίν.οι βηι. Κ. Ή^α = ^ί^ρ^ν, υί 3,ρ. ΠιβΓθογάβπι 
■η^οί Ϊ6%•ι. — 24 δέ κ' ίπϊ (Α ρΓ.) ΗοιίΒΐηαη, τιΐ; ηοη ϊαιη ηβοθβδβ 
δϋ κε νβΐ αν ν. 30; 5Θ<1 Ερίπια και, ηβθ[α6 ρΐ&ηβ αρίυηι έπϊ. — 
30 ^5 χ^όνα κ' ίυτυχέονΟ•' ί&\}\) (Κ.^, 'ΐταλίαν νΐγ.ώνΟ-' ΐΐαϋ 
(οί. Άά 24ι. — 31 νθΐιιΐ; άντιτιάλω δυ έπεί. — 32 παΐδε'ί — 
33 τέχναις] οί. ΧΠ, 49. Ρΐηοΐ. 01. IX, 91. — 35 πολνπλαγ-κοι βπι. 
Κ. — 36 αμερσαν Ρ&Ιβιθγ (Κ.). 

6* 84 ΕΠΓΝΙΚΟΙ 

. ννδ^ αρτεμιβαγροτερα 

,ρνβαλάκατοβλί . αραν 

, . .' ρατο^όκλντοβνίκανεδ ωκε' 
40 . . ιττοτ αβαντιάδαβ 

. ωμονκατέναΰβετίολνλ 

. .βτονενπεπλόιτεκονραί' 

ταΰε^ερατωνεφοβηαε 

Λάγκράτη<3ήραμελά0•ρων 
4δ ττροίτονπαράΛληγιφρεναβ 

καρτεράίζεν^ο(ΰ^ ανάγκοα . 

παρ%'ενιαίγαρετι 

■ψχ^γβίκίονεβτεμενοΰ 

7ίορφνροξώνοίθ0•εαύ' 
50 φάβκονδεπολυβφέτερον 

πλοντωίπροφέρείνπατέραί,αν%•α6παρέδρον 

ύεμνονδίοΰενρνβίαί ' 

ταιβινδεχολωβαμενα 

6τΥΐ%^ε6ιν7ίαλίντροπονέμβαλενομμα' 
55 φενγονδ^ροβεβτανίφνλλον 

ΰμερδαλίανφωνανΐειααί 

τιρνν&ιοναβτνλιττονβαί 

καί^εοδμάτονβαγνιαβ ' 

ηδηγαρετοΰδεκατον 
60 ^εοφίλεβλίτΐοντεβαργοα 

νκίοναδειβιβόαί 

χαλκάβπιδεύημί^εοι 39 Ιϊϋ. αηΐε ΡΑ 6 ίαΐββθ ροίοδί,. ΟΑΕΜΕΝ Χ. [XI.] 85 

νϋν δ' "Αρτεμις άγροτερα 
χρνβαλάκατος λιτίαράν 
γΐμε\ρα το^όκλντος νίκαν έδωκε. 
40 τα ποτ Άβαντιάδας 

βωμον κατέναΰβε πολνλ- 

λκϊτον εν:ΐε7ΐλοί τε κονραυ' 
τάς ί'Ι ερατών έφόβηόεν ύτρ. β' 

Λαγκρατής "Ηρα μελά&ρων 
4δ Προίτοχ^., 7ταρα:τ?.ήγί φρένας 

καρτερά ξεν^αΰ" ανάγκα" 
τιαρ^ενία γαρ έτι 

ψνχά κίον ες τέμενος 

τιορφνροξώνοιο ϋ-εάς' 
δΟ φάβκον δε πολύ ΰφέτερον 

πλοντω προφέρειν πατέρα ^ανϋ-ας παρέδρου 
βεμνον ζίιος εύρνβία. 

ταΐβιν δε χολωβαμένα 
6τήϋ•ε66ι παλίντροπον έμβαλεν νόημα' 
δδ φεϋγον δ' ορός ες τανίφνλλον, 

βμερδαλέαν φωνάν ίείβαι, 
Τιρνν&ιον αβτν λιποϋβαι άντ. β' 

και 0-εοδμάτονς αγυιάς, 
ηδη γαρ έτος δέκατον 
60 %•εο(ριλ\ς λιπόντες "Αργός 
ναΐον άδειβίβόαι 

χαλκάβπιδες ημίθεοι 39 άμίς,α ΡαΓδβΓ (Κ.), οοΐΐ. Οαΐΐϊιη. ϋΐαη. 236 (Ρ&ηδ. ΥΠΙ, 
18, 8); ορίϊιηβ ηΪΒΐ (^τιοά τ^μερος βϋαιη άοΓΪοβ ίυϊδδβ νΐά., ηοη 
αμερος, (ΐπαϋκ^ηαπι ίιοο αρ. Ρίηά. ηΐ^ίηυβ ίΓ&άίίπΓ. ΚύΙιιΐθΓ- 
Βΐ3β8 Ι, 1-, 12δ. 640. — 43 εφοβηβε οοιτβχϊ. — δ2 εύρνβία Κ., 
8βά 3,(1νβΓ8α1;αΓ Ναΐπι, οοΐΐ. XV, 31 (Ρΐη(1. Ρ. V, 1); ϊί. ΗβΓ^. 
— 54 ατη&εαι,ν θί εμβαλε νομμα οογγ. Κ. 86 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

βννπολνζήλωιβαβίλει ' 

νείκοβγκραμαιμάκετον 
65 βλήχρα6ανε7ΐαλτοκα6ίγνητοί6α:παρχαΰ 
Οοΐ. XXIII (XXI) τιροιτωίτεκαίακρβίωι' 

λαονβτεδίχοβταβίαιβ 

ηρίτΐοναμετροδίκοίΟμαχαίΰτελνγραίύ' 

λιββοντοδετίαίδαβαβαντοβ 
70 γανπολΰκρι%^ονλαχοντα6 

τίρννϋ•ατονο7ΐ?.ότερον 

κτίζείνπρίνεβαργαλέανπεβειναναγκαν' 

ζενΰτ ε%•ελενκρονίδα6 

τιμωνδαναονγενεαν 
7δ καιδίω^.' πποίολνγκεοβ 

Λανβαίΰτνγερωναχεων 

τείχοβδεκνκλωπεβκαμον 

ελ^οντεβντΐερφϊαλοικλείνα,ίτί . . .η 

καλλίΰτονΐν αντυ^εου 
80 ναίονκλντονιπτιόβοτον 

αργο6Υιρωε6περϊκλεΙτοίλίποντ\^ 

εν^εναζεΰβνμεναί 

τιροιτονκνανοπλόκαμοί 

φενγονάδματοίΰ^νγατρεβ' 

8δ τονδ' ειλεναχοβκραδίανί,ει 

νατενινπλα^ενμερίμνα ' 

όόία^ε δεφαβγα νο νάμ 

φακεβενβτερνοιβιπα^αι ' 

αλλάνι ναιχμοφύροί 
90 μν&οιβι,τεμείλίχιοίβ 66 αν,ςαιωι θβο. Κ. — 09 παιδία ρΓ., οοιτ. Αλ — 83 -πΧο- 
■Λαμοα ρΓ., οοιτ. Α^ — 80 μίριμναι ρΓ., ΟΟΙΤ. Α'. ΟΑΕΜΕΝ Χ. [XI.] 87 

6νν πολνζήλω βαύιλεΐ. 
νεΐκος γαρ άμαίμάκετον 
6δ βληχράς άνέπαλτο καΰίγνητοίς α% κριαζ 
Προίτω τε καΐ ^Ακ^ριβίω' 
λαονς τ ε δίχοβταβίαίς 
ηρείτίον άμετροδίκοίς μάχαις τε λνγ^ραΐς. 
λίββοντο δε παΐδας Άβαντος 
70 γάν πολύκ^ρί^Όν λαχόντας 

Τίρνν&α τον οπ λότερον εττ. β' 

κτίζειν^ πριν ες άργαλεαν πεβείν άνάγκαν' 
Χενς τ ε^ελεν Κρονίδας, 
ημών ζΐαναον γενεάν 
75 καΐ διω^ίτιποίο Αυγκεος^ 
Λαϋΰοα βτνγερών άχεων. 
τείχος δε Κύκλωπες κάμον 

ελ&όντες υπερφίαλοι κλεινά πόλει 
κάλλίύτον^ ϊν αντί%•εοι 
80 ναΐον κλντον ίππόβοτον 

"Αργός Ύίρωες περικ^λειτοί λιπόντες. 
ενϋ-εν άπεββνμεναι 

ΊΊροίτον κνανοπ' λόκαμον 
φενγον αδ^ματοι %Ίί)γατ ρες. 

85 τον ά' είλεν αχός κραδίαν, ^εί- ϋτρ. γ' 

να τε νιν πλάζεν μερίμνα" 
δοίάί,ε δε φάβγανον αμ- 

φακες εν βτερνοιΰί παί,αί. 
αλλά νίν αίχμοφόροί 
90 μνϋΌίΰί τε μείλίχίοίς 68 ηριττον οογγ. Κ. , Ββά ρΓ&βδί&ί ηρεί-κον (Ηοΐΐδίη.). — 
70 Ιαχόντα Λνϊΐ. — 79 ίηίβτρ. ροδί τίάλλ. (ηοη, υί Κ., ροδί; τΐόλει) 
βί. Ηοιίδίη. Γηηο^:. — 87 δοίφ•? ΈΊ&ίί. 8^ ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

κκίβιαίχειρωνκατεχον' 

τρίβκάίδ . ζαμεντελεονύ 

μηνκΰ . .ταδάύκίονϊ'ιλνκτα^οννλαν 

φενγοντεκατακαρδιαν 
95 μηλοτρόφον ' αλλ' δτεόη 

λοϋβοντίοτίκαλλίρόανπατηρϊκανεν 

εν0•ενχροανίφάμενο6φοι 

νικοκ ολατονβ 

κίκλτι βοωτην 

Οοΐ. XXIV (XXII) *τονδ' εκλν αρίΟτοπατρα 

100 χειραβαντέίνωνπροΰανγαβ 

ιππώκεούαελίον 

τεκναδνϋτάνοίολνΟύαβ 

τΐάρφρονοβε^αγαγείν 

^νΰωδετουεικοβίβονΰ 
105 άζνγαύφοινικότρίχαβ 

%^Υΐρο6κ6πο6 ευχόμενου ' τΐίΰ^ουβαδ^ ήραν 

παυΰενκαλυκοΰτεφάνουβ 

κουραβμανιανα^εων ' 
110 γαίδαυτικαοίτεμενοββωμοντετενχον 

χραινοντεμιναίματιμηλων 

καιχορουΰΐΰτανγνναίκων 

ενΟ-ενκαίαργμφιλοιβ 

ανδρεββίνίΤίποτρόφοντίολιναχαιοίύ 99 Η,ηίθ β ΓθΗίΐαϊίΐβ Ηΐί. Α. — 106 οηι. ρΓ., ίκΐά. Α^ ϊη ηΐί» 
βυρβΓΪΟΓβ. — 110 τίτΒΤΒυχον ρΓ., οογγ. Α'? ΟΑΕΜΕΝ Χ. [XI.] 89 

καΐ βία χειρών κοαεχον. 
τρείβκαίόεκα μεν τελεονς 
μτίνας κατά δάβκυον ήλνκταξον νλαν 
φενγόν τε κατ Άρκαδίαν 
95 μηλοτ ρόφον' άλλ' οτε δη 

Αονβον τίοτϊ καλλιρόαν ττατήρ ΐκανεν^ 
εν%•εν χρόα νι-φάμενος φοι- 

νικοκραδέμνοίο Αατονς 
κίκλτ^βκε 9νγατ ρα βοώτην, άντ. γ 

100 %ίΙρ(-(-ξ άντείνων τιροζ ανγάς 
ίππώκεος άελίον^ 

τέκνα δνβτάνοιο λνύόας 
πάρφρονος έ^αγαγεΐν 

„0•ΰσω δε τοι εικοΰί βονς 
ΐΟδ αξνγας φοίνικότρίχας.'^ 

τον δ' εκλυ άριΰτοζάτρα 
ί)-ηρο6κό:ίος ενχομενον' πι^ονβα ό' "Ηραν 
παΰβεν καλνκοατεφύνονς 

κοΰρα^ μανιάν άϋ'εων' 
110 ταΐ δ' αντίκα (^^)θί τε'μενος βωμόν τε τενχον, 
χραΐνόν τε μιν αϊματυ μήλων 

καΐ χορονς ΐβταν γυναικών. 
εν%-εν κσΧ άρηϊφίλοις εΛ. γ 

ανδρεόΰιν <[ες^ ιπποτρόφον ττόλινζ^δ^^ Άχαιοΐς 92 τριΰκαιδ. οογγθχΪ. — 93 τιλν/.ταξον οογγ. Κ. — 94 κατα- 
γ.(χρδι<χν ΟΟΓΓ. ΡαΙιπθΓ (Κ.). — 97 δη. οί. ΧΠ, 222 (189) (Ε.). — 
103 έ^αγ. ίη£. ρΓΟ ΐιηρθΓ. δβο. Ηοαδία., Ιιπά^., υέ δΐί; Ϊ3.ιη Ιιϊο 
ΟΓ&ίίο Γβοία. — 110 γαι οοΓτβχϊ (ϊί. ΡΙαΙί, Ηοπδίηαη, ΓΓ3,οο3,Γθ1ί, 
ΡβΒ,Γδοη). — 111 &1ϊα8 δβιηρΘΓ νιν, "ννϊΐ. — 114 ^? αίά. ΤβΙ)!) [οΐ. 
V, 1Β4; προς Ηοιίδίη.); ΐά. οϊ. ■πόλιΰα' . ΥβΓδίΐδ &1ίβΓ βρθ(ϋ β' ί&οίΐβ 
ΐΓαάϊΐ&β ιηβηδυΓ&θ Ηηϊΐΐδ αρί&ΓΪ ροδδϋ; (Κ.): κτίζειν, πριν εις 
άργαλέαν πεαεν άνάγγ.αν; δθά ϊδ ς[ΐιί βροάϊ α' βδϊ, βίδϊ πιιιίϊΐυδ, 
ίδ,πιβη ς[νιοά &ά οΐ&πδυΐα,ιη &1{;ϊιιβ1; Γθδϊδίϊΐ;: 7ΐάτ2ραν ϋ-' 'ί-κέα&αι. 90 ΕΠΓΝΙΚΟΙ 

115 εβττεο' βννδετνχάί 

νάιειΰμεταΛόντίονω 

χρνβέαδεβποιναλκών' 

αλύοβτετοίΐμερόεν 

κάόανπαρεννδρονπρογο 
120 νοιεββάαενοιπριαμοι επειχρονωυ 

βονλίαβί&εωνμακαρων 

περΰανπολίνενκημέναν 

χαλκοΟ-ωράκωναετατρείδάν ' δικαιαβ 

οβτιΰεχείφρεναβεν 

125 ρήύεί6νναπαντίχρονωί 

μνρίαβαλκαβαχαι,ων ' 
) 

XI. [ΧΙΙ] 

Τισιαι, αίγίνητηί 
παλαιΰτηι, νεμεα 

ωβεικνβερνήταββοφοβνμνοάναύ 
β' ενϋ•ννεκλειθί 
νννφρεναβάμετε'ρκΟ 
είδηπυτεκαιπαροβ' εβγαρολβιαν 
δ ^είνοίΰιμεπότνιανικα 
νάβοναιγειναβατίάρχει 120 ίπι ρι•., οοιτ. Α^ 

XI. Ι^ΧΠ.] ΙηβοΓ. Ιΐϋ. ιηίη. α ραιΊο Ιιιενα ριίιηοηιυι νβΓ- 
βιιυιη βοηρία. ΟΑΚΜΙΝΑ Χ. [XI.] XI. [XII.] 91 

115 εΰχεο' βνν δε τνχα 

ναίεις Μεταπόντιον^ ώ 

χρνβεα δεΰποινα λαών 

αλβος τέ τοι Ιμερόεν 

Κάύαν τίαρ' εννδρον^ προγό- 
120 νων εβΰαμένων^ Πρίάμοι ε'χεί χρόνω 

βονλ(χΐ6ί ϋ'εών μακάρων 

ηέρθαν πόλιν ενκτιμέναν 

χαλκοΟ-ωράκων μετ ^Ατ^ρειδάν. δικαίας 

οΰτις έχει φρενας, εν- 
125 ρήΰει 6νν απανη χ^όνω 

μνρίας άλκάς Αχαιών. 

XI. [XII.] 
ΤΕΙΣΙΑΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ 

ΠΑΛΑΙΣΤΗΙ ΝΕΜΕΑ. 

'ίίβεΐ κνβερνητας βοφός^ νμνοάναβ- ΰτρ. 

β' ενϋ'ννε ΚλειοΙ 
ννν φρένας άμετε'ρας., 
εΐ δη ποτέ και πάρος' ες γάρ όλβίαν 
5 ^,είνοιΰί με πότ νια Νίκα 
νάύον Αιγίνας άπάρχει, 1ίΆ(]μβ ν. 114 011111 Εαά•ϊν. ττόλινδ' δοπρδί (υΐ; ίΐρ. Ηοηι. βδΐ ει? 
αλαδε); ρθ88Ϊ3 Ιιοο Γβοβρίο οπιΐίίθΓβ ές βΐ 72 πριν ίίς άργαΐεαν 
δΟΓΛβΓβ. {Χώραν οϊ. ^Ϊ1., τιοίαν Ηοιίδίη. Ηβηββ.) 

119 8ς[. προγόνων εβααμένων 80γ. (ϊΙ;. Λνϊΐ.), ιιί 3,ά αλαος τοι 
δΐιρρΙββ,ΙτίΓ έατί. Ραΐηιβι• (Κ.) πρόγονοι εασαν έμοί, (χπα οοη- 
ϊθο1;ιΐΓ& ηβο[ΐιβ Ιιϊαίυδ νίίίοδπδ ΐοΙϊϊίιΐΓ, βί ΆούνΆ ίοιιηα ϊηάιιοϋ,ιΐΓ 
ρΓΟ 1θ§ϊϋηΐ3, ιπθάΐα, βΐ οΐβ Β3,οο1ΐ7ΐί<1β ίρβο οοηβιι^ηηίυι• ηυαβ 
οππιί βηηαπιβηίο ΟΆΥβΒ,ηί. — 125 αυνάπαντι Ηοαδηι. 

XI. [Χυ.] 6 άπάρχει (Αηΐΐι. Ραΐ. IX, 189, ΙβΙ)1)) δβηδυ οΐβάπ- 
θθη(Ιΐ ρΐαηβ δϊη^αΙαΓβ ; απαιτεί {απαίρει) οϊ. ΙβΙ)Ι). 0£. ίαπιβη 
άφΎΐγεΐ6θ•αι•, ηαιη (ίρχειν βί ήγεία&αι ϊηΙβΓ δβ ν&ΐάβ αίβηία. 92 ΕΠΙΝΙΚΟΙ Οοΐ. XXV (XXIII) ελΰ-οντακοβμηβαιΟ^εόδματονπολιν' 
ταντ' £ννεμεαιγναλκεαμοννοτΰάλα\^ 

(Ββθδί ρ&^ΐηα υη» νβΐ ρΙιΐΓβδ) XII. [ΧΙΠ.] 

[ ] 

[ ] 

* * 

— λειω — — — — — — δαν 

(ί1β8ΐΐηί ν. ίθΓθ XXXI) 
ΟοΙ.ΧΧνΐ(ΧΧΐν) νβρίοονφινόον 

4δ πανΰειδικαΰϋ'νατοιβικράινων 
οιαντιναδνβλοφονω 
μηΰτάιλεοντί 
περβείδαβεφιηβί 
χειρατΐαντόιαίβιτεχναιβ' 
.... δαμαβίμβροτοβάίϋ'ων 

. . . κοβίοΐλάτον&ελεί (15) 50 8 οχίΓ. ΙϊΙίβΓ&β (Ν) Γβ]ίΓΐυί3β 8ΐιρθΓ088β νϊά. 

XII. [XIII.] ϋοΐ. XXV. Νοη τβοίβ Κ. νβΓβηιη γιιιϊ ΐη λειω 
άβύηϋ ρηηαυιη ρ&σϊηίΐβ ροηϊΐ, ίηίβΓηυβ Ιιυηο βΐ βυηι οαίυβ βχ- 
ΐΓβιηα 8_γ11. δαν οαί Ιγοβ ϊηίΡΓθίθΪ88θ 8ί^ϊ6ο&1; νοηοΓίΐ Λοοβί 
ίάβιη ρ. 113. — 8υι^ Λ61ί0 νοΓβαβ ρΓοχϊηιΐ ΓθΗηυΐ&ο (|α9,β(1αηι 
οοηΒρΐοΐυηΙυΓ: ϋηοα ίΐυαιη νοί &ί1 Υ Ηΐί. νβΐ αά λοο. αευίιιιη 
ΓβίβΓαβ, βΐ ίΐροΒίΓορΙιυ!ί ΗΪνί• ραΓ8 Ρ νβΐ Β Ιϋίβηιο: ' . '. 10 0ΑΕΜ1ΝΑ XI. [XII.] XII. [XIII.] 93 

ελΟ•όντα κοΰμηΰαι ϋ-εόδ μοαον πόλιν 

τάν τ' έν Νεμέα γνίαρκέα μοννοπάλαν άντ. ? 

(ϋβδυηΐ; ΓβΗ(ΐιΐ3,) ΧΠ. [XIII.] 
[ΠΪΘΕΑΙ ΑΙΓΙΝΗΤΗΙ 

ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΙ ΝΕΜΕΑ.] 
(άββτιηί ν. VII) 6τρ. α _ _ *.-» _ ^ ^ _ ^ λίίω «-ι ^ _ <-< 1^ _ _ ^ ^_ δαν' 

(άβΒυηί; άντ. α θί ετί. α) 

(άβδίιηΐ; ν. Χ) (?τρ. /3' (α') 

•ΰ/3'ρί05 νιΡίνόον 
45 τιανβεί δίκας Ο^νατοΙβι κραίνων' 

οϊϋ,ν χινά δνβλοφον ώ- άντ. β' (α') 

μηβτα λέοντυ 
ΐδ) Περβείδας εφίηβί 

χείρα παντοίαυβυ τέχ^ναίς' 
50 ον γάρ^ δαμαΰίμβροτοξ αί^ων 

χαλ]κ6ς άπλύτον %'έ}.εί ΧΠ. [ΧΤΤΤ.] ΚβΗ(ΐιιϊ&8 οοΐ. ΧΧΥ Κ. ρήοή οαπηίαΐ 3,1ΐη1»ιιϋ;; 
8βά 8ρ&ίία νθΓδταιιιη βχϊττηβ οοησηιηηί ουιη δοΐΐθΐη&ΐθ ο&πηίηΐδ 
ΧΠ, άτιιηιαοοίο δΐιιη3,8 νβΐ XXXVI νθΓδπυιη Ιι&ηο ρ&σϊηΗ,ηι ίτιϊδδθ, 
νθΐ 3,1ίοαΙ)ϊ οΐυοδ νβΓδαδ ϊη υηυιη οοηΐι-αοίοδ , ϊά Ο[υοο1 ίαοίπηι 
νΐάθΐηαδ ϊη 3ηΐ. -/' 'Τ- 6 80[.) ίίοΓυηκιυβ ϊη βρ. ε' (ν. 3 δοχ.). Ιία- 
οίτΐθ υηυιη δτδίβηΐ3, νβΓδαηηα ΧΧΧΠΙ Ιιηίο ο&παίηΐ αοοθάϊΐ;. 

ν. 44 801(1. (υδηηβ αοΐ 57) ΤΪΓθδϊαιη άβ ΗθΓοηΙβ ναίϊοΐηαη (υί 
βρ. Ρίηά. Ν. Ι, βΐδί^οι.ί οϊ. ^βι)ι); θ^ο ητηιρίιαηι Νβπίθ&ηι ίη- 
άηοΐαηι ίαϊδδβ ρηΐο, αϊ. ρΓαβί. ρ. Ενί (ίί. Τνϊΐ.). 94 ΕΠΙΝΙΚΟΙ (20) (2δ) 60 (30) 65 (35) 70 ινδιαβωματοο ' ε 

φ^ηδ^ ο:ηβω 

νον ' ητιοτεφαμι 

περίβτεφάνοίΰί 

ρατιοντΐονονελ 

νϊδρώεντ εβεβ^αι ' 

. αβωμοναρίΰταρχονδιοό 

ρ . . νδέοβαν 

6 ίνα . %-εα 

ανδο^αν:τολνφαντονεναι 

τρεφειτΐανροίΟιβροτων 

ίεικαιοταν&ανατοιο 

κνανεοννεφο6κα?.νφηίλειπεταί 

α^ανατονχλεοβενερ 

χ^εντ . βαβφαλείβννάίβάί' 

) 

τωνκα . . ντνχωννεμεαι 

λαμπωνοβνιε 

παν&αλεωνϋτεφανοίβιν 

αιταν. .εφΰ^ειβ 

Λολιννφίάγνίαν ρψιμ . . ότων 52 βχΐΓ. ε αάά. Α*. — 53 οπιααω Γβοίβ ρΓ. , ηιυΐ. Α'? — 
58 ν. ΑροΠοη. άβ οοηβίΓ. 186 (Β^ΐί. ίτσ, 52): ν.α%•ως ϊχΗ το 
άρίΰταρχος Ζευς παρά τοις τΐερί τον Βακχνλίδην (βϋαιη 8ίιηοη. 
ί'Γ^. 231). — 63 ίηΐΐ. δαϋδ δραϋί βδΐ ΙϋΙ. Α. — οτα ι>γ., ν αάά. 
Α'. — 64 καλί'ΐΐ'η ρι•., ι αάά. Α^ ΟΑΕΜΕΧ ΧΠ. [ΧΠΙ.] 95 

χωρε]ΐν διά οώαατος, έ- 
(20) γνάμ]φ0^η ό' οπίΰβω 

ψάΰγα\νον ή 'Χοτέ ψαιίί 
55 τάδε] περί ύτεφάνοιβι 
7ΐαγκ]ρατΐΌν πόνον Έλ- 

λάνε66ί]ν Ιδρώεντ ε6ε6%^αί.'''' 
(25) %•ώλλεί 7ίαρ]ά βωμον άρίΰτώ^χου ζίώξ έ%. β' {α) 
Νίκας ε\ρ[ίκ]νδεος άν- 
60 ϋ•ρώπο]ί6ίν ίίνΟ-εα^ 

α κλντ^άν δό^αν πολνφαντον έν αί- 
^ερί] τ ρέψει πανροίζ βροτών 
(30) κΙ]εί, καΐ όταν 0•(χνάτοίθ 

κνάνεον νέφος κα?,νψτι, λείπεται 
65 άΟ-άνατον κλέος εν έρ- 

χ%•έντος άβφαλεΐ βνν αΐ'ύα. 
των και 6 ν τνχών Νεμέα, 6τρ. γ' (β') 

(35) Αάμπωνος νΐέ, 

7ίαν%'αλέων ύτεφάνοιϋιν 
70 άν&έων χ\α(ταν ερεφΟ-είς, 

] τΐόλιν νψιάγνίαν 

_ ^ _] τερψίμβρότων 52 τιείρειν (ΙβΙ)1)) Κ. Οί. Χβη. ΑηαΙ». 4, 2, 28 το τόξεναα 
έχώρει διά των ■θ'ωράκωΐ'. — 52 δί^^. έστοέψ&η Γ-ΤβΙιΙ)) Κ. ; οί. 
Ηοηι. Γ 348 αϊ. άνεγνάμφϋ'τι δε ο'ί αιχμή (εγν. θΐ. Ττττθίΐ;. — 
55 -κεί&ι (76ΐ)1)) Κ. — 56 8(1. ΈΧλαβίν τιν' Κ. Χοη θχϊίαί &ρο- 
δίτορίιΐ ηοΐα. — 58 οντω τΐαρά Κ., τοΙς δη τΐαρά 3(ί\)\), εκ τον 
■π. ^Π. , εν%εν λ. Ε. ΒγιιΙιιι, τα δη π. Ηουδίη. — 59 νί-/.ας 
{Νί•Λας Τ^ΓίΙ.) έρικ. φεοεκ. ΛΥίΙΛ ίβΐ)ΐ), ρθΓ^θπδ άνάγοναιν (άν- 
δίδωοιν ΤνΠ., άνδε&εΐαιν Ηουδίη.) αν&εα \ άγλαάν (και -/.λντάν 
Τνίΐ., δί καλάν Ι^ικίλτ.). Βοήρδί άνϋ-ρώηοιΰιν βί α ι ΙΝΓίκοτΊ -/.λν- 
τάν. — 61 80[. αίΟ-ερι Β1. ('βΐ. Τπγ.), ο£. Ρϊηά. &§•. 227; Βαοοίι. ΤΤΠ, 
82 δς^η. (αίώνι .Τθΐιΐ^). — ηανροιβι βροτών . . Κ.; ^ανροις . . αιεί 
Ρΐαίί Ηοηδία. Σηάντ. ΤνΠ. — 71 ανξεις Κ. — 72 δο^. ανν χορών τερ^ψ. 96 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

(40) α οων 

χω ατρ . . . ν 

75 ναύο .νττερβί. .ϊβχνν 

παμμαχίαναναφάίνων ' 

ωποταμου&νγατερ 
(4δ) διναντοβίαγίν ηπιόφρον 
Οοΐ. XXVII (XXV) ψοιαεγαλαΐ 
80 εδωκετιμανί^ 

ενπάντε66ίρ[ 

πνρ6ονώ6ελλ\^ 

(50) φαινων ' τογ£6ο[ ^νει 

85 καηίβνφανχηβκο ράν 

ποδε66ίταρφέω[^ 

ηντενεβρο6απεν\_ 
(55) ανϋ•εαόενταβεπ[ 

κονφαΰνναγχιδο\^ 
90 ϋ-ρώΰκονβ' αγακλειτα ιβ' 

ταιδεβτεφανωβάμε εων 

αν0•εωνδονακο6τ ε\ 73 ροβί Α νβΐ Β νβΐ Ρ (€), ηοη Δ. — 74 ρθ8ί κω Μ ίυβΓϋ, 
αηίο ατρ. ΤΤ. — 78 δινανεοα ρΓ. , οοιτ. Α'. — 79 ροδί λα ΓβΗ- 
(μιΪ3β ηιια8 αά Ν Γβί"βΓ&8. — 84 ροβί αο Ι (ι νβΐ Ν). — 85 κα- 
τιανψανχαα ρΓ. ; ι ροβί κα Η,άά. Α*? η 3υρΓ& Α 80γ. Α^ — βχίΓ. 
ΡΑΝ βίνο ΟΑΝ. — 86 ροδί ω ροΗιιβ Ο οιυιιιη Ν (ββο. Κ. νβΐ 
Ιιοο νβΐ ϋΐιιά). — 87 νεκροσ ρΓ. , οογγ. Α-. — απ^ν ρΓ. , <χηΙν 
οοΓΓ. 8βο. Κ. — 89 ροβί δο Γ6ΐϊ(ΐνιίαο ηααβ Μ νβΐ Ν ΐη^ίοαηΐ. — 
91 αηίβ ίων ν ίΐ§ηθ8θί ροΐβδί. ΟΑΕΜΕΝ ΧΠ. [XIII.] 97 

(40) ^ ^]α[^ '^\όων 

7δ ν«σο[υ] νπε'ρβίον Ιβχνν 

παμμαχίαν ανα] φαίνων. 

ώ ποταμού ϋ-νγατερ 
(45) δινάντος Αιγιν' ήπιόφρον, 

ή τοι μεγάλα[^ν Κρονίδας άντ. γ' (/3') 

80 έδωκε τιμάν 

εν πάντεύβίν [άγώβιν^ 

ττνρβόν ώς "Ελλ[α6ίν άλκάν 
(δΟ) φαίνων τό γε βο\ν κλέος αί]νεΐ 

και τις υψαυχής [^ _ 

πόόεββί ταρφεω\^ς 
ήντε νεβρος άπενϋ'ης 
(55) άν&εμόεντας επ \οχ^ονς 
κονφα 6νν άγχίδό[μοίς 
90 ϋ^ρωβκονϋ' άγακ λείτα\ΐς εταίρα^ίς' 

τα\ δε 6τεφανωαάμε[^ναι χαίτας ν^εων ί'-τ. γ (/3') 
άνΟ•εων δόνακός τ έ\7ΐίχω- νμ,νοιαι καΐ άδνπνόων ιΐιοο ηοη ΤΘοίθ") κώμων ^β1^1^. λ^θΐιιΐ: ντΐκΐ 
τερ^ρ. αινείψΒνος άβροτΐνόων ιάρΰΐνόωνι κώμων. 

75 νααον Κ. — παμμαχιαν άναφαίνων Κ. — 46 όδε τταΐς 
Κ. — 81 άέ^λοίς Κ. Ιηοΐαίϋ νβΐίηι ρα^ηίΐδ. — 83 ηοη Γβοΐβ 
(βί οοηίια οΙαΆΥίΆΤΏ.) ροδί αινεί ρίβηβ ϊηΙβΓριιη^ί Κ. (οΙ)1θ€|υϊ1;αΓ 
βΐ. Να,ίπι). — 84 νιρανχάς 3&\)\) (^Κ.), 86(1 νιρανχ-ην οϊ. Οί". με- 
γανχης αρ. Αθδοΐι ^Ι. — 84 δθ|. ηιαηϊί8δί3, ιηιιΐίΐαίϊο, οηηι βί άηο 
ν. ϊη αηιιηι οοηΐΓ&οίϊ δϊηί; ηθηαβ δραίϊυπι αά. ιοί 87ΐ1&1)&8 δΐιί- 
βοΐαΐ. ΓθΓθ: κό[ρα: (ΜΐηβΓνα Αίΐιβηίεηδϊηηι άβα)• ατείχεις δ' 
άνά γάν Ίε^ραν (ϊηδαΐ&ιη Α6§. , οί". IX, 34) τνόδεΰΰι ταρφέως, ηί 
^1θ η5τηρ1ΐ3, Αθ§. θΐ Ιιειθο θί ρΓοχι'τηα δϊηί (ϋοία. Κόρα βί. ^θι)ι». 
— 86 ταρφέω\ν Κ. (-ωρ βί. ΡΐΆϋ Ηβ&άΐαηι). — 89 άγχιδόμοις 
^βϊ)\) (Κ.). — 91 Β1., οί. Χ, 28 8(1. (χρναανγέων οϊ. ΤθΙ^Ι), ψοινι- 
γ.έων Ηβ3,(11.; — 92 δ^^. ίττιχωρίαν ί&\>\) (Κ.). 

ΒΑ00ΗΥΙ.Ι1Β5 βά. Ε1α3 3. 7 98 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

(60) ρΐαναϋ^νρβιν 

παρϋ-ενοιμελττονΰιτ ω 

95 ά . 67ίθίναπια^ε\^ 

. . δαΐδατεροδο\^ 

άτ ανετι [ 

(65) ϋα.τελίί. . .α[ 

αίακωιμίχ0•ει6' εναι\^ 
100 τωννιεαβαερΰίμάχΐ^ 

ταχνντ αχιλί,εα 

ενειδεοΰτ εριβοιαβ 
(70) παίδ'ν:ιερ^νμονβοα[ 

άιαντα6ακε6φόρονη[ 
105 οΰτ ε:η:τρνμναι6ταΘ•[^ 

ε6χενϋ•ρα6νκάρδίον[ 

μάίνονταν\^ 
(75) %•ε67ΐε6ίωίπυ\^ 

εκτοραχαλ]^ \ν 95 |ε Κ.; ΐρ8β ζϊ\ Ιβ^βΓ&ιη (ρηοΓβ Ιοοο θδί Ζ, ηίΗΐΙ αϋπά). 
ββά ι (\\ιοά 3,η1;βοβάϋ α οογγ. 688β, ρΓ ιη. γ 8οηρ3Ϊ88β νίάβΐιΐΓ 
(Κ. ηαηο). 97 ΐηϋ. ,,α 8. α δ. ά" Κ. — 98 &η<;θ βχίΓ. α Γβΐΐ- 
(^υίαβ Ν Ιϊϋ. — 99 βχΙίΓ. ενα.'ϊ Κ. ηιιηο ηυοίχαβ. — 108 βχί.Γ. Α 
νβΐ Υ. — 109 8ς[<ι. Ιιϊο οοΐΐοοανί ίτ^, 18 Κ., γ[ιιο(1 ΙιαΙ}6ί/ βχΐίαβ 
νν. 109. 111. 114. ΟΑΚΜΕΝ XII. [XIII.] 99 

(60) ρίαν αϋ-νρύιν 

Λαρ^ένοί μελπονΰί τ\^εον κράτος], ώ 
9δ δεβποινα ::ιαγ^ε\^ίΐΌν πεδον, 

Ένδαΐδα τε ροδό[7ΐαχνν, 

α [^ ] ετι[κτεν Πτ^λέα 

(65) και Τελαμώνα [^ , 

Αίακώ μευχ^είβ' εν αί^ΰα" 
100 τώνζϋ-^^νίεας άρβιμάχονς, βτρ. δ' (γ) 

ταχνν τ' ^Αχιλλέα 
ενειδεος τ Έρίβοίας 
(70) παΐδ' ύτΐερϋ-νμον βοα[τάν 
Αΐαντα βακεβφόρον ^/[ρω, 
ΐΟδ δίΐτ' επΙ πρνμνα βταΟ-εΙς 
εβχεν ϋ-ραβνκάρδιον [ορ- 
μαίνοντα ν\αας 
(75) ϋ-εβτνεβί'ω 7(ν[ρΙ κανΰαί 
"Εκτορα χαλ[κεομίτραί]ν, 94 τεόν -κλέος ώ 3β\>\), τεάν χάριν οι Τν^ίΐ., τεόν γόνον 8. 
γάμον ω Ηοηβιπ. {γόν. βί. Τΐιοιηαδ); Άά -/.ράτος (Β1.) οί. Αθδοΐι. 
Α§. 258. Εηιη. 27. Οί". αά 95. — 95 ΒίαηΕπι ηγιηρ1ι&8 ο&πθγθ 
ι•3ίπ8 απίθΕ τταΐ Ζη[ΐ'05 νΛντά 8οηρ8Ϊ; ηυηο βϊ ϊρδβ (αΐ Ηου8ΐη. 
Τνϊΐ. αϊ.) αά Αθ^ίηαΒί ΓβίβΓΟ. ζίε'σττ. τΐαγξείνον χ&ονόςϊ{ο\ΐ8ϊη.; ϋ. 
δβά δί%ας Τ1ιοιη3.8; τταΐ ξείνοις φάος ΡβαΓδοη (ν. 94 τεάν πόλίν)^ 
■παΐ ^είνον -πατρός (Ρ&η8. Π, 5, 3. 7. 9) ιιηηο ^βι)1^. — 96 Ρ&ΙιαβΓ 
ΙθΙ»1) (Κ.). — 97 τον αίχαατάν (133) 3βΙ)ΐ), ιηβ1ϊυ8 τον ιπ-πευτάν 
Ηβαάΐ. (ίτΓττότα Πηλενς); δβά βΐ. είτε (105) ίΊιΪ8δβ ροΐ^βδί. — 
ετίΥ.τεν Ραΐηιβι• ^βι)ι). — 98 νβΐιιί; κραταιόν Κ. (Ρϊαά. Ν. IV, 25). 

— 99 μιχΟ-εΐα' οοιτβχΐ. — εν αί'σα οί. θοάβπι 6ρο(ϋ Ιοοο ονν 
αί'σα 66, Αθδοΐι. 8αρρ1. 545 {εν αντροις ί&\>\> [Κ.]). — 100 &' 
αοΐά. ΙθΙ)ΐ> (Κ.), οοηΐι•3, βοάβω 105 Ηοιίδίη. λΥί!. — άεραιμ. οογ- 
Γθχί, οΓ. άραίττοδας ΚγαΐΏ.. Λ'βη. 211. Αυΐ νΙας (ΟΙιτ.), οί. ΙΠ, 77. 

— 103 βοα&όρν Κ., (1110(1 (Ιαηπδ νΐά. Οί". Ηοηι. Μ 277, Ο 687; 
^05]»^ άγα&ός. V. αυίβιη δυρΓα 3,ά 100. — 104 ί/ρω οί. ΥΙΠ, 56. 

— 106 ίβχεν Σηάν^. — 108 -καίειν Κ. — 109 οί. Ρίη(1. Χ. Χ, 90 
(Κ.). Ααί χοίΙν.ον.ορνατάν (ΤΙ. Ε 699). 100 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

110 ο-τότί.τ[ 

τρα . . ιαν[ ] ανιν 

ωρΗνατ[ 
(80) τ ελνύενα[^ 

οιπρινμεν^ ]|ν 

115 . . ιονΰ^άητοναβτν 
Οοΐ. XXVIII . . }.ευπον ' ατνζομΒνοι\^ 
(XXVI) 7ΐ . α66ονο^είανμαχα[ 

(85) εντ ενπεδιωικλονεωΐ 

μάί νοι,τ αχιλλενΰ 
120 λαοφονονδορνβείων 

αλλ' οτεδηΛθλεμοί[ 

λτι^,ενϊο6τεφαι>ο\^ 
(90) νγ^ρψδο6ατρόμητο[ 

ωβτ ενκνανανϋ•εϊ&[ 
Ι2δ :ίοντωίβορ\εα6νποκυ 

μαΟίΙνδχάζεί 

ννκτ\ο\6ανταΰα6ανα3ί\^ 
(95) λη^ενδε6ννφαε6ίμ[ 

ίίοΐ' 6τορε6ενδετε7ΐο\^ 
130 όνριαίνοτονδε>ιόλ:ί\^ 

ϊβτιοναρπαλεωβα]^ 110 ροδί, 7Γ Ι (ι, 73 βΙο.) — 111 ϊηίΐ. φρα νβΐ Γρα? Ιυιη 
χΕ]!^!/ ίαίβββ ρθ88β νίά. (Κ. . . α . . τα .). — θχΙγ. ηΜν ρΓ., ανιν 
ΟΟΓΓ. (ηοη ΓβοΙβ Κ. ανιν ρτ., οογγ. αινιν\ ν. βοΐ7ροη). — 118 ττί- 
ίίον ρΓ., ΟΟΓΓ. Α". — λαιοφ. ρΓ. υί νϊά. — 123 ίαίβα νίάβΐίοβΐ; 
ραιιοίιι 8υρβΓ ι, αηίθοβάθηΐβ οίΓοαηαδθχο. — 125 βηη. Ιιΐο οοΠο- 
ο&νΐ ίν^. 38'' Κ. — 127 ανταβαννμ ρΓ., οογγ. Α'. — 128 τί ρΓ., 
δε Α^? — 128 φαίοιν Κ. — 129 ίιιΐ8ΐι ρηηοΐα υί 123. — 130 ου- 
ράνια ρΓ., ΟΟΓΓ. Α•? — ηοη ΓβοΙβ διν,όν Κ., βίβΐ βχ ΤΤ Ι ΙιιηΙυηι 
ΓθΙίο'Ιηπι, λΙγιηθ αάβο ρο8ΐ; Ι αΗΓΐυί(1 8ρα1ϋ ναουί ηαηο οοωρα,ΓβΙ. 
— 131 αρπαΑίωτα ρΓ. , πιυίιινίΐ τ ϊη σ Α^ί ΟΑΕΜΕΝ ΧΠ. [XIII.] 101 

110 οΛτζότε Π[τ{λεΐδας 

τραχεΐαν ^Αργείοιβι α\άνιν 

ώρινατ[ο, ΤροοβΙ δε τίάν- άντ. δ' (7) 

(80) τ ελνβεν α\1νά' 

οϊ ττρίν μεν \Λολνπνργο\ν 
115 'Ιλίον ϋ•αητ6ν αβτν 

ον] λεΐτΐον^ άτνξόμενοι, [0£ 

πτάββον όί,εΐαν μάχαν^ 
(85) £•ύτ' εν τΐεδίω κλονεων 

μαίνοιτ Άχίλλενς^ 
120 λαοφόνον δόρυ βείων' 

αλλ' οτε δη τίολέμοιο 

λήξεν Ιοβτεφάνον 
(90) Νΐ]ργιδος ατρόμητος νίός' 

ωΰτ εν κναναν&εΐ &[νων νανν ^οάν έ:ί. δ' {γ') 
125 Λοντω Βορεας νπο κν- 
μαΰιν δαΐζει, 

ννκτος άντάβαβαν άπ\^εχΟ•ομενας' 
(95) λήί,εν δε 6νν φανβίμβρότω 

'^οί, βτόρεβεν δε τε τΐόντον 
130 ονρία' νότον δε κόλ•ζ\ω6αν πνοαίς 

ϊβτίον άρπαλεως τ α- 110 οπτΐότΐ: Κ. — 111 8πρρ1β^^, ν. ρασ. 3.^1ν. — 112 8ς[. 
δυρρίβνί (^αρδανιδάν τ 'έλ. άλ-/.άν 3β\)\> [Κ.]). — 114 βαρρίθνί 
βρϋΐΐθίοϊΐ θίδϊ ηονηιη. — 116 έ'λείΛον Κ. — 117 ^ράσαον Κ.; 
πτ. βί. ΐΐΆϋ θΐ Λν. Β. Τ1ιοιη&8. 0£. Λ^, 22. Ηοιη. Τ, 427. — 
124 δΐιρρί. Β1. {0•νων 8. &νίων ηί Ηοιη. μ 400); Θράκίος νέα 
οί. Ιβίοΐ», Θρα-ΛΪ {Θράι'ξ) νανβάτας ϊΐ&ν^. βί δάιη. Ογ. — 127 άν- 
τάαας άναπανομίνων ^β1^ι); αά αντάααΰαν οί. Αβ8θ1ι. 8πρρ1. 37, 
3,ά άπίχ%. Ρίηά. Ν. Χ, 83. — 128 φαεαιμβρότφ οοιτβχϊ δβο. Ρϊηά. 
01. ΥΠ, 39. — 130 ονριαι οογγ. Κ. — νότον δ' ϊν.όν\τος ηοη Γβοίβ 
Κ. 0£. V, 28. Έν.όλτΐωααν πνοαίς θί. Ε. ΒΓπΙιη, -ει; -χνοα ΕαάτΛ^., 
-αν πνοαϊ ηαηο Ηοπδίη. — 131 τ' ονα.. Κ. (υί β§ο θί. Ρ1. ΡβαΓδοη 
Τΐιοιιιαδ). 102 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

ελΛτονεζ.' . . ντοχ . [ 
(100) ωβτρωεβετρ. .κλνον\_ 

χματαναχίλλεα 
130 μιμνο . .ενκλίβΰτμΰίν 

ει . εκ . ν^ανϋ•α6γνναίκο6 
.ρ . ϋηϊδοβίμερογνίον 
(105) 0•εοί6ι. . άντεινανχεραβ 
φοίβανεβΐδοντεύνπαι, 
140 χειμωνοβαιγλαν 

τιαβΰνδιαβδελίτΐοντεύ 
τέυχεαλαομεδοντού 
(110) .ΰπεδίονκρατεραν 

αΐί,ανν . μινανφεροντεβ' 
145 ωρβαντ .φοβονδαναοίβ' 
ωτρννεδ' αρηύ 
.νεγχηαλνκιωντε 
(115) .οί,ίαΰανα^α^τολΡ.ων' 

ί^0Ί)τ ε. ιϋ-είναΌ-αλαβϋαο' 
ί 150 .αν<3ίδ' εντίρνμνοίβτταρα 

μαρναντ ' εναριζ ων 

. . . ίνΟ^ετοφωτων 
(120) .... τίγαίαμελα\^ 

εα6νποχει[ 

ΐόδ εγ'τ/μί0•£οΐ6[ 132 ρο8ί Χ Γβϋηυϊίΐβ (ΐυαβ € ϊηΛΐοαΓβ ρθ88Ϊηί. — 133 εη[.]- 
κλυον Κ., 86(1 Ηΐί;. €1 ιιιηΐ)1υιη δραϋυηι. — 138 οια παρηι ν.; 
ρΓ. οιαίιΐ 80Γ. Γαθπί (ΙίβοβΓηί ηβηυϋ. Υίχ Γβοίβ Κ. ϋ-.υιαιδ; ρο- 
ίίϋ8 Ν βχΐΓβιηυιη Γαβηί. — 141 μείττοντΐα ρΓ., όί/Αττυντεα Α'? 
— 152 ,.ΐνΟ-Β ρΓ., το 8υρι•α ν. α(Ι(1. Α''. ΟΑΚΜΕΝ XII. [ΧΙΠ.] ]03 

ελπτον έ^ίκοντο χερβον 
(100) ω^ Τρώες ^ έπεί κλνον αΐ- 6τρ. ε (^) 

χματάν ^Αχιλλέα 
135 μίμνοντ εν κλιβίγιβιν 
εΐνεκεν ί,αν%•ας γυναικός, 
Βρίΰηΐδος ιμερογνίον, 
(105) %^εοΐ6υν αντειναν χέρας, 

φοίβάν εύίδόντες νπαΐ 
140 χειμώνας αί'γλαν 

πααβνδία δε λιττόντες 
τείχεα Λαομέδοντος 
(110) ες πεδίον κρατεράν 

αϊ^αν νύμίναν φέροντες" 
145 ώρβάν τ ε φόβον ΖΐαναοΙς' άντ. ε (ό') 

ωτρννε ο Αρης 
ενεγχής, Ανκίων τε 
(115) Αθλίας ίίνα^ Απόλλων 

ίί,όν τ έπΙ θΊνα %•αλάύ6ας' 
150 ναυβί δ' ενπρνμνοις παραΐ 
μάρναντ , εναρίζομένων 
ό' έρ]ενϋ•ε φώτων 
(120) αΐμα^τι γαία μέλαινα 

Έκτορ^έας ντΐο χειρός, 
155 πημα μ^έγ' ήμι&έοις 133 έπέγ.λνον ηοη 1)βηβ Κ. ; εττεϊ κλ. ίάβια αηίβα. — 
130 ■Α.λιΰίτ^ΰιν βρϊθ3, ίοιτηδ, ϊηοβΓίυιη ηηπι ροβί&β άβΐ)β3,ίιΐΓ•, ο£. 
ίδ,ιηβη ν. 48. — 138 0-ίοΙαι δ' Κ. (3,ηίβ3; ϊάβηι &εοίαιν). — 
139 φοιβάν ο1αανί&•, ν. ρΓΟ,βί. ρ. IX, 1. — 141 πααανδκχς οογγ. 
Κ. — 149 &ίίνα (ηί Αη8ΐ;3,Γθ1ιυ.8 δοηρ8Ϊ8δβ (ϋοϋαι) οοιτ. Κ. — 
150 παραΐ Β1. (ΡΙβ,ΙΙ, Ηοιίδηι.), νβΐ οοηίΥΆ οΙιαΓί&ιη; ο£. νπαΐ 139. 
— 152 έ'ρ]£υ'9•ε (Α ρΓ.) βί. ΡαΙιηβΓ (Κ.), ο[υ&ιη\'Ϊ8 ϊιΐδοΐϊίιΐδ δϋ Ϊ8 
ιίδυδ 3,οίϊνΐ. "Ερεναε Τνΐ!. (Αγ. Ες[. 526 [?], ΗϊρροοΓ.). — 155 δτιρρί. 
^βι)ι). Οί. νΠΙ, 10. Χ, 62. 104 ΕΠΙΧΙΚΟΙ 

ϊβοΰ-εωνδ' =ορμαν' 

ο\νε6 ημεγαλαίβίνελτΐίβιν 

(125) . . .\οντε6ν:ιερ\φ . .λον 

160 — — — βιππενταίκυανώτΐΐδαδεκ 

— — — νεαβ 

— — — τηναβτ εν 

(130) |ρ . ι6ε^είνΰ•\ . . .ματονπολιν 

.\ελλοναρα7ίροτ\. . .νδι 
165 .\άνταφοινί^\ αμανδρ[ 

.\να6κοντε6νπ\. . .κιδαιβ 

\ερείίΡ[\ 
(135) |των£ΐκ£(:ι[| 

170 (140) 

175 ονγαραλα. .ε .ιννΐ^ 
τταβίφάνηβαρετ^ 156 ϊαο&εων Κ. (ο α οογγ. ΐη τακιη-α); ιηϊΐιϊ ρΓ. ΙΟΑ (ΚΑ'?) 
£υί88β νί(1. Τυια ρΓ. ΔΙ ΟΡΜΑΝ ουιη αηιΐ)1ο δρα.Ιϊο νβ,οαο 
(οί. ΧνΠΙ, 4«); ΟΟΓΓ. Δ ΟΡΜΑΝ, βχρίβίο «ρβ,Ιίο ναοαο ί1αοϋΙ)α8 
ΐΓαη3νβΓ8ί8 (^ηο1^ν18 (ΧΥΠΙ 1. ο.). — 157 ικϋυηχϊ (αρ Κ.), ΐτ^. 
1)αΓνα1υιη: ονίΰημ οντεβνπίρ . — 168 — 166 ίι^1ά^^1^ ίτ§. (αρ. Κ.) 
ίΐαοά ρηθΓΘ8 ρ3,Γΐβ8 Ιιογπιπ νν. 1ΐίΐΙ)β1:. — 163 αηΐθ Ρ ηοα Ιγθβ 
Ιϊϋ. (ΙθδϊάβΓαηΙυΓ (Κ.), 8β(1 ηυαίίηοΓ νβΐ ίμπηηαβ. — 165 ροβί 
Ι 8υηί Γοΐϊίΐυϊα,θ Ηϋ. € (νβΐ Ι). — 167— 16ί) ΙβΓϋιηη ίτμ;. β9ί β. 
ιηβ Ιιίο οοΐΐοοαίυπι (αρ. Κ.). ΟοηνβηϊΙ δβηίβηϋα ηυπιθΓίι|ηθ, οοη- 
ΗρίοϋαΓ αοοβηΐυβ βπΙ} ί'ν^. ρηοΓβ, ρηηιο νβΓδαϊ Ιιιιίϋ» αρίαβ. — 
175 αλαίπι ρΓ. , π ίΓαιι.>!(ίχυιιι, ΒυρβΓβοηρίαβ Ιΐϋ. άβίΓϋαβ, ηνιαβ 
μπία ίυΪΒΗβ ρθ88πηΐ. ΟΑΚΜΕΝ XII. [XIII.] 105 

μομφά τ' ]/'(?«, Θ-εών δι δρμάν. 
ά δν6φρ]ον£ς^ ή μεγάλαιβιν έλπίΰιν ίτί. ε {β'^ 
(,125) Λνε\οντες νΛερφίαλον 

δόκει^ν έλόντες] 
160 νδ:α]ς Ιτίτιενταί κνανώπιδας εκ 

γαίας ^ ^νεας 

>^ μ,ετ είλα^πίνας τ εν 

(130) _ ^]()[.]ίδ ε%ειν ^εόδ μ,ατον πόλιν. 

μέλλον αρα π ρότερον 
165 δυνάντα φοινί^ειν Σκύμανδρον^ 

Ό'νάβκοντες ντΐ' Αίακίδαίζ ΰτρ. ς' [ε') 

έρείφΐ^ίλάοίς' 

(Ι3ό) των εΐ καΐ ν> ^ » 

η βα9-ν^νλ[ο ^ 170 ^ — ^ •^ _ ^ _ _ _ ν^ _ 

(140) _ _ ^ _ _ 

17δ ου γάρ άλαΐ^μτΐέβ^ί νν[κτος 
:ια6ιφανής Άρετά 156 ^] ιΰο&έων δί' δρα. Κ — 157 τΧάμονες Κ.; δνβφρ. 

βί. ^ιι^.1. — 158 χαίροντες 8. κλάξοντες οϊ. Κ.; ανχεοντες Είοΐι. ; 
ρΓΟ τινέ. ΙίΐιοΙ^. ηΐ3.1. πνείοντες. 0£. Ρίη(1. Ρ. Χ, 44. — 159—162 
ϊηοβΓίδ- Γαί. δΐιρρί. Β1. {είλαπ. οί. Κ.). — 163 άμίραις Κ. ηοη 
Γβΰίβ; ν. ρα^. α(1ν. — 167 έρειι^ίτοίχοις Κ. — 168 8(^01. δβηδίΐδ 
Ιιϊο ίαβΓΪΙ;: ^110^απ1 (ΑβαοΐάαΓυηι) θίβί οογ[30Γ3, οΐ3Γα1:3, δτιηί 
βα9νξνλθίς αποδοΐαιν υο§ϊ δΐνβ (ηβπιρβ Αϊ&οϊδ) ίβιτΗ,β α^σβι-β, 
ίαπια ία,ηίθη ίηιηΐ0Γΐ;3.Η3 νίσβΐ. — 175 ΡΙαί. ΡΗοο. 1 {άρετην. . 
άμανράν κοτϊ άλαατΐή) οοηί. Κ. Άλαμπέϊ — ΐ177) καλύπτρα Ηοαδίη. 
— 176 Άρετά ρΓ&θΙιι1ϊ (ίΐ;. ^ϋ.), βί Εν-Λλεία 183 8η. 3;ίθ[αβ Ευ- 
νομία (XIV, 55) 186 (ίί. "^Π. Ε. Βι•α1ιη); οί. άβ Ιιίδ (ο^ααβ οοη- 
ϊιιη^ηηίιΐΓ ΐη ϊηδΟΓ. Αϋ. ΠΙ, 277, ίερε-ΰ^ Εν•Λλείας και Ευνομίας) 
Ρι•θ11βΓ-Κοΐ)βι•ί Μ7ΐ;1ιο1. 315, 2. 106 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

κρνφ^ειβ' αμανρο[ 
(14δ) αλλεα:τεδονακ[^ 

βρνονΰαόοί,άί 
180 6τρωφάταίκαταγαν[^ 

καί:τολνπλαγκτο νΟ-[ 

καιμανφερεκνΟεαν[ 
(ΙδΟ) αιακοντιμάι'ΰννεν 

κλειαίδεφιλο6τεφ[ 
Οοΐ. XXX 185 :ΐολινκνβερνάί 
(ΧΧνίΙΙ' εννοαιατεβαόφρων 

α^αλιαβτελέλογχ . ν 
(ΐδδ) αβτεατ ενβεβεων 

ανδρων&νει . ήνάιφνλαβα .ι" 
190 νίκαντ ερικ . . . .αελτιετ ωνεοί 

.νΟ-εααελετ . . . .βροτω 

. .λέαμενανδρ .ν 
(160) τανεπαί.φειοντερο . . .9-αμαδη 

τυμαβε νάχρνΰάρματοβ 
Ι9δ βεμναμεγά^νμοβαΟ^ανα' 

μνρίωντ γ^δημιτραιβινανερων 

εΰτεφάΐ'ωβενε&ε'ιραβ 
(16δ; εν:τανελλανωναε^λοι6' 

.ιμητίΐ'α&ερβν. πηΰ 181 ττολνττλαγ-λταν ρι. , οογγ. Α^ — 199 ίηΐΐ. [.']! Κ.; 8θΐ1 
ί'ϋϊΐ: 2}3,Γα^Γ3.ρ1ιαδ ουπι οοΓοηίιΙβ. — &(ραϊ (αί ηιίΐίϊ (ΐυΐΛβηι 
νίϋαιη βί?1) ηΐδ^^ΐκ ί^ϋΒαι 0-ίραΰ. Μαοηΐίΐο ηαα,β ΐη ίιηο ν. οοη- 
βρίοίΙαΓ ίηίθΓ Ν βΐ Α ηϊΐιϊΐ ίπΙ)ΐΐθηί1αιη ββΐ. ΟΑΕΜΕΝ XII. [XIII.] 107 

κρνφΰ'εΐβ' άμανροΐνταί δνόφοίβιν^ 
(145) άλλ^ έ'μπεδον άκ\αμάτα άντ. ς' (ε') 

βρνονύα δόί,α 
180 βτρωφάταί κατά γάν {τε 

καί πολνπ^ λαγκτον %\άλαύ6αν. 
καΐ μάν φερεκνδεα ν\β6ον 
(150) Αίακον τιμά, 6νν Εν- 

κλεία δ\ φιλο6τεφ[^ο(νω 
185 πόλιν κυβερνά, 

Ευνομία τε βαόφρων, 
α λαλιάς τε λελογχεν 
(155) αύτεά τ εύβεβεων 

ανδρών εν είρήνα φυλάββεΐ' 
190 νίκαν τ έρι,κυδέα μέλπετ\ ώ νέοι, εττ. ς' (ε') 
ΠυΘ^εα, μελεταν τ ε βροτω- 
φελεα Μενάνδρου, 
(160) τάν ετι Άλφευοϋ τε ροαΐς Ο'άμα δή 

τίμαβεν ά χρνβάρματος 
195 βεμνά μεγά%'υμος Ά%•άνα, 

μυρίων τ ηδη μίτραιβιν άνερων 
έθτεφάνωβεν έ^είραζ 
(165) έν Πανελλάνων άεϋ• λοίζ. 

εΐ μη τίνα Ο-ερΰίεπής 6τρ. ζ (ς) 177 ακότοισινΚ., δβά δνόφοιαιν ΤτγγθΙΙ, ιηοηβηκ ηοη βχ8ΐ:&ΓΘ 
ρΙαΓαΙβιη οι βν.ότοι. — 178 άγ,άματοζ Κ.; -τα θί. Ρΐαίί. — 
186 εννομία {ϊά ηί ουπι αυν εντιλ. οοηϊηησαίιΐΓ) ^θι)^} (Κ.). 
Ευνομία οαοσίφρων (οοΠ. Ηβ37θ1ι. ααοαίμβροτος) Ηουδπι. — 
190 Νίκαν δβοαηάπιη ρΐΈβοθοΙβιιίία; δβά ΪΛ οαιη Πν&έα ηΐ3,1β 
ϊπησϋυΓ. Εδί, υί δαβρβ, βαοίυαίϊο ϊηοΙϊδΟΓβία ίηίβΓ Γβιη βί 
άβ&ιιι. — 192 Μενάνδρου] οί. Ρϊηά. Χ. V, 48. Αίΐιβηϊβηδίδ ίπϊΐ:, 
ΐηάβ ΜϊηβΓνβ, βίιΐδ ραΐΓοηα 195 (Κ.). — 193 9άμα Ναίπι (Ρϊηά. 
Ν Ι, 17) ΗβΓ'ΠΓ. Τνη.: άμα Κ. — 199 &εοσ[οε]πης Κ. 0£. Θερ- 
αίλοχος. 108 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

200 .ϋ-ονοββίάτοα 

αι,νείτωβοφοί'ανδρα 
.ννδίκαί'βροτωνδεμωμοβ 
(170) παντε66ίμενε6τίνεπεργοί[^ 

.δ^αλαϋ-ειαφίλει 

20δ νίκανοτε^ϊανδ . μάτω\^ 

χρονοΰτοκαλωβ 

. ργμενοναΙενα[^ 

(175) .ν.μενε.νδεμα[ 

ΰμιν] . Ο• 

210 δεβωΐ 

αΰβαΰαΐ^ 

(άβδίιηί ν. νίΠ) 
Οοΐ. XXXI 220 ελπιδί&νμονίάίν[ 
(XXIX) ταικαιεγωπιύυνο[ 

φοίνικοκραδεμνοίΐ^ 
(190) νμνωντινατανδε[ 

φαίνω^ενίαντε\^ 
225 γλαονγεράιρω' 
τανεμοίλαμπων[ 
βληχρανε7Ταΰ^ρή6αί6\τ[^ 
(195) τανείΧ' ετνμω6αρακλ\ειω[^ 202 βρνωτων ρΓ., οογγ. Α^ — 208 βχΐΓ. ΜΙ 5. ΜΑ. — 
209 8ς[Γΐ. &ι1ίαηχί (βχ οοηΐ. ρΒ,υΙΙαιη ίηοβΓίίοΓθ) ϊτξτ. Ά" Κ. — 
209 βχΐΓ. ϊη 37 ΐηίβηοΓ ραΓ8 Θ (?) βί ροκί οαηι Ιϊϊί. ι ('? ?). — 
223 βχΐΓ. έ Κ. ίη οά. ; ηνιηο β88β άίοΐί ροδΐ 6 ηιι&δΐ Η α οογγ. βιιρθΓ- 
βοηρίυηι. — 224 φαινων ρΓ. , οογγ. Α'? — 227—2:^0 εχΐΓβιηα 
βαηΐ ίη ί'τξ. ραΓνυΙο, ηνιοά Β,άϊιιηχϊ (αρ. Κ.). ΟΑΕΜΕΝ XII. [XIII.] 109 

200 φϋ^όνοζ βίάται,^ 

αΐνείτω βοφόν άνδρα 
ΰνν δικά. βροτών δε (ΐώμος 
(170) :τάντε66ί μεν εβτιν επ εργοις' 

ά ί' άλα%•εία φιλεΐ 
205 νικάν^ ο τε τΐανδοψάτωρ 

χρόνος το καλώς 
εργμενον αίεν ά[ε^ει' 
(175) δνΰμενεων δε μα[ταίας 
λοίδορία^ς μίν\_ν^ει 

210 _ _ ν^ ](ϊε(>ω[_ 

^]«5 βα6α[νο. άντ. ζ (ς) 

((Ιθδπηί ν. νίΠ) 
220 ελπίδί ϋ-νμόν Ιαίν[^ει,. 
τα καΐ εγώ πίύννο[ς 

φοίνίκοκραδεμνοί[ο Μονΰας 
(190) νμνων τινά τάνδε [ίο;τ'λόκου δόβίν ε:ι. ζ (ς') 

φαίνω ^ ^ενίαν τ ε [^φίλά- 
225 γ^λαον γεραίρω, 

τ αν έμοί Κάμπων [παρέχων χάριν ου 
βληχράν έπα^ ρήβαις τ[ί.'θλ, 
(195) τάν εί' γ' έτνμως αρα Κλειώ 207 άργμ.? Λν&Λβηι., οοηίβΓθηδ νπαργμ. Ηάί. VII, 11, 13. — 
208 8(1(1. δυρρί. Β1. Οί". λοιδορίΐν Ρΐηά. 01. ΓΚ, 37. — 211 άρετάς? 
— 220 Υβΐιιί έτερα δ' ετερός τις ] έλτΐ., ^ί. ΓΧ, 38 8(ΐ(ΐ. Ρϊη(1. Χ. 
Ι, 25 3.1. — 222 φοιν-οίς Χάριααιν ^^ι>\)•, δυρρίβνί ηΐ; ροίαΐ, 
Μοναας ά\) ΗουδΒΐ. (ΝαΪΓη, Ρΐ3,1:ί) 3,οοβρΙο. — 224 ^ενίαν] Ρΐηά. 
Ιδί,ΐιιη. ΛΤ [Υ] 70 οοηί. Κ. — 226 παρέχων κε χάρίν Ιθ61); ου 
βί. Ηοιίδίη. Χοη βδί 3.11;βΓπια ίοπηαβ ρ&Γίϊο. ίη -αις 3.ρ. Β. 
βχβηιρίυπί; δβά οί. ρι-αθί. ρ. ΧΧΓΥ. — 228 εικ' οογγθχϊ {εί' γ' 
βΐ. Γυηοΐί, ΡΙ&ίί), δβά ε^κ = εΐ {ηί Η,Γοαάϊοβ εί'καν) "^ν^. δοΐιιιΐζβ 
βί άηΙ)ί1;3,ηίβι- "νΝΓΐΙ., ηυΐ οοηί'. ΗάΙ. Ι, 174 βί Ατ. ίιγδ. 1099. — 
Κλειώ 3&\)\), βί δϊο ίΊ'&βΓηιβηίαπι. 110 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 230 τεριριετΐείΰνι,ν. .ιδα\ί 
7ίάντίκαρν^οντίλα\^ 10 ΧΙΠ. [Χΐν.] 
Κλεοητολεμωι Θ^εοοαλωι 
ιπποιβ πετραί\^ 
ενμενειααρ^αΐ7ΐαραδαι\^ 
ϋ-ρώττοίΟαρίύτον 
νμφοραό' εβχ^λοναμαλδν 
. αρντλ . . οβμ,ολονΰα' 
. .ονκαι. . .νψίψαντιτεΥ 
ατορ%ω%^εί6α'τιμαν 
λοβαλλόιανεχεί' 
αιδ^ ανδρωναρε. . .μίαδ^ε\^ 
νπροκειται 
παρχειρο6κνβερν\α 
. .κύιαί6ιφρενεβ6ι\ν' 
. νβαρνπεν&εβίν αρμό 
αχαιβφόρμίγγοβομφα 229 β Ξ \ία. ΏίΜΙ Γβΐίοίηιη ηίβί βυρβήοηβ ΙίηβΕβ ρα,Γβ. 

ΧΙΠ. [XIV.] ΙηβΟΓ. Ιϋί. ιηϊηοΓ. α. «ϊηΪΗίΓα ρ&Γίβ ρηιηοΓϋΐη 
νν. 8οηρΙα αΐ) Α". — 5 ονηδηνψιφ. ρΓ. ; ηδη άβΐ. βί και . . . («θί], 
Ιαουη») βηρβΓΗΟΓ. Α'. — θχίι•βιη3, νν. 8. 10 — 13 «απί ϊη ίτ^. ραν- 
νυΐο ί{\ιοά Λΐΐϊαηχΐί Κ. — 10 θχΙγ. αι ρΓ., α Α*. — 12 ϊηίΙ. 
8βο. Κ. ροί^ι1^< ν ίαϋ τμιαπι ι. ΟΑΕΜΙΝΑ XII. [XIII.] XIII. [XIV.] 111 

παν%•αλΎΐς εμαΐς ενεαταί,{^εν φραβίν, 
230 τερψίετΐεΐς νιν άοιδαΐ 

ΛαντΙ χαονίοντί λαώ. XIII. [XIV.] 
ΚΛΕΟΠΤΟΛΕΜΩΙ ΘΕΣΣΑΛί^Ι 

ΙΠΠΟΙΣ ΠΕΤΡΑΤΑ. 

Εν μ,εν εΐμάρ&αί τΐαρά δαί[μονος άν- 6τρ. α 

^ρώτΐοις αριβτον 
βυμφορά ά' εβΟ-λον άμαλδν- 

νει βαρντ λατος μολονβα' 
δ ^ ^] υψίψανη τε[ν- 

χεί κ]ατορΟ'ω&εΐ6α' τιμάν 

δ^ αΧ\λος άλλοίαν εχει' 
μνρί\αί δ^ ανδρών άρεταί, μία δ^ ε[^ς άντ. α' 

κοονο^ν τΐρόκειταί 
10 Μονΰα^, παρ χειρός κνβερνά- 

τις δί]καίαί6ί φρένεββίν. 
οντ α]ν βαρνπενϋ'εβιν άρμό- 

ζοι μ]άχαίς φόρμιγγος όμφά 229 ΙβΙ)1) (Κ.), ηΪ8Ϊ ς^υοά φρΐβίν (ο£. Ρϊηά., -α- βί. Ηοαδίη.). 

ΧΙΠ. [XIV.] 1 δαίμοβιν Κ. (-όνος βί. ΙιΤίάτν., Νϊβιηβ7βι•, ΟΙιγ., 
Ηοαδίη., ΡΙ&ίί, ΕΙΙίδ, Ηε&οΙΙ.). — 3 έα&λόν τ' δϊνβ ίβ%•λονς ^θ1^1^ (Ιιοο 
Κ.), ρΓορίθΓ ηυιπΘΓΟδ (-ώί^ ΡΙ&ίί:, ΕΙΗδ). V. ρι-^θί". ρ. ΧΧΧΙΠ. — 
5 οοΓΓϋρίτΐδ ν. ϊάβηιθ[αΘ ηιηΐίΐυδ Οθΐ-ίαιη Γβδίϊίηίϊοηθπι 3,άιιιΐίίβι•β 
ηοη νίά. Λαμπ^όν τε {-6ν δε ΤνΠ.) και νιρ. τελεί ^θ1^13 (ΐ(1. ηιχηο 
γ.αϊ γ,λεινόν ίδ' [ίδ' Ηοιίδίη.] νιϋ.); τενχει ΒΙ. (ϊί. Ηουδπι., ΡΙ.,ΛΥίΙ. ; 
ο£. Ρίηά. Ν. IV, 84). — 6 βη. οί. IX, 35δ(ΐ. — 8 οί. Χ, 38. — 8δ(ΐ. 
ε\νδαίμω\ν ^β1οί) (Κ.); ϊά. Κ. 10 δ^. ος γε] {οξ τα "\νΐ1., Ε. Βι-υΐιη) 
παρ .ν.νβερναται {-έρνααεν ^^ί\.). Οί". Άά παρ χείρας ΡϊηάαΓΪ το 
■παρ ποδός ,,ι^Γ&θδθηίβιη οοηάϊοϊοηθπι", Ρ. ΠΙ, 60; φροντίδα ταν 
■παρ ■ποδόςΐ. Χ, 62; ί1:&0[ΐΐ8 παρ χ. νϊά. βδδβ ,,β Γβ ρΓ&βδβηίϊ". Κν- 
βερνατις . ψρένεααιν ο£. XI, 1 δςίη. — 12 δς[. οντ' αν . . άρμόξοι Ρ1. : 
ονκ έν {οντοί ΕΠίδ) . . αρμόζει Κ. — 13 μκ^αι^ ΙθΙ)1ο (Κ.) ; ίά. όμφά. 112 ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

. . . .γνκλαγγεΐβχοροί' 
ΐδ ... .νΟ•αλιαι6καναχα 

. . . . όκτν:ΐο6'αλλεφ£κα6τωι, 

ανόρωνε'ργματικαλ 

λιβτοβ . νίρ6ονταδεκαί&εο6ο\^ 
κλεοπτολεμωιδεχαριν 
20 νννχρΊ]:ΐο6ίδάΐΌατε:ΐετρ[ 
οντεμενοβκελαδηααυ 
^νρρίχοντ ενδοξ,ονιππονί^ 
οβφιλοί,εινοντεκαίορΟΌδ^ 
Οοΐ. XXXII (άβ8. ν. Χ\1) 40 — — νώδεα0•ε66α[ 

— — ενγνάλοίβ' 

— — ντελτι6κ[ 

— — ελ. .δων 

(ϋβ3αη{; Γ6ΐΐς[υ3..) 18 ερδοντί ρι•., οογγ. Α^? 

Οοΐ. ΧΧΧΠ. Γγ^. ραΓνυιη (11) Ιιυΐο Ιοοο αάδΐ^&νϋ Κ. — 
42 ρηιη3, ΙϊΙί. Ν (Κ.) νβΐ Ρ (νβΐ Ο, οιυοά Ιιαΐαβ ο&πηίιη8 ηυηιβηβ 
ηοη €0ηνβηΪ3,ί). — 43 νβΐ ή-α {α[ει]δων). ΟΑΚΜΕΝ XIII. [XIV.] 113 

καΐ ?.ί]γνκ^λαγγεΐς χοροί, 
Ιό οντ ί]ν %-αλίαίξ ζαναχά ε:ΐ. α 

χαλΗ\όκτν7ΐος, βλλ' εφ' έκάβτω 
καιρός] ανδρών εργματι κάλ- 

λιβτος' εν έρδοντα δε καΐ ΰ-εός ό[ρ'9ΌΓ. 
Κλεοπτολέμω δε χάριν 
■20 ννν χρή Ποΰείδάνός τε ΤΙετ'ραί- 
ον τέμενος κελαδηΰαί, 
Πνρρίχον τ ενδοί,ον ιπΛΟν[ικον υιον, 
δ^ φιλβ^είνον τε καΐ 6ρϋΌδ\^ίκον βτρ. β' 

(άβδίιηί ν. ΥΙ) 
(άββδί αη1;. ν. ΥΠ) 

(άθΒ. ν. ΠΙ) ^π. /3' 

40 _ ν.^ _ ε^νώδεα Θε66α[?. ^ 

^^ - ^ ^] εν γνάλοις' 

κ^ Πα^ντέλης κ[^ 

_]δων 

(ϋβδαηί Γβ1ΐς[τι&.) — ^ ^ — '^ ^ 14 οΰ λίγ. Ε11Ϊ8. — Ιό οντ' 'άν Ρ1. ; οί-ί' εν Κ. — 16 χαλ- 
-/.όκτ. : (ΐααΐϊδ ίη ρτττίιϊϋΐιίδ. — 17 -καιρός Κ., .Ιβΐίΐι. — 18 όρ&οΐ 
ί&\)\) (Κ.). — 22 βαρρί. Β1. — 24 [-χατρός τΐεφιηιώς] ΗβΓΛν. — 
42 ηοπίθη ρΓορΓίιιιη ηιοπδΐΓ&ί; &οοθΐιΙιΐ3. Βαοοηπ-ιβεβ θά. Βία 3 3. 114 ΔΙΘΎΡΑΜΒΟΙ 

Β. 

XIV. [XV.] 

Οοΐ. XXXIII ]τηνο^ιδαί 

(XXX; -, 

— — — αντιϋ•εον 

— — νω7ίΐ6αΟ'άνά6:τρο6:χολο(ί 

— — — Λαλλαδοβορβι μάχου 

— — — ρνβεαβ 

δ — — — αργειωνοδνβαει, 

— — — αωιτ ατρεΐΟ(αβα6ίλει, 

— — — ξωνο6%^εανω 

— — — ον 

— — — ν:τρο6ήνε:ΐεν 
10 — — — νκτιμεναν 

— — — — ωντνχοντεβ 

— — — — ννν&εοιβ 

— — — — — ονβ 

(αβδ. ν. XXII) 

Οοΐ. XXXIV άγοντζατηρδ' ευβουλοβηρωβ 
(XXXI ) παντ . βάμαινενπρι,αμωιβαβίλευ 

7(αίδε66ίτεμν%^οναχαιων' 
40 εν&ακαονκεοόίεν Χΐν. [XV.] ΙηδΟΓΪρϋο οοπΙγλ ιηοΓθηι ϊη υια-ι•^. βαρθποΓβ 
α(1^I^^^. αΙ) Α^ (ηίί. ιηϊη.). 8θ(1 ΛπϊιπίίΛνβΗοηοΙηιη Ρδί, πηκ^υαιη 
ρΓαβΙβΓθΛ ϊηίΐίυπι ρίΐρ;ίηαβ &1ίουίϋ8 ΒΪιηυΙ οιιπηϊηίβ βδκβ ίηϊΐϊηηι. 

— 1 Ιίϋ. ΓβΗίΐιιΐιιβ Ηίΐ αντηνορος 1)οηβ οοηνβηίαηΐ. — 2 τιια 
ηυηο ίοΓβ βΐ. Κ. α^ηοκοϋ (ίη βιΐ. α ίαηίυπι). — 6 ίηίΐ. Α νοί Λ. 

— τ' βυρΓ3, ν. α(1(1. Λ'. — 12 τνχοντασ ρΓ., οοιτ. Α'. — Ιδβηη. 
ϊη άβρβΓ(1ίΙα ρατίο βχ'ίϋίρπηΐ ίριαο εΗ'θιϊ θοΙιοΙ. II. Ω, 4ί»0 (Β^1^. 
ΪΓ^. ί)'3): πι&ανόν μίαν τίκίΓΐ' ΐννεακαίδΐκα, ονχ ώς Β. ΐίίντη- 
■χοντα της Θίανονς νπογράφίΐ τίαΐόας. ΟΑΚΜΕΝ XIV. [XV.] 115 

Β. ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ. 

XIV. [ΧΥ.] 
ΑΝ]ΤΗΝΟΡΙΔΑΙ 

Η ΕΛΕΝΗ]Σ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ. 

^^ντηνορος] άντι,&εον 6τρ. α 

δάμαρ κνα}νώπίς^ Άϋ'άνας πρόβπολος 

ν^ _ ^ ] Παλλάδος ορβιμάχον 

_ _ ν^ _ _ %\ρν6Βας 
5 _ ο _ πρέββεββυν] Άργείων 'Οδνββεΐ 
_ ^ ^ _ Μενελ^άω τ ^Ατ^ρεΐδα βαβιλεΐ 

_ 'υ βα%•ν\ζωνος Θεανώ 

>.^ ν^ _ ^ '^\ον άντ. α' 

^_^ν./_^^_] προύήνεπεν 
10 ^ _ ^ ο ε^νκτιμεναν __>_/___ι^_ _>-'^_ι^ν_/___ .^ων τυχόντες 

_^νν &εοΙς 

_ν^ ^ ^ ^]ονς 

(άββυηΐ βρ. α', δίΓ. αηΐ. β', βροάϊ β' ν. 1) 
άγον, πατήρ δ^ ενβονλος ηρως 
πάντα ΰάμαινεν Πριάμω βαβιλεΐ 
παίδεββί τε μϋ&ον Αχαιών. 
40 ενΟ•α κάρνκες δι εν- XIV. [XV.] ΙηΒΟΓ. Η οηι. Κ. Οί. XVI. — 2 δΐιρρίβνί. Οι. 
Ηοιη. Ζ 297 Βηη. (Κ.). — 3 8^^. όη^εν άγνον Π. δ. \ ναον πύλας 
τε χ]ρ. Ογ. — δβη. Β1. (Λαρτιάδα Μ. Ναϊπι Ογ. ν^^Π.). — 7 ^α- 
^νξ- (οΐ. Κ.) Ι, ο, 8. V, 9. Χ, 16. '— ηροβηνΐτιεν ΡΐηοΙ. Ρ. IV, 97. 
IX, 29 (Ν. Χ, 79) οοάά. βΐ Β^ΐτ. — 12 νβΐηΐ προαψόρων τ. (ΑθβοΙι. 
0130. 711) Ε. Βηιΐιη. — 13 ανν -9•. Κ.; (^υίΐβ 1β§ιιη1;αι• ηυιηβηδ 
ηοη οοηνβηϊιαηΐ ; ΐοΛ. βρΐοο νν = νυν Β. ΐΐ8ΐΐ8 δΐΐ. — 36 αγον] 
ΑηΙβηοη8 £1η ΜβηβίΒ,ιαιη βΐ υΐϊχβη ϊη ίοηιιη. 

8* 116 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

ρεΙανΛολίνορννμ,ενοί 

τρωωναολλιζονφαλαγγαβ 

δεί,ίβτρατονείβαγοραν' 

παντάίδεδιεόραμενανδαειβλογοζ 
45 ^εοιβδ' ανίβχοντεβχεραβαϋ-ανατοίβ 

ευχοντο:ΐαν6α6θ^αιδνάν ' 

μονβα'τίύπρωτούάρχενλογωνδικαιων. 

πλει6ϋ-ενίδά6μενε?Μ0ΰγάρνΐΰ^ελ^ιεΛ\εν 

φ&εγ^,ατ ενχεπλοι6ικοι.νώ(3α6χάρίύ6ί\ν' 
50 ωτρωεβαρηϊφιλοί' 

ζενΰν π:αν . αδερκεται 

ονκάί. . . .ϋ•νατοί6μεγαλωναχεων 

αλλεν κείταικιχειν 

πά6ίναν0•ρω7ΐοιθδικανίΰ•είαναγνκ6 
5δ εννομίάΰακολονϋΌνκοαπίνντάύΟ^εμίτού 

ολβίωνπ νιναιρεννταιβννοικον 

αδαιολοί . κερδεβΰικαιαφροβνναιβ 

εί,αιύι,ΟίϋΟ'αλλονβ' α&αμβηβ 

νβρίβάτίλον . . .δνναμιντε^οωίί 
00 άλλότρίονωτίαβεναντιβ 

ό' εββα^^ννπέμπειφ^ορον • 

. .νάκαιϋπερψίαλονβ 

. . . παιδαβωλεΰενγιγανταΰ 

47 βχΐΓ. ριιηοίυηι ϊη ϊηιο ν. β8ΐ; (ρΓ&βΓ. ρ. IX, 2). — 48 80[. β,ά- 
ϊαιιχΐ ίτζ. ρΕΓναΙαιη 27. ΟΪΓΟϋηιβ. 681; ϊη ραπίο ηιιιιβ οοΙίΒ,βΓβΙ;. — 
50 — 56 ίηΙβ^Γ&ιη δίπορίΐίίπι αύ'βτί δίηβ ροϋΐαβ ηοιηΐηβ Οΐβιη. Αΐβχ. 
8ίΓ. V, 731; Βί1^^^1^1^ά^ Λ-ϊηάίοανβΓαηΙ 87ΐΙ)ΐΐΓ§ ρί Βοβοΐίΐι, ςαωη- 
νΪ8 αΓ^ιηβηίο υ8ί ηοη ία8ΐο (Β^ΐί. ίΓ^. 29). — 51 ΰψιμέδων ος 
αηαντα 01. — 52 αίτιος 01. — 53 ίν μέβω 01. — 54 όι-καλη- 
Ο^ηαν ρΓ, ΟΟΓΓ. Α^ άί-Λαν όβίαν άγνάν 01. (άγνας οί. Η^ΐί.). — 
55 α-κολονΰ-ον οτη. ρΓ., Ηπρπι ν. αάίΐ. Α^ — Θύμιδος 01. {Θεμι- 
τός 01, Β^ΐί.). — 5ϋ παΐδι-ς (Μ.; ρβτφί ΐάβυη ω {άβ\. Νβυβ) νιν 
ενρόντις. — βυνδικον ρΓ., οογγ. Λ*. — 57 ά αυί α οαω ραΓίΐ^. — 
αιολο. . .νδίοαι Κ. — 01 ό ΙϋΙ. Γβΐϊι^αίαθ ϊη οοΐ. α,{?ηονϊυοΙ)]ί(Κ.). ΟΑΕΜΕΝ XIV. [XV.] 117 

ρεΐαν πόλι,ν όρννμενοι 

Τρώων άόλλιζον φάλαγγας 

δεζίβτρατον εις άγοράν. βτρ. γ' 

■πάντα 0£ δίέδ'ραμεν ανδάεις λόγος' 
45 %•εοΙς δ' άνίβχοντες χέρας ά^ανάτοις 

ενχοντο παν<5α6%^αι δναν. 

Μονβα^ τίς πρώτος λόγων άρχεν δικαίων; 

ΠλείβΟ-ενίδας Μενέλαος γάρνΐ 0•ελξίεπε1 

φΟ•εγ^ατ\ ενπεπλοίΰι κοινώβας Χάριΰβιν 
δΟ „ώ Τρώες άρψφίλοί, άντ. γ' 

Ζενς υψιμεδων^ ος άπαντα δε'ρκεται, 

ουκ αίτιος ^νατοίς μεγάλων άχεων, 

άλλ' εν μεβω κείται κιχεΐν 

πάΰιν άνΰ•ρώποις ζίίκαν ίϋ-εΐαν^ άγνάς 
55 Ευνομίας άκόλονΰ-ον καΐ πινντας Θεμιτός ' 

ολβίων παίδες νιν αίρεννται ΰννοικον. 

ά ό' αΐόλοις κέρδεββι καΐ άφ^ροβνναις επ. γ' 

εί,αιβίοις ϋ-άλλονβ' ά&αμβής 

"Τβρις, α πλοντον δνναμίν τ ε ^οώς 
60 άλλότ^ριον ωπαβεν^ αντις 

δ' ες βα%"υν πέμπει φθόρον, 
κείνα και νπερφιάλονς 

Γας παΐδας ωλεύβεν Γίγαντας. 46 οί. Ηοιη. Γ 112. — 47 ά^χΐν λόγων βιη. Κ. 0£. Ρίηά. 
Ρ^ίΗ. IV, 70 τίς γαρ αρχίν (ϋα ίθΓβ ΙΛγΪ), λέξατε {οοάά. δέξατο; 
Μοίααιοι β&ί 67), ναντιλίας; — 49 Ρϊηά. Ρ. Γν, 115 ννκτΐ ηοίνά- 
ΰαντΐς όδόν. — 51 βηςι. οί. Ηοιη. α, 32δ(ΐ(ΐ. „Ιυ8Ϊϊϋ3, ίη οιιΐυδ- 
ςυβ &Γΐ)ίί;ηο θδί," {έν μίβω -/.Βΐταή. — 57 αίόλοις ιρενδεαα Ρβ,ΙπιβΓ 
(Κ.), οοΐΐ. ΡίηοΙ. Ν. νΠΙ, 2δ. Αά ηέρδεααι ^^. Ηοιη. Ψ, 709. Ρίηά. 
Ρ. ϊ, 92 αϊ. — 59 πλοντον ΡαΙηΐθΓ (Κ.); ά Κ., ΐά υί άειαοηδίΓΕ- 
Ιϊναιη δϋ βΐ &ροάοδϊη ϊηοϊρίαί {αν&. οφ' ές Ρΐαίί, (χηοά ηίπιΐηηι 
ρΓΟ δραίίο). — 63 ωλεαεν οογγ. Κ. 118 ΔΙΘΪΡΑΜΒΟΙ ΧΥ. [ΧΥΙ] 

[ ] 

. ιον επει 

. αδ' επεαψενεμοιχρνβεαν 

.ίάΟ-ε ί>ρν• • νραΐΗάΙ^ 

. .άτωνγεμ,ονΰαννμνων 

αν&εμοεντιεβρωι 

. .γαλλεταίηδο?.ιχάνχενίκν[ 
. δεΐαφ . ενατερπομενοβ 
.νκ.. .ταιτιονων 
Οοΐ. XXXV άνΟ^εαπεδοίχνεΙν 

( ΧΧΧ Π) 1,^ :ΐυ^ί α.:ιολλον 

τοββαχοροιδελφων 
6ονκελάδη6αν:ταρο:γακλεανάον 
πρυνγεκλεοαενλιπειν 
θίχαλίανχνρίδα:ΐτομένάν 
15 αμφίχρνωνίάδαν%•ραβνμ . δε'αφω 
^^ 'ϊκετοδ' αμφικν μον ακταν' 
εν^' απολαϊδούενρννεφεϊκηναίωί XVI. 1 ροβί ιον ΓβΓβ .ίοε. — 3 ίΐηΐβ ΐ<χ Ηΐί. (Ρ) ροβίηιοάο 
ΐΓΟ,ηββχα νΐάβίϋΓ. ΡοδΙ -θ-ί £ογ1;. Ν; Ιυηι €? — 4 βχίΓ. ηαηο 

π _ 

ηίΐιϊΐ 11181 Ι. — 5 ΐίΗτιε.. παν9•.? — 6 ρτο Η Κ. Η. — 

7 δίΐαν ρΓ. — 8 αηίβ Κ ν νβΐ αΐ; ΐηίβΓ Κ βί αιηονων ηβ νίάβη- 
ΙυΓ (ΐαίάβιη ίοί ΙϋΙ. ίιιΪ88β, (^υοί ηϋΐηβήβ 3,ηίΪ8ΪΓορ1ιαβ θχϊ^ιιη- 
ίαΓ; 8αηΙ 3,νι1ριιι οηιηβδ βΐ ίηίΓΐι θΙ; 8αρΓϋ. ιηυϋΐαίαβ. Ροδί κ 
η? — 12 ακλία ρι• , γα αΛά. Λ^ ΟΑΚΜΕΝ XV. [XVI.] 119 

ΧΥ. [ΧΥΙ] 
[ΗΡΑΚΛΗΣ.] 

ν7 _ υ ^ _] ε^ει 6τρ. 

6λκ]άδ' έτιεαιρεν εαοί χονύεαν 
Πίερ]ία^ε[ν ένΌ-^ρον[ος Ο^ύρανία, 
^ ^ ^]άτων γέμονβαν νμνων^ 
δ Φοίβος επειπερ επ^ άνϋ-εμόεντι <(;του)> "Εβ ρω 
_ ^ α\γάλλεταί η όολίχανχενι κν[κνω^ 
.... τερτίόμενος^ 

^^ ^ .^ ^ _] Ύΐόνων 

αν&εα πεδοίχνείν^ 
10 ΠνΟ^υ "Αζίολλον^ 
τ00α χοροί ζίελφών 
6ον χελάδηύαν π'αρ' άγακ'λεα ναόν^ 
Λρίν γε κλεε'μεν λιπείν άντ. 

ΟΙχαλίαν πνρΐ δαπτομέναν 
15 ^Αμφυτρνωνιάδαν Ο^ρσ,βνμηδε'α φώ- 
&\ ί'κετο ό' άμφίκνμον άκτάν' 
εν%•^ άπο λαΐδος ενρννεφεί Κηναίω XVI. 1 νβίαΐ ουρον πνοά ίντρίττεΐ Ρϊοοοίοηι. — 2 όλγ.άδ' 
^ιΆΏάγΒ (Κ.). — 3 Β1. ; Άγ•'ί'/.]ία. .Ούρανία[ς 36\)\) δαηοΐ^β (Κ.); 
έν&ρ. ηιιηο βί. ^β1^1^; ^εαίρόφοονοξ (Ηβδγοίι.) οί. Κ. — 4 ά&α- 
ν]άτων (τβοίβ ρΓΕθΟβάβηίβ Ουρανίας) Ιθΐ)ΐ) (Κ.); άβροτάτων 
ρΓ3.βί.βΓβα οϊ. ΤβΙ)1), τΐοΐ,νφάτων (γθοϊθ 8Ϊ Ιν.ετο 16) Κ. — 5 άα1)ϊ- 
ίαιΐ8 δΐιρρίθνϊ, 3,ά(ϋ(1ίθ[αβ πον Μ&ίιΐ8 οαυδα (ΑηαοΓ. 1, δ ^ κου 
ννν κτε.). Αά'Έ/ϊρω ο£. Αίο&β. ίτ^. 109 (Ογ.), Ατϊδίορίι. Αν. 774. 
— 6 νβΐιιί, [δάΐρνα]. — ι^ Κ. (η βΐ;. \νΐ1.). — 7 οτΐϊ ηδ. Ρο,ΙιαθΓ 
(Κ.). ΕδΙ ϊηδοΐϊία (ΙϊαβΓβδϊδ. — 8 παΐΎ\όνων ^Ϊ1. ; δβηδίΐδ ίτιΐδδθ 
νΐά. ,,άοηβο ϊη πιβηίθτη νβηΐαί'". ■=— 9 οοιηιηα ροδυϊ ρΓΟ ρυηοίο ; 
Γβΐ&ΐ;. βδί τόαα εϊοηΐ: Ρ 9. — 11 τόαβα ρΓορΙθΐ* 23 οοιτ. Κ. — 
13 ,,βϋ&ηι &ηίβηη&ηι €αηβι•βιι1;>' (νβΐ ,,οαηαηΐ;"); δβοί ϊδ δβηδίΐδ 
ϊηβηϊίϊνιίΓα βα^ΐίαΐ:; ϋαηιαβ -/.λεέμεν δοιίρδϊ (υί 3.ρ. Ρϊιιά. ^ιγέμεν^ 
ίδέαεν, 3,1.). {γ.λνοαεν? ΡΙαΙί.) 120 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

ξηνίθΛ^ε7'βαρναχείί6£ννε((τ((νρον6 

δνοτ ορβίαλωίδαμαβίχϋ-οΐΊμεΙ^ 
20 λεχοράιτ οβριμοδερκείάξνγαΐ 

παρ%•ενωιαΟ•αναί 

νφίκεράνβονν 

τοτ' αμαχοΰδαίμων 

δάΐανέίράίτΐολνδακρνννφαΐ^ 
25 μγ^τινεπίψρον επει 

7ίν%•ετ' αγγελίαντα?Λίπεν&εα\^ 

ΐόλάνοτίλενκωλενον 

διοβνιοβαταρβομάχαβ 

αλοχονλιπαρο . .ιοτίδομονπεί. οι' 
30 άδν6μορο6άταλ . .ν οΙονεμΐ]6ατ\^ 

φ^ονοβενρνβια . . ινατΐωλεβεν 

δνοφεοντεκά λν' μμίαων 

νβτερονερχομίενων' 

οτ' επίτίοταμωροδ όεντίλνκόρμάί[^ 
35 δε^ατονε66ον\!ίάραδαίμονίοντερ\^ 

) 

ΧΥΙ. [χνιΐ] 

]&ησευο 

κναν07(ρω\ραμ . \ν\νανβμενεκτν\^ 
ϋ-ηβεαδίβεΛτ. \τ \αγλαον6αγονβα 19 8νοδ ρΓ. , οοΐΎ. Α*? — 24 8^ιιανΐι^^^ ρΓ. , οοιτ. Α'. — 
32 — 35 XVII, 1 — 7 ίηδβΓϋϊ ίΓασηίθηΙαηι ίΐη^αχίυηι υηΛβοίια νβΓ- 
βαυιη (αρ. Κ.). — 35 πάρ ρΓ., α Άάά. Α*. 

XVI. [XVII.] Ιη^ΟΓ. ϋϋ. ηιϊηοηΐ^υ» 3, Ιαβνα ραΓίβ 8,<1άΐ(ϋ1; 
Α*. — 1 κυανοττρωρα ρπ. , ^ 8,(1ο1. οογγ. — 2 <ϊΙ? (ητά] Γββρίοϋ 
δβΓνΐυκ &Λ νβΓ^. Αθη. VI, 21 (ίπ^. 17 Β^1^.): φιηίαηι χιρίηη ρηε- 
Τ08 Η $€ρΙβηι ρηεΙΙαίί αοσίρί νοίιηιΐ, ψιοά εΐ νίαΐυ (ΙχαϊΙ ίη 1'Ηαε- 
άοηβ (58 Α; ίί ίΐαρρ}ιο ΐη 1ι/ηνΪ8 (144 Β§]ί.) εί ΰανοΐιι/ΐϊάεδ ΟΑΚΜΙΝΑ XV. [XVI.] XVI. [XVII.] 121 

ΖηνΙ ϋ•νεν βαρναχεας εννέα ταύρους 

δυο τ όρβίάλω δα,μαβίχ^ονί μέλ- 
20 λε κόρα τ οβριμοδερκεί αζνγα 

παρ%•ένω ^Α^άνα 

νψικέραν βοϋν. 

τότ άμαχος δαίμων 

Ααϊα,νείρα τίολνδακρνν νφανε 
25 μητιν έπίφ^ρον\ έπεί βλ. 

πνϋ'ετ άγγελίαν ταλαπενΟ-έα, 

'Ιόλαν δτί. λενκώλενον 

^ώς νΙος άταρβομάχας 

αλοχον λίΊ:αρΌ\_ν π^οτΐ δόμον πέμποι,. 
30 α δνΰμορος^ ά τάλαίν\ οίον έμήΰατο' 

φθόνος ενρνβίας νιν άτιώλεύεν^ 

δνόφεόν τε κάλυμμα των 

ϋΰτερον ερχομένων^ 

δτ έτιΐ ζποταμω]^ ροδόεντυ Αυκόρμα 
3δ δέί,ατο Νέβύου πύρα δαιμόνυον τέρ\ας. 

ΧΥΙ [XVII] 
ΗΙΘΕΟΙ 

Η] ΘΗΣΕΤΣ. 

Κυανόπρωρα μεν ναϋς μενε'κτυττον ύτρ. α 

Θτ/βέα δις επτά τ άγλαους αγουβα 18 &νίν ΐηβηΐί;. θδί (Κ.). — 22 κεραν βχ --/.ερααν; δβά αο- 
Οθηίιΐδ &ά ιηα8θυ1ϊηϊ ηοππίΐηι άβδβχτίδ βδί;. 0£. -καλλίκέραν XVIII, 
24 (Κ.). — 29 λιπαραν (τιί V, 169) ΡΙαίΙ. — 32 δνοφερόν Κ., ββά 
Ογ. οοιηραΓαΙ δνοφέτι (Ηβ8.), γνόφεος, ζοφέη. Κάλυμμα . . οτε 
,,φχοά Ιαιη ίυϊί; οαπι — ". — 34 ηοταμώ δοΙιοΗοη άθΐ. Ι,ιΐ(ΐ•η^. Τνϋαηι. 
— ροδόεντί (οί. 5, Κ.) αά ροδοδάφνην ΓβίβΓβηάυηι (ρο•θ•. ΟΙιι•. 
Ηβην^.). — 35 τέρας] Ρίηά. 01. ΧΕΙ, 73 οοηί. δ^ηά^δ; γέρας οϊ. ^6ι)ι). 

XVI. [ΧνΠ.] ΙηδΟΓ. ?) αάάίάΐ; οί". αά XIV. 122 ΔΙΘΤΡΑΛΙΒΟΙ 

κονρου6ΐάόνω[^ . ] 
κρτιτικοντάμνεντΐελαγοΰ' 
5 τη?Μνγεΐγαρ . \ν\φάρεΐ 
βορτμάιπιτνο . \α[υραί 
κλνταβεκατίΛ . \λ£\μαίγιδο6α&αν[ 
Οοΐ. XXXVI κνιβεντεμίνωκεαρ 
(ΧΧΧΙΠ) ιμεραμΛ .κο6ΰ^εα[ 

10 κνπριδοβ . . .αδω.α' 

χείραδ'ον . . . .τταρΟ'ενικ&ύ 
ατερΟ^' ερά . .εν&ιγεν 
δελενκάνπαρηΐδων 
βοα. .\τ ερ ίβοίαχαλκο 

Ιό ^ώρα .... νδίονοβ 
εκγ . νον'ϊδενδε^τ^βευβ' 
μελανδ^ νποφρνων 
δίνα . ενομμακαρδίαντεοι 
βχετλίονάμν^εναλγοβ' 

20 εΐρεν . ε 'δίοβύίεφερτατον 
οβίονονκετιτεαν 
εβωκνβερνάιβφρενων 
-9". . . .•ϊ6χεμεγαλονχονήρω6βιαν 
οτιμ . }>εκΰ•εωνμοΐρα:ιαγκρατΥις 

30 αμμικατένενβεκαίδίκαβρέπειτά ί'η (ΙϋΗι/Γαιηύϊβ βί Έαηρίά€8 ϊη ΗβτΰηΙβ (1326 8η.), φΐ08 1ϊΙ)€- 
τανϋ Ββοιιιη ΤΗβββιιβ. 

14 ΙϋΙ. τ'ίρ 8αηί ΐη ίν§. ραΓναΙο, ηαοά οχ Κβη^οηϊβ δοΐιβάϊδ 
βχβοήρδΐ, ΐρδβ ηοη νί(ϋ; ηβηαβ ϊη βάϊΐϊοηβ οοηιραΓϋΙ. — 22 κυ- 
βίρναα ρΓ., οοιτ. Α*? ΟΑΕΜΕΝ XVI. [XVII.] 123 

κούρους 'Ιαόνων 
Κρητικον τάμνε πελαγος' 
5 τηλανγεί γάρ εν φάρεΐ 
βορψαί Λίτνον αύραι 
κλντας εκαη πολεμ,αίγιδος ^Α%•άνας' 
κνίβεν τε Μίνωυ κέαρ 
ίμεράμπνκος ^εάς 
10 Κνπ'ριδος [ο:/3'ρ]ά όώρα' 

χείρα δ^ ονκετι παρϋ'εννκάς 
ατερΟ^' εράτνεν, %-ίγεν 
δε λενκάν τταρηΐδων" 

βόαύε τ ^Ερίβουα χαλκο- 
1δ θώρακα Πανδίονος 

εκγονον ί'δεν δε Θηβενς, 
μελαν δ' νπ οφρύων 
δίναβεν ομμα^ καρδίαν τ ε (Ρ)οί 
βχετλίον αμνζεν α?^γος^ 
20 είρέν τε' ,,ζ/ίό^ νιε φερτάτον, 
οΰιον ονκέτι τεάν 

εύω κυβερνάς φρένων 
ϋ-νμόν' ϊβγ^ε μεγάλαυχον Ύιρως βίαν. 
δ,τί μ\ν εκ ϋ-εών μοίρα τΐαγκρατής άντ. α 

2δ 'άμμι κατένενβε καΐ Αίκας ρέτίει τύ- 4 ταμνεν οογγ. Κ. — 7 πελεμ. (α τΐελεμίζω)? '^^Άοίβπί., 
Ηο\ΐ8ηΐ3.η, Ηβαάίαιη. Ββ θ,οοβηία οι. Έίγτη.. Μ. 518, 54 (Ηβαάΐ.). 

— 8 Μίνωϊ Κ. ριορίβΓ απί. α' (/ί'); ά&1ϊ\τΐ8 ιιί;ίς[ΐΐβ ΓβοίίοΓ νίά. ; 
ϊάβπι βδΐ; ν. 68, ηΙ)ϊ ηυιηβή ηοη ηια^ίδ οβΓίί. €'£. δπρΓα ρ. 14. 

— 10 άβρα Κ. αηίβα; ϊη θάϋ. αΐνα ΐ3Γορίβι• ΙίΐίβΓΕηιια ςτιαβ- 
άδ,ηι νβδίί^α, ηιιαβ ηιϊΜ ρι•οι•8α3 ίηοβΓΐα λ•Ϊ(1., θί αβρά ιηϋιϊ 1)βηθ 
οηιη βΪ8 ς[υ&β οΙϊ^ιιοδοπιιίιΐΓ οοη^ΓπβΓβ νϊδυηι βδί. (Ααί, άγνα'ί) 

— 14 νϊά. &άη. ΐη χ^α^. ορροδίία; (ϊ' Έρ. Κ. — λινο&ώρ. ^ί1.; 
ϊά.. ί^αρε^ 18. — 20 είρεν οί". 74 (δβά είπεν 47. 52). Εβίηβ ϊιη- 
ρβΓί. αη 3,οη8ίυ8? Εχ ΕΙΠΕΝ ρβι•ρ6Γαηι ϊηίβΠβοίο βχρΗοαΐ "^νϋ. 

— 23 μεγάλαυχον άιιΙ^ϊίαηίβΓ Κ. 124 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

λαντονπ£:χρωμεν . ν 

αΐοαν . κττληβομενοτ . ν 

£?.&η' . .δεβαρειανκάτε 

χεμ, . τίνεικαιβεκεδνα 
30 τεκενλεχείδίοβνποκροταφονϊδαβ 

μιγειβαφοιιηκοβερα 

τωννμούκόραβροτων 

φερτ . .ον'αλλακάμε 

τΐΐτΟ- . οβΟ'νγατηραφνεοϋ 
3δ τΐλαΟ-ειβαζοντίωίτεκεν 

ποβίδάνι 'χρνΰεον 

τεοιδοβανϊοπλοκοι, 

κάλνμμ(α'ηρηίδεύ' 

τωβε:ΐολέμαρχεκνω66ίων 
40 κελομαιπολνβτονον 

ερνκε νϋβριν 'ονγαρανΟ-ελοι 
Οοΐ. XXXVII μ αμβρότοι εραννοναο[^ 
(ΧΧΧΙλΟ ΐόεινψίωβεπείτίν ψϋ•ε[ 

βνδαμάΰειαβαεκον 
4δ τα:ιρο6&εχειρωνβίαν 

δε .^ομενταδ' ε:τιονταόα. . .\νχριν\ε1' 26 ίηίΐ:. ΓβρβϋΙα ββΐ §711. τα; οογτ. Α'? — 42 βχίΓ. αοο. 
ΟΓθαιηβ. ίαΐδδθ ριιίο. — 46 Β,άάίάί (β,ρ. Κ.) {τ§. ρ&ΓνυΙαηι. ΟΑΕΜΕΝ XVI. [ΧΛαι.] 125 

λαντον, πετΐρωαεναν 
αίΰαν εκπλήβομεν, όταν 
ελΟ•τ}' ύν δε βαρεϊαν κάτε- 
χε μητιν^ εΐ και 6ε κεδνά 
30 τέκεν λεχευ ζΐώς νπο κ^ρόταφον "Ιδας 
μι,γείβα Φοίνικος ερα- 

τώννμοζ κόρα βροτών 
φερτατον' αλλά κάμε 

Πιτϋ^εος ^νγάτηρ άφνεον 
35 πλα%-εΐ6α ττοντίω τέκεν 
Ποβείδάνι^ χρνβεον 

τέ {/)θί δόβαν Ιόπ λοκοί 

κάλυμμα Ντιρηΐδες. 
τω (?£, πολέμαρχε Κνώΰιε, 
40 κέλομαι πολνύτονον 

έρνκεν νβριν' ου γάρ αν ϋ'έλοι- 

μ άμβρότοΐ έραννον Άονς 
Ιδεί ν φάος, ετίεί τιν Τ[%έων 
6ν δαμάβειας άεκόν- 
4δ τα' πρ06%•ε γ^ειρών βίαν 

δείίοιιεν' τά ό' έπιόντα δαίαων κοινεΐ}^ 31 μ,ιγΐΐαα βί 3δ ■πλα%-£ΐαα 1ι•&ηδρ. Ηοΰδπι. — Φοίνι%ος\ ο£. 
Ηοιη. ,£? 321 (Κ.). — 37 βχ Ιιοο Ιοοο ραΐβί ΙόπΙογ.ος (ΥΠΙ, 72 αϊ., 
ΑΙοαβ. ίτ^. δδ, Ρϊηά. 01. VI, 30 Β^ΐί.) ΐάβιαι βδδβ ίΐίθ[πβ Ιο-χλόγ.αμος 
(Κ.), ηβηιιβ ίοττλόιιος δΟτΛβηάαιη βδδθ (ν. βΐ. Ηβαάΐ.). Οί". ττλό-Λος 
= πλόγ.αμος. — 38 %ά λνμμ' άδν Ιιηάν^. ριορί. ηυιιι. — ηαΐΐιχιη 
£θΓΪ ϊηίβΓ Ντιρηΐδας θΐ Ντιρήος -Λορας (102) (ϋδοηταθη, ς[ΐΐ3,1β 
θ[υοδάαηι ίβοϊδδβ ίταάϊάϊί ϋϊοίγιιηΐδ ίη οοπιτη. Άά Βαοοίι. βρίη. 
οοηδΟΓΪρίϊδ (Αππηοη. ρ. 79, 6•^. [?] 10Βσ]ί.), Γβοίβ αίΐηοίαΐ: Χαίτη. 
— 39 τώ (βί. Ρΐαίί) δίηβ ι ηί Ηοηα. Β 2δ0 3.1. (Ι^βηίζ αά Ηθΐ'Οίϊ. 
Ι, 492, 19, Ι,ιιά-νν-.Ι. — ■κνωσσιων οογγθχϊ, ιιί ηυιηθηδ δαίίδββΓβί, 
οί. 120. {Κνωοοίων Κ., ς[υα ιηβηδίίΓα &β(ΐα&1ί1:αδ ηοηΛηπι ρβΓβ- 
οϊίιΐΓ; ίι-αηδρ. τίολνατ. ν.ίλομαϊ "^νΐΐ.). ϋβ Κνωβός -αιος ν. αά Ι 
ο, 13. — 42 άμΙ^ρότου ίοχϊ. ΓθοΙβ "^αοΐίβπι. Λνϊΐ. — 43 'έτ\ ει 126 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

τ. . . .:τεναρεταίχμο6ηρω[^.^ 
. . φονδενανβάται 
. .τ . . ν:τ€ράφανον 

δΟ ^α . (5ο6'άλίοντεγαμβρωιχολω\^ 
ϋψαινέτετί . ταινίαν 
μητιν'£ΐπεντεμεγαλο6&[ 

ξεν:τατερακονΰον'ει:τερμ α 

φόι ΐΊ66αλενκωλενο66θίτεκ\^ 

δδ ννΐ':ιροπεμπ' ατίονρανονΟ^Ι^ 
τΐνριε^ειραναβτρίοιάν 
6άμ αριγνωτονει 
δεκαίύετροίξηνίάβείβ . . .ονι 
φ ντενύε νάι0^ρά:το6εί 

60 δάνιτονδεχρνβεον 
χειροβαγλαον 

δΙκων^ράβειβωμαΛατροβ . βδομονύ 
ενεγκεκούμονβα^είάβαλοβ' 
ειβεαίό' αικ εμαβκλνγ^ι 

6ό κρόνιοβενχάβ 

ανα^ίβρεντα6ό:ταντω ' .ν 

κλνεό^ αμε:ιτονενχανμεγα6^ει>η[ . ] 

ζεν6'ν:τεροχοντεμίνωιφντενθε 

τιμάνφιλωιϋ-ελων 

70 παιδίπανδερκεα&εμεν' 49 ρΓΟ Γ(φ?) Κ. ρ. — νπεραφνον ρΓ., οογγ. Α'. — 50 9αραοσ 
Γβοίθ υί νίά. Κ. Γ68ΐϋ. — 58 ΐηϋ. ίΐ ρβΓ βιτοΓβιη Γβρβί. ; οογγ. 
Α*? — 62 &ράαει] ϋ- Ά οογγ. {Α^?) δυρβΓ αΐίαιη ΙίίΙ., ίοΓί. ι. 
— 67 αμειτρον 8βο. Κ.; ιηϊΐιϊ ββοαβ νίάβΙοΓ. ΟΑΕΜΕΝ XVI. [XVII.] 127 

τόβ' είτΐεν άρεταιχμος ηρως' επ. α 

τάφον δε νανβάται 
φωτό^] νττεράφανον 
δΟ ^άρβος' Ά/αον τε γαμβρω χολώΐ^&η κδ'αρ, 
νφανέ τε ττοταινίαν 
αητιν, ε'ιπέν τε' .^μεγσ.?.ο6θ•ενες 
Ζεϋ πτίτερ, ίΐκονΰον εί'τιερ μ[ε κούρσα 
Φοίνιβΰα λενκώλενος 6οΙ τεκέ, 
δδ νυν ττρόπεμπ άπ ονρανον %•\οάν 
πνρίε&ειραν άβτραπάν 
βαμ άρίγνωτον' εΐ 

δ\ και βε Τροξγ^νία ΰειβίχ&ονί 
φντενβεν Αΐ^'ρα Ποβει- 
60 δανι, τόνδε χρνΰεον 

χειρός άγλαον 

ενεγκε κόβμον (,εκ^ βαΟ^είας ά?.ός, 
δικών ^ράβει βώμα ττατρος ες δόμους, 
εΐβεαι δ' αί'κ' εμάς κλύτι 
6δ Κρόνίος ενχάς 

άνα^ίβρόντας 6 :ΐύντων μεδεων}^ 
κλνε ό' αμεμπτον ενγάν μεγαβϋ'ενής βτρ. β' 

Ζενς. ντιεροχόν τε Μίνω φντενβε 
τιμάν φίλω ϋ-ελων 
70 τταίδΐ πανδερκεα Ο^έμεν, 47 έρίτ. οιιιη '^ίρέαανδρος (= άρεα-Λομίνος τγι αίχαγι, τ νώ 
ϊη βωτιάναρα) οοηίθΓί '\\"3,ο^θΓη. — 49 α:ι-•ί]ρ[ό? Κ. (δθά ηοη βδΐ; 
Επίβ ρ 1ιΪ8 Ϊ:η1)υ8 Ηίί. Ιοοηδ). — δΟ χοΐώβατ' ητορ Κ.; τ. αά 116. 
— 51 νφανε Β1. — δ.Β ηοη Γθοίβ (ν. ίη ρ&σ. &ϊν.) μ' άλα&εως 
Ρ&ΙπίθΓ (Κ.). — δ4 8(1. ΡαΙηΐθΓ (Κ.). — δ8 Τροιξ. οοη-βχί (ΚΐΟιηβΓ- 
Β1. Ι, 1^ 137); άθ -ξη- ν. ρΓ&θί". ρ. ΧΧΠ. — ίΓ&ηδροδίιί ν. 62 
(ιιΙ)ί <τό> αώμα Κ.) βΐ 63 (&άάί(ϋ έκ). Οί". 128 8(ΐ. — 66 ανα- 
ξιβρεντας οογγ. Κ. — 67 άμετρον Κ.; ν. ρίΐ§•. &άν. — 68 Μίνω 
θί. Ηουδπι. "\νβΐ1 ΗβΓ?Γ.; Μίνωϊ Κ.; οί. δα ν. 8 (τε τοι ψντ. Μίνω 
Ιιΐιάΐΐ•.). — 69 δθ|. πιαίΐηι ιΗουδηι.") (ρί).ον . .τταϊδα. 128 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

αΰτραφε&' 'οδεΟ-νμ,άρμ,ενον 
ϊδωντεραβχΒίραβτίεταββε 
κ?.ντάνε6αιϋ•ερααενεπτολεμ,ο6ηρω6 
εΐρεντε '^ηβενταδε 

75 μενβλεπεί66αφΊ]διοβ 
δωρα'ΰνδ' όρνν' εββα 
ρνβρομονπ . λαγού 'κρονι[^ 
€ο1. XXXVIII δετοίπατηρανα^τελΤί 
(XXXV) ποθειδάννπερτατον 

80 ιιλεο6χ%•όν(ΐκατενδενδρον' 
ωΰείτιε 'τωιδ' ονπαλιν 
^νμοβανεκάμπτετ αλλευ 
πακτωνεΛίκρίων 
βτα^ειβορονβε 'πο ντιοντενιν 

85 δε^ατοϋ^ελημοναλβοΰ' 
τακενδεδίθ0νιο6ενδο&εν 
κέαρ 'κε?,εν6ετεκατον 
. ονϊβχεινευδίαδαλον 
νκα ' μοίρα. ^ ετεράνπόρΰυν οδον 

90 υετοδ^ ίοκντίομτίονδόρυ'βόευ 

νεινβυρεάΰε^όπίϋ-ενπνεονΰ^ αήτά' 
τρεββανδ' αϋ-αναιων 86 τα. εν Κ., ηηΐ Κ ιηβιιηι αάιηίίΐΐ ροδδβ άίοίΐ;, δβά ϊηοβΓ- 
ίϊδκϊιηαιη βκδβ. Οβιΐβ ταξ(ν ηοη ίιιϋ, νίχ ταφΐν. — 89 (ττορΰνν 
ρΓ. (Γβοίβ); ιηυΐ. Α*? — 90 ωτινποδον ρΓ. , οοιτ. Α^ — 91 βο- 
ρεονσ ρΓ., οοΓΓ. Α^ ΟΑΕΜΕΝ XVI. [XVII.] 129 

αβτραφε θ'* ό (Ϊ£ 0•νμάρμενον 

Ιδών τέρας χείρας πέταββε 

κ^λντάν ες αΙ^έρα μενετΐτόλεμος ηρως^ 
είρεν τε' ,,Θηΰεϋ, τάδε 
7δ μεν βλέπεις βαφή ζίώς 

δώρα' 6ν δ' δρνν' ες βα- 

ρνβρομον πέλαγος" Κρονίδας 
δε τοί πατήρ αναί, τελεί 
Ποβευδάν νπέρτατον 
80 κλέος χϋ-όνα κατ ενρνεδρον,^' 

ως είπε' τω ό' ον πάλιν 
ϋ-νμός άνεκάμπτετ\ άλλ' εν- 

πάκτων έπ' Ικρίων 
6τα%^εΙς δρονβε^ πόντιόν τέ ην 
85 όέ'ξατο Ο-ελν^μ'ον αλύος. 

τακεν δε ^ιδς ν Ιός ενδο%•εν 
κέαρ^ κέλενβέ τε κατ οϋ- 

ρον Ιβχεν ενδαίδαλον 
νάα' (μοίρα δ' έτέραν επόρβνν δδόν) 
90 ϊετο δ' ώκνπομπον δόρν 60ει άντ. β' 

νιν βορεάς έ^όπιϋ'ε πνέονβ' άήτα' 

τρέββαν δ' ^Α^ανάίων 72 χίΓρβ τίύταΰε Κ. ρΐ'ορΐβΓ ηηηΐθΓΟΒ; τιέτααε χείρας Ι^υά^ν. 
Είο1ΐ3-Γά8 λνϊΐ. ΟΙΐΓ. (οβΐβΓΟοιιιϊη ρΙαΓαΠδ κβιηρβΓ βδί, ΤΠ, 3δ βίο.). 
— 74 <1ΰν'} τάδε ,Τβ\)\> (Κ.) ρΓορίβΓ ηιιιηβΓ08; Ιοη^β ιηβΐϊυδ 'εβλετΐες 
ΚίοΙι&Γάδ. — 76 δρνν' οί. Ηοπι Ω, 6Λ δαίνν{ο). — 80 ηνδενδρον Κ.; 
ενρνεδρον Ηβιτν^. {ενρνεδής 8ϊιηοη.). — 86 τά[ξ]εα^ Κ., ηοη ΟΓβ- 
άθηδ νβΓαπι ϊοΐ βδδβ, 8β(1 ΙθΙιΙ^π γάϋ•εν ρΓαβίβΓβηδ. Τάζεν αά 
απιΟΓβιη ΓβίθΓβηάιιηι (Ρϊηά. ίτ^. 123, 9). Τάψεν ΡβείΓδοη Είο1ιαΓ(ΐ3 
"ννβίΐ. — 88 ιαχειν οογγ. Κ. — 89 έπόρσνν' ηί Α ρΓ. νβοίβ Κ. — 

90 ηοη 8ο11^^^ΐαη^1υη1 οόει ϊ. β. ααόει, οί. έΰαόημαι, δορυβαοητος; 

91 ρτο νειν δοηΐ3βηάηπι νιν (δίο βί. Ηουδοι. ΕΙΗδ ΡβαΓδοη 
ΚϊοΙιαΓοΙδ "ννϊΐ.): ΰ&ένεί δ' ην ϊεΐϊΐ) (Κ.) — εξοτίίΟ-εν οογτθχϊ 
{έξόπιν Κ.), όί. Λρόαϋ•ε 45. 

ΒΑΟΟΗΥΙ,ΙΒΕδ θ(1. Β1α3 3. 9 130 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

γμ&εωνγένοβετΐει 
Υΐρω69^ορεν:ΐοντονδε'κα 
9δ ταλειρίωντ ομματωνδακρν 

χέονβαρείανεταδεγαενοίαναγκαν' 
φερ ονδεδελφινεβενάλϊ 
ναιέτάιμεγαν^οωβ 
&η . εαπατροβίτιπι 

100 ονδομονεμ,ολεντε^εων 
με. . ροντοϋ'ίκλνταβϊδων 
εδείβε,νηρεοβολ 
βίονκοραύ 'απογαραγλα 
ωνλαμπεγνιωνβελαΰ 

105 ωιτεΛνροβ'αμφιχαίχαιβ 
δεχρνβεόπλοκοί 
δίνηντοταίνίάι 'χορωιδετερ 
τίονκεαρνγροιβι νε νποβιν ' 
εΐδεντεπατροβαλοχονψίλαν 

110 βεμνανβοωπίνερατοι 
βιναμψίτριτανδομοιβ ' 
οίνιναμφεβαλλενάΐόναΛορφνρίαν' 
γγγτγ κομαίβίτ ετίε&ηκενονλαίβ 

(XXX νΤ) αμεμφεαπλοκον 102 άί3,8(:ο1β ροδΐία ηβ οοηΐυη^&ΙιΐΓ ν οαιη «^ΐΐσ;. — ΙΟδ ωστί 
Κ. — 107 δΐΐν. ρΓ., ΟΟΓΓ. Α*? ^ινίϋντο Κ. — 109 ιδ. ν ρΓ., 
εϊόίν Α*. — 110 βοωπί ρΓ., οοιτ. Α^? ΟΑΚΜΕΝ XVI. [XVII.] 131 

ΎΙ&εων γένος, επεί 

ηρως ϋ-όρεν πόντονδε, κα- 
95 τά λειρίων τ ομμάτων δά- 
κρυ χεον, βαρεΐαν έταδεγμένοι άνάγκαν 

φέρον δε δέλφινες ενα- 
λιναέται μέγαν %•οως 

Θηϋέα πατέρος Ιππί- 
100 οχ> δόμον, μέγαρόν τε Ό-εών 

μόλεν' τοΌ'ί κ^λντάς Ιδων 

έδειβε Νηρήος ολ- 
βίου κόρας' άπο γαρ άγλα- 
ών λάμπε γυίων ύέλας 
105 ώτ£ πυρός, άμφί χαίταις 
δε χρυ&εόπ λοκοι 

δίνηντο ταινίαι" χορώ ό' ετερ- 
πον κέαρ ϋγροΐύίν εν ποΰίν' 

εΐδέν τε πατέρος αλοχον φίλαν 
110 βεμνάν βοώπιν ερατοΐ- 

6ΐν Άμφιτρίταν δόμοις' 

α νιν άμφέβαλεν άΐόνα πορφνρεαν, 

κόμαιβί τ έπέϋ•ηκεν οϋλαίς επ. β' 

άμεμφέα πλόκον, , 93 ηϊΌ•. ΟΟΓΓ. Κ., οιιιί 3,ά(3. (^τιαν^ ρΓορΐ. ηιιιη. (<(7^&^ εί• 
'\ιν6Ϊ1). — ' 94 ^■9•ορε (υΐ; ϊη οβί. βίΓ. ββΐ; ^ ^ ^) ΡυΓββΓ αρ. Κ., ΟΙιγ. 

— 95 §(:[. (ϋνϊδΐοηθίη νβΓδίιυπι πιιιΐ;. ^β1^1^. — 97 8(^. ιηηίανϊ νβι•- 
δυιιιη άϊνϊδϊοηβιη. Άλιναιέται ΡαΙπίΘΓ (Κ.); 8βά οί. έμ,ττνριβήτ'ης 
Ηοιη. Ψ 702, έγχειρίϋ•ετος ΗοΙί. 5, 106. — ΙΟΟβης. ί,Γ&ηδροδπΐ 
('^μ,ολεν βΐ; μέγαρον {ϋ. Ηοιΐ8ηι. , ΕΐοΙίΒ,Γάβ, "ννϊΐ.; μέγ. τ' 'έμ. -9". 
Ειιά-ϊν. ΓΗοιίδΒΐ.] ; δόμονδ' ΟΙιγ.). — 102 ϊδειβεν Κ.; ίά. Νηρήος 
ρΓΟ -4ος, ο{. Οινήος V, 166 {Βεια' όλβίοιο Ν. κ.? Ιτιά-ίν.). — 
105 ωοτε Κ., ββά ωιτε = ώτε (Ρϊηά.) θχεΙαΓβ νϊά. — 107 δινενντο 
Κ. {δον. \νί1., 8βά νϊοΐ. 18); οι. ρΓίΐβί. ρ. XXIV. — 108 υγροΐαι 
ποΰαίν 80γ. Κ. 0£. Ρϊηά. 01. Π, 63. — 112 αμφεβαλλεν οογγ. Κ. 

— άϊόνα νθ8ΐ.ϊιηβηίυιη (^υοάουικιυβ 8Ϊ^ϊ£οαί, δβά ρΓ0Γ8ΐΐ8 ί§ηοΙ& 
νοχ βδί. 

9* 132 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

115 τονποτεοιενγαμωι 

δωκεδό?Λθ6αφροδίταροδθί6ερ£μνον 

αηυβτονοτιδαυμονεβ 

^ελωΰινονδενφρενοάράίϋβροτοίύ' 

νααπαραλετΐτότίρνμ,νονφανη 'φεν 
ι_ , 

120 οιαιβυνενφροντίβΐ'κνωύίον 

εβχαύενΰτραταγετανεπεί 

μολ' αδίαντούε^αλος 

^αυααπαντεβΰι 'λαμ 

πεδ' αμψίγνοίβ&εωνδωρ αγλο 
125 ϋ^ρονοηεκονραίβννευ 

Θ-νμίάινεοκτιτωί 

ωλόλν^ανε 

κλαγενδεποντού'ηΐΟ'εοίδ^ εγγνΟ'εν 

νεοιτναίάνί^ανερατάιοπι 
130 δαλιεχοροίβίκηϊων 

φρεναΐάν&ειβ 

ότΐαζεϋ^εόπομπονεΰ&λωντυχαν 

XVII. [XVIII.] 

Θησενσ 

βαΰίλευτ&νΐερανα&αναν 
τωναβρυβιωνανα^ΐώνων 116 δολισ ρΓ., οοιτ. Α*? — 1ΐ9 λαα ρι•., οογγ. Α-? — 120 φον- 

τΐΟβΙ ρΓ., ΟΟΓΓ. Α'? 

XVII [ΧνίΠΙ. 2 αβροβι-Λων βί ιερωνων ρΓ., οογγ. Α'? ΑϊβΓί; 
8θ1ίθ1. ΗοΓίηοίί. V, Α'ΧΙ VII, 1)82 \ν. τών άβρ. Ί. &ναξ {αν. Ί. 
\νί1αϋΐο\νίΙζ %11. 143). ΟΑΚΜΙΝΑ XVI. [ΧΥΠ.] ΧΥΠ. [ΧΥΙΠ.] 133 

Ι1δ τόν ποτ ε (^^)οϊ εν γάμω 

δώχε δόλιος Άφ^ροδίτα ρόδοις είρμενον. 
απιβτον δ,η δαίμονες 
Ο'εωύιν ονδεν φρενοάραις βροτοΐς' 
ναα παρά λεπτόπρνμνον φάνη' φεν^ 
120 οΐαίύιν εν φροντίύι Κ^νώύίον 
έ'βχαύεν βτραταγέταν^ επεί 
μόλ' άδίαντος ίξ άλος 
Ο^ανμα πάντεββι^ λάμ- 
πε δ^ άμφΐ γυίοίς ϋ•εών δώρ\ άγλαό- 
Ι2δ ΰ•ρονοί τε κονραο βνν εν- 

ϋ-νμία νεοκτίτω 
ώλόλν^αν^ ε- 

κλαγεν δε πόντος" ^Ο-εοί δ' έγγν&εν 
νε'οί παϊάνί^αν ερατά {/^οπί. 
130 ^κ2ΐ£, χοροΐβι Κηΐων 
φρένα Ιανϋ-εΙς 
όπαζε 0-εόπομπον εΰ^λών τνχαν. 

ΧΥΠ. [ΧΥΠΙ.] 

ΘΗΣΕΤΣ. 

Βαβίλεϋ τάν ίεράν ^Α^αναν^ βτρ. α 

των άβ ροβί'ων άνα^ Ιώνων, 116 ΐΐρμένον "ννβϊΐ; δΟΓ. είρμενον. — 118 λώΰΐν Ρ&ΙιηβΓ (Κ.) 
ρΓορί. ηωη. ; 8θά ίά ντιΙ^&ΓΪδ Οοήοϋδ νβΛτιηι ηβ 3,ριιά Ρϊηά. 
ηιιίάβια βεί. Υθίτιπι νΐΛ. ϋ-έωαιν Ογ. (ΚΐοΙι&Γάδ, "^νθίΐ). οοΠ. Οά. 
«•, 465. ΑΛ δθπίβηίΐ&ιη οΐ ΙΠ, 57. Ρίηά. Ρ. Χ, 48; βδί ΐβτΒ 
ΙβξϋναΐΆ αρ. 1ΐ08 ροθί&δ ϊη ηαιταικϋδ πήΓαοιιΙϊδ. δβά θ[υ&β Ρίη- 
άαηΐδ 01. Ι, 26 πΆτνΆί, αά οοηίΓαηαιη θΐιιη δθηίθηίί&ιη ρΓοίθΓβη- 
ά&ιη οο^ηιιΐ;. — ψρενοάρας θ£. χαλ-αοάρας Ρϊηά. • — 119 λετττό- 
πρωρον Ρϊοοοίοιηϊιιϊ. — 124 γνοιβ θί αγλο οοη• Κ. — 131 ψρέ- 
νας 36\)\) ΟΙΐΓ., οί. ίαπίθη ΠΙ, 68 ν. 1., V, 75. 134 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

Τίύνεονεκλαγεχαλκοκωδων 

6α?^7Ζΐγ^7Τ-ο?.εμηΐ αναοιδαν' 
5 ητίΰααετεραΰχϋΌνοβ 

δνβμενηβορί' αμφιβάλλει 

βτραταγέταύανηρ ' 

ηληβταικακομάχανοί 

■ποιμενωνδ' έκατιμηλων 
10 βενοντ αγελαϋβιαί 

ηητοικραδιαναμνβύεί ' 

φϋ-εγγονδοκεωγαρειτίνιβροτω ν 

αλκιμωνεπικονριαν 

καΐτινεμμεναινεων 
15 ωτίανδιονοβνιεκαικρεόνβαβ 

. . ονηλΟ'εδολίχαναμει,'ψαβ 
Οοΐ. ΧΙι κάρυί,τίοβινΐβ^μίανκελευΟ^ον 

(XXXVII) αφαταά' εργαλεγεικραταιου 

φωτοβ 'τοννη:ερβι ο ι^τ' επεφνε ν 
20 βίνινόβΐβχνΐφίρτατοβ 

^νατωνηνκρονιδαλντάιου 

ύείβίχ^ονοβτεκοβ ' 

6νντ ανδροκτόνονεννάπαιβ 

κρεμνώνοβατάβ&αλόντε 
25 βκιρωνακατέκτανεν ' 

ταντεκερκνονο6:ίαλάίΰτραν 

εΰχεν ■ ττολνπϊ'ιμονοΟτεκαρτεραν 

3 τι ρΓ. (Γβοίβ), τια Α'. — χαλκοδωδων ρΓ., οογγ. Α'? — 
6 ορει ρΓ. , ΟΟΓΓ. Α'? — 8 ληται ρΓ. — 10 αενοντι ρΓ. , οογγ. 
Α'. — 13 αλκιμον ρΓ. , οογγ. Α^ αλκιμων (ηοη ηΐ Κ. -ον). — 
ν. 16 Β,άά. ΐη βχϊτ. ρΕί?. &1ίιι ιη., Γΐααβ βαάβιη βΐϊαιη Χ, 23 οιηΐδβα 
Βΐιρρίβνΐΐ. ΓυΐΙ &αΙοιη νέον (Ρ&ΙωβΓ). — 18 λέγειν ρι•., οογγ. 
Α*. — 26 κίρκυνοσ ρΓ., οογγ. Α^ ΟΑΚΜΕΝ ΧνΠ. [XVIII.] 135 

τι νέον εκλαγε χαλκοκώδων 
ΰάλττίγ^ Λολεμηΐαν άοιδάν; 
5 Ύ] ης άαετερας χϋΌνος 

δυ6μενης ορι αμφιβάλλει 

η λτιΰται κακομάχανοι 
ποιμένων άέκατι μήλων 
10 βενοντ^ άγέλας βία; 

■ί) τί τοι κραδίαν άμνΰβει; 

φ&έγγεν' δοκέω γάρ εί' τινι βροτών 
άλκίμων ετηκονρίαν 
καϊ τίν εμμεναι νέων, 
15 ώ Πανδίονος νιε και Κρεονβας. 

Νέον ήλ^εν δολιχάν άμείφας 6τρ. β' 

κάρ-υξ ποβιν ΊΰΌ-μίαν κέλενϋΌν' 
άφατα δ' έργα λέγει κραταιού 
φωτός' τον ντίέρβιόν τ επεφνεν 
20 Σίνιν, ος Ιβχνΐ φέρτατος 

ένατων ην, Κρονίδα Ανταίον 
βειΰίχ^ονος τέκος' 
6νν τ άνδροκτόνον εν νάτιαις 
Κρεμμνωνοβ , άτάβΟ•αλόν τε 
25 Σκίρωνα κατέκτανεν' 

τάν τε Κερκυόνος παλαίϋτραν 
έΰχεν, Πολυπήμονός τε καρτεράν 3 τί (Α ρΓ.) Κ. — 9 5' εκαη οογγ. ΡίΐΙιηβΓ βί νο,η ΒΓαη- 
Ιβ§1ιβιη (Κ.). — 11 οί. ΑβΒοΗ. Ρθγβ. 161. — 12 φϋ•εγγου οογ- 
Γθχί (ϋ. ^αοΙίθΓη.). — 16 ηλϋ'ε οογγ. Κ. — 21 ο£. 81;βρ1ΐ3,η. 
Β7Ζ. Ανταί: χωρίον Θεααχλίας, δια το λϋααί τα Τέμπη Τΐοβει- 
8ώνα (Κ.). — 24 -/.ρεανώνοα οογγ. Κ. — 26 Κεργ.. τΐαΐ. ο£. Ραυδ. Ι, 
39, 3 (Κ.). — 27 8€[4- ΐΐηιΐδ ίαίί 8βο. Ρίΐιΐδ. (Ι, 38, 5, Κ.) ΠοΙν- 
ηήμων όνομα, Προ•Λρονστης δε έπί-Λληοιν; Ονίάΐαδ ααίβιη (ν. 11). 
407 βΐ αά βυιη Ιοοιιηι Ε11ί8.) βΐϊυηι ίΆοϋ ΡΓ00Γΐΐ8Ϊβη Ροΐ^ρβ- 136 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

βφνρανε^εβαλλενπροκο 

:ΐτα6αρειορο6τνχων 
30 φωτοβ " τανταδεδοίχ οπαιτελειται ' 

τιναδ' εμμενηο%•ενανδρατοντον 

λέγει ' τινατεΰτολανεχοντα ' 

ποτεραΰννπολεμηϊοίϋο 

πλοίΰίβτρατίαναγονταπολλαν' 
35 ημοννονβννοπλοίΰιν 

βτιχείνεμΛορονοι αλάταν 

ε^ίαλλοδίψιαν 

ϊΰχνροντεκαίαλκίμον 

ωόεκαί^ραβννοΰτοντων 
40 ανδρωνκαρτερονβϋ'ενοβ 

εΰχεν ' ηΟ-εοβαντονορμάι 

, •~-ι 

δίκαΰαδίκοίβίνοφραμηύεταί 
ονγαρραίδιονάι,ενερ 
δονταμηντνχεΐνκακωι' 
4δ παντ^ εντωιδολιχώίχρονωίτελειταί' 
δνοοίφωτεμονονοαμαρτεΐν 
λέγει ' περίφοαδιμοιθίδ^ ωμοίβ 
^ιφοΰεχειν 34 ατραταν ρΓ. , οοιτ. Α^ — 41 εχεν ρΓ. , οογγ. Α^? 
48 ηϋιίΐ υπί^νιαηι αιηρΙΐυΒ ΐη Ιιοο ν. ί"αίΙ. ΟΑΚΜΕΝ ΧνΠ. [XVIII.] 137 

όφνραν έ^εβαλεν Προκό- 
Λτας^ άρείονος τνχών 
30 φωτός, ταντα δεδοιχ οττα τελείται. 

Τίνα δ' εμμεν ηόϋ-εν άνδρα τούτον βτρ. γ 

λέγει.) τίνα τε ύτολάν έχοντα; 
Λοτερα 6νν Λολεμηΐοις ο- 

π^λοίβΰ ΰτρατιάν άγοντα ττολλάν; 
35 η μοϋνον ύνν οπάοΰιν 

βτείχειν εμπορον οί' άλάταν 
επ άλλοδαμίαν., 

Ιβχνρόν τε καΐ αλκιμον 

ώδε και ^ραΰνν, ος <(τδ)> τούτων 
40 ανδρών κρατερών βΟ'ένος 

εβχεν; ή 0•εος αντον δρμα^ 

δίκας άδίκοιβυν όφρα μήβεταί' 
ον γαρ ράδιον αΐεν έ'ρ- 
δοντα μή ' ντνχείν κακω. 
45 τίάντ εν τω δολιχω χρόνω τελείται. 

^νο (/)οι φώτε μόνους άμαρτείν βτρ. δ' 

λέγει^ ηερί φαιδίμοιύι (ϊ' ώμους 
^ίφος εχειν [^ ^ _ ^ _ _]' ηιοηΐδ (ιηοηθηί Ηουβιηαη, ΕΠϊδ). Οί. βϋαιη ΚοΙ^θγΙ; Ηβιιη. 1898, 
148 8(ΐε[., ς[\ιί ϊηίβΐΐβ^ίΐ; ηΐ3,11βιιια δηΐ; α Ροίγρ. ίαοίιιηι αηί ο[ΐιο 
18 αηίβδ, η8Π8 βτΆί. δϊηιρίϊοίβδίιαιιιη ριιίο ροδΙ βφ. ϊηΐβΓρηη^βΓβ 
{^^έβ., προκ. <^δ'^ άρ. τύχεν Ηβην.). 

31 οί. V, 86 8(ΐς[. — 35 οπλοιαιν (33 δί^.) οογγ. Λνβΐΐ (αννο- 
παόνων Ηοιίδίη. , ΟοΙί^ΙιβΓ ; αννότΐλοίό νιν I^1^ά■ίν. ; η μ,όνον τ' 
ανοπλόν τε νιν Κ.). ΕιΐΓ. Ηθο. 1148 μόνον ονν τέκνοιαι οοηί. 
"ννβϋ. — 36 ατιχειν οογγ. Κ. — ίμτίορον ,,\'ί3,ίθΓβπι" ("^βϊΐ). — 
39 δατε Ραΐηιβι• (Κ.); νβΐ 05 τοίοντων οί. Κ. (τοΰοντων Ρΐαίί). 
— 40 καρτερον οογρ. Κ. — 46 όμαρτείν Κ., 8βά ϊρ8β (ουιη Ρβ,Ι- 
ιηβΓο) ΗοιηβΓΪοιιιη άμαρτ^ι οοηίβΗ. V. ρΓΟ,βίβΓβα ΗβΐΌοΙο^θ ηιϊιηϊ- 
αιηΐ». βά. ΜθίβίβΓ ρ. 857 8(ΐ. — 48 άβ οίο,να 3,Ης[ΐιΐ(1 άΐοίτιηι £ιιΪ83β 
δΠδρΐοαίιΐΓ Κ.; νβΓυηι Β. ηβ Ρβηρίιβίΐδ (ΐυίάβιη, ς[υβιη οοοϊδυιη 138 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

ί,εβτονβδεδν' ενχερεββ' ακονταβ 
Οοΐ. ΧΙιΙ 5δ * βτιλβειναπολαμνιαν 

(ΧΧΧΥΙΠ) φοινιΰβανφλογατίίαδαδ' εμεν 

πρω^ΐ]βον ' αρψωνό' α&νρματων 
50 κήντνκτονκννεανλακαί 

νανκράτοβνπερτΐνρβοχάίτον ' 
χιτωναΛορφνρεον 
(ίτερνοίύίτ αμφικαιόνλιον 
^■εββαλανχλαανδ^ ' ομματωνδε 
μεμνα6%•αυ7ΐολεμοντεκαι, 
χαλκεοκτνπονμαχαΰ 
60 δίξηβΘ-αίδεφίλαγλάονΰαϋ-αναύ ΧνίΠ. [XIX.] 

Ιω α&ηνανοίσ 

7ΐαρε6τιμνρϊακελενϋ•ο6 

αμβροβΐωνμελεων 

οβανπαραπειεριδωνλά 

χψβιδωραμονβαν 

ΐοβλεφαρόίτεκαι 

φερεΰτεφανοίχαριτεβ 53 οτΐρνοισ Γθο^β ρΓ., ι &άά. Α'. — 55 — 57 ίΐάά Α'* ΐη ηιαΓ^. 
δυρβποΓβ. — 59 χαλκίνγ,τνπου ρρ. , οογγ. Α'. — 60 ΙϊίΙ. ιζηοϋ• 
(ρΓΟ ϋ• ά\) ίηίΐίο α ίαίΐ) ακϊί ΐη βραϋο ςυοά ρΓ. ιη. ν&οαιιιη τβ- 
ΙΐςυβΓ&Ι βυρρί. Α'. 

XVIII. [XIX. ] Ιη80Γ. Ηϋ. ιηίη. Ά 8Ϊηί8ΐΓ& ραΗβ ίκΐιϋοΐϋ Α•. 
— α^ηναιοιοι ββο. 'Κ.; ββά Ι ηαο(1 νίβαηι ββΐ ρΓΟ οοΓοηϊάϊβ 
ρα,Γΐβ ίΐΗ.ν)βιιάαιη (ϋα βί. 1<αά\ν.). ΟΑΕΜΙΝΑ XVII. XVIII. [ΧνΠΓ. XIX.] 139 

ζεβτονς όε δ ν εν χερεββ' ακοντας 
50 κηντνκτον κννεαν Αάκαυ- 

ναν κράτος περί πνρβοχαίτον 
χιτώνα τΐορφνρεον 
βτέρνοις τ αμφί^ και ονλίον 
Θεββαλάν χλαμνδ' ' ομμάτων δε 
5δ βτίλβει,ν ίίττο Ααμνίαν 

ψοίνι66αν φλόγα' ^αΐδα ά' έμμεν 

:χρώϋ'ηβον, άρηΐων δ' άϋ-νρμάτων 
μεμνάβΰ^αί πολέμου τε καΐ 
χαλκεοκτντίον μάχας' 
00 δίξηύϋ^αί δε φίλαγλάονς ^ΑΟ-άνας. 

ΧΥΙΠ. [XIX.] 
ΙΩ 

ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ. 

Πάρεβτι μνρία κέλεν&ος 6τρ. 

άμβροβίων μελέων^ 
ος αν τΐαρά Πιερίδων λά- 

χτ}6ί δώρα Μονδαν, 
δ Ιοβλέφαροί τε καΐ 

φερεβτέφανοί Χάριτες 8ρο1Ϊ3-νϊί 63. οΐ&να Τΐιβδβπδ, ηιβηίΐοηβιη ίβοϋ. νβίαΐ. <!^τ(χννακες 
ήυ^ ΙιαάΛΐ". ; Γβοϋυδ άθ ν&§ίιΐ3. οο^ίίαί; ΕοΙ)βΓ(;. 

50 κηντνιιον Κ., ηοη Γθοίβ. (Οί. ΥΙΠ, 4.) — 51 ντΐερ οογ- 
Γβχΐ, ηυίΐηκιυαπι ταΓυια βδί περί ο. §βη. δβηδα Ιοοαϋ (οί". Κ.); 
86(1 βίϊ&ιη κννε'ηΐ' κράτος νπερ δίηβ βχβιηρΠδ βδΐ. — 52 8ς[. στε'ρ- 
νοις τε πορφ. χιτών' ααφι Λ\'ί1. ΡΙ&ίί ΐ3θηβ, ηίδί (χιαοά ηοη βδΐ; 
^ΙΙβηιηι ί&ηιΙ)ϊ ϊηίίίαΐϊδ ϊη Ιιϊδ §Ιγο. βχβηιρίιιτα. — 53 οτέρνοις 
οητΏ. Α ρΓ. Κ. — 8Ϊη^ιιΐ3.ΓΘ ονλίος ρΓΟ ούλος. — 56 εμεν οογγ. 
Κ. (οί. V, 144; ε'ίαεν Ε, 48). 

Χνΐίΐ. [XIX.] Ά&ηναίοίσί Κ., ν. ρασ. ^άν. — 3 ττειεριδων 
ΟΟΓΓ. Κ. 140 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

βάλωβιναμψίτιμ,αν 
νμνοιϋίν ■ νφαινενννεν 
ταί6:ίθλντ^ ράτοι,βτικαι νον 
10 ολβίαιΰαϋ'αναίΰ 

ενάίνετεκηΐαμέρίμνα ' 
τίρετιειβεφερτατανΐμεν 
οδονπαρακαλλίοπαβλα 
χοίΰανε^οχονγεραίί' 
1δ τίτ^ναργοβο^ υηπιονλίτίονβα 
φενγεχρνΰεΤφονΰ 

ενρνΰϋ^ενεοβφραδαΐβίφερτάτονδίοβ 
ϊναχονροδοδάκτνλοΰκορα' 
οτ' αργονομααβίβλεποντα 
20 :ιάντοϋ•ενακαμάτοί6 
μεγιβτοάναββακελενβεν 
άκουτονανπνονεον 
τακαλλίκέρανδάμαλιν 
25 φνλαββεν " ονδεμαιαβ 
νιοΰδννατ οντεκατεν 
φεγγεαΰαμεραβλαϋ-είννιν 
* χρνβοπεττλοΰηρα 
Οοΐ. ΧΙίΙΙ όντεννκταααγ[ 

(XXXIX) £ ^^' οννγενετ' ε\^ 

9 καινον] θ βυρβΓ αι Άάαοτ. Α^; ββιΐ ηΐΐιίΐ ρναβΙθΓβΗ, οοιτβο- 
ίηιη νΐά.; κλεινόν νοίηΐβδβ οοιτβοίοΓβηι βί"6οβΓβ ρυΐ&ί Κ. — 
Ιό οτ ρι•. , ΟΟΓΓ. Α^. — ιπππον ρι*., οογγ. Α*? — 22 οιη. ρΓ., 
αάά. ΐη ιη&ι•^. ίηί'οΓ. Α^ — 28 ουί? ρΓ., οογγ. Α*? — βχΐΓ. αγ 
νβΐ απ Κ.; ρΟδί ββί Ι (ί, ν βίο.). — 29 βχΐΓ. α Κ. ΟΑΕΜΕΝ ΧνίΠ. [XIX.] 141 

βάλωβίν ίίμφι τίμάν 
νμνοιβιν' νφαινε νυν εν 

ταΐς πολνηράτοις Τί κλεινόν 
10 όλβίίας Ά^άναις^ 

εναίνετε Κψα μέριμνα. 

πρέπει βε φερτάταν ΐμεν 
οδόν παρά Κα?.λίόπας λα- 

χοΐβαν έ^οχον γέρας. 
ΐδ τί ην, "Αργοξ δ•θ•' Χππιον λιποϋβα 
φενγε χρνβέα βονς, 
ενρν6ϋ•ενέος φραδαΐΰι φερτάτον ζίώς, 
'Ινάχον ροόοδάκτνλος κόρα; 

δτ' "Αργον δμμαβί β λέποντα άντ. 

20 πάντο^εν άκαμάτοις 
μεγίβτοάναββα κέλενβε 

χρνβόπεπ λος "Ηρα 
ακοιτον ανπνον εόν- 

τα καλλυκέραν δάμαλυν 
2δ φυλάββεν ονδε Μαίας 

νιος δννατ οντε κατ εν- 

φεγγέας άμέρας λαβείν νιν 

οντε νύκτας άγ\νάς. 
εί'τ ονν γένετ [_ ^ _ ^ 9 ■λλίΐνον Κ., ν. ρ&σ. αάν. Νοη βχδίαΐ; καινόν (Α ρΓ.) ηϊδϊ 
3,ρ. Αΐ^ϋοοδ. Οί". Κ. — 11 μερίμνα δί^ηϊβο&ίϊοηβ Η. 1. ηοη ηιαίίηιη 
(Ιίδΐίΐΐ: 3. μονΰα. ιηβηδ ο&ητιϊηϊίιΐδ ραησβηάϊδ ϊηίθηία. — 1δ τί 
ην βάϋοή. ΒηΙαηηο ιιίί(ΐπβ οοιταρίαια νίά., βί ρΓορίθΓ ηαιιιβΓΟδ (_ν^ 
Θδί; ϊη ν. 33) βΐ ι^ΓορίβΓ δβπδυηΐ; ιηίΐιί (υί Λνϊΐ. Ογ.) γ63 ραπιηι 
βχρΙοΓαία βδί. Οί". ΧΙΛ^, 47. βΐ ρΓορίβΓ Ιιϊ&ΐαιη ΚϋΙιιΐθΓ-ΒΙαδδ Ι^ 
Ι, 196. (Γέρας τΐΐν [ηι£] Μ3,ήη(ϋη; »/• τΐον. Ι,ιιοΙ-^. ; γ. εί' τιν' . 
Ηοαδπι.). — 21 -/.ΐλεναίΐ' οογγ. ΡΙ&ίί. — 24 οί. νιρικέραν XV, 22 (Κ.). 
— 28 άγνάς ^^\>\>, 8ΆΏ.άγ5. — 29δ(:ιη. '^'ϊ*^• Λίδΐυποϋο βδδβ: εί'τ' ονν 
(οί. β. §1•. Ρϊηά. Ρ. ΙΥ, 78. 01. VI, 52) — η ρα (ϊη ίΐΙίβΓΟ ιηβιηΙίΓΟ 142 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

30 Λοδαρκε* αγγελο\^ 

χτανεΙντοτ[^ 

ομβρίμο6Ί:όρον[^ 

ύργον' ηρακαι\^ 

αβπετοίμερίμνί^ 
35 ηπειεριδε6φντεν[ 

καόεω νανάπαν6\^ 

εμοιμενονν 

αβφ αλεβτατο ναπρ [ 

ε:ΐείπαραν%-εμω\^ 
40 νειλοναφί'κετ ο[^ 

ϊωφερον6αηαίδ\_ 

επαφον εν9ανυ\^ 

λίνο6τόλωνπρν\^ 

ν7ίερόχ(θίβρνοντ\^ 
45 μεγι<3ταντε&να[ 

ο&ενκαιαγανορί[ 

ενεπταπνλοί6[ 

καδμο66εμέλ[ 

ατονορ6ίβάκχα[ 32 οβριμοατΐ ρΓ. , μ α,άά. Α^ — βχίΓ. ροδΙ υ Τ ϋΐ νϊά. — 
38 άττε Κ.; ροβί. ηυιη Ι? — 42 εν9ενι ρΓ.; οογγ. Α^? — 43 αινοατό- 
λων Κ. — 48 ηαδοα ρΓ., μ ϋάά. Α*. — ίηΙθΓ αε βί μελ Ιατ^ηιη 
8ΐ3αΙϊιαπι, Ηηεα ίταηβνβΓβα βχρίβΐυιη. Οί". XII, 156. ΟΑΚΜΕΝ ΧνίΠ. [XIX.] 143 

30 Λοδαρκε" αγγελο\ν ^ώς 

χτανεΐν το τ[^ _ ^ ^ -ΐ' Γάς 
όβρίμοβπόρον τ[^εκος 

"Αργον ή ρα και [_ ^ _ ^ _ ο• 

(ίβτίετοί αερίαν\^_ 
35 ί] Πιερίδες φντεν\6αν _ ^ _ ν^ :-/ 

καδέων άνά7τανβ\^ίν _ ^ ^' 

εμοί μεν ονν £3Τ. 

άθφαλέβτατον «[ 

έπεί τταρ' άν&εμώ[^δεα 
40 Νεΐλον άφίκετ ο[ 

'/ώ φερονΰα παΐδ\^α. . . 

"Επακρον 'έν^α νί\ν. . . 

λινοΰτόλων 7τρν[τανίν . . 

νχερόχω βρνοΐ'τ[α. . . 
45 μεγίβταν τε 0'να.\τ 

ο^εν καΐ Άγανορί\^δας 

εν επτατΐνλοίβΐ} Θήβαις 

Κάδμος Σεμελ\^^^ν φντενβεν, 

α τόΐ' ορβίβάκχαν οΪΓοαιη£θχΐΐδ Ιβ^ίίίιηαδ βδί; 8βο. §Γ&ιηιη3,1:ίοο8 , Ι,α Εοοίιβ. Ηοιη. 
ΤθχίΙίΓ. 26δ δί^.) — η (35); ίηιη 37 80|0£. ροθΐα ηιϊδδΐδ Ιιϊδ άτι- 
1)ϊ1:&ίίοηΐΐ3υδ αά ΐΐ1ΐϊηι& ί&ία Ιυδ, ς^παβ ΗΐάυΙ)ί& δαηΐ, ίταηδϋ. 
(Ειγ' ονν ^β^»ι> Κ.) — 29 νβΐηΐ: ί[ν χρόνου τελεντά. 

30 Ιθΐ)1) (Κ). — 31 δς[. Β1. (τότε Γάς νπέροττλον . .τίν.οζ ^&\)\)). 
— 32 ό^ρ. (Α ρΓ.) Κ. — 33 δς[. ες τέλος αφ' έτειρον αΰττετοί μέ- 
ριμναι (Ιιοο οοπίτα οΗ&τΐ&ιη) Τ6Ϊ)1). — 35 εηί^. άδνμω μέλει — 
'όμμαβιν ίθ\Λ}•,_Ίνάχου -κόρα — άαε'ραν \νϊ1. — 38 αττερ είλιν.ρινή 
λέγειν 3&\>\), άττερ έ•/.ράνύ•η λ. Τνϊΐ. — 39 οι. δονα-Λωδεα Χ. &§•. 
30 (Κ.). — 40 οίατροηληξ,? — 41 τιαΐδ' ϋ-χό -λόληοις .Τθ1)ΐ3. — 
42 νβΐυΐ; νιν τί'κ' ανδρών. — 43 λινόστολοι (ηοη αιν. υί Κ.) δΐιηΐ; 
Αθ^χρίη δ&οβΓάοΙθδ, οι. ΐΙνΛ. άβ Ιε. θί: Οδΐτ. 3 (352 0) &1. — 
44 νείηΐ βρύοντα τιμά. — 46 ο&εν ,,θ ουΐυδ §θηθΓβ". — Άγα- 
νορίδας Β1. (βί. "^Ϊ1.). — 47 δ(ΐ. ΤθΙ»1). 144 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ 

50 τίκτεδίονν6ον[ 
καιχορωνατεφαΐ XIX. [XX.] 
Ιδασ λαχεδαιμονιοισ 

βΛοίρταιποτενΙ 
^αν0•άίλακεδα[ 
τοίονδεμελούκΐ 
οτ αγετοκαλλί7ία[ 
5 κορανϋ^ραβνκαρί 
μάρ7ΐΥι66ανΐοτ[ 
φνγωνϋ•ανατοντ[ 
αναί,ίαλοβτίοβί [ 
ΐ7ί7ίον6τέοα6αν\^ 
10 τίλενρων ε6ενκτ\^ 
χρνβάβπίόοΰνιοί 50 διονναον Κ. Γβοίθ ιιί \ηά., ο^υοά δα οΐιαι-ίαιη αϋίηθί. 

XIX. ΙηεοΓ. ΙϊΙΙβπδ ιηίη. α δίηϊδίνα ι^ατίβ β,άά. Α-. — 6 ιοτ 
3,αί ιου (Κ.), 8β(1 ηοη ιοπ. — 8 ττασι ρΓ. , ποαι Α*'? — αά Ιιοο 
ο&πηβη Γβί"βΓβη(1ιιιιι νϊά. βοΗοΙ. Ρϊηά. ΙκίΠηι. 4, 92 {ίτ^. 61 Β^ΐί.): 
ιδίως τον Άνταΐόν φηοι (Ρϊη(1.) των ^ένων των ήττωμένων τοις 
■κρανίοις έρίφειν τον τοϋ Ποΰϋδώνος ναόν τοντο γαρ Ίατορονΰι 
τον θρατια ^ίομηδην -ποίΒΐν , Βακχυλίδης 5ί Ενηνον έηϊ των 
της Μαρττήσοης (Ηβ7ηβ ρΓΟ Μαραίππης) μνηατήρων οί δε ΟΙ- 
^(ίμαον, ώ^ Σοφοκλής. ΟΑΕΜΙΝΑ ΧνίΠ. [XIX.] XIX. 145 50 τίχ,τε /ΙΙον νίον 
καΐ χορών 6τε(ρα\^. XIX. 
ΙΔΑΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ. 

Σπάρτα ποτ' εν [. . . . 

%αν^αΙ Αακεδαίμον[. . . 

τοίόνδε μέλος κ[ 

οτ' αγετο καλλί7τά[^ραον 
5 κόραν Ό•ραβνκάρ[^δίος "Ιάας 

Μάρτΐηΰβκν Ιοτ[ρόφον Λάρ ίτοτααοΐ», 

φυγών Ο^ανάτον [ 

άνα^ίαλος ΙΙο6εί\δάν . . . . 

ΪΛΛονς τε [■β)οι. ΐ6αν[^εμονς 
10 Πλευρών ες εϋκτ[. ... 

χρυόάβΛίδος υίο\^ς "Αρτιος 

(άβδίιηί; ΓβΗθ[ΐΐ3,.) 50 ^Ιον νίόν Β1., οί". γ>Ά§. Άάχ. — δ1 ΰτεφα[ντιψόρων ανα- 
κτά 1)θηβ νΠ. 

XIX. 1 νβΐηΐ; ενρυχόρω (Ρΐηά. Ν. Χ, 52), υΐ; βί;. ΕοβδΙ». "^Π. 
&1. — 2 ηοη Γβοίβ ξαν&& Κ. — ξανΟ'αΙ Λ-ων τοι. μ. κόραί 
άδον ^ί1. — 4 αυί -καλλίΛαχυν (Κ.). — 5 οι. Κ. — βδί^. Μ. 
ιόπΙοΛΟν (δβά ν. ρ3.^. αάν.), αίααν φ. θ•, μέλαιναν δΒ,ηθ^δ. — 
7 80[. ϊοΐί. θανάτου τελευτάν, ετνεΐ \ αν. Π. αρηγεν. — 9 ίαανέ- 
μονς οϊ. Κ. Λ βίαί τΐάρεν, ταί νιν Πλ. ές ένκτιμέναν (Κ.) πόρεν- 
ααν. η μάν — . — 11 νίόν "Αρηος {άβ Ευβηο) δαηάγδ. Βαοοηυμβεϊ θά. Β1&3ε. 10 146 ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ (Οο1.Χ1ΐν?) 'ΙδάνίονωΙ 

^ίνε66τρίθ[ 
1^νφορενν[ 
] . οφουΛο[ 
(άββυηΐ Γβ1ϊ(ΐυ3,.) Οοΐ. ΧΙιΐν, £γ§. 2 Κ. δραίΐυηι ν&ουαηι ςυοά βδί βαρΓΕ ν. 1 
ρασίη&ιη εαιηπιαπι ίηοΐϊο&ΐ:. — 4 οφΐνγ Κ. ΟΑΚΜΕΝ XX. 147 

[XX. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ9] 

Πο6εί]δάνίον ώ[ς 

Μαντ^ινεες τρίό[δοντα χαλκοδαιδάλοίΘι,ν εν 

άβπί6ί]ν φορεϋν[τες 

αφ' ίπποτρ]όφον πό\^λίος. . . XX. Ιάαη βχοβρβηΐ; Καβαάνδρα (ν. -ρτ&βί. ρ. VI) ; αά ϊά Β,ιιίβπι 
οαπηβη Ιιοο ΐτα^ιηβιιίιιιιι ρτ&βίβΓ οΙι&Γί&ηι θίΪ3.ιη ά βοΐιοΐ. Ρίηά. 
01. XI, 83 (£γ§. 41 Β^ΐί.) δβΓν&Ιυιη οοιηιαοάθ ΓβίΙαΙβΓΪβ. νβΓΐ3& 

ΒοΗοΙϊ&δί&θ ϊυηί: ό ^ίδναος την Μαντινίαν φ7]6Ϊν ίίράν τον 

Ποΰειδώνος ν.αϊ παρατι&ίται τον Β. λέγοντα οντως' ΙΊοΰίΐδάνιον 
(ΟοίΙ. νΓ3,ί. ϋ ρΓΟ -άνιον) . . φορΐϋντες. — 1 ώ?] ρΓΕβοββδθηί; 
ονχ οράς νβΐ ίαΐβ ςΐιιϊά, οί. Ηογ. Οδίχη. Ι, 15, €[υθ(ΐ ο&ηηβη β 
Βαοοίι. θχρΓθ88ΐιιη βδεβ ΐβδΙαί-υΓ ΡοΓρΙιττίο, ν. ίηίτίΐ β-ιτ. 9. — 

2 Μαντινεϊς δοΐιοΐ. (-ε£? οί. Βσ^;.). — χαλν.οδαίδάλοις Ύο,ί. — 

3 άσπίοι δοΐιοΐ. {-ιν Νβηβ). — 4 δυρρίβνϊ, οί. Χ, 114; Ρΐιιά. 01. 
Χ, 69 8ς[. — £γ§. 8 βΐ 32, ηυαθ &€ΐ ίάβια οαπηβη Γθί"βΓβιιά& 
νϊάβηίητ, ν. ϊηίΓα. 10^ ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΟΗΑΚΤΑΕ 

^υIΒυ8 ΟΕΕΤϋδ ι,οουδ ΑδδίΟΝΑΚί νον ροτυιτ. 

Ι (6 Κ.) 
]ίρί(Ϊ£(?[ 
^£ννφαι[ 
^ον6'ϊνακ[ 

5 ^νενβονλον^ 
^βροννηρε[ 
^νύβοίότ £ν[ 
]αΐ'ίνθ•[ 

Π (7 Κ.) 
^ίοραγων\^ Εγ^. 1 Κ. ν. ο. Ι ο. — 2 ν. ο. XX. — 3 θί 4 ν. ΥΙΠ, 89 βίΐς. 
— 5 ν. Ι α. 

Ι. ΓοΓί. ϊη Ι 0ΪΓ03, ρπηοίρίαηι Ιοουπι ΙιαΙϊαϋ, οηιη βΐ ΙβΙΙι- 
ιηυ9 (4) βί υΐ νΐά. νάαος Ευξαντίς (7) ϊ. β. Οθοβ οοπαιηβιηοΓβίιΐΓ. 
Ναιηβηδ Ιαιηβη ο&πηϊηϊκ Ι νάαοιό τ' Κν^αντιαδάν (νεί 8Ϊΐίΐί1ί&) 
ηοη ίαοίΐθ αρίαηΙιΐΓ: ηίδί δαιηρδϋ δϊΙ)ΐ ροβία ϊη βίΓ. ν. 1 βη. 
βαηάβηι Ιΐοβηϋαπι (ΐααιη ϊη βρ. ν. 3 νΐάβιηυδ, (ϋίΓοοΙιαβϊ ρΓΟ 
€ΐΐ0ΓίαιηΙ)0 ροηβηάί (οί. Ι ά 32). Εχ \ι&ο Γ&Ιίοηβ τ. 7 βπΐ ρη- 
τααδ αηϋδίΓορΗίΐβ α', βΐ; οοη^τυαηΐ οβΙβΓ3.. 8ϊ ίΐυΐθΐη ουιη Κ. 
νβΓδίιιη 6 ρΓΪηιυιη αηΙίδΪΓορΙι&β ίβοβήδ, βίϋδ ν. δβοαηάαβ ΙθΓίϊπδ- 
ίΐυβ νοοβιη Εϋξαντιαδάν ϊηΙβΓ 8β ραΓίίβηΙυΓ, ουιη δβοιιικίαιη 
δίΓ. ξ' (ά 2) ν. ββουηάπδ αηοίρϋβιη δ_γ11ίΐΙ)αιη (ίχΐΓβιη.αηι 11ίι1^^αι, 
ςυβ,β ροποάΐ οίαιιβυΐαηι ΐικίίοβί. — 1 Πι]ίριδ(α{βι?) υΐ νί(1. (ϋ. 
€γ. Ηβαάΐ&πι). — 2 ι α, οογγ. ΟΓ. νφαίναν (ΰμνονς δΐηι.) V, 9. 
ΧνΠΙ, 8.-5 βτίτ. ροβΐ Υ Ι, ϊ. β. Π νβΐ Ν δϊπι. — 6 νηρέ Κ. 

υ. ΟοΙοΓ 1ιαΙ)ϊΙα8Γΐηβ ίιίβηι £βΓ6 ίΐΙθ|ϋβ ϊη ΓρΗηυϋ.Η οοΐ. XV; 
νίά. ϊ^ΙϋΓ οϋπηιηίβ VII. ββββ ίΓ&^ΌίβηΙαπι. — ί ν νβΐ μ. ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΟΗΑΕΤΑΕ. 149 

Λα]ίδα6ελλά\νων 
7ίο]λν<χμ7ΐελ[ 

^ατοννμν[ 

^ηνο<3ενκ[^ 

^περάηπ[^ 

ΙΠ (8 Κ.) 

IV (9 Κ.) 
^τιοβκεαρ 

Υ (12 Κ.) 
^εχαιρολαγί 
^ενονεν6εβ[ 
^ρωί&αν\^ατον]δ[^ 
^ίΛατριδοΰ ' [ 
5 ]ν£οκρίτο[ 
^άτεκνον[^ δ πολνάμτΐ. (VI, 6) Χαϊτη. 

ΠΙ. βρδ,ϋαιη ναοιιυιη δυρτα Ιιτιηο ν. ; ειιππηαβ ί^ϊΙηΓ αΐϊοιιίυδ 
ρα». ίαΐδδβ νϊάβΙαΓ. 

ΙΥ. δραί;. ναο. βί ροδί -/.ίαρ βί δτιρΓα Ιΐΐΐιιο ν. ; βυιηιη&β ί^- 
ΙΰΓ αΐίουίπδ ρ&§. Ηοο (^ΐΐοο[ΐιβ ίΛίβήί. 

Γι•^. 10 Κ. ν. νίΠ, 90 80101.; 11 ν. ΧΙΠ, 40δθΐ(ΐ. 

V. Ηοο οιηος[υβ ΐτ§. ρα^. XV ίαΐδδβ νϊά. (οί. αά Π) θί αΛ 
03,πηβη VII ρβΓίΐιΐθΓθ. Μαΐβ &(1Ιΐ3.θδΐΙ Ά δπρβΓ. ρ&Γίβ &1ί6ηηιι, 
ίη ς[ΰο δυιιί Ηίί. τω βΐ απίβ θ&δ δραί. ναοηιαια. — 1 Άπίβ ί τ 
νβΐ γ (Κ.). νϊάβίπΓ ηοιηθη ρΓορηηιη βδδβ Χαίρόλας. — 3 αηΙ& 
Δ ηηηο Ι. 

Γγ^. 13 Κ. ν. 0. Ι 6. 150 ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΟΗΑΕΤΑΕ. 

VI (14 Κ.) 
]λμο[ 

νΠ (28 + 40 Κ.) 

ε\νοτα[ν 
]υ|ν£υ[ 

νΠΙ (29 Κ.) 
] εκατι 

IX (30 Κ.) 

^16 VI. ΟοΙοΓ 8Ϊηιΐ1Ϊ8 αΐ^ϋβ ϊη οαπη. Ι δ; ϋ&ηιιβ Ιιοο οιυοο[αβ 
οαπηίηϊδ Ι ίαβήΐ. — 1 λ νβΐ α. — 3 δ νβΐ α; βχΐΓ6ηΐ3, Ηϋ. 
νίΐΜβ ίηϋβΓί.£ΐ ββί. 

¥τζ. 15 Κ. ν. Ι ο 22 301(1.; 16 ν. Ι Ι) 11 3(ΐ., ο 28 βί^.; 17 ν. 
νΠ, 47 3(1(1.; 18 ν. XII, 10ί)8(ΐη.; 19 ν. IV, 1ΐ8(ΐ.; 20 ν. νΤΠ, 
72 8(1.; 21 ν. III, 69 8(1(1.; 22 ν. IV, 7 8(ΐ(ΐ.; 23 ν. IX, 1 8(ΐς[.; •24 ν. 
Ι Ο 2δ; 25 Κ. ν. III, 51 8(ΐ.; 26 ν. ΪΜ. 53; 27 ν. XIV, 48 3(1. 

VII. Ηοο (ΐϋθ(ΐυβ 8ίιηί1Ϊ3 οοΐοηβ β8ΐ. Οοηϊαηχϊ οιιηι 28 Κ. 
ραΓνπΙηιη 40 Κ., ηοη α(1νβΓ8ΐιηίβ Κ.; ΙϋΙ. Ν ν. 3. 4 ραΓίββ 8αη^ 
ϊη 40, α,ϋβΓίιβ ρα,Γίθ» ϊη 28. (ΑηΙβα ϊ(1βπι ίτ§. 40 ίη ο. ΙΠ, 6θ(1(ι. 
ΐηϋ. Ιοουιη Ηϋί)αΪ880 ρυΐα,νί; ββά ΓβίΓαίίΐιίιΐΓ Κ., ηβκ8,η8 αλ ρΓΟ 
αΰ ΐη ν. 3 α^οβοϊ ροθΒβ.) νβΓ8Ϊ1)ΐΐΗ 1. 2 ΓθΓΐ;ίΐ88β α,Ηίαη^ιΐΗ ίτ^. 
ΧΠΙ (39 Κ.), €[00(1 ρΓΟΓβυβ βΐιηϊΐίβ Ιι&1)ί1υ8 ββί Β,Ιςιαβ 40 ; 8β(1 ϊη- 

ΟβΛ& ΓβΒ βϋί. 

VIII. 8αρΓα θβΙ ΙαΓ^^ϋπι Βραϋυιη ν&οαυιη; οΐία,ηι ΐηΛ-α ραπί- 
Ιιιηι 8ρα1ϋ. 

IX. δραΐίυιη ναοααηι ϊηΓπν ροΓΠί^ίΙιΐΓ. ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΟΗΑΚΤΑΕ. 151 

Χ (31 Κ.) 

] [ 

] [ 
5 ] [ 

]λό[ 

XI (33 Κ.) 

]νβρ[ 

ΧΠ (86 Κ.) 
'\ίνανβροτο[ 

Ίλεων 

ΧΙΠ (39 Κ.) 

]'Γ£ΐω[ Χ. ΕδΙ ναΐάβ άβί,Γΐίυηι. Ρπίανΐ αά ΙΠ ΓβίβΓτΐ ροδδβ (νν. 6 80[. 
νϊά ΙΠ, 70 8(1.), δβά οΙ»δίαη1; αοοβηίιΐ8. 

Γγ^. 31 Κ. ν. ΠΙ, 70 8(1.; 32 Κ. ν. ΥΠΙ, 5δ. 

XI. δαρρα δραίΐαπι ναουιιιιι β8ί. "'Τβρις'ί βαρνβρομος? (Κ.). 

Γγ^. 34 Κ. ν. 1 ο βχίΓ.; ΐτ§. 35 ν. ΥΙΠ, 20. 

ΧΠ. 1 ϊηΐΐ;. ι νβΐ υ; ίοΓί.. ξννάν βροτο[ΐς νβΐ βροτο\ΐς (ν. 
ΐν§. IX), ο£. IX, 12. Αά'ρα§. XXV ΓβίβΓαδ (ο. ΧΠ βρ. α', 1—2). 

Γγ^. 37 Κ. ν. ΧΠ, 209 δοΐ(ΐ. ; 38 πΐ3,1β β (1ιιοΙ>ιΐ8 οοηϊαηοίιυιι 
βδί: 38 α ν. ΠΙ, 1 8(ΐ(ΐ., 38 1) ν. ΧΠ, 125 8(ΐ(ΐ, ΓΒΑαΜΕΝΤΑ 

ΑΡυυ δΟΚΓΡΤΟΚΕδ ΥΕΤΕΚΕδ δΕΚΥΑΤΑ. 
ΕΠΙΝΙΚΟΙ. 

1. [4.] 
^ίΐς δ' απα^ είΛεΙν^ φρένα καΐ πνκίνάν 
κέρδος ανθρώπων βίάται. 

ΤΜΝΟΙ. 

2. [11.] 
ΑίαΙ τέκος άμέτερον, 
μείζον η τΐενϋ^εΐν έφάνη κακόν^ άφ^έγκτοιβυν ίβον. 1. δίοΐ). ΠοΓ. 10, 14: Βακχνλίδον 'Έ,τΐΐνί-κων. 

Νοη Γβοβρϊ ί"Γ^. δ Β^ΐί. 3,ρ. 8θ1ιο1. Αηδίϊύ. Τ. III, ρ. 317: 
αΧΧοί δΐ λέγονοιν, οτι (το άρμα) έκ Σιτίίλίας έφάνη την άρχην. 
Β. γαρ καΐ Πίνδαρος Ίίρωνα καΐ ΓέΧωνα, τονς Σικελίας άρχον- 
τας, νμνηααντίς ν.αϊ πλεΐατα &ανμάΰαντΐς έν ιππηλααία , ηρός 
χάριν αυτών (ΐτζον (Ο, εβά παρίαχον νηόνοιαν Βϋ), ώ^ Σίγ,εΧιώ- 
ται πρώτοι άρμα έξενρον (Σικελιώτας την ιππικην ί^ενρεΐν Β Ο). 
ΎάΙιά (ΙΐοβΓθ ηοη ροΐαίΐ; ηιιί νβΐ Ηοπιβή ιαβιηίιιίβδθί; Ρΐηά&ηιβ 
<1ιιϊά ΓΟ νβΓα (ΙϊχθΓΪί ν. ίτ^. 106 Β^ΐί. 

2. 8ίθΙ). ΓΙοΓ. 122, 1: Β. Ύμνων. — άφ9έγκτοιαιν υΐ άφω- 
νητω &χει Ρίηά. Ρ. IV, 237. 

I1^I11ηο8 ΒαοοΙι^Η^ίδ οοπιιηβιηοΓα,Ι ΜβηαηάβΓ IX, 140 \να1ζ 
(ρ. 'άί) αΛ. ΟΊιγϊηΙ): (οί άττοτιεμητιτιοί) ίτΐΐΧέγονται άποδημίαις 
9εών νομιζομύναις η γινομίναις- οίον Απόλλωνος άποδημίαι τίνες 
ονομάζονται παρά ^ηλίαις καΐ Μιλησίοις, καί Αρτέμιδος παρά 
Άργείοις• εΐβϊ τοίνυν καϊ τώ Β. νμνοι αποπεμπτικοί, κτί., οί. ίΙ)(1. 
ρ. 132 (32). ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Ε. δΕΚΥΑΤΑ. 153 

3. [12.] 

δοΗοΙ. Αη3ΐ;ορ1ι. Αοΐι. 47: τοϋ δε Κελεον με'μνη- 
ται Βακχυλίδης δίά των "Τμνων. 

παιάνες. 

4. [13.] 
δΐτορίιαβ. — — '^ — — — ^ — — — \^\^ 

— '^ — — — \^ — — — \^\^ 

— ^ — Ο — »-» — — 
_ χ-' ^ _ ^ ^ _ 

_ ^ >^ _ ν./ ν.^ _ 

__ν-'__^5^___ι^_ Εροάί. (?) Τίχτεί δε τε ^νατοΐβιν είρτινα μεγάλα έ',τ. ? 

πλοντον μελιγλώβΘων τ άοιδαν ανϋ'εα, ΰτρ. 

δαιδαί.έων τ επί βωμών 

ϋ•εοΐ6ίν αι^εΰ^αι βοών ^ανϋ-α φλογΐ 

μηρί εντρίχων τε μηλων^ 4. δίοΐι&θηδ ΓΙοΓ. 55, 3: Έαν.χνΙίδον Παιάνων. Ιη 5ΐ:ΐΌρ1ι&3 
οϋδΟΓΐρΒΪ Μυδ. ΚΗθη. ΧΧΧΠ. 460. ΓαοϊΠίιηο αυίθηι ηβσοίΐο 
θροάί τιΐϋιηιΐδ (^αϊ νϊά. νβΓδΠδ αά δίΓορΙιαπιπι ηΐίϊιαί πίθηδηΓ&ηι 
Γβνοθ3.ΐ3Ϊ1ιΐΓ {μέγαν τε ν. ϊηίτ. ; μεγίατα, μίγανχή), δϊ ίά οιηηϊηο 
οραδ θδί; η&ιη __^ν/_ = ^ , οί. ΡΓαθί". ρ. XXXVI. 

— 1 τε (οί. ηηηο ΧΠ, 129) οηι. 8ίθρ1ι., τοι ηΐίΐΐ. Ββι-^ΐί. — ειρήνη 
8ίο\). — μέγαν ιη&Ι. Β§^., μεγαν τε ΗΕΓίαησ. — 2 ττλοντον και 
μελ. (οιη. τ") 8ίοΤ). ; Θπι. Βοθοίΐΐι. — άοίδών 81:οΐ)., θΐη. Βοβοΐνΐι. 

— 4 αί'&εσ&αι Ιι. ϋϊιιάοΓί, 8ο1ιηθϊάβ•ϊν. : έ'-θ'ίσ'θ'ί («ι'^εται Ι>8θρ&Γ- 
άιΐδ). — δ μηρΰταν {μηρίταν, μεριταν) εύτρ. οοάά.; μήρα (Βυίίηι.) 
τανντρίχων {ί>. Όάί., 8ϋ1ιηθϊ(3θ'«'.) ΒθΓσΙί. ΥϊάθπίιΐΓ άα&β αηίϊηιή- 
Ιηβ Ιβοίϊοηεδ Ιτ&άϊί&θ θδδθ: μηρ(ι)α τανντρ. θί μηριεντρ.; δθ1νιί& 
&νιί;βιιι Ιΐιβδϊδ ραπυη οιιια Β&οοίι. οοηνβηΐί, ρΓ&εί. ρ. ΧΧΧΛΤ^. 154 ΓΚΑΟΛΙΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Κ. δΕΚΥΑΤΑ. 

γυμν αβίων τ ε νέοις 

αυλών τε καΐ κώμων μέλειν. 

εν δε όίδκροδετοις 

πόρπα^ίν αΙΰ•άν άραχναν ίβτοϊ πέλονταΐ' 

10 εγχεΛ τε λογχωτά ^ίφεα τ άμφάκεα άντ. 
δάμναταϊ _ ^ ^ ενρώς. 

χαλκεάν ί' ουκ εβη βαλτιίγγων κτντίος^ 
ονδε βνλαταί μελίφ'ρων 
νπ'νος άτΐο β^λεφάρων, 
15 άωος ος θάλπει κεαρ. 
βυμποβίων (5' ερατών 
βρί&οντ άγνιαι, παιδικοί -θ-' νμνοι φλέγονται. 

5. [14] 

"Ετερος ε% ετέρου ΰοφός τό τε πάλαι το τε νυν. 
ουδέ γαρ ραΰτον αρρήτων έτιέων πύλας 

ε^ευρεΐν. 

6. [Ιδ.] 

ΖβηοΙ». Ργου. II, 36: "άρκτου παρούβης Ιχνη 
μη ζήτει. ετΐΐ των δειλών κυνηγών είρηται τ] παροι- 
μία" μέμνηται δε αύτης Β. εν Παιάβιν. 

νν. 8 — 14 8Ϊηβ 3,υο1;θΓΪ8 ηοιηίηβ 3,5". Ρΐυΐ. Νυηι. 20. — 9 ό'ρ- 
τζαξίν νβΐ ?ρΛ. οοάά. Βίο\)Άβϊ. — αΐϋ'άν] έ'ν^αί' νβΐ έν9άδ' οοάά. 
ΡΙυίϋΓοΙιϊ (δβά αΐ9άν (δ') αρ. βυηά. 8ΐβρ1ΐ3,η.). — άραχνάν] ηοη 
βδί ορπ8 υί οοΓτϊ^Β,Ιατ; οί. ρΓ&βί. ρ. XXXVII. — ΊβτοΙ πέλ.} ρΓΟ 
ΙιΪΒ Εργα ΡΙυΙ. ; ρθΓ^βηδ καΐ ,,ίΰρώ^ δάμναταϊ ίγχεά τε κτί." — 
τΐλέκονται οί. ϋΓβϊηυβ; οί". ηυηο IX, 38. — 10 άμφή^κεα Ρΐυί. — 

11 ίί'ρώς ονα. δίοΐϊ.; ΡΙϋΙ. Ηαΐ). ίύρώδ δάμν. α,ΐίβηο Ιοοο, ν. βυρΓ». 
— 12 χαλ-χίων 8ΐοί). — ονκ ίατι (Β^Ιί.) αρ. Ρΐηί. ηιβϋοΓθβ: ου- 
τιέτι. — Ιό άώος βοπρβί (οί. Ευτίρ. Ι11ΐθ8. όδ4 δηη. Ρίη(1. Ρ. IX, 
23 8η.): άμος (αμος), ηηάβ όμόν Ηβ^ηβ. — 17 φλεγοντι οϊ. Β^][., 
νϊχ ΓβοΙθ, οί'. ρΓίΐβί. ρ. ΧΧΠΙ. 

ο. Οΐβιη. Αΐβχ. 8ίΓθπι. V, 687: ίτερος δ^ ίξ . . . νΰν, φηβΐ 
Β. έν τοί? Παιάοιν ούδε γαρ χτέ. (ΐηάβ 3.1) ονδε βί. ΤΙιβοάοΓβΙ. 
Τ1ΐ6ΓΗρ. Ι, 14, 36). ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Ε. δΕΕΥΑΤΑ. 15δ 

ΔΙΘΤΡΑΜΒΟΙ. 

7. [16.] 
8ο1ιο1. ΡϊηΛ. Ρνίΐι. Ι, 100: Ταύττι ττ] Ιβτορία καΐ 
Β. βνμφωνεΐ εν τοις /ίί^νράμβοις^ οτι δΊ] οι"Ε}Λΐ]- 
νες εκ Αήμνον αετεβτείλαντο τον Φί?.οκτήτηι> Έί.ένου 
μαντευΰαμενου' εΐμαρτο γάρ ανεν των Ηρακλείων τό- 
^ων μη ττορϋ-ηϋ-ήναι. το "Ιλυον. Γπβηί ί^ϊίπΓ (^^ί;11^- 
Γ&πιΒηδ Φιλοκτήτης. 

(8. [18.] 
δθΓτ. νβΓ§. Αθη. XI, 93: ΥθΓδίθ Αι•οα(1β8 απηΐδ] 
Ιιυσβηίπιη πιογθ ιηηοΓοηβιη ]ι&8ΐ:&θ, ηοη οιΐδρΐάθΐη 
οοηίτΆ ίβττΆΌΧ ίβηβηίβδ, (^ποηϊ&ιη &ηί;ΐς[ΐιί ηο8ΐ;η οιηηΪ3, 
οοηίΓ&ΓΪ& ίη ίιιπθΓθ ί&οϊβΙ>&ηί;, 8θπί:& θί;ϊ&πι ϊητθΓίθπίθδ 
ρΓορίβΓ ηπιιιίη& ϊΙΗο άθρΐοΐο,, ηβ θοηιπι 8Ϊιηιι1&οι•& οα- 
<1αγθη3 ροΠηβΓβηίπΓ θ,βρβοίη, δΐοπί; }ι&1)ΐιί83β ΑΓΟ&άββ 
Βαοοίι^ΐΐάθδ ΐη (1ϋ:1ΐ7Γ&ιιι)3Ϊ8 (ϋοϊΐ.) 

*9. [32.] 
δβΓνϊιΐδ Άά Υβτσ. Αθη. Π, 201: „8&ηθ Β3,οο1ΐ7ΐί(1β8 
άβ Σ&οοοοηίθ θΐ; πχογθ θίπ8 τθΐ άβ δθΓρθη1:ΐΙ)ΐΐ8 α Οα- 
1^(^η^8 ϊπδπΐϊβ νβπϊθηϋ}3Πδ ίΐίο^πθ ίη Ιιοηιϊηβδ οοητθΓδΐδ 
ϋοϋ;." ΡηβΓΪΙ; (ϋ1;1ινΓ&ηιΐ)υδ Ααοκόων, δΐοπί ίαϋ; ί;Γ3,- 
^οθάϊδ, δορίιοοίίδ. 7. 0£. δορίιοοίίδ Ρΐιϊΐοοίθία, ο^παβ ί&1)ΐι1& βίιΐδίΐθΐιι ρίοηβ 
3,Γ^νιιηβηίϊ β8ί. 

8. Νοη 0111181, ηη&ιηνίδ ουπι Χθΐιϊο ραίβηι αά &§. ο1ΐ3^ΐ. ρ. 
146 δ<ι. (Κααοάνδρα) ρθΓΐίηβΓθ. Χ&ηι δβΓνϊϊ ,,δϊονιί 1ΐ3,ΐ3ΐιΪ8δθ Ατ- 
οα,άβδ" ΓθίθΓβηάα ίΐά ϋΐα ,,ρΐ'ορΐβΓ ηαιαΐηα ίΐΐΐο άθρΐοί,α"; Ατοα- 
άυιη αυίβιη ηιοδ ϊάθο ιηβπιΟΓίΐίηΓ Β&οο1ΐ7ΐί(1θ8(ΐιΐθ βίαδ ίθδίίδ &ά- 
νοο&Ιητ, ςιτιοηϊ&ηι θϊάβιη ^ρυά ΥεΓ^Πΐαιη £ΐαος[ΐιβ ίηάιιουηίυΓ. 

9. 0£. ΕοΙ)βΓΐ; ΒΠά ία. Ιϊβά ρ. 192 3<ΐ(ΐ. 156 ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Κ. δΕΕΥΑΤΑ. 

*10. [56.] 

8ο1ιο1. Π. Μ 292: Ενρώπτ,ν την Φοίνικος Ζευς 
^εαβάμενος εν τινι λειμώνι μετά Νυμφών ίίνϋ-η άνα- 
λέγονβαν ήράβ&η, καΐ κατελ&ών ηλλα^εν εαυτόν εΙς 
ταϋρον καϊ άχο τοϋ βτόματος κρόκον έπνει. οντω δε 
την Ενρώπην άτΐατηύας εβάύταβε καΐ διαπορϋ'μενβας 
εις Κρητην έμίγη αυτί]" £ΐΟ•' οντω βννωκιβεν αντήν 
^Αβτερίωνι τω Κρητων βαΰιλεΐ. γενομένη δε εγκνος 
εκείνη τρεΙς παΐδας εγεννηβε, Μίνωα^ Σαρπηδόνα και 
'Ραδάμαν^υν. η ίβτορία ■ζαρά Ήβιόδω και Βακχνλίδτ}. 
Γιίθηΐ; (ϋίΙιγΓΗ-ΐηΙϊΠδ Ενρώ:χη, βΐοπΐ; δΐιαοιιϊάΐδ ίηϊΐ;, ν. 
£γ§. 28 Β§ΐ£. 

ΠΡΟΣΟΔΙΑ. 

11. [19.] 

Εις ορός, μία βροτοΐβίν έΰτιν εντνχίας οδός, 
^νμον εΐ' τις έχων άπεν&η δύναται 
διατελείν βίον' ος δε μνρία μεν άμφιπολεΐ φρενί, 
το δε παρ' άμάρ τε καΐ νύκτα μελλόντων χάριν 
5 εον ίάπτεται 

κέαρ, ακαρζον έχει πόνον. 11. δίοΐι. ΓΙοΓ. 108, 26: Βαγ.χνΧΊδον προαοδίων (ηροσωδιών 
οοά.); ν. ί—Ά βίον βί. 1,12 ΗθΠΗβ (ί) Μ.) θΐ ΑροδίοΙ. VI, 55 βη. — 
μία δ( (Νβϋο) Β§1ί.; βροτοίς Β^ί. — 2 8η. διατ. δνν. βίον Β^^. 
— 3 δ? θΓθϋπ8: υΐζ. — μνρίαζ^ν^ μΐνζοιναν')^ Β^ΐί. — το ίί ηα- 
ρόμαρτί νν'Λτα οοάά., βιη. ΟΓοϋυβ (ηΪ8ΐ ηυοά τόδί βί ημαρ); τ6 
όί ττύν ημάρ τε καϊ ΗίβρΙι&η. — ιόν ιάπτ. ΠγοΙ. ρΓΟ αονι απτΐ- 
ται. ΕδΙ θυΙ)ϊίΐ θΐηβικίΕΐΐο {αΐίν Ι. ΒοβΛΗ; αονι οηι. ΰθβη.^ 
δάττηται 1»βη6 81βρ1ι.). — όκάρτιωτον Β§1ί. ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΤΕΤ. 80Ε. δΕΚΥΑΤΑ. 157 

12. [20.] 

Τί γαρ «λαφ'ρόν ετ έύτίν απ ρακτ όόνρόμενον δονεΐν 
καρδίαν; 

13. [21.] 

Πάντεββι Ο-νατοΙβι δαί- 
μων επέτα^ε πόνους αλλοιβιν άλλους. 

ΤΠΟΡΧΗΜΑΤΑ. 

14. [22.] 

Ανδία μεν γαρ λί%-ος 

μανύει χρυΰόν^ αν- 
δρών δ' άρετάν βοφίαν τε 

παγκρατής ελέγχει άλά- 
%-εία 12. δίοΐ». ΠοΓ. 108, 49: Βαγ,χυλίδον προαοδίων {προαωδιών 
οοά.). Εδί θχ θοάβια οαπηίηβ α1;ς[υβ 8ΐφθηυ8 (Νβαβ, Β^ΐί.). — 
^τ' ΐατ οοάά. 

13. 8ίοΙ). ΓΙοΓ. 118, 2δ: Βαν.γ^νλίδον ττροβοδίων 'τΐροαωδιών 
οοά.). 

14. 8ίθΙ). ΓΙοΓ. 11, 19 Ηθπβθ (7 Μ.): Βα-/.χνλίδον'Τπορχτ^μάτων, 
6ί ϊιι §6τητη3, αρ. Οανίαια Κβο. ά' Αηί. Τ. V, ίΆ\). 50, 4 (δίηβ αιιο- 
ΐοηβ ηοτηϊηβ). — 1 γαρ οτα. Ιι, μεν γαρ οηι. σρ τητη ίί, — 2 ν&ΐάβ 
ρΐβ,οβί (^υοά Β§ί. οτιιιι Ιιοο ν. οοηίιιηχϊί; ίτσ. 33 : χρνβόν βροτών 
γνώμαιβί μαννεί 'κα&αρόν. — 3 80|. ΰοψίαν τε (τε οηι. Ιι) παγ- 
•Λρατης 1ι Βγιιχ. 83.1ηΐίΐ8.: αοψία τε παγκρ. τ (βί. ^ρ.τητηπ.). — 
4 άλτι&εια ίθΓθ ίιαάϊίαΓ (-ά- Β^ΐί.); παγκρ. άλη&εία (ύηβ αυο- 
ίοΓΪδ ηοηιϊηβ) δοΐιοΐ. Π. Π, 57; π. ή άλ. 1/ (οπι. έλ.), τΐ. άλ. Βτηχ. 
(οιη. έλ.), π. τελέσει άλ. 8. — £γ§. &ρ. 8<;οΙ). 11, 20 Η. (2 Μ.), 
€[110(1 ϊηΐι Ιιοο ίρδαπι 8αΙ)88(ΐαϋ;ιΐΓ : 'Ολνμπιάδος- Άλά&εία &εών 
(βροτών οί. Β§]ί.) ομόπολίζ, μόνα (Μβϊη. ρΓΟ -η) &εοΐς ΰυνδιαι- 
τωμένα, Άά ΒΆΟοϊιγΙϊάβτο. Γβίβΐ'βηάυιη θδδβ οϊ. Β^ΐί., ]βιπιη3, ρβΓ- 
νβΓδίυη ϊηάβ ΟΓίηηι δΠδρϊοΗ^ίυδ, €|αοά οΗπι Ρϊηά&ΓΪ Ιοοιίδ 01. Χ, 
53δς[(1. (6δδη(ΐ.) Ιιΐο ΘΧ8ΐ;ΐΐθη1;; ϊ(1θηι ΒΐίοΙιβΙθΓ ουηι 14 οοηϊυη- 
χϊί: άλά&ει' Όλνμτΐΐάδος, άλά&εια κτέ. 158 ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΤΕΤ. 80Ε. ΒΕΚΥΑΤΑ. 

Ιδ. [23.] 
Ονχ ίδρας έργον ονδ' άμβολ&ς, 

αλλά χρνβαίγίδος Ίτωνίας 
χρή παρ' ενδαίδαλον ναον έλ- 

%^όντας άβ^ρόν η δείί,αι ^ _ 

*16. [31.] 
'β περίχλειτί ζ/κλ', άγνογιβευν μεν ον (?' ελτΐομαι. 

ΕΡί^ΤΙΚΑ (ΠΑΡΟΙΝΙΑ). 

17. [24.] 

εντε 

την άπ αγκύλης ΐηΟι 
τοΐβδε τοις νεανίαις 
λενκον άντείναβα ττήχνν. Ιδ. ϋΐοη78. Οοιηρ. νβΛ. ο. 25: παρά Β.; Κβΐΐ Αηιιΐ. ^Γαηιηι. 
7, 21: φίλεΐ β 8 τα νπορχηματα τοντω τω ποδΙ κα^^ο:μίτρίί(Τ•9■α^, 
οίον Ονχ . . . άιιβολάς (βοάβηι οχογ<1ϊο πίαηίαΓ Αίΐι. XIV, 631 0. 
Αβί. Η. Α. VI, Ί. 1.110. 8θ7ί1ι. ο. 14. Αοΐιϊΐΐ. Ταί. λ^ 12). — Ίτω- 
νίας] οι. Ι,ΆοίΆ,ηΙ. Άά δίαΐ. ΤΙιβΙ). VII, 330 (βί αΛ 11, 721). — 
άβθδΐ; ίη βηβ νβΐϋΐ; μέλος. 

16. Ιΐϊΐο Γθί.1η1ΐ ουιη Νβηίο ρΓορΙΟΓ ^ταηιηιαϋοηιη Κβϊΐϋ, οί. 
αά 15; βίάβιη βηίιη 8υηί ηιιηιοη ραΰοηϊοί. Αίί". ΗβρΗιιββΙ. 76: 
καΐ δλα άσματα κρητικά ανντί&εται, ώαπερ και παρά Βα^κχυλίότ], 
ω κτέ. — δ' αλλ' 00(1(1., (ΐαοά θΐηβηύανί; ηιαίβ Β^ΐί. ώ Περί- 
■κλειτε, ταλΧ' . Αά δβηίβηΐϊίΐτη οΓ. V, 3. Εεί βχοΓοΙίηιη οαπηίηΐδ 
ϋβΐυιπ ιηίκΗΪ; ο£. κοίιοΐ. Οιιΐΐίιη. ϊη ί)β1. ν. 28: ει όε λίην πολέες 
αε περίτροχόωαιν άοιόαί] Αϊ Πινδάρου καΐ Βανιχυλίδον (ίτ^. 57 
Β^ΐ£.). 

Παροίνια ΙίιιοοΙι^ΊϊιΙϊκ α ηαΐΐο νβίοηιηι οοπιηαθηιοηιηΐυι•; 
4Π116 νΐιΐ. οίιΐΗ ^ο'ΐιβΓΪΗ ί'Γίΐ^ιπβηί.α ουηι Έρωτικοΐς (•οιπιιηχϊ. 

17. ΑίΗ. XV, 667 0. Κ. εν 'ΚρωτικοΙς, οί. XI, 782 Ε (βρΐ- 
ίοιη.): ΊΐαΙ Βαν.χνλίδης. — 3 τοΐαδε οηι. ορίΐ. XI. — 4 έντεί- 
νοναα βρϊΐ. XI. ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. δΟΕ. ΒΕΚΥΑΤΑ. 159 

*18. [25.] 
^Η καλοζ Θεόκριτος" ον μόνος άν&ρώπων δρας. 

*19. [26.] 
Σν δ' εν χιτώνι μοννω 
παρά την φίλη ν γνναϊκα φεύγεις. 

*20. [27.] 

8ΐι•ορ1ΐ3,β. 

_ν^>-'_ν-'θ'_!=!_^__ 

(οταν) γλνχεΐ ανάγκα 
ύενομενάν κυλίκων &ά?.πη6ι ϋ-νμόν, 
Κνπριδος ό' ελπίς διαιϋ^ν0ΰ^] φρενας^ 18. 19 Ά^βτϊ Ηβρ1ΐ3.θδ1:ϊο ρ. 130 (73 Τ\"θ8ΐ:ρ1ι.) ηί θχθηιρία 
έτηψ&εγματι-Λών, ς[ηαβ οΐϊοϊΐ: (θχ ΛΥβδίρΗδΙϋ βιηβηιίαίίοηθ) βο &1) 
έφνμνίοις άίίΤθΓΓβ, ητιοά 3.(1 δθηίθπϋ&ηι ϊρδαπι α1^^|υ^^ι οοηίβΓαηΙ:, 
οπιη έφνμνια 8Ϊη§ιι1Ϊ8 δίΓορΙιϊδ &(ϋθθ1:3, (νθίαί 'ΐηϊε Παιάν) αά 
δβηδΐΐιη ρΐ&ηβ δΐιρβΓναο&ηθίΐ δϊηί. Ττιιη ροδί (Ιθ&ηϊίϊοηθίη ΐπι- 
φ&εγματί'Λών: οίον το Βα•/.χνλίδον ή κτέ. — ^ρα? ϋΓδϊητίδ (Β^ΐΐ. 
3.1.) ίθΐ•ί. ΓΘΟίβ {ορά δί,βρίι.). 

19. ΗθρΗ. 1. ο. καΐ πάλιν πάρα τω αντώ Βα•/.χνλίδϊ] ■ ΰύ κτε. 
ΝηηιβΓΪ ραβηθ θϊ(3θΐη δτιηΐ: 3ίθ[ΐΐθ ϊη ρηηοίρϊο οαπα. ΥΊ. — μόνω 
€θά. Μ. 

20. Ερϊίοηΐθ ΑΐΗθηαβϊ Π, 39 Ε δώ Β. φηΰΐ ν.τί. ΙηΙθΓ 
βΐησυΐοδ δΪΓορ1ΐ3ηιιη τβΓβιΐδ ηοη νίά. βδδβ Ηίαίιιϊ ηβηιιβ δν1ΐ3Ϊ)36 
αηαρίη Ιοοιίδ. — Οί. Ρϊη(ΐ3ΓΪ ίτξ• 124 + 218. — 1 &άλπψι (2) 
οοηϊυηοίϊνπδ θδί, ^ί. Χάχψβι XVIII, 3δ(ΐ. ; ΒβΓ^Ιί. αά Γΐ370. ίτ^. 7. 
9; ίΙαοιιιβ άβθδΐ; 3η1;θ ίτσ. ρ3Γϋοΐΐΐ3 ίθηιροι•3Ηδ {άνί-Λα 6δί 3ρ. 
Ρϊηά. 1. ο.). Υ. Μτίδ. ΚΗθη. XXIX, 157 δί^. — 2 αενομενα Ο, 
γενόμενα Ε; αενομένα ' % ΗβΓ^βΓάθπ, έαανμενάν Β§ί. (ϊά. 3η1;β3, 
νειααομενάν οοΠ. ΡΙιοο^Ι. ίτ. 11); ρΓ3θΙα1ϊ ΰενομενάν. — 3 -/.ύπρι- 
δος έλπίς δ' αί&νοαει (δ' έν&ύσσει Ε) ΟΕ: οογγ. ΕιΐιιτάΙ {Κνπρίξ 
ως- έλπ. γαρ αίΟ•. Β^ΐί.). δοΓΪρδϊ δίαίΌ-ύοΰη. 160 ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Ε. δΕΚΥΑΤΑ. 

άμμειγνυμίνα ^ίοννΰίοίϋι όώροις. βτρ. β' 

5 άνδράβί δ' νψοτάτω πέμπει μερίμνας' 
αντίκα μεν πολίωχ> κράδεμνα λνει^ 
πάβι δ' άν^ρώποις μοναρχιΐΰειν δοκεΐ' 
χρνβω δ' ελέφαντί τε μαρμαίρονβιν οίκοι ' βτρ.γ' 
πνροφόροι δε κατ αίγλάεντα ζπόντον)> 
10 ναες αγουβιν άπ' Αίγνπτον μεγιΰτον 
πλοϋτον' ωξ πίνοντοξ όρμαίνει κεαρ. 

*21. [28.] 

8ίΓ0ρ1ΐ3,6. (?) _ >-/ _ ν-ί _ ο Ον βοών πάρεβτί βώματ' ^ ούτε χρυσός, 

οντε πορφνρεοι τάπητες, 

άλλα ϋ^νμός ευμενής^ 
Μονβά τε γλυκεία^ καΐ Βόΐωτίοιβυν 

εν βκνφοιβιν οίνος ηδύς. 4 άνααιγν. Ο Ε (άμμιγννμίνας Νθυβ). — 6 βχ αντάς μεν 
(ϋ& €; αντη μίν Ε) ίαοϊΐβ βϋοϊίαΓ αντά- ό; δβά ςπο ϊά ΓθίθΓβη- 
άηιη δίί, Ι^ίθϊ. Αντίχ' ό μεν Β^ΐι., αντίκα μίν ΚαίΙ)6ΐ. — πο- 
λιών οϊ. Β§ΐ£. : ττόλεων. — κρήδεμνα ΕΓίαΓάΙ, κ^άβ. οϊ. Β^ΐί. : 
τίρηδεμνον. — 9 αίγλάεντα Βσΐί. : αίγλήεντα. — τίόντον αάά. ΕγΓ. 
(καρπόν Β^ΐι.). — 10 νάες Β^ΐί.: ντ/ί^• — άπ' ΜϋκαΓ. : έη' ΟΕ. 

21. ΑίΗ. XI, 500 Β: μνημονεύει δε των Βοιωτιτιών {-τίων 
ΚαΛβΙ) ΰ•Λνψων Β. ίν τούτοις, ποιούμενος τον λόγον προς 
τονς /ύιοατίονρονς, νιαλών αύτονς επΙ ^ενια (Β^ΐί. ρπο 
ξενία)• Ον ν.τϊ. ΥϊίΙοηΙϋΓ οχϊ^ϊ 0ίΐΓπιϊηΪ8 εχί^υαβ δίΓορ&αβ 
ίαίδδβ; &(1 Ρ&ΓΟβηία τεΙΙαϋΙ Νβαβ. ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. δΟΚ. βΕΚΥΑΤΑ. 161 

ΕΞ ΑΔΗΛίίΝ ΕΙΔίΙΝ. 

22. [33.] 
"Εβτα ό' έπΙ ?,άΐνον ονόόν^ 

το\ δε Ο^οίνας εντυον. ώδε ό' εφα' 
Αυτόματοι ό' άγαμων 
δίάταζ ενόγβ^ονζ έζέρχονται δίκαιοι 
> φώτεζ. 

23. [34] 

Οί μεν άδαατες άεικελιαν 
νονύων εΐβΐν καΐ ανατοι^ 
ονδεν άνΟ•ρώποις ικελοι. 

24. [36.] 
Θνατοΐβι ό' ουκ ανΟ-αίρετοι 

οντ ο?^βθζ οντ αγναμτττος 'ΆρΊ]ξ 
οντε πάμφ&ερΰις ΰτάύις. 22. Αϋιβη. Υ, 178 Β: Β. δε περί Ήρατάέονς {ττεοι τον Κην- 
■Λος Α, ΟΟΓΓ. 8ο1ΐΛνβί§•1ι .) λέγων, ώς ψ.&εν έττΐ τον τοϋ Κην-Λος 
οίκον, φηαίν "Εβτα ν.τί. — 1 'έατα Χβπβ: εατη. — 2 ίντνον 
Κβιΐθ: ^ντννον Α. — έ'φα ΝβιΐΘ: ϊφαβ' . — θβ ρΓΟνθΛΐί ίοΓΠΐϊδ 
(1α&ΐ5ΐΐ8 οί". Αίΐι. Λά. : αντ. δ' αγα%^οϊ ά•/α%•ών κτΙ. βί αντ. άγ(χ- 
&οϊ δειλών κτέ.; ΖθηοΙί. Π, 19: αντ. δ' άγα&οΐ άγα&ών κτέ.] 
οΰτοίί ό Βακχυλίδης (Β^ΐί. βχ οοά. ΜϊΠθη ΜίδΟ. 350 ρΐΌ Ηρά- 
κλειτος) έχρηΰατο τ(] τταροιμία, οις Ηρακλέους έτιιφοιτήσαντος 
έτΐΐ την οΐκίαν Κηυκος τον Τραχινίον και όντως ειττόντος. 

23. Οίβηι. ΑΙ. 8ίΐΌΐη. Υ, 71.5: άκούαωμεν ονν ττάλιν Βακχν- 
λίδον τον μελοποιον τιερί τον &είον λέγοντος ' ΟΊ κτέ. (ϊί. Ειΐδθΐ). 
ΡΓ&βρ. βιι. XIII, 679). — άδμάτες Βοβοΐίΐΐ: άδμητες. — άεικε- 
λιαν Νβιΐθ: άεϊ και λίαν 01., άεικελίων ΕιΐΒβΙ). — 2 άνατοι 
δοΐια,θίβΐ' : αναίτιοι (άνατοι τ' άβίβίο ειΰϊν Νθιιθ). Έιίβϊ νόαων 
καϊ άνατοι ΒβΓ^Ιί. — 3 εί'κελοι ΕιΐδβΙ). 

24. δίοΐί. Εοΐ. Ρ1ΐ3-5. Ι, δ, 3: Βακχνλίδον. — 1 &νατοίσι 
Νθαβ: Ο'νητοΐς. — 2 όλβος Γ: όλβος τ' Ρ. — άγναμπτος αΐϊ- 
ς^υδ,ηάο Β§•1ν., οί. ηιιηο "νΤΙΙ, 73: άκαμπτος. — 3 πάμφ&ερσις 
{πάνφεραις Ρ) δάίθοί. »θη. ίθΐιι. θχ οοιηροδΗίδ ς[ΐΐ3,1β ββί φ&εροι- 
γενης ίοηηαίιιιιι νϊά. 

ΒαΟΟΗΥΙΓΟΕΒ 6Α. Β1ί13 3. 11 162 ΓΕΑ05ΙΕΧΤΑ ΑΡ. ^^:Τ. 80Ε. δΕΚΛ^ΑΤΑ. 

αλλ' έπιχρίμτιτει νέφοξ αλλοτ επ αλλαν 
5 γαϊαν α πάνόωρος αίβα. 

2δ. [3.] 

Πανροιβί όε ένατων τον Άπαντα χρόνον δαίμων εδωχεν 
ττράββοντας εν καιρώ ττολιοκρόταφον 
γτίρας ίκνεΐβΟ'αι, :τρΙν έγκύρβαι όνα. 

2^. [35.] 
Ον γαρ νπόκλοττον φορεί 
βροτοΐβυ φωνάεντα λόγον βοφία. 

21. [37.] 
ΕΙ όε λέγει τΐξ αλλως^ πλατεία κελενϋ•ος. 

28. [7.] 
~£1 Πέλοπος λιπαρας 
νάβον ϋ'εόδαατοί πνλαι. 5 γαΐαν Βοβοΐίΐΐ: γάν. 

25. Οΐβιη. ΑΙ. 81:γ. Λ^Ι, 74δ: ΒατιχνΧίδοι^ τε είρηκότος' Παν- 
τοίοι -Ατι. Αά βρίηίοΐα Γβίίιιΐϋ Β^ΐί. — 1 πανροιαι δίβρίι.: παρ' 
οίαι. — 9νατών Χθηβ: θνητών. — δαίμων ίδωκεν Νβϋβ (ό ί. 
ϊ'ί. ϋΓδίη.): τω δαίμονι δώκεν. €ί. 13, βΐ: ηαηο δαίμων ίίωκίν 
νίΠ, 26. — 2 τιράααοντας 8γ\\>.•. οοά. Ρ&γ. πράααοντα. — 3 οί. 
Ηβδ7θ1ι. ττρίν έγκνρβαΐ' πρ\ν τίληαιάΰαι, της •Ααν.οηα&είας. 

26. Οΐβιη. ΑΙ. Ρ&θάα^. ΠΙ, 310: ον γαρ ν. φ. ^ρ. φ. λόγον^ 
Ιοται {ϊΰζε Ιγθ8 1ϊΙ)η) λόγος βοφία {αοφίας ηηιΐδ), ως φηΰί 
Β. \βτ\)& ϊαται Χόγος (ςυαβ θχ -εντα Χόγον οοιτυρίίΐ νί(1.) άβΐ. 
Νειίθ. Νυηιβη δπηί οίΐηιιΐιιίδ XIV, βΙγ. 2. 3, ΐύ ςαοά ο1>8βη'α- 
νΐί (τ. Γ. Ηίΐΐ (πΐ(ϋο3νίΙ ιηϊΐιϊ Κ.). 

27. Ρΐϋί. Νυιη. ο. 4: εΐ δε Χ. (λέγοι 0) τ. ά., -κατά Βακχν- 
Χίδην, πΧ. κ. Ρηιαα ίί . . αΧΧως ΡΙυί&ΓοΙιο Ιήΐϋαϋ 8ΐηίβηΪ8, αυ- 
νϊί&ί Β^ΐί. 

28. δοΐιοΐ. Ρίη(1. 01. ΧΙΠ, 1: ττρό^νρον καΐ -^ΐ'ρας εΐώ&ααι 
■λαΧεΐν τήν ΚόρινϋΌν, διό. το άρχην η τίΧος είναι της ΠεΧοτίον- 
νήαον τον ΊαΟ^μόν, 7τρό9νρον δΐ τοις εις ΠεΧοττόννηαον ατεΧΧο- 
μίνοις. Βατι^νΧίδης• 'Λ κτί. Αίΐ βρϊηίοία ΓβΙΙαϋΙ Ιΐβΐί.; ίιιβπιηΐ 
ίοΓί. ο&πηίηιβ Ι, ν. βΙγ. ν. 5 βη., βροά. ν 6 βη. ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. δΟΚ. &ΕΚΥΑΤΑ. 103 

29. [38.] 
Μελαγκενϋ^ίς είδωλον ανδρός 'ΙΟ^ακηύί'ον. 

30. [39.] 

Τάν άχείμαντόν τε Μεμφιν 
καΐ δονακώδεα ΝεΙλον. 

31. [40.] 
Έκάτα δαΐδοφόρε, Ννκτος 
μεγαλοκόλπου ^νγάττιρ. 

32. [42.] 
'^βρότητι, ί,υνέαβυν "Ιωνες βαβιληες. 29. Εί^τη. Μ. 296, 1, Β&Λπι. Αηβοά. Ι, 208, 13, ΟΓαιη. 
Αυβοά. Ρ&Γ. IV, 168, 30, δοΗοΙ. II. Ε, 449, Αροδίοΐ. ΠΙ, 37, 8ιιΐ(3. 
ίίδ.: είδωλον _ _ βκιώδες ομοίωμα, η φαντααία αώματος, α-Λΐά 
τις άίροΒίδής, ώς καΐ Βακχυλίδης κτέ. — μελαγκεν&ΐς Χβυβ: 
μελαγκε&ες, δβά δοΐιοΐ. Π., Αροδΐοΐ., 8ιιίοΙ. μελαμβαφες {μελαμ- 
(ραφες δΐιίά&β V, Ιΐηάβ μελαμφαρες 5. -φαες [οί. ππηο ΠΙ, 13] οϊ. 
Ββπιΐι.). ΠΙ, 55 νβΐ μελαμβριΊ&ες τβΐ μελαγ-Λεν]&ες ίαϊδδθ νϊά. 
Γονί. Άά Ο&δδαηάΓ&πι (ν. ευρι-α ρ. 146 δθ[.) Ιιαθο ΓβίθΓθηάα. 

30. Αίΐιβη. Ι, 20 ϋ: Μέμψιν . . ., ττερί η? Β. φηαί κτέ. — 
τάν Νβΐιβ: την. 

31. 8ο1ιθ1. Αρ. ΕΚ. ΠΙ, 467: Β. δε Νν-Λτός φηΰιν αντην 
(Ηβο&ίθη) &νγατέρα' Έκάτα κτέ. — δαδοφ. ϋΓδίη. (Β^ΐί.). — 
μελανοκόλπον ϋΓδίη. (Β^ΐί.). — 8θο. ΤΝ^βΐΙ ΟΓβίίοϊ ίτιβηιηί: ^] 
Έκ., ^ν. ^ώ^ μελ. ^νγατερ. Ιάθΐη βίϊ&ιη ή•§. αάθδρ. ρ&θοηίοα 
&ρΐΐά Ατΐδί. Εΐΐθΐ:. ΠΙ, 8 ΒαοοΗ^Πάϊ 1:ηΐ3αβηάα βδδθ οϊ. 

32. Ιοαηη. 8ίοβ1. λΥίΐΙζϋ ΛΤ^, 241 : 'ΑβροΙ το παλαών οί "Ιω- 
νες, ώς πον και Β. φηαί, τον αψών αυτών ρν&μόν δηλών ^Αβρό- 
τητι κτέ. Μαΐθ ρθπηϊδοβίι&ηί ΐίαηο Ιοοαιη οιιιη ΧΥΠ, 2 (υηΛθ 
Β§^. Ιώνων). — άβρόττ^τΐ' άτταλότητι, τρνψερότητι, Ηβδτοΐι. — 
Τ'ϊάθΐιΐΓ οΙίί1ΐ3τ&ιηΐ3ί Καοαάνδρα βδδθ: <^οΓ -θ-')) άβρ. -/.τε., οΓ. 
δίαρι-α ρ. 147. 164 ΓΕΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΛΤΕΤ. δΟΚ. δΕβΥΑΤΑ. 

33. [43.] 

Χρνβόν βροτών γνώμιαβι μαννει κα^αρόν. 

34. [44.] 

^Οργίά αεν άν&ρώ:ιωΐ' όιακεκριαεν(α 
ανρίαι. 

3δ. [4δ.] 

Πλήμμνριν ιιχόντον φνγών. 

36. [4δ.] 
^υβμενέων ό' άϊ6-)]ς. 

*37. [2.] 
"Ολβιος δ' ονδείς βροτών πάντα χρόνον. 

38. [50.] 
Αιαηιΐ&η. Μ&ιο. XXV, 4, 3: ϋθΐη ηί Ιιοο ρΐ'ορο- 
8ϋ;ιιιη ν8.1ί(ϋιΐ8 βπηαι-θί (Ιιύίαηιΐ8), Γβοο1θΙ)&1; β&βρβ άίο- 
ίιιπι Ιγηοΐ Βαοοίιγίίίϋδ, ςαθίη 1θσβΙ)8,ί ΐυοιιηάθ ί(ϊ 8,(1- 

33. Ρήβοίαη. Μθίι•. ΤβΓ. Κβΐΐ Ογ. Ι&ί. III, 428, 21: Βύηίΐϋβν 
ΒαοΛ.: Χρνσόν κτί. ΗιΌ φιοφΐ€ ΐα»ώιι$ ΐη /ίηβ ίη7/Γ«οΛΜ»« 
ΤιαΙβΙ. α. δαρΓ& αά 14. 

34. Ζβηοΐ3. Ργου. ΠΙ, Ιό: όργη δε τρόπος. Βαγ,χνΙίδης' 
'ΟργαΙ κτέ.; οί". Ηθ87θ1ι. δίχολοι (ϊ(1. διακεκριμέναΐ' διαιαχωρι- 
ϋμίναι). ΟοηίΓα αρ. δοΐιοΐ. ΗϊρροοΓ. V, 484 βηιίβηι ίβΓβ Αίοηι&ηΐ 
ΙηΙ)υαη1ΐ]Γ: άργας γαρ τονς τρόπους έκάλονν οι αρχαίοι, ως καϊ 
Αλκμάν φησιν ίν μεν άν&ρώπω ύργαϊ ν.ετΛριμίναι μνρίαι. ΟΓ. 
%1ί. ΙΠ*, 1ί>3. 

3δ. ΕΙ. Μ. 676, 2δ: Πλημμνρϊς . . . εΐ μίντοι δνομά έβτιν, 
ε^ϋογον βαρννεα&αι αντό δια την παρά Β. αΐτιατιχην, οίον 
Πλημμυριν κτί. 

36. Οπαιη. Αη. Οχοη. Ι, 65, 22: Βαρχηόνως δ^ το Άΐδης• τό 
γάρ έπι&ετικόν όξννεταΐ' δνσ. ί' ό. λέγει Βαιιχνλίδης. 

37. 8ιο1^. ΚΙ ί)8, 27, ηΐίΐΐο αιΐίηηοίαπι νθΓ8ί>»η8 ΰαοοίι. V, 
1608(1(1. ΓΒΑΟΜΕΧΤΑ ΑΡ. ΛΈΤ. 80Κ. δΕΕΥΑΤΑ. 16δ 

δθΓθηίθπι, ο[ποά ηί βρ'βρηίΒ ρϊϋίοΓ νηΙίηΜ βρβάοβηηι β(- 
β)ΐ(/{(, (ία ρκάϊϋΐίϊα οβίβΐηβ ϋώιβιιτί/οιίβίη νΐίαηι βχοηιαί. 

39. [δ1.] 

ΑροΠοη. άθ ίίΛν. Βΐί. Απθοά. Π, 596, 14 (ρ. 183 
δοΙιηθϊάθΓ) : ον τρόπ:ον καΐ ίητ' ονομάτων μετατΐλαβμοί 
γίνονται^ κα^ά:ΐερ . . . το πνργοκερατα π:αρά Βακχν- 
λίδΐ], ΡϊηοΙ&ΓΪ νχίακέρατα πέτραν (ίτ. 32δ) οοηίθΓί 
ΒθΓ^Ιί, ^|η^ &ρ. Βίΐοοίι. τινργον νφικερατα οι. 

40. [53.] 

Αίΐίθη. 1Υ , 174 Γ: τούτοις [γιγγραίνοίς ανλοΐξ 
ΡΗοΘΠΪοιιια ^ ^ε κοά οί Κάρες χρώνταυ εν τοΙς ϋ'ρηνοις, 
εΐ μη αρα και ή Καρία Φοινίκη έκαλείτο^ ως τίαρά 
Κορίννγι καΐ Βακχνλίδΐ} εατιν ενρεΐν. 

41. [54.] 

8ο1ιο1. Αι•. Αν. 1536: Ευφρόνιος^ δτι ^ώς %-νγά- 
τηρ ή Βααί.εία^ και δοκεΐ τα κατά την ά&αναΰίαν 
αντη οίκονομεΐν, ην έχει και παρά Βακχνλίδτ] ή '^&ηνα^ 
τω ΤνδεΙ δώόονβα την ά^αναβίαν. 

42. [55.] 

8ο1ιο1. Ρϊηίΐ. 01. Ι, 37: ύ 0£ Β. τον Πέλοπα την 
'Ρέαν λέγει νγιάβαι καϋ-εΐΰαν δια τον λέβητος (εγκα- 
^εϊύαν πάλιν τω λέβητι οϊ. Β§]ί.% άφ' ον καΐ νγιής 
άνεδό&η. 

43. [58.] 

ΗϊιηθΓ. Ογ&Ι ΧΧΓΧ (Ιβ Ιιύΐίΐβ Οθϊ ορρϊΛο: και Σι- 
μωνίδΐ} και Βακγνλίδη έΰπονδαβται ή πόλις. 166 ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Κ. δΕΚΥΑΤΑ. 

44. [60.] 
8ο1ιο1. Οίΐγβδ. φ, 29δ: Β. δε διάφορον οΐεταί τον 
Εύρντιωνα (άΪ) Εηΐ'γίο ΐη ΡΪΓΪίΙιοϊ ηπρϋϊδ ΐηίβΓίθοίο) : 
φηβΐ γάρ έτίΐ^ενωϋ-έντα ζίε^αμενώ (Β3,πΐθ8 ρΐ'Ο δε^κ- 
μενος) εν "Ηλιδι υβριστικώς ε^ιχειρηΰαι τι] τον ξενο- 
δόχου ντος ^νγατρί^ κκΐ διά τοντο υπό Ηρακλέους 
άναιρεΟ^ήναι καιρίως τοις οί'κοις [τοις εκεί Ειΐδίαίΐι.) 
επιβτάντος. ϋί. Ειΐδΐ;. 1909, 61. 

4δ. [62.] 
8ο1ιο1. Αρ. Κΐιοά. Π, 498: Τίνες τέβΰαρας Άρι- 
βταίονς γενεαλογοϋβιν^ ως καΙ Β.' τον μεν Κκρύβτου, 
άλλον δε Χαίρωνος (Β^ΐί.: Χερωνος Ιί&ιιΐ'.), άλλον δε 
Γης και Ούρανον, και τον (τέταρτον Β^ΐί.) Κυρήνης. 
Νΐδί 8,1ίυ8 Ιιίο β8ί; ΒαοοΙι^ΗίΙβδ. 

46. [63.] 

βτΘίϋυδ Ν. Α. XX, 7: Ν&ιη Ηοηίθηΐδ ρυβίΌδ ρπθΐ- 
Ιαδοιυβ βίυ8 (ΝίοΒ&β) ))Ϊ8 8βηο8 άϊοϋ ίιιί88θ, Εαηρίάββ 
1)18 8βρίθηο8, δαρρίιο 1)18 ηονβηοΒ, Β. βϊ Ρϊηά&ι•ιΐ8 ])Ϊ3 
(1θηο8. 

47. [64.] 

8ο1ιο1. Ηθ8. ΤΚ. 914: 'ήρπάβϋ^αι δε τι)ν Π&ρύε- 
φόνην φαβίν οΐ μεν εκ Σικελίας^ Β. δε εκ Κρήτης. 

48. [6δ.] 

νϋ. Ηοιη. V ρ. 28 ΤΥβδ^ (Οι•βιη. Αη. Γαι•. III, 98, 
15) άθ ΗοιηβΓΟ: κατά δε Βακγυλίδην καΐ ^Αριβτοτελην 
τον φιλόΰοφον 'Ιήτης. ΓΚΑΟΜΕΝΤΑ ΑΡ. ΥΕΤ. 80Ε. δΕΕΥΑΤΑ. 167 

49. [66.] 

8ίΓ8,ΐ30 Χυΐ, 616: ό (Ϊ£ Κάΐκος ονκ άτίο τής'Ίδης 
ρεί, κα^άπερ εί'ρηκε Βακχυλίδης. 

50. [67.] 

8ο1ιο1. ΑροΙΙ. Κΐι. Ι, 1165: 'Ρννδακός ποταμός 
εΰτι Φρυγίας^ ον μ,εμνηταο Βακχυλίδης. Ιηάβ δοΐιηβίάθ- 
Λν^ϊη. Β&οο1ΐ7ΐίάί ίηίουΐί; 'Ρννόακον άαφί βα&νβχοινον 
(δοΐιοΐ. II. Ε 759), (^ποά ΟαΠΐιη&οΙιο άαϊ ΗθοΙ^θγ (0&11. 
ίτ^. 3,ηοη. 335 8ο1ιη.). 

51. [68] 

8ο1ιο1. Αρ. Κ1ΐ0(1. ΪΥ, 973: μνημονεύει (τοϋ ορει- 
χάλκου) καΐ Στησίχορος καΐ Βακχυλίδης. 

52. [69.] 

Τζβίζβδ ΤΗθοσ. ν. 81 (Μ&1;Γ3η§Ε Αη. 580): εκ δε 
τοϋ καταρρέοντος αίματος των μορίων εν μεν τ^ γη 
γεγόναθι τρεις Ερινύες πρώτον ., η Τειαιφόνη^ Μέ- 
γαιρα, και ^Αληκτω 6ύν ταύταις, και βύν αύταΐς οι 
τέββαρες όνομαβτοί ΤελχΙνες.^ ΆκταΙος, Μεγαλήβιος^ 
"Ορμενός τε και Λύκος., ους Βακχυλίδης μεν ψηβι Νε- 
μέβεως Ταρτάρου., αλ?.οι τίνες δε λέγουΰι της Γης τε 
και τοϋ Πόντου. Οί. Ρι•&β£. ρ. ΧΙιΥΙΙΙ. (Ν&1;&1Ϊ8 Οοιη. Μ7ΐ;1ιο1. IX, 8 ρ. 987: ,,Όϊάίιΐ)• Ρο- 
Ιι^ρ}ΐ€Μΐΐ8 ηοη ηιοάο αΜα886 Ο-αΙαίβωη, ββά βϋαηι ΟαΙα- 
ίν,Μ 6Χ ίΙΙα 8Μ8€€ρί886, ηί ί€8ίαίίΐ8 68ί ΒαΰΰΙΐΊ/Ιίάβδ ." Κβο1;β 
ΒβΓ§ϋπ8: ,,ΐιοο (^πα ήάθ βϋ; (ϋσηηηι ρΐΌΓδΠδ ίηοθΐ-ίυπι." 168 ΕΡΙΟΚΑΙΝΟΙΑΤΑ. 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

1. (48 Β§1ί.) 
Κούρα Πάλλαντος πολυώνυμε^ πότνια Νίκα^ 

πρόφρων Κρανναίων ίαερόεντα χορον 
αΐεν έποπτενοις^ πολέας ό' εν ά&νρμαύυ Μονβάν 

Κηΐω άμφιτίϋ-εο Βακχνλίδτ} βτεφάνονς. 

2. 
Ενδτ^αος τον νηον επ άγρον τόνδ' άνέ^γ^κεν 

τω ττάντων άνεμων πιοτάτω Ζεφνρω. 
εν^αμενω γάρ οΐ ηλ^ε βοαϋ-όος^ δφρα τάχίβτα 

λικμήβτΐ πετΐόνων καρπό ν άπ άβταχνων. Ερϊ^. 1. ΑηΛ. Ρ&1. Λ'Ι, 313: Βακχνλίδον. Υΐάβίατ ^βηαί- 
ηιαηι β!?δθ οίίπηβη (ΙθΛϊοδΐοΓΪηιη. — 2 Κραναϊδών Μβίηβΐίβ, ττρο- 
φρονέως Κραναών 8ο1ιηθϊ<1βτν., έν Κραναών ΗίΐιΊιιη^; δβά Γβοίβ 
Β§^. : ,,δΐ αΐίϊουδ θΓΟ,ί οΙιΟΓυί;, Ιι•ϊΙ)νΐ8 ηοηιβη νθίαΐ Κί•Λροπιδών 
βχρβοίαιηιΐδ". Ιρβθ Β^ΐτ. Καρ^αιών, 8ία.(ϋ:ηιη11βι• Καρνΐίων, ψι&β 
νϊχ δΐιηΐ ίΐΐΐδ ιαβ1ϊθΓ&; ηίΐια αΐϊηαϊδ βχ ιιηϊιΐδ ορρΐόϊ νβΐ ιιηΐνΐδ 
ίβδίϊ Λίθί οΙιΟΓΪδ ρ1υηΙ)ΐΐδ ιιίΪΓμιβ θΓίΐί νίοίοηίΐηι &ΛθρΙαηΐδ, θΐ; 
δϊ οοιηιηυηί3, Οβοηιιη δο11βηιηί3, ίηβηιηί, ουι• οΐΐοϊΐ; Κηΐω ν. 4? 
— 3 ά&νρμ. Μ. οί. VIII, 87. — 4 Κηίω . . Βακχυλίδη ΒΓυηοΙί: 
κηόρω . . Βακχυλίδης. 

2. ΑηίΙι. Ρ&1. VI. 53 Βακχυλίδον. άνάϋ-ημα τω Ζκρνρω 
άνίμω τταρά Ενδημου γίωργοΰ. Νοη 1ΐ8,1)θί ίιοίθία ϊηδοηρίϊο, 
ηίδϊ αΐίϋδ θδί ΒαοοΙινΙίΛθδ. — τΐίοτάτω (θΐ. 8αί(1. ν. ττιότατος) 
άβίβηοΗί δίίΐάίιη. οοΠ. ΤΙιθοογ. Χ, 47 [πιατοτάτω ϋη^βΓ 8οΙιηί•ΐ(1θνν., 
ηρηντάτω 8ο1ιηβϊάβΓ 8&χο, Ηβ&ίΐΐαηι, οοΠ. ΑΪ*. VI, 349, λΐίοτάτω 
Μβίη.). — 3 γάο οι] 6 οί Ηρηιι.. γάρ ο γ' Μβϊη. — βοη9όος 
Ρΐαηικί. ΙΝΏΕΧ νθΟΑΒϋΙ.ΟΙΙϋΜ. 

Αδίβήδοο (*) ηοΐαία δυηί νοο&ΐ»ιι1α αϋιιηΛβ ηοη οο^ϊΐα, 

ΟΓΠΟβ (τ) θΙΐΐΙ)Ϊ3,. α 3 10 1δ 30 1)ϊδ 
Άβαντιάδας 10 40 
"Αβας: -ντος 10 69 
άβροβάτας: άβ[ρο^βάταν 3 48 
άβρόβιος: -ίων 17 2 
αβρός: -όν ί. 1δ, 4 
άβροττις: -ητι ί. 32 
άγά%^εος•. &'/^α%^ΐαν 3 62 -έα 5 

41 

ά'^α^ός: -ών (ιη&δο.) ί". 22 3 
άγα-Λλεης: -ύα 15 12 
άγακλΐΐτός: -α[ί6 12 90 
άγάλίω: ά^γάλλεται 1δ 7 
α7ί^λ|"β 1*^ 46 4 9 11 
Άγανορί^δας 18 46 
ά"/*/*^"^• ""^ 2 3 15 26 
α^γίλος δ 19 -ον 18 30 
άγίλα: -ας (άοο.) 17 10 -αί? 9 44 
'^^ί^ί^Οδ: -ον {αγγελον Α) 5 117 
ά^ίρωχοί: -οι 5 35 
Άγκαιος: Ά[γ7ΐ]αίον δ ιΐ7 
αγκύλη: -ης ί. 17 2 
Αγλαΐα : Άγ^λαΐα 3 6 
ά'γλαϊ' ^ω : -έτω 3 22 
ό:)'λαό'9"ρθϊΌ5 : -οι 16 124 
άγλαός : -όν 16 6ΐ -άν δ 154 

ο:[7λ]α[ι5]ι 9 9? -ονς 16 2 -ών 

103 
αγναμπτος: άγ^νάμΙτΐ]των 8 73 άγνοεω: -ήοειν ί. 16 

ά^ί'όδ•. -όν 9 29 -οΰ 10 25 -«? 

14 54 
αγορά: -άν 14 43 
[έ^ρός: -ον Ερϊ§Γ. 2, ι] 
άγροτέρα δ 123 10 37 
άγνιά: -αϊ 3 16 ί. 4 17 -άς 10 

58 α7[υια? 8 17 -αν 8 52 
όχχί'βλοδ : -ιάλοιο\ι 4 14 
άγχίδομος: άγχιδό[μοις 12 89 
α^ω: -ονσιν ΐ. 20 ιο -ονσα 16 2 

-οντά 17 34 αγον (3. ρ1.) 14 37 

άγοντα δ 60 άγονται 3 46 α}'ε- 

το 19 4 
άγων: -ώνι δ 44 -ώνων 8 21 
"'άδειαιβόας: -αν δ 155 -αί 10 61 
άδελψεός: -ών δ ιΐ8 
άδίαντος 16 ΐ22 
αό'ίκοί: -οιαιν (ηι&δο.) 17 42 
αδμάς: -ατές ί". 23 ι 
άδματος: -ατοί 10 84 άδαητα 

δ 167 
'^ίϊραστοδ: -ον 8 19 
άδνς: α]δεΐα 1δ 7 
άε&λος: -ων 8 8 -θί? 7 44 9 19 

12198 
άείδω: -ειν 4 18 άειααν 6 6 αεί•- 

δε^ται 4 5 
άίίκε'λίος : -άν ί. 23 ι 
ά:[ί]ικελίω5 3 46 
άείρω: -ρα\^ς 3 36 α]ρατο 2 5 170 ΙΝΒΕΧ νΟΟΑΒυΕΟΚϋΜ. άέιιατί 17 9 (5' ίκατι Α) 

άέκων: -οντά 16 44 

άέλιος 10 22 -ίον 1^ 10 5 161 10 

101; οί. αλίος 
άελλα: -αν 9 22 
άελλοδρόμας: -αν δ 39 
αελπτος: -ον 3 29 12 131 
άΐξω: ά[ί'|ίΐ 12 207 -ίΐν 3 78; 

οί". ο:'{;|ειν 
άερΰΐμάχονς θί. άραιμ. 
άζυξ: -γ(χ 15 20 -γ(χς 10 105 
αηδών : -όνος 3 98 
άητα 16 91 
ά&αμβής 14 58 
'^Ο^άνα 12 190 -ας 14 2 16 7 -α 

15 21 
'^θ•άναι: -ας 17 60 -αν 17 ι -ά- 

ναις 9 17 18 10 
ΆΟ'αναίος: -αΐων 16 92 
ά^^άνατος: -ον 9 ιι 12 65 -οι 5 

193 -άτων 86 15 4 (?) -οισ(ίί') 

10 6 14 45 
α%•εος•. -έων 10 109 
ά%•λίω: α&ληααν 8 12 
αΟ•υ]ρμα 8 27 -άτων 17 57 -ασι 

Ερι^Γ. 1 3 
*α&νραις: -ιν 12 93 
αΐ (= εί) 5 5 12 199 16 64 (αΓκί). 
αίαι 5 153 £. 2 1 
Αίαν-ίδας: Αΐα'\Μ.ί8αις 12 166 
^ί«κό?: -ον 12 183 -ω 99 
Αίας: -ντα 12 104 
Αίγινα 12 78 -αν 8 55 9 35 -ιναδ 

11•; 
αΐν^α: -αν 12 140 
αίγλάεις: -εντα ί. 20 9 
Αϊγνπτος: -νπτον ί. 20 10 
'^Γίας: -α δ 61 
άϊδής ΐ. 36 
αίεί 1•*38 8 81 12 63 
α^ί'ν 12 207 17 43. Ερί^Γ. 1 3 
αίετός 5 19 
αί9•ηρ 3 86 -ί'ρα 36 5 17 8 35 16 

73 αΙ[&έρι 12 61 
αί9ύς : -&&ν ί. 4 9 
Αί&ρα 16 Μ αΊ'Ο-ω: -εα&αι £.4 4 
αί'&ων 12 50 -νος 5 124 
αίμα: -ατι 10 111 -]τί 12 153 
αίνέω : αΙ]νει 12 83 -είτω 201 

-ειν 5 16 188 
α/νό?: α[^να 12ιΐ3? 
αί'Ι: αιγών δ 101 
αίολόπρ ύμνος: -οις 1*^4 
αίόλος: αίόλοι[ς 14 57 
αίπεινός: -άν 8 34 
αίπνς: αί]πν[ν 3 36 
•{•αιών: αϊόνα 16 112 
αΐρέω : -εννται 14 56 ίΓί,εν 10 85 
αι'ρω: οί. άείρω 
αΐσα ί. 24 5 -αν 9 32 16 27 -α 

12 66 99 
άΐααω : α[ϊ|εν 2 ι αιξαν 12 144 
αίτιος 10 34 αΐ[τιος 14 52 
Αΐτωλίς : -ίδος 7 51 
^ίτωΐός : -οΓς δ ιΐ4 
αίχματάς: αΐ^χματάν 12 133 
αίχμοφόρος: -οι 10 89 
αιών: -ώνα 1^ 15 
* άκαμανΓορόας : -αν 5 180 
άν,άματος: -άτοις 18 20 -άτας 

5 25 άκ[αματα 12 178 
άκαμπτος ί. 24 2 
άκαρπος: -ον ί. 11 6 
*ί5:κείρης: ά]κειρ£ς? 9 11 
ακίνητος: -ητονς 5 200 
άκο/τας 9 9 
ακοιτίς: -ιν 5 169 
άκοιτος: -ον 18 23 
άκόλον&ος: -ον 14 55 
άκονω: άκοναον 16 53 
'^κρισιος: -ίω 10 66 
έκτα: άκτ[ά]ν 15 16 
άκτ^α : -ί'ας 8 34 
οίκων: -οντάς 17 49 
άλα9είά 12 204 (νβΐ άΙά9•εια) 

{. 14 4 -είας {-Ιη&- Α) 6 187 

-εία 3 96 7 42 8 85 
. . αΐακατος 1* 3 
άΐαμπής: ά[λαμπ]ε[α]ι 12 175 
&Ιαατος : -[στον 3 34 
άλάτας: -ταν 17 36 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒϋΕΟΚϋΜ. 171 άλγος 16 90 

αλέκτωρ 4 δ 

Άλΐξίδαμος: Άλεξ[ίδίχ]μον 10 18 

Άΐ&αία 5 120 

άλίγκιος: -ία 5 168 

άλιξ : -ιν,ι 7 45 

αλιος: -ίον 3 80 Άλίον 16 50 

άΐκά: -άς 10 126 

αΖκιμος: -ον δ 146 17 38 -ίμων 

17 13^ 
'/4Ζν.μη<'ΐ')>ίθ5 δ 71 
άλλα 1^ 38 3 53 91 δ 103 162 10 

34 89 95 12 121 178 13 16 14 53 

16 33 82 ί. 1δ 2 21 3 24 4 
άλλοδαμια: -ίαν 17 37 
άλλοίος : -οίαν 13 7 άλλοί^αν 

9 36 
αλλοδ 9 36 13 7 -αν ΐ. 24 4 -αι 

8 63 -ονς £. 13 2 -ων Ι'ΐ 19 -0£- 

ΰ{ΐν) δ 127 ί. 13 2 -αΐΰΐν 1° 25 
άλλοτε £. 24 4 
άλλότρίος: -ον 14 60 
άλλως ί. 27 

αλο;ίθ?: -ον 15 29 16 109 
ίίλς: ίίιλόδ ΐ'^ 9 δ 25 16 62 122 
οίλαος 3 19 10 118 16 85 
Άλνάττας: -[τ]το: 3 40 
άλνατάξω : άλνατάζον {ηλνκτα- 

'ξον Α) 10 93 
ΆλΐρΒίός: -ον 7 49 12 193. Άλ- 

φεόν 3 7? 5 38 181 10 26. -εοϋ 

{-ειον Α) 6 3 
&μα 3 91 

άμαιμάκετος: -ον 10 64 
άμαλδννω: -ν[νει 13 3 
άμαρ 3 29 ί. 11 4 -τι 10 33 -τα 

δ 113 
άμαρτεω (= ό/χ.): -έΓν 17 46^ 
άμάρυγωο: 8 36 
άμανρόω: -ο[ί5ταί 12 177 
άμάχανος: -άνον 1^33 
άμαχος 1δ 23 
άμβολά: -άς ί. 1δ 1 
άμβρόΰίος: -ίων 18 2 
α-αβροτος: -ότοιο 16 42 
*ο:]μί'}'α[ρ]τί.' 4 9 ? αμείβω: -εί'ψας 17 16 -ειβόμε- 

νος δ 159 
αμεμπτος: -ον{αμεπτον Α)16 6ΐ'} 
άμεμψης: -έα 16 114 
άμέρα: -ας 18 27 -ρα 1° 3 
άμέρδω: α\μερααν 10 36 
άμέτερος: -ον ί. 2 ι. -ας 5 144 

17 5 -α 5 90 -0Τ5 (ρΐιΐϊ*•) 11 3 
*άμετρόδικος: -οις 10 68 
αμίαντος 3 86 
άμπίλοτροφος: -ον 6 5 
άμνασω: -ει, 17 ιι αμν^εν 16 19 
άμφάτιης: -ες 10 87 -ία ί. 4 10 

ά:μ]φάκ£ΐ 1* 8 
άμφί 0. 3,00.: 9 34 10 18; ο. οίαίι. : 

Ϊ"! 11 9 44 16 105 124 17 53 {αμ- 

ψι ίηΐθδ. 18 7) 
αμφιβάλλει 17 6 -έβαλεν 16 112 

βάλωΰΐν άμφι 18 7 
άμφικνμων: -ονα 15 16 
άμφιπολ^ω: -λίΓ £. 11 3 
άμφίς 4 ιΐ? 

άμφιτί&ημι : -τι'Ό'ει Ερί^ι•. 1 4 
Άμφιτρίτα: -αν 16 ιιι 
Άμφιτρνων: -ος 5 156 
'Αμφιτρνωνιάδας δ 85 -αν 15 15 
άμφότίρος : -αιαιν δ 188 
άμώ|ίΐ7]τθ5: -ον δ 147 
αν 1*42 δ 97 135 16 41 18 3. <^αν^ 

δ 193; θ£. κε 
άνά ο. 3.00.: δ 66 12 76 (άνα); 

ο. άαί;. : 3 όο 
άναβολά: θί. άμβ. 
άνάγ-ίΐα ΐ. 20 ι -αν 10 72 -α 1046 
άναδέω: -δηαάμενος 9 16 
άνάδημα: θ£. ανδ. 
*άναιδομάχας•. -αν δ 105 
ανακάμπτω: άνεκάμητετο 16 82 
άνακαρνσσω : ά7κ]άρ'υ|αν 9 27 
άνακλαίω (?) : ά^κλανσασα {εγκ- 

Α) 5ΐ42? 
άνα-Λομίξω: άγκομίΰζ^β^αι 3.89 
αναι^ιείγϊΊ^ρ: άμμειγννμένα £. 

20 4 
άναμιμνάσκω: άνεμνααν 2 6 172 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΕΙΧΟΚϋΜ. αναξ 3 39 76 δ 84 8 45 12 148 16 

78 17 2 
*άναξίαΙος 19 8 
* άΐΊχξιβρόντας {-ρεν- Α) 16 66 
^άναί,ίμολπος: -ον 6 ιυ 
άναπάλλω: άνίπαλτο 10 65 
άνάπαναις: -ιν 18 36 
άναπανω: άμπαναας δ 7 
αναπέμπω: <^άν^έπεμχρε 3 62 
άναπτνααω: -ν^ας δ 75 
άνατεινοι : άντίίνων 10 ιθθ αν- 

τίΐναν 12 188 άντείνααα ί. 17 4 
[άνατι'•9•7}|^ι : α:νεθ7]κθ Ερί^•. 2 1] 
ανατος : -οί ΐ. 23 2 
ανδημα 7 52 

άνεμος δ 65 [-μων Ερϊ^τ. 2 2] 
άντίρ δ 191 7 46 17 7 άνδρα 3 69 

9 48 12 201 17 31 -ός 1'• 24 ί". 29 

-£.' 3 88 -«5 1<= 10 -ων 9 38 12 

189 13 8 17 17 40 ί. 14 2 άνέ- 

ρων 12 196 ανδρεααι{ν) δ 96 10 

114 -άσι ί. 20 5 
άνδρο-Λτόνος: -ον 17 23 
«ΐ"9'ίαόί£5 : -ενζί 1δ δ -ίνταδ 

12 ,^8 
άν&εμώδης: -[5εα 18 39 
άν&ος : -εα 3 94 12 59 1δ 9 Γ. 4 2. 

-ίων 10 18 12 92 αν&[εαίν 9 16 
άν&ρωπος: -ων 1^23 31 7 44 8 

18 88 9 48 £.12 18 34 -οια{ιν) 

δ 30 7 9 9 12 12 59 13 ι 14 54 

ί. 20 7 23 3 
άνίτιατος: -]ατον δ 57 
άνιαχω: -οντες 14 45 
άντάω: -σασαν 12 127 
αντί 1^ 19 

<ΙνΓί'θ•£05: -ου 14 ι -οι 10 79 
άοώά: -άν 17 4 -αί 12 230 -άν 

ί. 4 2. -αίς 6 1 4 
άολλίζω: άόλλιζον 14 42 
άπαξ ί. 1 1 
άπάρχω: -ει 11 6 
άπας: -ντι 10 125 -τα 14 51 ί. 

2δ 1 ; ιί. πάς 
<ί[πίί']ρων: -ονα 8 20 
<1πίΐ'[^7ί5 12 87 -0-Γ/ ί'. 11 2 άπιστος: -οι» 3 57 16 ιΐ7 
απλατος: -ον 12 όΐ -οίο 62 
άπό Ι'^ 29 (απο ίιηβδ. 4 2θ) δ 10 

8 21 10 65 1δ 17 16 55 103 17 55 
(απο, αηαδΐτ.). ί. 4 14 17 2 20 
10 [Ερί^Γ. 2 4] 

β:]π;οκίΐ'['9•. . 9 4 
άπολαγχάνειν: λαγχάνειν απο 

4 20 

άπόλλνμι: άπώλεΰεν 10 31 
Άπόλ?.ων 1'' 10 3 29 58 4 2 12 148 

"Απολλον 1δ 10 
άποπλί'ω: -ων 1° 12 
άπόρ&ητος: άπό[ρ&ητον 8 99 

-ων 52 
άποαενω: άπεασύμεναι 10 82 
αποτρέπω: άπέτραπεν 10 27 
άποφΟ^ίνω : -φ&ιμένω 8 79 
άπρακτος: -αν 9 8 -ακτα ί. 12 ι 
απτω : -ειν 3 49 
άπω-θ'ίω : -ωαάμενον δ 189 
αρα 12 164 228; οί". ι^ρα 
άράχνα : -άν 1". 4 9 
άργαλέος: -έαν 10 72 
'^ρ7ίίο[5ΐ'^4 24δίΐ. (η. ρΓορΓ. νίη) 
!/4ρ7ίΓο? ΑΓ^ϊνιΐδ : -£ΐων 8 ιι 14 5 
όργηΰτάς δ 67 
άργι-λέραννος: -ον δ 58 
"Αργός, 6: -ον 18 19 33 
"Αργός, τό 9 32 10 60(^1 18 15 
άργνροδίνας: άργν]ροδίρα 7 48 
άρείων: -ω 8 91 -όνος 17 29 
άρετά 1^ 43 -αν 22 δ 32 ί". 14 Λ 

-ας 3 90 10 7 -α£ 13 8 -αν 9 13; 

Άρετ[ά 12 17« 
*άρεταίχμθ5 16 47 
άρ[^ο\ς V 3 -ηϊον 3 69 -ηΐων 

17 57 
άρτ^/φίλος: -ον 5 166 -οι 14 50 

-ουβ 1"^ 10 -οις 10 113 
"Αρης δ 130 12 146 ί. 24 2; -ϊ^οςδ 

34 8 44 

άρίγνωτος δ 29 -ον 16 57 -οιο 

9 :;7 -οίί 8 64 
*όριΰταλ7ΐής: ά]οιαταλκές 7 7 
όρίαταρχος: -ον 12 5μ ΙΝΒΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟΚυΜ. 173 ^άριατόκαρπος: -ον 3 χ 
'Αρ[ιατομένει]ον (τέκος) 7 10 
αριατος 3 22 -ον 13 2 -οι 5 ιιι 
Αρκαδία: -αν 1094 (ατιαρδιαν Α) 
ίΐρμα 5 177 
αρμόζω: -{ζίί 13 12 
άρπα)Αως 12 98 
άρρητος: -ων £.5 2 
*ίί:ρσιμαί;ο?: άρσι/ϋά;|;[οΐ'? (αίρσ- 

Α) 12 ιυο 
"Αρτεμις 10 37 -5θ5 5 99 
άρ;ΐ;ά: -«5 10 65 
άρχαγίτας: -αν 3 24 
ί/ρχα^ός: -όν 5 179 -ούδ 8 51 
άρχαΓοί : -αν δ ΐδΟ 
Άρχέμορος: -φ 8 12 
άρχω: άρχεν 14 47 
-{-ό:σα:}'ίΐ;οντα 8 13 
αστΓίτοί: -οι 18 34 
άΰπίς : -ισιν 20 3 
\αβταχνς: -νων Ερί^. 2 4] 
άατραπά: -άν 16 56 
άοτράητω: αατραιρε 17 71 
αατρον: -ων 8 28 
αατν 3 43 10 12 57 12 ιΐή -εα Ι8δ 
* άατνϋ'εμις : -ιν 4 3 
άοφαλής : -εΓ 12 66 -έοτατον 

18 38 
Άβωπ6]ν 8 39 
άτάρ^(χν.τος δ 139 
*άταρβο[,α]ά5;α;5 1δ 28 
άτάαΟ'αλος: -ον 17 24 
ττίκνος: -ον £. V 6 
αΓίρ•9•ί 1β 12 

Άτρείδας: -αν 10 123 -ίίία: 14 6 
άτρέμα 5 7 
^τρόμ7;το[5 12 123 
ατ^ρντος : -ον 8 80 -ω 5 27 
άτνζω: -όμενοι 12 ιΐ6 
ανγά: -άς 10 110 -αίς Ι^' ιο? 
ανδάεις 14 44 
αύ&αίρετος: -οι ί. 24 ι 
αύΟΊγενης 2 ιι 
αϋλά : αν[λας 3 32 
αυλός: -ών 2 12 9 ό4 £.4 7 αύ~\- 

λών 8 6δ ανξω: -ονσιν 9 45 -ειν 1^24 

αϋπνος: ον 18 23 

αϋρα: -αι 16 6 

α^ριον 3 79 

αυτί 9 23 

αντίτια 10 110 £. 20 6 ? 

αντις 3 89 14 60 

αυτόματος: -οι £. 22 3 

Αύτομήδης : -ει 8 25 

αντός: -όν 17 41 ο:ΰτ[. . 1•^ 25 

αντοϋ (ϊϊ>ί) δ 178 

αν^την: -ένι 2 7 

Άψάρης: -ητα δ 129 

άφατο?: -α 17 18 

αφ^^εγ■/.τος : -οισιν £.2 2 

άφι-Λνέομαι: άφίζετο 18 40 

άφνίόδ 1•^ 34 -ον {-ειον Α) δ 53 

-ου 16 34 
Άφροδίτα 16 116 
άφροαύνα: -αις 14 57 
Αχαιός: -ών 10 126 14 39 -0Γ5 

10114 
ά;ΐ;ίί'ααΐ'το?: -ον £. 30 1 
!^;^ιΗίυ5 12 ιΐ9 -εα 101 134 
αχός 10 85 -ε'ων 76 14 52 
αχρείος: -ον 9 50 
άώος? £. 4 ΐδ 
άώς: άο[ϋς 16 42: Άώς δ 40 Άοι 

12129 

^βα-θ'υίειελοί: -ον 1*^1 
|3α'9^ύ]^ωνο? 14 7 -ον 1° 7 -[οίΟ 

10 16 -01.5 5 9 
(3α'9•υ|ΰλ[. . 12 169 
βα&υ^πλοκάμον 10 8 
βα&νπλοντος : -ον 3 82 
βα&νς 3 85 -'ΰί' δ 16 14 61 -είας 

16 62 
5ακ;^υλί.'(ϊ]; Ερί^τ. Ι 4 
βάλ?.ω: εΙίαλλοι» 3 51. {βάλωΰΐν 

ν. αμφιβάλλω) 
βαρναχής: -έας 1δ 18 
βαρύβρομος: -ον 16 76 
(3αρΐ'πεί''9"ίί?: -εσιν 13 72 
(ϊαρνί: -ίΐ'αν 16 28 96 174 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒΧΙ^ΟΕυΜ. β']αρντ).[ατ'\ος 13 4 
βαρνφ&ογγος: -[ον] 9 9 
βασα[νο . . 12 2ΐι 
βααιλεύξ 1"= 14 -εΰ 17 ι -εΓ 10 

63 14 6 38 -ήίς ί. 32 
βέλος : -η 5 132 
βία: -αν 5 181 16 23 45 -« δ 110 

10 91 17 10 
βίάω : -αται 12 200 ί. 1 2 
βίος: -ον {. 11 3 -ω 1*^ 3ΐ 
βίοτά : -άν δ 53 
βλέψαρον δ 157 -[αρω 10 17 -ά- 

ρων ί. 4 14 
βληχρός: -άν 12 227 -α^ 10 65 
βλώαν.ω : οί. ίμολοΐ' 
βοά : βοα 8 68 -άν 35 
[βοαΟ-όος Ερί^. 2 3] 
^οατάς: ~\τάν 12 103? 
βοάω: βόα[ΰε 16 ΐ4 
Βοιώτίος: -οιαιν ί. 21 4 
Βοιωτός δ 191 
βορεας 12 ΐ2δ -α δ 46; Βορέας 

12 125 
βορί^ίοδ: -αι 16 6 
βου•9•ντθ5: -Οίς 3 1 5 
βουί.ά: -α 8 90 -αΓσι 10 121 
βουλί-ΰω : βονλεναεν δ 139 
βοΰ? 18 16 βονν 1δ 22 βοΰί (αοο.) 

10 104 βοών δ 102 9 44 ί". 4 4 

21 1 
βοώπις: -ιν 10 99 16 ιιο 
βραχ[... 3 74 
βρί&ω: -ΟΌντι (3. ρΙϋΓ.) Γ. 4 17 

βρίαει 9 47 
Βρισηΐς: Β]ρ[ί]σηΐ6ος 12 137 
βροτός: -ω 3 06 -ων 1** 14 3 66 

91 δ 63 87 109 190 194 8 22 85 10 

35 12 62 202 16 32 17 2 Γ. 33 

37 -οια{ή 16 118 Γ. 11 Ι 26 2 
βροτο . . ί". XII 1 
*βροτωφίλής: βροτω[φε]λέα 12 

191 

βρνω: -ει 3 ΐδ -ονα 16 -ονΰα 
12 179 -οντ[^α 18 44 -οντες 6 9 

βωμός: -όν 9 30 10 41 ΐΐυ 12 58 
-ών ί. 4 3 γα: γάν 10 70 12 180 γας 14 63 

γα ό 42 7 41 
70ίΓα 12153 -αν ί. 24δ -«^(Γαιαί 

4ΐ4?) δ 24 £. Ι4 -α 8 38 
γαμβρός: -ω 16 50 
γάμος: -ω 16 ιΐδ 
^άρ 3 5 22 51 83 4 4 δ 46 54 97 122 

129 162 197 8 27 53 9 1 39 10 47 

59 64 11 4 12 175 16 5 41 103 17 

12 43 ί". δ 2 12 14 1 26 [Ερΐ^Γ. 

2 3] 
7άρν5: -νν δ 15 •νϊ 14 48 
γαρνω 3 85 
γε 1<^ 32 δ 4 55 8 3 {τε Α) 25 10 

23 12 83 228 (κ' Α) 1δ 13 
γέγω^νεν 3 37 
*γελανόω: -ώαας δ 80 
γέμω: -ονσαν 1δ 4 
γενεά: -άν 10 74 -ας 8 49 
γένος 1*^2 16 93 
^εραίρω 12 225 -ει 4 3 6 14 -ον- 

αα 2 13 ε)'ερα[ιρο],αεν 4 ΐ3 
γέρας 3 12 7 8 10 36 18 14 
7ί'ρων: -οντά 3 59 
γενώ : -σαντο 8 46 
γήρας 3 89 ί. 2ό 3 
Γίγας: -αντας 14 03 
γίνομαι : γένετο 18 29 
γινώσκω: γνώαγι δ 3 γνών 152 
γλαν-Λος: -όν 7 51 -ά 10 29 
γϊ,νν,νδωρος: -ε 3 3 10 1 •ρον δ 4 
γλνν.νς: -ν 1'' 37 -εΐα δ 151 ί. 20 

1 21 4 -εΐαν 2 ΐ2 -ιστον 3 47 
γλώααα: -αν δ 195 9 51 
γνάμπτω: ί[γνάμ]φ9η 12 52 
7ΐ'τί<ΤΓ05: γ^νηαίων 8 83 
γνώμα: -αι 10 35 -ας (αοο.) 3 

79 -αίσ^ ί. 33 
γναλον: -λοις 13 4ΐ 
γνιαλκής: -έα (βΐη^.) 11 8 (ρΙιΐΓ.) 

8 38 

γνιον: -ων 16 ιυι -οις Ι2ί 
Τ'ν/ινάσιον: -ίων Γ. 4 ο ΙΝϋΕΧ νθΟΑΒυΐ.ΟΕυΜ. 175 γννά 5 139 -(ΧίΚ(χ ί. 19 2 -αικός 
12 136 -αίιιες 3 45 -αιτιών 10 

112 ΔΑ- : εδάτ} 5 64 

^αϊάνειρα: -αν δ 173 -α 15 24 

δαιδαλεος: -ας 5 ΐ40 -ί'ωι» ί. 4 3 

*5αϊ5οφόρθ5: -όρε £. 31 1 

δαΐξω: -ει 12 126 

δαιμόνιος: -ον 1δ 3δ 

δαίμων 5 ιΐ3 135 8 26 15 23 1646 
ί. 25 1 -ον 3 37 -[μονός 13 ι 
-ονες 16 117 -οσι 8 84 

/ίαΐπνλος: -ον 5 145 

δαίς: -τας ΐ. 224 

δαΐφρων 5 122 137 

ίάκρυ 16 95 

δακρνόεις 5 94 

δακρνω : -νσα 5 153 

/ίάλιος: -ε 16 130 

^αλογεν-ής 3 58 10 15 

^άλος: -ε ί. 16 

ίαμά^ω: δάμαοεν 1*^ 8 δαμά- 
αειας 16 44 

ίαμαλις: -ιν 18 24 

δαμααίμβροτος 12 50 

δαμάοιππος : -ον 3 23 

* δα|ϋ.ο;σ4;ι;'9•ωΐ' : -ονι 15 19 

^αμάτηρ : ^[ά]ματρα 3 2 

δάμναμι : -αται £. 4 11 

Ζΐαναοί: -οίς 12 145 

Δαναός: -ον 10 74 

δάπεδον: -οις 10 25 

(ϊάπτω : -ομέναν 15 14 

ίίϊσκίοί: -ον 10 93 

^ε 1*4 '^β 15 27 *^ 13 23 24 25 27 36 43 
44 2 6 11 3 9 17 31 35 39 47 49 75 76 
86 87 88 92 94 90 5 6 14 17 22 27 
36 42 68 71 74 76 84 89 91 93 104 
111 113 124 132 149 151 152 153 
170 187 6 10 7 8 41 43 8 85 88 
9 23 29 36 38 42 44 10 4 9 13 18 
24 87 50 53 55 69 77 85 87 104 106 
107 110 115 12 53 91 128 129 (ίε' 
τε). 130 141 146 150 184 202 204 208 13 3 8 1)18 18 19 14 37 44 45 57 
61 15 16 16 11 13 16 17 28 46 48 
58 64 67 71 76 78 81 86 89 90 92 97 
106 107 124 128 1»Ϊ8 17 18 31 47 
(ττερί ψαιδίμοιαι δ'). 49 54 56 
57 £. 1 1 4 1 (ίε' τε) 8 12 16 11 3 

4 14 3 19 1 20 3 5 7 8 9 22 1 2 Βίδ 

3 24 1 25 1 27 36 37 Ερΐ^ι•. 1 3 
ίε (θηοΗΐ:.): πόλιν<^δ"} 10 ιΐ4 

πόντονδε 16 94 
δείδω: εδεισεν 16 102 δέδοικα 

17 30 
δείκννμι: δε[ί]ξομεν 16 46 5εΓ- 

ξαι ί. 15 4 
δειλός: -οισιν 1^ 23 
/^εινομεντης: -νέος 3 7 4 13 -νενς 

δ 35 
δεινός: -ον 3 53 
δέ-Λατος: -ον 10 59 -άτω 1° 15 
/ίελφοί 3 21 -ων 15 ιι 
δέμας 5 147 8 31 
ζ/εξίΌ'ε'α; : -αν 1° 8 
"" δε^ίβτρατος: -ον 14 43 
ίε'οδ 5 84 

δέρ'Λομαι : -εται 14 51 
δέσποινα 10 ιΐ7 12 95 
δενρο 5 8 
ό'ε';^ομαι: εδέ^ατο 7 47 δέκατο 

15 35 16 85 δέκτο 9 31 10 ΐ7 
δη 5 142 156 10 95 11 4 12 121 193 
δήρις: -ιν δ 111 

διά ο. αοο. : 3 61 6 4 8 30 12 ΐ56 

14 40; ο. ^βη. : 8 47 12 52 
διάγω : -ειν δ 33 
διαι&ναΰ'η ί. 20 3 
διαΐοαω 3 54 : -{ααεν 3 54 
*διαν.ρινγις: -εΓ 8 28 {-ίνει Α)? 
διαγ,ρίνω : -κεκριμέναι ΐ. 34 ι 
διακριτός: -ους {δ'α- Α) 9 46 
διατελέω: -εΐν £. 11 3 
διατρέχω : διέδραμεν 14 44 
δίδνιιος: -ονς 3 78 

δίδωμί: εδων.ε{ν) 8 26 10 39 12 
80 ΐ. 25 1 δώγ.ε{ν) 16 ιΐ6 δόααν 

16 37 δοίητε 8 2 
διέπω : -οναι 3 21 176 ΐΝΟΕχ νοοΑΒυι,οκυΜ. δίξημαι: -ηνται 1^ 3ί• -αΟ^αι 17 

60 
ΔΙΚ-: δι-κών 16 63 
δί/.α: -ας 10 26 16-25 -α 12 202 

-ας (αοο.) 12 45 17 42; ' ^ίκ]κί; 

4 12 

δίκαιος: -οι £.22 4 -ας (αοο.) 

10 123 -ων 14 47 -αισι 13 ιι 
δινάεις: -άντα 12 165 -άντος 78 
δινέω (-άω): ίί.'[ι/]ο:[σ]ίν 16 18 

δίνηντο 107 
^ιοννβιος: -αίοΐΰΐ ί. 20 4 
ζ/Γος: (ϊΓον νιόν (ίίονυσον Α) 

18 δυ 
^ί'δ 9 27 29 16 2 

5ισ-/ίθ?: -ον 8 32 
διχόμηνις: -άο[? 8 29 
όί;υοστασΐβ: : -ί'αί^ 10 67 
^ιώννσος: -Ινΰον 8 98? 
ίιώξιπποδ: -[οι 8 44 
*5νόφ£05: -ον 15 32 
δοιάξω: δοίαζε 10 87 
όοκί'ω 17 12 -ίΐ" ί. 20 7 
5όλίθ? 16 116 
δο?.ιχανχην: -ίνι 1δ β 
5ολΓ5;65: -άν 17 16 -ώ 45 
δο/Ιό]ίσσα 3 75 ? 
δόμος: -ον 3 49 15 29 16 100 -οι 

ο 40 -ονς 16 03 -015 ιιι 
δοναν,ώδτ^ς: -δια ί. 30 2 
δόναξ: -αν,ος 12 92 
δονΐω: -ει ό 61 -ΐονβι 1*^41 -ίΓν 

ί. 12 1 
δό^α: -αν 8 ι 9ΐ8 1261 -«^(^βη.) 

9 .•ί7 -α 12 120 
^ορά: -άς 5 1 24 
ίόρΐ' 12 120 16 90 
δρά•αων 8 13 
δράω: δρών 3 Κ3 
δρόμος: -φ 5 ιη3 ίρό],αοί' 9 26 
δνα: -α 1*8 ί'. 25 3 -άν 14 46 
όΰναμαί: -τοτί ί. 11 2 -το 18 26 
δύναμις: -ιν 14 59 
όΰνασι?: -ιν 9 49 
δΐΌ 4 17 15 19 17 46 49 
δνρομαΐ: -ίναις 3 35 δναλοφος: -ον 12 46 

<ϊυσμενη5 17 6 -ίων δ 133 12 203 

ί. 36 
δνομορος 15 30 
δυσπαιπα/Ιοί: -α 5 26 
ίΐ'στανοδ: -οιο 10 102 -ων δ 63 
δώμα: -ατα 5 ό9 -σι 173 
δώρον: -α 16 10 76 124 18 4 -0ί? 

ί". 20 4 

Ε 

εβδομηγ,οντα 2 9 

"^'Εβρος: -φ 15 5 

εγγονός: -ων (-νοι Α) 8 46; οί". 
εν-γονος 

εγγν&εν 16 Ι2δ 

εγκνρω: εγν.νρΰαι ί. 25 3 

εγχέοπαλος: -ον 5 69 

εγχος: -εα ί. 4 ιθ -ίων 8 43 

εγώ 5 127 12 22ΐ εμέ 16 33 (κά- 
με). με 11 5 16 53 έμοί 5 ΐ3β 
12 226 15 2 18 37 <^έ'}μθί 5 31 
μοι ι.")ΐ αμμι 16 25 

€Δ-: εοΰαμένων (-νοι Α) 10 120 

ίίο$ 8 46 

εδραν: -ας ί. 15 ι 

έγειρα: -αν 5 29 -ας 6 λ 12 197 

£^ίλω: -ει Ι^ 24 5 14 <1>«-ί'λω» 
5 169 ε&ελεν 10 73; οί. &έλω 

ίί Ι'* 27 5 190 10 27 11 4 12 168 
2ι>8 16 29 57 17 2 ί. 11 2 27; οί. 
αϊ είπερ 

εΐδον: εΐδε(ν) 5 40 10 22 16 109 
ϊδεν 5 71 16 16 Ιδείν 5 30 16 43 
ίδών 16 72 101; οί. οιδα 

ε'ιδωλον 5 68 ί. 29 

εί'κοαι 10 ιο4 

είΙα]πίνας 12 163 

εΐμι: ίμεν 18 12 

ειμί: ίθτί{ν) 3 38 5 162 ιλ7 12 
203 ί. 4 12 11 1 12 1 εΐαί 8 88 
ί. 23 2 εί'τ] 9 12 ί^ιμίναι 17 14 
ίμμεν 5 ι «4 17 3ΐ Γ.6 είμεν 9 
4κ ίόαν Ι'" 28 7 46 ιόντα 4 19 
18 23 ευντα 3 7.>» ην 17 21 18 16 
ί'αεα&αι 12 57 1ΝΒΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟβυΜ. 177 ί?[ν1ίκ[ί]ν 12 130 

ίί'πίρ 8 8(5 16 53 

(ΐπον: εΐπΐ(ν) 3 48 ττ 5 86 16 47 

52 81 ίΐπίΐν 8 72 £. 1 1 
ίίρηνα ί. 4 ι -α 5 200 12 189 
ΐί'ρω (ϋοο: εΐρεν 16 20 74 
ίί'ρω δβΓΟ: ίίρμίνον (βχ ΟΟηϊ.) 

16 116 
ίίδ £. δ 1. μία ϊ\>. 13 8. ίνα 1^ 17 
ΐίς 14 43; οί". ί'δ 
" ίίαάνταν δ ιιο 
είτε 18 29 (εϊ'τ' ονν) 

ίκ δ 15 82 132 141 8 35 10 36 12 
160 13 8 16 24(62); εξ 3 46 δ 61 
10 43 16 122 ί. δ 1 

εγ.αστος: -ω 13 16 

Έκάτα £. 31 1 

ϊκατι 1•= β δ 33 6 ιι 9 15 10 9 16 

7 ί. νιπ 

ε•Λβάλλω: έξέβαλεν 17 28 

ε7ΐγ[ον^ον 16 16; ο£. εγγ. 

ε•/.•/.αιδε•/.άτα: -αν 7 3 

εν.πίμπίτιμι: ε^γ,πληοομεν 16 27 

'Ε-κτόρεος: Έν.τορ^έας 12 154 

ί[κ]τ()5 9 52 

"Ε-λτωρ: -ορα 12 109 

ελαία : -ας 7 52 -α 10 28 

ελαιον : -ω 9 23 

ελαννω 9 δΐ 

ελα]φρό[ς 1^ 7 -όν ΐ. 12 ι 

ίλθ'^χω: -ει ί. 14 4 

ελύφας: -αντί ί. 20 8 

"^ ίλικοστ£φα[νο5 8 62 

ελλαΟΊ: οί". ΐλτ^μι 

"ΕΙλαν: -άνων 3 12 δ 111 8 30 ί. 
ΙΙ4•? -ο:ΰΐ{ν) 7 7 920 12 82 Έλ- 
[Αάνί:σσ£]ν 56. ""Έλλα^νας 7 44 

'Ελλάς: -8α 3 63 

ίλπί'δ 3 75 8 18 £. 20 3 -ίδι 1'' 26 

9 40 12 220 -ίβΐν 157 

ελπομαι £.16 

ίμβάλΡ.οι: εμβαλεζ^ν'} 10 54 

εμολον : μόλεν 16 ιοί (ίμ.. Α ιθθ) -£ 

122 330 μόλοι δ 110 μολοϋαα 134 
Ιμός: -δς 16 64 -ών δ 117 -αΓ^ 

12 221• 

ΒΑεεΗΥΙ.ΙΟΕ3 6(1. Β1&3 3. ϊμπεδον 12 178 
εμπίτνω: -ων 9 24 
έμπορος: -ον 17 36 
εμττρέπω : εν[έ^πρεπεν 8 27 

ίν 1^ 14 2 6 δ 27 41 44 80 88 119 131 
165 173 200 7 3 45 53 8 22 9 19 29 
10 4 19 24 32 88 11 8 12 61 81 99 
118 124 13δ 162 189 198 13 15 41 
14 53 16 5 108 115 120 17 23 45 
49 18 8 47 19 1 £. Π 7 4 8 19 1 
21 5 2δ 2 Ερία^Γ. 1 3 

^^ εναΧιναιέτας: -αι 16 97δς[. 

ενάντιος: -α δ 76 

εναρίξω: -[ομέν]ων 12 151 

Ένδαΐς: 'Εν^δαΐδα 12 96 

ενδοϋ•εν 16 86 

ενδν/.έως δ ιΐ2 Ι2δ 

εν&α 3 33 δ 63 107 127 182 14 40 
10 17 18 42 

εν&εν 10 82 97 113 

εννέα 1δ 18 

ενβτάζω: ενεαταξ[εν 12 229 

ίντνγχάνω: εντνχειν 17 44 

εντνω: εντνον £. 22 2 

ί'4 δ 113 

ε|: ο£. έ•Λ 

εξάγω : έξαγαγεΐν 10 103 

εξαιρέω: -είλετο δ 74 

έ'ξαίαιος: -ίοις 14 58 

εξεναρίζω: -ων {εξαν- Α) δ 146 

εξενρίο•Λω: -ενρείν £. δ 3 

εξι-Λνεομαι: εξ[ίκο]ζ'το 12 132 

εξόπι^ε {-εν Α) 16 9ΐ 

έξοχος: -ον 18 14 

εορτά : -αίς 3 15 

εός: -όν £. 11 δ 

επα%ρέω: -ήοαις 12 227 

επαΐααω : -ων δ 116 

"Επαφος: -ον 18 42 

επεί 3 23 53 ιΐ3 8 2 9 25 10 120 

12 133 1δ 25 16 43 93 121 18 39 
επειμι : επιόντα 16 46 
έπειτα δ 74 

επέρχομαι: -ονται £. 22 4 
επί ο. αοο. : 1^ 4 8 4ΐ 12 88 14;• 

17 37 £. 22 1 24 4 ο. ^θη.: 79 921 

12 178 ΙΝϋΕΧ νοοΑΒυίοκυΜ. 16 83 £. 4 3 [Ερΐ^Γ. 2 ι] ο. άαί. : 

δ 83 90 133 6 3 8 12 42 9 42 44 

12 ΙΟδ 193 203 13 16 15 34 
επιβαίνω: επέβαινε 3 34 Ιπί'- 

βαΰί δ 73 
επιγίνομαι: -γ^ίνομένοις 8»ι 
επιδεί-Λννμι : επεδείξαμεν 2 9 

έπεό[εί^]αο 3 93 
επιδέχομαι: επιδέγμενοι 16 90 
έπφ]λος: -ω δ ό2 
επι•/.είρω: έπέ/.ειρεν 5 108 
επι-κλόα^ω: επέ'/.λωαεν 5 143 
επι-Λονρία: -αν 17 13 
επιλέγω: -λε^αμένα δ 136 
επίμοιρος: -ον 1^ 2υ 
έπίμοχϋΌς Ι'* 43 
έπινί-Λίος: -ίοις 2 ΐ3 
βπισκηπτω: -ων δ 42 7 41 
έπΐΰτάμα : -άμαι 9 38 
έπιτάααω: έπέταξε ί. 13 2 
επιτί&ημι: επέϋ'ηκεν 16 ιΐ3 
έπίφρων: -ονα 1δ 25 
£πι^;•9•όν405 : -ίων 4 ΐδ δ 5 54 

-1015 δ 96 9 14 
επιχρίμπτω: -ει ί. 24 4 
έ[πιχω]ρίαν 12 92 
έπομαι : έπεται 1^ 32 £π[ίσ•θ•αί 

δ 194 εαπεο 10 ιΐή 
εποπτεύω: -ενοις Ερΐ^. 13 
έπος : -έων ί". δ 2 
επτ[ά 16 2 

ίπτάπνλος: -οις 18 47 
ίραννός: -ον 16 42 
έρατός: -ά 16 129 -ών 10 43 ί. 

4 16 -οΐοιν 16 110 
ερατνω: έρά[τν^εν 16 12 
* ίρατώννμος 16 31 
ίργμα: -ατι 13 ιτ 
^ρ^ον 8 82 ί. 1δ 1 -α 17 ι« -ο/- 

0(11») 9 44 12 203 
ερδω: -ων 1"* 25 δ 36 -οντά 13 

18 17 43 ^]ρ>'μ{νον 12 207 ^ρ- 

χϋ^έντ[ο]ς 12 65 
έρείπω: ηρ<^ί ^ιπον 10 6» 
*^ρίΓί/)[ίλάοις 12 167 
'ίρζ^ε^ι-ψιπί'λας: -αν 5 66 [ερίμνόδ: -όν 16 116 ; Γβοίϊιιβ 
είρμένον] 

ερέπτω: -ειν 4 16 -έιρωνται 8 24 
[£ρ]£φ•9•£ΐ'5 12 70 

έρεν%•ω: £ρ]ει>'&ε 12 152 

'Ερίβοια 16 14 -ας 12 ΐ02 

έριβρνχας δ 116 

ερίζω: -ει 1^ 30 

ερικυίτίί: £]ρ[ικ]υά£05 1259 £ρί- 
ν.[νδέα 190 

ερ/σφάροί}'θ5: -ον δ 20 

ερνος δ 87 

^ρνκω: -εν (ϊηί.) 16 41 

έρχομαι: ερχομένων 1δ 33 7]λυ- 
-θ-ει) 1<=4 τιλ&ε{ν) δ 184 8 4ΐ 17 
16 [Ερΐ^. 2 3] έΆθί; 16 28 ελ- 
9•όντα 1 1 7 -£5 10 78 -«§ ί". 1δ 3 8ς[. 

έρως: ερώτων 8 73 

^5 1 "= 12 2 2 3 59 62 δ 12 61 106 
(οσ Α) 8 17 20 34 10 48 55 72 11 
4 12 143 13 8 14 61 16 63 73 76 

19 10 <ε'5> δ 184 10114; οί. εις 
εαείδον: έοιδόντες 12 ΐ39 
έα^^λός: -όν δ ΐ29 133 -ών 4 20 

δ 198 9 47 16 132 

ί'σ;ΐ;οίτο5: -« 8 41 

έσω 16 22 

έτερος 9 42 ί. δ ι -ον ί. δ ι -αν 

16 89 
ίτι 3 31 4 1 5 174 10 47 ί". 12 ι 
έτος 10 59 -εα 3 8ΐ 
έτνμως 12 228 
ευ 1** 13 25 3 94 5 36 78 190 8 72 

12 65 13 1 18 

* εναίνετος: -ε 18 ιι 
εϋανδρος: -ονς 8 17 
Εύβοια: -αν 9 34 
εύβονλος 14 37 -ο ν ί. Ι 5 -ων 

9 27 

*εύγνιος: -ων 10 ίο 
εύδαίδαλος: -ον 16 88 ί. 1δ 3 
ε'(}δ]αιμονίας 5 186 
ευδαίμων δ 55 

(εϋδενδρον Α 1680, ν. εϋρΰεδρος) 
\Εύδημος Ερΐί»Γ. 2, 1 1 
ίΰδματος: -[ατυν Η 54 ΙϊϊϋΕΧ νΟΟΑΒϋΕΟΕϋΜ 179 ίνδοξος 7 9 -ον 13 22 -ων 8 21 

* ε]νίγχης 12 ΐ47 
ίνίΐδής: -ίος 12 102 
ίνΐργΐΰΐ'α: -αν 1^19 
ίν&αλης: -ίς 8ό -]λ7) 3 69 '? 
ίύ•9"ρι|: -τρίχων £. 4 δ 
ίϊ;'9•]ροΐ'[ο?? 15 3 
ίνθ-τί/κος: -[ο]ν 5ΰ 
{ν&νμία: -α 16 125 
ιν&ννω: ίν&ννε 11 2 
ίνκλεής : -έα 5 196 

ΕνχΙεια: -ας 1*^46; Ενκλεία 1"2 

183 
ινν.λίίξω : -|α5 6 16 
Εντίλίίος: ^ιός Ενγ.λίΐον 1*^6 
ίί'ν.τ-•19 10 

ενγ.τίμίνος: -αν δ 149 10ΐ22 14 ίο 
ίνκτιτος: ΐϊν.τίτ\^ω^ν 3 Αύ 
'ίίμαρε'ω: -ίΐν 1*^37 
ίνμαρϊως δ 195 
ίίψίνής ί. 21 3 
ίννά: -άν 1^3 
"ί-υναη^: ί['ύΐ']αίΐ' 8 42 
Εννομία 12 ΐ66 -ας 14 ίδ 
Εν^αντίς : -ίδα 2 8 
Ενί,άντιος: -ον 1*^15 
ίίίοχθος: -οΐ'? £. 22 4 
ίτ;πο:/.το?: -ων 16 82 
ίνπίπλος: -ον 8 61 ? -0£ 10 42 

-ΟΙΰΙ 14 49 
ενττλόν.\αμος 1*^ 16 -άαθί[5 3 34 
ενποίτιτος: -ον δ 177 
ίίπρνμίΌς: -οις 12)50 
ΐνπνργος: -ονς δ 184 
ίνρίβΎ.ΰ)•. ίνρτιΰει 10 124 
* ίί'ρνάνα^: -ακτος δ 19 
ίνρνρία[ς 1δ3ΐ -αΐ'δΐ04 -« 10 52 

* ίνρνδίνας : -αν 3 7 δ 38 
"ί-υρί'ίίρος: -ον 16 80 θχ οοηί. 
*θ'ϋρυνίφης: ίϊ 1δ 17 

έΰρι'ς: -ίΓαν 14 40 -ίΐας 8 47 

-ίία/5 9 17 
ίχ'ρναϋίντις: -ίος 18 17 
ί^νρνχορος: -ον 9 31 
Ενρώπιος (&<ϋ.) 1*^ 14 
ίΰρώς ί. 4 ιι ίναίβ- ι V, 2 
ΐύαέβΐΐα: -αν 3 61 
ίνοίβής: -ίων 12 188 
ίυτε 1^45 3 2δ 12 ιΐ8 £. 17 ι 
ΐντνκος 8 4 
εϋτνν.τος: -ον 17 50 
ίντνχια: -ας ΐ. 11 ι 
ίί'ΐ'όρος: -ον 10 119 
ίί'ψεγγης 8 29 -ίας 18 26 
ίί'φραίνω: ευφραίνε (ϊηιρ.) 3 83 
ίνφροαννα 3 87 9 53 -νναι 10 ΐ2 
ευχά: -άν 16 67 -άς 65 -ας 7 50 
εύχομαι: -ένον 10 107 εΐχυντο 

14 46 [εν'ξαμένω Ερί^τ. 2, 3] 
ί]ΰώί7;ς: -ιϊίκ 13 
ίφκα]ίρίθς: -ίων 3 76 
ί'φάαίρος: -ον 3 73 
εφίημι : -σι 12 48 
ίψίστημι: έπιοτύοα[ς 3 δδ 
ί3;•9•ρί)ς: -ά 3 47 ί;!;'9"ίστος Γ2 
'Έ;ΐ;ι5ϊ'α : -ας δ 62 
ΐχω: -ει 1"^ 29 10 124 13 7 £. 11 6 
-οναιν 3 63 -ειν Ι'* 22 17 48 -ων 
ί. 112 -οντά 17 32 εσχεν δ ΐ04 
12 106 17 27 41 εξειν 12 ΐ63 ζά&Βος: -έαν 2 7 -ί'ας δ ιθ -ίΟίς 
10 24 

^θΐ'7νυα£: {"ίΐ-ξασα 10 46 

Ζίΐς 3 55 δ 200 10 73 14 ει 16 
68 Ζεν 7 48 16 53 Ζηνός 3 η 26 
δ 20 8ό 9 29 ΐ. η7? Ζτ;ι•ι 10 δ 
1δ 18 ζ/ιός 1^= 6 3 70 δ 79 6 ι 
10 52 12 58 1δ 28 16 20 30 75 86 
18 17 Ζΐία δ 173 

Ζέφυρος: -ουδ28 [-ωΕρϊστ. 22] 

ζωά : -άν 3 82 -ας δ 144 

...ζωνος 14 7, ^ί. βα^νξωνος, 
ν.αλλίζ. 

ζώω : -^] 1^ 42 -ειν 29 

Η 

ή (τβΐ) δ 87 8 36 12 169 1δ Μ 17 
8 11 35 ή — η 10 54 ή — η — 

12* 180 ΐΝΒΕχ νοοΑΒυι,οκυΜ. η 9 3ί» δίΐη. (ίί'τί) — η — η 18 
»3 'Λ^ — (θ[ΐΐ3,ιη) 4 18 £. 2 2 
ή' (ϊη ΐιιίβΓΓ. οΙ>1. , ,,ηαπι") 5 9 

7) (Β,ίβπη.) 12 04 71 147 157 17 11 

(ίηίβΓΓ.) 17 5, οί". ηρα. (η ρα 

18 Άό ν. ή') 
τίβα : -αν 3 90 5 154 
ΐίδη 10 5η 12 19β 
ήδνς £. 21 5; θ£. άδνς 
γ&ίος: -οι 16 ΐ28 -έων 43 '.•8 
φων. γιόνων 15 8? θ£. παιηων 
ίίμιρος: ήμε]ρο; 10 39 
■ήμίϋ-ίος: -οι 8 ιυ 10 62 -ίοις 12 

1-)Γ) 

ί;μ£συ6: -« 1*^9 
ήπιόφρων: -ον (ν00.) 12 78 
"Ηρα δ 89 8 8 10 44 18 22 -αν 10 

ιυτ 
7}ρα: (= χάριν) 10 21 
τ^ρα (= άρα) 5 165 
Ηραγ.λης•. Ήρα^κλίί 8 ο 
ί;ρθΰ5 5 71 14 37 16 47 73 94. (νΟΟ.) 

23. -ω (ίΐοο.') 8 56 12 104 (?) -ωί? 

10 81 

Ήαίοδος 5 192 
ή ντε 12 87 

θ 

ϋ'^ητός: -όν 10 14 12 115 
ϋάλαααα: -ας 12 149 &[άΙααΰαν 

1.Μ 

^άΐίΐα: -[ίΐα]ν 3 89 

ίίαλία: -ίας 12 187 -ιαΐ5 18 15 

&άλλω: -ονσιν 5 198 -οναα 1458 

τί'θ'αλίν 9 40 
9άλπ(ο: -II Γ. 4 195 ϋάίπηΰΐ 

(οοηϊ.) ί. 20 2 
9άαα 12 ΐ!»3 

^αμβίω: &άμβηαίν 5 «4 
ί>•ανατος: -ον 5 ι;ιι -\ατον Γ. V 

2 -οΐ' 1ί) 7 -Οί.0 12 ί!:ι 
•θ^άπτω: -ομίν (ϊηιρί.) 5 ιΐ5 
&αραέω•. -ί-Γ 5 21 
■& )ά|ρ)σο5 16 .50 

*ΛΪατήρ: -ήρων ί) 23 (•&^ία- Α") 
4>α(>αα 16 123 'Ο'αυμά^ω: -αα&είς 1*^1 1 

Ό'ανμαστόί 5 71 -όν 8 3ΐ 

■Ο^ίά 5 103 -άς 10 49 16 9 

Θΐανώ 14 7 

■θ^ίατηρ: θ£. 'θ'ατηρ 

■0•ίΓος 8 3 

*9•ελημός•. -όν 16 85 

*'9•£/1|ίί7Γ7;?: -π[ίΓ 14 48 

^ελξίμβροτος: -ον 5 1 75 

&ϊλω•. -ει 12 51 -ρ 5 135 -οιμι 
16 41 -ων 5 169 16 69 -ήαει 3 64 
οί. ε•9"ίλω 

•9•]εμις 3 88; Θεαιτος 14 55 

&εόδματος•. -ον 11 7 12 163 -οι 
ί. 28 2 -ο-υί 10 58 

&εόδοτος: -ο[ν]ς 7 ,50 

Θεό-Λριτος ΐ. 18 

•θ^ίόπομπος: -ον 16 132 

&εός 5 36 50 10 34 13 18 17 41 
-όν 3 21 1)ΐδ. -Οί' 8 50 -ονς 1^ 
25 -ων 3 38 57 5 95 179 8 63 89 
10 121 12 1£6 16 21 100 124 -οΓ- 
θ{ιν) 4 18 12 138 14 η 45 £.4 4 

&ευτίματος: -υ[ν 8 98 

Ο^εότιμος: -ον 10 12 

θεοφιλής: -ες 10 60 -λ») 3 (59? 

&εράηων 5 14 

&ερμός: -μ[άν 9 22 

Θερμώδων. -ον[το? 8 43 

* 0-ερο[ιε]πής 12 ι;ΐ9 

^εοπέαιος: -ίω 12 108 

Θεασα[λ . . 13 40 

Θεαααλός: -αν 17 54 

Θΐατιος: -ίον 5 137 

ϋ^ενπροηία: -αν 9 41 

Ηη'βα 9 30 -ας 8 5ΐ ^ 

(^ήβαι : -ας 8 20 

9ηροα>ιύπος 10 ιο7 
ί'•)7]αενς 16 ΐ6 -ίΰ 74 -ί'α 99 

9ιγγάνω: &ίγεν 16 12 

■9-15: ■9'ίΓνα 12 149 

ί^νασκω: ϋ-]νά<^ι'}βίΐοντίς 12 166 

■9•ανρ Γ' 45 9ανεΐν 3 47 
ίί'νατός 1'' 28 -όν 3 78 -ών 3 61 
17 21 £ 25 1 -οι:ο(ιν) 1•'38 3 δΐ ΐΝΟΕΧ νοσΑΒυι,οκυΜ. 181 93 δ ΙΒΟ 9 52 10 7 12 4δ 14 52 

£. 3ι 4ι 24 1 ϋνατ . . 18 ύ 
ΟΌίνα: -ας ί. 22 2 
&οός: ί[οάν 16 55 &οονς δ 129 

-άς 3 3 
&οώς 14 59 16 ί)8 
&ρά6ος•. -ει 16 63; οί. 9άρΰος 
^ραονγ.άρδιος: -ον 12 ίο•; -καρ- 

[ί . . 19 5 
0•ρ(χΰνμέμ,νων•. -όνος δ 69 
Λ^ραβνμΎΐδτις•. -εα 1δ ΐδ 
^ραανς: -νν 17 39 
*0^ραΰνχΐΐρ: &ραανχειρ<^ος^ 2 4 
-Ο^ροί'ω: &ρόηΰε 3 9 
'θ'ρωστιω: ■Ο'ρώ^^ι^σκουσα: 12 90 

&όρεν 16 94 
^νγάτΤιρ δ 124 16 34 &νγ(χτερ 7 

1 12 77 ί". 31 2 ■θ-νγατρίί 1"= 28 

10 ί!4 -ων δ 167 8 50 -άσι 3 85 
&νμάρμενος•. -ον 16 71 
9νμός 16 82 ί. 21 3 -όν 1^ δ 4ΐ 

3 83 δ 80 9 45 12 220 ί. 1 1 2 20 2 

ϋ[νμόν 16 23 
&ναί(χ•. -αΐΰΐ δ ιοί 
9νω•. &νεν (ϊηί.) 1δ 18 ■θ'ΐ-σω 

10104 ίαίνω: -ν[ει 12 220 ίατΌ'ίίς 16 
131 ; Ιαίνετκι ν. 1. 3 68 

ίάπτω: -εται ί. 11 5 

ίατορία: -α Ι'* ιι 

Ίάων: -όνω[ν 16 3. θί. "/ων 

"/ία: -ας δ 66 16 30 

*Γίρώίίς: -εντα 12 57 

ιερόν (8ΐιΙ)8ΐ): ίερά 3 15 

Γερός: -άν 2 2 9 34 -αν 17 1 

'/ερων 3 64 92 -ωνα 4 3 δ ΐΰ -ω- 
νος 3 4 -ωνι δ 49 185 197 

ΐτίμι: ΐ'ησί ΐ. 17 2 ιεΓσαι 10 56 
Γεται δ 48 ί'ετο 16 90 

Ίϋ-ακηοιος: -ου ί. 29 

ί&νς: -εΐαν 14 54 

Ι&νω : 1%νΰας 9 51 

Γκανω: ί'κανεν 10 96 ιξον 12 149 

Γκελοι ί. 23 3 Γκνε'ομαί: -εΓσθαι ί. 2δ :3 ί'-Λετο 

8 39 1δ 16 Γκε'σ-9•κί. 10 30 
Γκριον: -ων 16 83 
ί'λεω?: -ω 10 15 
(ΐλημι): ελλάϋ^ι 10 8 
"Ιλιον: -ον 12 ιΐ5 
ΐμείρω: -ει 1** 34 
"ιμεράμπνξ: -[πν]κθ5 16 9 
*ίμ?ρ07ΐ'ί05: -οΐ' 12 137 
Γμερόείς: -εν 10 ιΐ8 -εατα Ερί- 

^§Υ. 12 

[μερτός: -άν Ι'^ 13 

ί'να (υί) 9 11 £. Ι3? 

ίνα {ό.\)Ϊ) 10 79 

"Ιναχος: -ου 18 18 

ιοβλέ(ραρος: -οι 18 5 -ων 8 3 

'Ιόλα: -αν 1δ 27 

ίόπλοκος: -ον 8 72 -οι 16 37 ίο- 

πΑό]κων 3 71 
ιός: ^όν δ 75 
ίοοτέφανος: -ον 3 2 -ον 12 122 

-ων δ 3 
ίππεντύς: -αϊ 12 160 
ΐππιος: -ον 18 15 -ου 16 99 
ιπττόροτος: -ον 10 80 
* ΐπποδίνητος : -ων δ 2 
Γππόν[ικον 13 22? 
ί'ππος: -ον 13 22 -ους 1° 24 3 4 

19 9 -ων 4 6 δ 41 
Γπποτρόφος: -ον 10 114 
*ίππώ•Λης: -εος 10 ιοί 
Ία&μιονί-Λας: -αν 9 26 
Ίΰ&μιόνι-Λος: -ον 1"^ ϊΗ 
"Ιο&μιος: -ίαν 17 17 -ι [ας £ 1 4 
'ΐβθ-μός: -όν 7 40 -ον 2 7 
ίσος δ 46 ΐαον 1^ 34 £.2 2 /σα 

(£θηι.) 12 146 
ΐατημι: ΐατάν ϊιηρβΓΓ. 10 112 

εστα £. 22 ι σταθΊ δ 80 ατάαον 

177 ατασόμε&α δ ιΐ2 αταϋείς 

12 105 16 84 στα•9•?ντων 3 18 
ιστίο ν 12 ΐ3ΐ 
ιστός: -οί £.4 9 
ί'στωρ : -ορες 8 44 
ισχυρός: -όν 17 33 
ίοχνς: -νν 12 ΐό -νι δ 22 17 20 182 ΐΝΟΕΧ νοοΑΒυι,οκυΜ. ίοχω: -οναι δ 24 ί'ΰχεν (ϊιιί.) 16 

88 ίσχί (ϊιηρ.) 23 
'ΐτωνία: -ας ί. 1δ 2 
"ΐψινΛος: -ον 5 128 
7ώ 18 41 
"Ιων : -ίς £.3 2 -ων 17 2; θ£. 'ΐάων Κάδμος 18 48 

γ.αδος•. -έων 18 3ΰ 

ν.οτ'θ'βρός: -όν £. 33 

ν,Οίί 1•= ο <* 21 23 45 3 23 48 81 {χωτΐ). 
97 5 31 78 97 102 159 164 182 194 
7 7 10 40 48 8 19 33 46 79 9 2 9 49 
50 10 10 24 58 75 91 112 113 11 4 
12 63 67 84 98 168 181 182 221 13 
18 23 14 55 57 62 16 25 29 33 
{ν.κμί). 58 1714 15 38 39 50 {-λΤ]^- 
τν/.τον). 53 58 18 5 33 46 51 ί". 
1 1 4 7 21 4 23 2 30 2. ϋβ τί 
. . καΐ, τί καΐ οί. τε 

κα/ρ02: -ω £. 25 2 

καίω: ν.αΐί 5 140 

τία-Αομώχανος: -οι 17 8 

•/ΜΥ.όποτμος 5 138 

•/.α^ός: -όν (ηβαΐτ. ηοιη.) £.2 2 
-ω (ηβηίτ.) 17 44 

κα/.ί'ω: -ίΓ 2 ιΐ κί'κλητοτί 7 ;• 

•/ΐαλλι^δίνας 3 44 

καλλίζωνος 5 89 

καλίι-ϋέρα (Άάΐ. £βπι.): -αν 1824 

ΚοΛλίόπα 5 ΐ76 -ας 18 13 

ν,αλλιπά[ραον] (νβΐ -ίηα[χνν]) 
10 4 

* ΥΜ-λλιρόας : -αν 10 26 96 

καλλίχορος : -ον 5 1 06 -φ 10 32 

καλός £. 18 -όν 8 82 ιοί -αν Ι** 
7 -οϋ 1* 2? κα]λα (ρΙιΐΓ.) 9 2 
-ων 1'' 8 2 6 3 9« 6 51 κώλ . . 1<= 
2^ κάλλιστος 13 ΐ7 -ον 8 86 9 
47 10 71» -κάλΐιατα 3 93 

Κολνδών: -ώνα 5 106 

καί.νκοατίφανος: -νον δίΐπ -νονς 

10 1{)Η 

κάλυμμα 10 .12 17 38 
καλύπτω: -ΰψυ 12 6» καλώς 12 206 

κάμνω : κάμον 10 77 κά,αο* 5 36 

κάμπτω : κάμ^ψεν 9 26 

κανα^;ά 13 15 -άν 2 12 

κάπρος: -όν 5 105 

κάρα: κρατάς 17 51 

καράι'α: -αν 16 18 £. 12 2; θ£. 

κραίι'α 
[καρπός: -όν Ερϊ^Γ. 2 4] 
καρτίρό-ίίταος δ 130 
καρτίρός: -άν 17 27 -α 10 46 
καρτί]ο03;ίΐο 1* 3 
κάρτος δ 1 14 
κάρνξ 17 η -νκίς 14 40 
καρνασω: -νξοντι (3. ρΙαΓ.) 12 

231 
καρ^^αρόίονς: -οντά δ 60 
Κάΰας: -αν 10 ιΐ9 
καοιγνητα: -ας 9 9 
καοίγνητος: -οις 10 65 
Καΰταλία : -α[ς 3 20 
κατά ο. &00. : 7 44 9 32 10 93 94 

12 180 16 80 87 18 2>; £. 20 9 ο. 
^βη. : 16 94 

κατακτίίνω: κατί'κτανον 5 128 

-νίν 17 25 
καταναί'ω : κ\ατεν^ο(αβε 3 60 
κατανενω: κατένεναε 16 25 
καταΦΕΝ-: κατέπεφνε(^ν^ δπ5 
* κατα;ΐ;ραίνω : κατέχρανεν δ 44 
κατί';ΐ;ω: -έχον 10 9ΐ -εχε 16 28 

κατέχ^ηναι 10 1 1 
κατορ&όω: κ]ατορ•9'ω•9'ίΓσα 13 6 
κ^(ν) 4 13 5 169 16 64 
κί'αρ Ι** 27 16 8 87 108 £. IV 4 1Γ. 

116 20 II 
κεδνός: -ά 16 29 -[να 3 33 -ών 

δ Ι1ί 
κε[ι&ι 8 10 

κεϊμαι: κείται 8 84 14 53 
χίΓνος: -α 14 62 -ον δ 90 -ο 1 64 

-φ 1 23 -ων 8 21 
κΐλα^^ω: -δηααν 15 12 -(ϊί)σαι 

13 21 

κίλά^ω: -δοντος 8 65 
Κελεός ΐ. 3 ΙΝΏΕΧ νΟΟΑΒϋΕΟΚϋΜ. 183 ν.ΐλίν&ος 5 31 18 1 ΐ. 27 -ον 9 

36 10 26 17 17 -ου 5 196 8 47 

-κελεύω: ΐίέλενσε{ν) 3 48 16 87 

18 21 
■κέλομαι 1 6 40 
Κέος: -ον 2 2 6 5 16 
*ν.εραννεγχΎίς: -ες 7 48 
■αερβολέω: κερ^βολοί 1^6 
■Λερδος ί. 1 2 -έων 3 84 -εαοι 14 

57(?) ^ 
ΛΓερκυών: -όνος 17 26 
κίφαλά: -άν 9 16 -ά 5 91 
ΛΓηιο? -Γα 18 11 -ΐας 3 98 -ϊω 

Ερί^Γ. 1 4 -ΐσ)ν 16 130 
Κτιναίος: -ω 1δ 17 
κΐ)^*^^®• κι;(;ί:Γΐ' 1•^ 39 1453 ν.ι- 

χτ^αας 5 148 
κικΖτ^ίΤκω : κίκλη[ισκε (ΐιηρβΓί.) 

10 99 

κιχ-ίω: εκίνηαεν 9 ίο (-κεΜ'- Α) 

ΛΓίρρα: -ας 10 20 

κί'ω : -■αίον 10 48 

κλάδος: -ον 8 33 

κλα^ω : εκλαγεν 16 128 17 3 

εκ[λαγ'\ον 3 49 
κλίίννόί 5 182 -άν 5 12 -ω 2 6 
■κλεινός 5 13 κλίΐ]^^ 9 30 κλίί- 

νόν 18 9 -ά 10 78 -06 8 22 -οις 

7 44 

Κλειώ 12 223 -οι 11 2; ο£. Α7θώ 
Αλίοπτολεμο?: -ω 13 19 
■κλέος 12 65 16 80 κ[Ζεο? 8 40 
■κλέω: γ.λεέμεν (Α ■κλέομεν) 1δ 13 
Κλεώ: Κλεοι {-ειοί Α) 3 3 
■κλιαίη: --ηοιν 12 ΐ35 
■κλονέω: -ω^ν 12 118 
Κλύ μένος: -ον 5 ΐ4δ 
■κλντός: -όν 10 80 -άν 16 73 ](κί.ι;- 

τ]^^ 12 6ΐ) -«5 16 7 -άς ιοί 
κλυΓΟ]το|θ5 1•^ 9 
■κλνω : ε-λλνε 10 106. (ΐί. αοΓ. ^ 

ΪιηρβΓί".) κλΰε 16 67 κλνον (ϊί.) 

12 133 ν.λν•τ] 74 
κνι^ω: κνί.'σεΐ' 16 8 
Κνώΰίος: -ον 16 120 -ε {-ωαΰΐων 

Α) 39 .ίΓνω<το'?: -όν {-ωοΰον Α) 1*^13 
κοίνοω: -κοινώσας 14 49 
κολπόω: κόλπίωβαν 12 130 
κόμα: -αν 8 24 -α[ίσ]ι 16 ιΐ3 
■κομτΰάξω : -άοομαι 7 42 
κόνις 5 44 
κόρα 16 32 18 18 -αν 1<= 7 19 .5 

-α 1δ 2ί) -ας (αοο.) 16 ΐ03; ο£. 

κοΰρα 
■κορνφά: -αϊ 5 24 
ν.ορώνα: -ας 5 73 
κοαμέω: -/.οαμήοίχι 11 7 εκόσαη- 

[σα? 7 11 
■κόομος: -ον 3 95 16 62 
'ΛΟνρα 5 104 137 10 9 -αν 3 2 -οι 

8 44 10 42 16 125 (κοι5ρ]α 16 53) 

-ας 10 109 -αις 3 60; -κοζ^ν^ρα 

5 137 -κοζν^ραι 8 44 
Κονρ-ης: -ήαι 5 12Γ) 
■κούρος: -ονς 16 3 
κοΰφο^: -ά 12 89 -όταται 1^ 40 
■κράόεμνον : -α ί. 20 6 
κραόΥα: -αν 10 85 17 ιΐ; ο£. 

καρ5ί.α 
κραινω: -ων 12 45 
•{-ίΓραΐ'ί'αιωΐ' Ερϊ^. 1 2 
κραταιός: -οΰ 17 18 
κρατερός: -όν 17 40 -άν 12 143 

-ας 10 20 -α 5 21 
κρατεω : -τεΰ[σαν 6 7 -τ^ήαας 6 

15 
Κρεμμνών: -ώνος 17 24 
Κρέοναα: -ας 17 15 
κρεων: κρε'οΐ'σαν 3 ι 
Κρ-ης: -των 1^ 5 
Χρ?;τικό?: -όν 16 4 
■κρίνω: -εις 10 6 -ίΐ 5 131 -ειν 

7 ο -ει 16 46 
κρίτός: -οι 8 11 
Κροιοος: -ον 3 23 
Κρονίδας Ι'^ η 10 73 16 77 -αν 

5 178 -α (§βη.) 9 29 17 2ΐ 
Χρόνιος 16 65 
κρόταφος: -ον 16 30 
κρύπτω: -ειν 3 14 κρνφ&είσα 

12 177 184 ΙΝϋΕΧ νοοΑΒυι,οκοι. ν.τανω: ίκτανίν δ §9 -Λτανίΐν 

18 31 
■λχίζω: -Βίν 10 72 
■Ατυπος £. 4 12 
*χν(χναν&ής•. -έϊ 12 124 
■/.νάνεος: -ον 12 64 
■Αυανοηλόν.ααος•. -ου 5 33 8 53 

-οι 10 83 
κνανόπρωρα 16 1 
■■Λνα\νώπίς 14 2 -ιίας 12 160 
κυβίρι/α[τί? 13 ιο? 
ν.ν^ε^νάω•. -ας 16 22 -α 12 160 
■)ίνρΒ^V'ητας 11 ι -αν 5 47 
κϋίοδ Ι'ϊ 22 6 3 9 17 
ν,νδ^ός•. -οτίρα 1^ 26 
ιινκλος: -ον 8 30 
Κνκλωψ: -πίς 10 77 
κν[κνω 15 6 
κνλί|: -ικων £. 20 2 
■κΰμα: -ατα 5 26 -ασιν 12 125 
κννέα: -αν 17 50 
Κνπρις: -δος δ Ι7δ 16 10 ί. 20 4 

[Κνπριν^ 8 72 ? 
κνρί'ω: -ρήσαι 3 8 
κνων : τιύνα δ 60 
Χωκντίίδ : -οΰ 5 64 
κώμος: -οι 10 12 12 74 ί. 4 7 

•λώ[μοις 8 103 λαγχάνω: -ν αν 4 20 ίλαχίν 1<' 
28 λα2;ί(»') 42 6 2 λάχΐ[]αι 18 8 
λαχών Ι*• 13 3 ιι ληχόντας 10 
70 λαχοΐααν 18 13 /Ιί'λο^^ίί]" 
12 187 λ&λογχό}ς 9 39 

Ιάϊνος: -ον ί'. 22 ι 

λαΓς: -ίος 15 π 

λαιψηρός: -ών 7 6 

^ακα/νοί: -αν 17 50 

Λάμνίος : -Λκν 1 7 55 

λαμπρός: -όν 3 Μ 

/Ιάμττω: -ίί 3 17 7 13. λάμπε (ϊιη- 
ρβΓί.) 16 104 123 λαμπόμενον 5 
72 (. .ίΐαμπ.. 9 θ) 

Λάμπων 12 226 -ωνος ββ λαν&άνω: λα&εΐν 18 27 
Ααομεδων: -οντος 12 142 
λαός: -ω 12 231 -οΐ'§ 10 67 -ών 

1= 9 8 35 10 117 
λαοφόνος: -ον 12 ΐ2ΰ 
λάρνα^: -ακο? 5 141 
Αατοΐδ[ας 3 39 
Αατώ: -ονς 5 124 10 16 98 
Λάχων 6 ι -]να 7 ιι 
λέγω: -ει 17 18 32 47 ί. 27 -οι-σι 

5 57 -ειν 3 67 δ 164 
λείπω: -ει 1'' 45 λίίπον 12 ιΐ6 

λιπον 5 172 λίπεν 1*= 9 λιπίΛ» 

1δ 13 λιπών ν^ ίο λιποΰαα 18 

1δ λιπόντ?5 2 8 10 6)81 12ΐ4ΐ 

λιπονβαι 10 57 λείπεται 8 87 

12 ΐΜ 
λίΐ'ριοδ: -ων 16 9'ι 
λίπτό'9'ρίξ: -ί;|;α δ 28 
* λεπτάπρνμνος : -ον 16 119 
λευ-λός: -όν 11 ό -αν 16 18 
λενγ,ώλενος 8 7 16 54 -ί δ 176 

-ον 1δ 27 -ου δ 99 
λέχος: -ει 16 30 λε]ί;ίΐ 8 56 
λέων: -οντά 8 9 -οντος 1^ 4 

-οντι 12 47 
λγιατάς: -αί 17 8 
λη/ω: ληί,εν 12 122 12-ί 
*λΐ)'υκλη77^5• -τ) δ 73 -ίΓς 13 14 
λΐ'^νφ&ο'^γος: -ον 9 ιο -οι 5 23 
λί'ί^05 ί". 14 1 

[λιν-μάω : -μηΰ^] Ερϊ^Γ. 2 4] 
λινόατολος: -όλων 18 43 
λυΓ0ίρό5;ωΐΌ5 : -ων 8 49 
λιπαρός: -ά (ίβπι.) 7 ι -ό[ν 15 

29 -αν δ 169 10 38 ί". Π 2 (?) -«5 

ί'. 28 1 -ών 1*1 19 
λίααομαι: -όμενος δ ιοο λίααον- 

το 10 69 
λόγος 14 ί ι -ον ί'. 26 2 -ων 14 

47 
λογχωτός: -ά ί. 4 ίο 
Λ\οξίας 12 Ι4Ν ^οέ*]" 3 66 
Αοΰΰος: -ο ν 10 91". 
./Ιυγκίΐίί: -γο(; 10 75 
λνγρός: -αις 10 ϋ» ΙΝΒΕΧ νθΟΑΒυΐ.ΟΕυΜ. 18δ Ανδία : -ας 3 24 
Λύδιος: -ία ί. 14 ι 
Λνν.ιος: -ίων 12 147 
Λνκόζμας: -α 15 34 
λνβΰα : -ας 10 102 

* Ανταίος: -ον 17 21 

λύω: -Βΐ ί. 20 6 ΐλνοεν Ι^' 15 12 

113 

*λ]ωβηρός: -οΐς 1^ 9? 

Μ 

Μαία: -ας 18 2δ 

μαίνομαι: -οιτο 12 ιΐ9 

μάτίαρ : ~ρων 10 121 

μακράν 9 51 

Μαλία : -α 3 72 ? 

μάν 1'^43 12 1Ν2 

μαν&άνω : μ^ά&ε 4 δ ? 

μανία: -αν 10 109 

μανις: μ^άνιν 12ιιι 

Μαντινενς: -έες 20 2 

μαννω: -χ'ΐΐ ΐ. 14 2 33 -νον 9 14 

μαρμαίρω : -ονοιν ί. 20 8 

μαρμαρνγά: -αις 3 17 

μάρναμαΐ: -άμ(9α δ 125 (ϊιη- 

ρθΓί.) -αντο 12 151 
Μάρπηοΰα: -αν 19 6 
ματενω : -ίΐ 9 35 
μάτηρ δ 138 ματρί 3 όΟ 
μάτρωδ: -ωας δ 129 
μάχα: -α[ν 12 ιΐ7 -ας (§βη.) 1•^ 

6 2 4(?) 17 59 -αις ΙΟ'θδ 13 13 
μΐγά%•νμος 12 Ι9δ 

"^ μίγαίνετος. μ[ε\•/αίνετε (-νητε 

Α) 3 64 

* μεγαίνητος: -τονς Ι'Ίΰ 
μί^αλανχοί: -ον 16 23 {-ονχον 
,Α) 

* μεγαΙο'Λλεης : αί}']"'Ιθ'ί''^ί[ί'ί]5 

7 49 

*μεγαΙόιιολπος: -ον ΐ. 31 2 
μεγαλοο&εντίς ■ -^[^νές (νοο.) 

16 52 
μέγαρον 16 100 (ΐΟΐ Α) -ων 3 46 

-045 ό 119 165 μέγας: -α 12 155 -αν 16 98 -ά- 
λον δ 79 -άλα ί". 4 1 -άλαν 9 49 
12 79 -άλα? (§βη.) δ 24 -άλων Ι'^ 
35 14 52 -άλαιοιν 12 ΐ47 μείζον 
ί. 2 2 μέγιοτον 1'*2ΐ 3 ΐ9 ί. 20 ιο 
-αν 18 45 -ου 6 1 8 55 (?) -ά 361 

αί70ίσ'9^ίντ;'[ς 16 67 

'^ μεγιατοάναασα 18 2ΐ 

''|[ί?7/στο7Γατωρ δ ΐ99 

μείγννμι: μ<^ε^ιχ&εΐΰα 12 99 
μιγείοα 16 31 

μειλίχιος: -οις 10 90 

μείρομαι : είμάρ&αι 13 ι 

αεί'ί: μήνας 10 93 

μείων: θί. όλίΥο? 

'^αίλαγκίΓ'θ'τίί: -ί'ς £. 29 '? αε 
λα'/>'-ί'-']θ'ί? 3 55? 

μέλα&ρον : -ων 10 44 

"^ιΐί/.αιιφβρτίς: -ε'ϊ 3 13 

μελάμφνλλος. -ον 8 33 

μέλας: -α[ινα 12 153 -\^α]ν 16 17 

Μίλί'ατ'ρο^ δ 93 -ον 77 171 

|[ΐελίτ[οί: -αν 12 191 

μελίγλωσαος-. -ον 3 97 -ων 1.42 

μέλιαβα: -αν 9 ίο 

μελίφρων ί. 4 13 -όνος 1^ 5 

μέλλω : -ίί δ 104 μέλλον (ρ&Γί.) 

8 96 9 45 -[ο]ΐ'το? 8 14 -όντων 
ί. 11 4 ε μέλλε 3 30 μί[λ]λί ίηι- 
ρθΐ-ί. 1δ 19 [μ'\έλλον ϊιαρθΓί'. 12 

16!) 

μέλος 19 3 -ίων 18 2 

μέλπω : -ονβι 12 94 -£τί 190 

(ϊηιρθΓ.) 
μέλω: -ει δ 92 -ί£ν £.4 7 
ΜέμΓρις: -ιν ί. 30 ι 
μέν 1^ 2 3 15 63 85 90 δ 3 37 144 

9 47 10 92 12 114 203 13 1 16 1 
24 75 18 37 ί. 11 3 14 1 16 20 6 
23 1 34 1 

Μένανδρος: -[ο]ι• 12 192 
μενέν.τνπος: -[ττον 16 ι 
Μενέλαος 14 4β 
μενεπτόλεμος 16 73 -ον δ 170 

-οις 126 
μέ]νος 3 54 186 ΙΝϋΕΧ νοοΑΒυι,ΟΕυΜ. μέρψνα 3 57 10 86 18 ιι -αι 1^ 

41 -ας (αοο.) £. 20 δ -άν 5 7 

αίρι'αΐ'[ 18 34 
μερο[ς 3 71 

μέΰος: -ω 14 53 μΐααι[αιν 4 10 
Μίτ]απόντιον 10 10 
μεταπρίπω: μίτέπρεττίν 5 68 
μη 3 13 68 5 Βό 81 ΐυΟ 10 27 12 

199 17 44 
μηδέ δ 161 (^μητε Α) 
μηδομαι: μηαεται 17 42 ί'αησα- 

[το 15 εο μηαάμενον 4 ΐ6 
μ/;λί)βθΓθ5: -ονς 5 166 
*μί;λθ()αί'κτα5: -αν 8 6 
μτ;ί.οθ•ΰΓα5: -αν 7 39 
μήλον: -α 5 109 -ων 10 111 17 9 

ί. 4 δ 
μτ/λοτρόφος: -ον 10 9δ 
μην ν. μίΐς 
μηρία £.4 5 
μητί: θ£. μηίε' 
μΐμις: -ιν 15 2δ 16 29 52 
μικρός: οί. μείων 
μιμνάσ-αω: μεμναο^αι 17 ίδ 
μίμνω. -ειν 3 31 -ο[ΐ'τα 12 135 
μιν 10 111; θ£. νιν 
μινν&ω: μιν^ν^ει 12 209 
μίννν&α 5 151 
Μίνως 1<= 3 -ωι 16 8 -ω 68 
μιτρα: -αιαιν 12 196 
μοίρα (ραΓδ): -αν 4 20 5 δΐ (£α- 

ίυιη): 5 121 148 8 15 16 27 89 
Μοιαα : -αν 5 4; οί. Μοϋαα 
μοναρχέω: -ηαειν ί. 20 7 
μόΐΌς ί". 18 -ους 46 
*μοννοπάλα•. -α\ν 11 8 
μοϋνος: -ον 3 8υ 4 ΐδ 5 156 17 

35 -ω £. 19 1 
Μοΰάα 2 ιι 3 92 14 47 ΐ. 21 4 

-άν 3 71 5 193 8 3 ί> π 18 4 

Ερϊ^Γ. 13; οί. Μοΐαα 
μΰ^ος: -ον 14 39 -οιαι 10 90 
μνριος: -ία 5 31 8 4η 18 ι -/αι 

9 3« (αι»ρι]αχ 13 8) Γ. 34 2 -ίά 

ί. 11 3 -ί'ας 10 126 -ίων 3 41 12 

196 μνρω: -ομενοις 5 163 
μυχός: -οΓς 4 14 
μώμος 12 202 

ναίω: ΐ'α[τ/σ]ατο 3 33 

ναίω: -εις 10 116 -ειν 8 99 ναΐον 

ΐηιρβΓί'. 10 61 80 
ναός: -όν 15 12 ί". 15 3 -οΰ 3 19; 

ο£. νηός 
νάπα: -αις 17 23 
νααιώτις: -τιν 9 ιθ 
νάσος: -ον 2 8 9 35 11 6 ν[ααον 

12 182 -ου 5 11 12 75 £. 28 2 

-ΟΙΟ £. 1 7 
νανβάτας: -αϊ 16 48 
νανς 16 ι ΐ'αα 89 119 ν&ες ί". 20 

10 ν[&ας 12 74 ί'ανσί'Ι'^δ 12ΐ50 
νεανίας: -αι 6 9 -αις ί". 17 3 
νεβρός 12 87 
νίΓκος 10 64 
Νείλος: -ον 18 40 ί. 30 2 -ον 

8 41 

Νεμέα: -έαν 7 40 -έα 11 8 12 67 

Νεμεαΐος: -αίον 8 4 

νέμω: νείμ-ης 7 8 νείμας 1*= 12 

νέμονται 9 33 
* ΐ'ίόκρΐΓθ[ £ V δ 
*ί'ίόκροτος: -ον 5 48 
νίόκτιτος: -ω 16 126 
νέος: -ον (ηβαίΓ.) 17 3 16 -οι Β 

102 12 190 16 129 -ων 10 11 12 

91 17 14 -οις £.4 6 
Νέβαος: -ον 15 35 
νίνρα: -άν 5 73 
νθ'φος 3 55 12 64 £. 24 4 
νήις: νήιν 5 ΐ74 
\νη6ς: νηόν Ερΐ^.2 ι ; ο£. ναός] 
Νηρενς: -ι'ιος {-έος Α) 16 102 

Νηρέ- £. 16 
Νηρηΐς: -ΐδες 16 38 -^/δος 12 

123 
νίζω: νι%ράμενος 10 97 
νί-κα: -αν 2 5 5 49 8 82 10 39 12 

190 -ας(αοο.)6ιι 7 9 9 15 52 -ας ΙΝϋΕΧ νοοΑΒυι,ΟΕυΜ. 187 (3,00.) 7 47 -αν 12 205; Νίκα 

10 1 11 5 Ερϊ;^Γ. 1 1 -0Τ5 δ 33 

-α 3 5 
νιν.άω: -αν 12 •2)ο -άαας 5 183 

-άοαντα 40 -άαανη 8 25 
νιν 8Ϊησ. : 3 .92 4 ΐ4? (αν Α} δ 24 

43 78 159 8 26 9 27 10 15 22 86 89 

12 230 14 .56 1δ 31 16 84 91 (νίΐν 

Α) 112 18 27 42. ρΙαΓ. 1»ό 8 15; 

ο£. μιν 
νόημα 10 54 (όμμα Α) 
νόος: -ον δ 95 -φ 4 9 δ 8 
νόαος: -ων 1** 32 (νον[^βω^ν Α); 

οί. νοναος 
νόαφιν 1^ 32 
ΐ'ΟΓΟί: -ον 12 130 
τοίσοί : νοναων ί. 23 2; ο£. νόσος 
νΰν δ 4 31 6 Ι'» 8 25 9 9 10 ίο 37 

11ο 13 20 1β .55 £. ό 1; ΐηίθΓ- 

ροΐ&ίυιη 3 47 
ννν (βηοΐ.) 18 8 
νν'ξ : νΰιιτα ί. 11 4 -ός 8 29 90 

12 127 175 -ας 18 28; Ννγ,τός 

7 ■> £. 31 1 
τωμάω : νωμαται 5 26 

ν 

Λ 
*ξανϋΌδίρ•)ΐής 8 12 
Ιαΐ'θόβ'ριξ: -τρίχα δ 37 
ξαι^ός. -άν 3.56 8 24 9 15 -ας 

10 .ίΐ 12 136 -α δ 92 £.4 4 -αί 
ΐυ 2 

ΙίΓνος: -ά 10 85 -ων Ι'^ 12 -ο/σι 

11 5 

ξίπα: -αν 12 224 
|ί'νο? δ 11 
ΙίσΓος: -ον? 17 49 
ξίφος 17 48 -ία £. 4 10 
ΐ,ον&ός: -αίσι δ 17 
ξύλινος: -ον 3 49 
ξννίίμι: -έααν £. 32 
^ννός: -όν 9 1 2 

Ο 

ό 3,Γϋθ. 1<^ 25 34 35 3 17 28 51 76 
87 4 2 δ 1^3 199 10 15 12 205 16 66 ^ό) 3 22 ά 8 7 12 194 204 14 
57 £. 24 5 τό 1^ 36 8 82 96 9 45 
47 12 83 206 17 39? (οιη Α) £. 
δ 1 ΐ)ίδ 11 4 τον δ ικ> 8 91 9 50 
10 71 17 19 18 49 £. 2δι [Ερ. 2 
ι] ταν 3 25 11 8 17 26 £. Π 2? 
30 1 ττ?ν £. 17 2 19 2 τω 17 45 
[Ερ. 2 2] τά 1Ί 38 3 47 16 46 
των δ 4 1δ 32 17 2 τάν 17 ι 
τοΤς £.17 3 ταΓ^ 18 9 

ό άβΐΏοηδίΓ. 16 71 ά 14 59 τον 
δ 71 93 170 10 85 τάν δ 169 τον 
10 10(3 τω δ 76 111 16 81 [τά]ί 
10 40 τοί δ 149 £. 22 2 οΓ 9 44 
£. 23 1 ταί 10 110 12 9ΐ τά δ 91 
τάς 10 43 τών 12 ΐο8 ταίβιν 5 
68 10 53 

ο Γβΐ&ί : τόν δ 142 8 12 16 ιΐ5 
τάν 12 193 226 228 τοτ5 8 40 τα 12 
221 ταί 8 42 τοί'ί δ 199 τών 1** 

17 12 67 100 τοίαιν 1*^ ιι δ 135 
"όβριμοδερ-κής (ν. 1. όμβρ.): -ίΓ 

Ιό 20 
"'δβοιμόαπορος: -ου 18 32 
οδ(: τόνδε 1<*42 16 60 [Ερ. 2 ι] 

τάνδε 12 203 τά^ιδε 8 89 τάδε 

4 15 δ 160 163 191 16 74 τοΐοδε 

£. 17 3 
όίό? £. 11 1 -όν 16 89 18 13 -ον 

9 52 
όδονς: -όντι δ 103 
οδνρομαί: -όμενον £. 12 ι 
Όδναοενς: -εί 14 5 
όΟ•εν 18 46 
ο%ι 8 6 (οτι Α) 
οΓ (= αντω) 1<= 9 «^ 17 10 ιιθ 16 

18 37 115 17 46 19 9 [Ερ. 2 3] 
οίδα 9 49 οίδε 3 13 8 53 είδώς 

δ 78 9 42 ίΐ'σίαί 16 64 
οίκεως : -ων 1•^ 29 
οικί'ω: -εϋαι 8 43 
οι-ΛΪζω: ωκισσαν 8 51 
Όϊ•Λ7.είδας 8 16 
οΓκο5: -οι £. 20 8 
οί'Λτίρω: -οντά (-τειρ- Α) δ 158 
Οίνείδας: -αις 9 18 188 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒυΐ,ΟΕυΜ. Οίνενς δ 97 -εΌ? 120 -ήος ιβο 

οϊνος ί. 21 5 

οίος: -ον 1δ 30 -αν 12 46 οΐά τε 

νθίτιί 5 ο; οία νβίαΐ 17 Μ -αί- 

σίν 16 120 
δϊατός: -όν δ 82 
Οιχαλία: -αν Ιό 14 
οίχνϊω : -ίΓ? 9 1 
οιχομαι: ωχετο 1*^12 
ό/Ι^ίος δ 50 ί. 37 -ον 3 8 -αν 11 

4 -ου 16 102 -ων 14 56 -αΐδ 18 

10 

δλβος {. 24 1 -ου 3 92 -ων 22 
ολε&ρος: -ον δ 139 
*6λιγοΰ0^εν{ω•. -ων δ 139 
ό>1κ]ά?: -άάα 1δ 2 
δλλυ|αΐ: ω]1{σε δ ΐ2ΐ ωλεΰβεν 

{-εσεν Α) 14 63 
υλολνζω: ώΐόλνξαν 16 127 
όλοός: -οά δ ΐ2ΐ 
Όλυμπία : -« 6 6 7 3 
*Ολνμπιοδςόμος: -ους 3 3 
Όλνμπιονί•/.α νίοίοηα 01.: -α? 

4 17 
Ό/Ιΰ,απίθ?: -ον δ 179 
Όλυμπος: -ω 10 4 
όμιλεω: -εϊ 1•* 23 
δαιλος: -ον 9 24 -ω 1"^ 5 
δμ,αα 16 18 -άτων 95 17 54 -ασι 

18 19 
όμφά 13 13 
όμφα^λόν 4 4 
οπ« 17 30 
όπάξω: οηαξε (ϊιηρ) 16 132 (όπα- 

αεν 14 00 ό]πα[σσα]5 7 50 
όπάων: -οαιν 17 35 {οηλοιαιν Α) 
όπίοβω 12 53 
όπλότίρος: -ον 10 71 
όποΓί 1'' 5 
6^νς : -{Γαν 12 ιΐ7 
οπ^π^ότί 12 ιιο 
όράω: όρ«5 ί. 18 οψεαι 3 79 
όρ/α: -αί ί. 34 1 
όο^γω: όρίξεν 6 1 14 
όρ#όίικος: -ου 10 9 13 2:! 
όρ^^ός: -άς 10 27 όρ\9ύν 4 ιι ορθώς 1"^ 44 4 6 

όρινω: ώρινατο 12 ιΐ2 (-ρειν- Α) 

δρίον: -α 17 6 

ορμά: -άν 9 20 12 1Γ>6 

ορμαίνω: -ει ί. 20 ιι -οιτοτ 12 

ιοί; 
ορμάω: -α 17 41 
δρνίξ : -ιχίς δ 22 
ορνυμι: ώρααν 12 ΐ4δ δρνυο 16 

76 όρννμενυν δ 45 -οι 14 41 
δρο5 10 55 

δρθ5 ί. 11 1 ορον δ 144 
δρονω: δροναε 16 84 
*αρσι'ο:λθ5: -φ 1δ 19 
*όρσ£^άκχας: -«[ν 18 49 
*όραίμαχος: -ου 14 3 

Ό[ρΓν>''•']β^? * δ? 

δρχος: -ους δ 108 

ο? Γβίαί. 3 11 13 23 14 51 17 20 

18 3 ί". 415 113 ά 8 19 9 50 12 

97 187 16 112 18 49 Ον 193 ώ 

7 8 οΓ 8 23 9 38 34 12 114 οΰς 

δ 115 ίίς 8 60 
υς Ρ058Θ88. : ον δ 4Ί γι Ιό 6 
δσιος: -ον 16 21 -ιά 3 83 
όσος: -ο[ι 3 63 -ά 2 β 
δσσος: -ον 1** 42 -ά 6 4 9 15 
οστί 12 105 
δβτις {δα[τις 3 67) δ 110 10 124 

δ,η 3 57 δ 1ΙΜ οντινα Ι** 40 «ν- 

τ<[ΐΌ; 9 37 ωτινι δ 5<) 
3ταν 12 63 16 27 ί. λΐΐ 3 

ΟΓί 10 95 12 121 1δ 34 18 19 50 

19 4 

δτι 2 4 3 61 79 81 6 15 9 6 1δ 27 

χώτι 3 χι 
δτρί'νω: ίοτρυνε 8 35 12 Ι4β 
ού οΰκ οΰχ : Ι*• 8 3 30 87 88 90 95 
δ 24 53 84 122 129 136 162 8 15 53 
10 22 12 176 14 52 16 41 81 17 

43 ί. 4 12 1δ 1 16 18 21 ι 24 

26 
ουδέ δ 25 18 25 ί'. 4 13 δ 2 16 Ι 
ουδείς ΐ. 37 -έν Ι'" :ΐ7 3 57 16 

118 ί. 23 3 
ϋΰίος: -όν Ϊ. 22 ι ΙΝΟΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟΚυΜ. 189 οϋκί'τι 16 21 (ον^κέτί ιι) 

*ονλιος = ούλος: -ον 17 53 

ούλος: -αις 16 ΐΡ5 

ονν 18 29 37; θ£. ών 

ονηω 5 43 

Ουρανία: -ας 5 13 6 11 

ουρανός: -ον 16 δδ 

ονριος: -ία 12 130 

οϋρος: -[ρ]θΐ' 16 87 

οντί — οντε 18 26 8(ΐ. οντΒ — 
οντε — οντί ί. 24 2 δς^. ον — 
οντΒ — οντε ί. 21 ι δς[0[. 

οΐ;τι[5 3 03 οντις 7 44 

ούτος: τυντο Β 83 τοϋτον 17 3ΐ 
ταϋτα 5 136 17 30 τοντίον 39 

όφ&αλμ,ός : -οίοιν 9 7 

οφρα 17 42 [Ερ. 2 3] 

όφρΰς: -νων 16 17 

δχ•0•ο: : -αΐΰΐν 7 49 

ό•ίΐι: όπι' 1*6 16 129 

Π 

παγκρατής 10 44 16 24 ί. 14 4 

παγκράτιον: παγ•)ΐ]ρατίου 12 56 

πάγννμι. : π&ξαί 10 88 

πάγξενος {-εινος): παγξίΐ^ίνον'ί 
12 95 -ίνω {-ξειν- Α) 10 28 

πά 9 47 

παιανίζω: παιάνιζαν 16 129 

τΓβΐόικός: -οί ΐ. 4 ιτ 

παίηων: -ο'νωΐ' 15 8? 

ηαίς 7 46 παΐδα δ 146 156 10 14 32 
12 103 17 56 18 41 -όΥ 8 103 16 
70 -ίίδ 5 36 14 δι; -δας 1<» ΐδ 10 
69 14 63 πα]ιίο;5 ί. Π ι -δεσοί 
14 39 

Πακτωλός 3 45 

πάλα: -άς 8 36 10 31 

πάλαι ί". δ 1 

παλαίατρα: -αν 17 26 

πάλιν 8 ΐι; 16 8ΐ 

παλίντροπον 10 54 

Πάλλας: -αντος Ερ. 1 ι 

Παλλάς: -άδος 14 3 -άδι δ 92 

πααμα;ΐ;ία: -αν 12.6 πάαπα\ν 1* ιο 
*παμφ'9"έρσ£ς ί". 24 3 
παν5[α]αατω[ρ 12 205 
πανδεργ.Ί]ς: -έα 16 70 
Πανδίων: -όνος 16 15 17 15 
πάνάωρος ί. 24 δ 
Π.ανί7.λανες: -ων 12 198 
'^πανδ'αλτίς 12 229 -ε'ων 69 
Παν&είδας: -α 2 14 ΠανΙ&είδα 

"πάννί'Λος: -οιο 10 21 

παντά 5 31 8 48 14 44 

παντοόαπός: -ών 4 19 

πάντο&εν 18 20 

παντοίος: -αίσι 12 49 

παρά ο. 3.00.: 3 6 4 4 5 38 8 39 
9 29 10 26 119 12 58 15 12 16 119 
18 39 £. 11 4 15 3 19 2; ο. §βη.: 
3 11 13 1 10 (παρ) 15 35 18 3 13; 
ο. άαί. : 3 20 5 64 8 84 

παραί ο. άαί. (-ρά Α) 12 250 

παραπληΙ: -ηγι 10 45 

παρατρέπω: τρίψαι 5 95 

παράφρων: θ£. παρφρον 

πάρεδρος: -ου 10 51 

πάρειιιι: -εστι(ν) 3 67 4 14 18 ι 
ί. 2ΐΊ 

παρηί'ς: -ίδων 16 13 

παρ-θ'ίνικά: -άς 16 ιΐ 

παρ&ένιος: -ία 10 47 

παρ'θ'ενος: -ω 15 21 -οι 3 50 12 94 

παρίημι: π[αρ]£ντα 3 88 

παρίοτημι : παριαταμένα 10 5 

πάροΐ'9•ε(ν) 3 19 6 4 

■πάρος 11 4 

πάρφρων: -όνος 10 103 

πάς: παν 7 43 πάντα 5 55 14 38 
17 45 £. 37 π']αΰαν 8 40 παντί 
1^ 30 12 231 πάντων 1"* 36 16 66 
[Ερ. 2 2] πάντίσσί(ν) 12 81 203 
16 123 £. 13 1 πάσι(ν) 14 54 £. 
20 7 

πασιφανής 12 176 

πάσίς: -σι 9 42? {παιαι Α) 

πααανδία {-διας Α) 12 ΐ4ΐ 

παττί'ρ 5 ΐυι 10 90 14 37 16 78 190 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒϋΙ-ΟΕυΜ. πάτερ 16 ό3 πατίρα 10 51 πα- 
τρός 16 63 99 109 

πάτρα: πάτ^ραν 1θ3θ? 

πάτριος: -ίων Ι'^ 7 

πατρίς: -ίδος ί. V 4 

π]ατρ[φα^ν 12 74 

πανρος: -οισ(ι^ 8 95 12 62 ί". 25 
1 πανροτΐρων 1** 36 

παύω: παύσει 12 45 παϋβίν δ 
9-: 10 108 πάνβαί 76 πανβ(χο%αί 
14 46 

πεδίον 12 143 -ω 10 19 12 ιΐ8 

*πεδοιχνεΐν 1δ 9 

πίδον 8 ό 

πίΐΌ-ω: πει^ε (ίιηρθΓί.) 8 16 πι- 

■Ο^οϋσα 10 107 πεί&ομαι δ ιοδ 
πεισίμβροτον 8 2 
7Γί'Ρ.α)'ο? 16 4 77 
πίλά^ω: πέλαααεν 10 33 πίλάσ- 

σα[5 8 3^1 πΑβΟ•{Γσα 16 35 πλα[- 

^έντα 8 2ο 
Πελλάνα: Π[ελΙάν]αν 9 33 
ΠέΙοχΙ<: -οηος 5 ΐ)-ι 7 53 10 25 

ί. 28 1 
πί'λω: πέλονται 9 38 £.4!) ίπλί- 

[το Ι'ϊ 3 
πέμπω: -ει 5 π 14 6ΐ ί. 20 5 

-[7τ]ο: 15 29 -ειν δ 197 πέμπεν 

8 20 επεμ-φεν 1δ 2 πέμιραι 3 οΰ 

πέμ'ψει δ 91 
πεν&έω: -ειν £.2 2 
πενία: -ας 1** 33 
πίνταίθ^λοί: -οισιν 8 27 
πί ιταθλον : πίίΊ[ά^ίΙου 8 Ι04? 
πέντε 1'' ΐ5 

ττίτ-τηκοντα 1*^5 3 8ΐ 7 2 
[πίπων: -όνων Ερ. 2 4] 
πέρ9ω: πέροαν 10 122 
περί ί'. ^οτ\.: δ ΐ2ί 17. -.Γ? (ύπίρ 

Α): ο. (ΙϋΙ.: 7 50 12:5 17 47 
περικλειτός: -έ ί. 16 -οί 10 »1 

-\•λλει\τών 8 8 -οίσίίν) δ γ.• 9 19 
Πϊραας: -ϊ(\ν 3 27 
Περαείδας 12 48 
πίΓαλον 5 186 
πίΐαΐ'ΐ'νμι: πέταααεν 16 72 Πετραιος: -[βΐ]οΐ' 13 20 

ί7[75λίΓ(ϊα5 12 110 

πήχνς: -νν £.17 4 

πιαίνω : -εται 3 63 

Πιερίδες 18 35 -ων 3; €£. £. 1 1 

πινντός: -«§ 14 δδ 

πίνω: -οντος £. 20 11 

πίπτω: επεοον 10 20 πεαείν 72 

πίσόιτα 23. €£. πίτνω 
Πίαά: -αν δ 152 
πίαννος: δ 21 12 221 
ΠιτΟ-ενς: -[έ]ος 16 34 
πί'πΊϋ: -Γοίν (ϊιαρ£.) 16 « 
πιφανΰν.ω 5 4:ί -νιοι 8 81 
[πι'ων: πιοτάτω Ερ. 2 2] 
πλα[^γκτω 8 20 
πΐά^ιππος δ 97 
πλάσσω : πλάξεν 10 86 
πλατύς : -εία £. 27 
Πλειαό-ενίδας 14 48 
*πλί(σΓαρ;ΐ;05: -ον 3 12 
πΑΕίων: -ονα 3 65 π[λ£ΰ]ί'ίΐί5 7 

46 
Πλευρών: -ώνα δ ΐ.'ΐ 19 10 
πλτίαμί'ρις: -ιν ΐ. 3δ 
πλ7;,α<^|ΐΑ^ύρων δ 107 
πλοκός: -ον 16 1 14 
πλοΰΓος 1'' 22 -ον 3 13 14 59 ί. 

4 2 20 11 -ον 9 49 -ω 10 51 
πνέω: -ων δΐ53 922 -οναα 1691 
πνοιά: πνοζι^αίαιν 5 28 
ποδάνεμος: -ον 6 13 
πο(ίίάρκί3ς: -ία 18 30 
πό^εν 17 3ΐ 

ποικι'λος: -ον 7 43 -αις 10 83 
ποιμήν: -ένων 17 9 
ποίος : -α 5 88 
*ποΙέμαιγις: -δος 16 7 
πολέμαρχος: -ε 16 39 
πολίαη'ίος: -αν 17 4 -οις 33 
πόλίμος: -οι[ο 12 121 -οι• 17.58 

-Μ 5 ι:•. Ι 
πολιοκρόιαφος: -ον £. 25 2 
πολιός: -όν 3 ,><8 
πολίς: -ιν ΐ'^Τ ° 13 4 2 5 12 150 

8 54 66 98 10 114 122 11 7 12 71 Ι ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟΕυΜ. 191 103 185 14 41 -ίΐ 10 78 -ίων £. 

20 6 
πολνάμηίλος: πο]λυαμπίλ[ί. Πό 
πολυ6\ά•/.^νος : -ον 3 30'? 
πολ^νδ^ακρνς: -νν 15 24 
πολνξηλος: -ω 10 63 
πολνξ'ή[?.ωτ]ος 7 10 -ί 8 4δ -ον 

Ι^ίό 9 48 

ποίνηρατος: -οις 18 9 
ηολνκρατης: -ες νοο. 8 ΐδ 
πολύ'Λρτιμνος: -ον Ι'^ ιι 
ττολνκρίϋ^ος: -ον 10 "Ο 
7Γθ>1[υλαϊο]ν 9 34 
πολνλ[λί]ατος: -ον 10 4ΐ 
Πολυνείκης : -ίϊ 8 20 
Πολυπτ^'αων: -ονο§ 17 27 
ηοΐύπλαγν.τος: -οιΊ 2 181 -κ<^τ^οι 

10 35 
πολύς: -ν 10 δΟ ποΡ.λάν 17 34 

-α 8 89 πολέες 10 ΐ7 -ε'ί^ς Ερ. 

1 3 -εων δ 100 πολλών 9 48 -οΓς 

Ι'^ 14 δ 127 ; οί. πλείων 
πολνΰτονος: -ον 16 40 
*ποΖύφβΐ'τθ5: -ον 12 61 
πολύχρυσος: -ω 10 4 
ποί.ΐ'ώννϋΟί: -ε Ερΐ^Γ. 1ι 
πόνος: -ον 12 54 ί. 11 ϋ -ους ί. 

13 2 
πόντιος: -ον 16 84 -ω 35 
πόντος 16 128 -ον 12 129 -ονδε 

16 94 κΐ^πόντον^ ί. 20 9 -ου 3 

86 ί". 3δ -ω 12 125 
ΤΤΟΡ- : επορεν δ δΐ πεπ[ρωμέ- 

ναν 3 25 πί7Γρωαεΐ'[α]ν 16 26 
Πορ&ανίδας: -δα δ 70 
πόρος: -ω 8 42 
πόρπα|: -^ιν £.4 9 
πορσΰνω : επόοΰυνε 16 89 
πορτίτρο'φ[θί' 10 30 
πορφΐ'ρεο?: -εον 17 δ2 -ε'αν 16 

112 -εοί ΐ. 21 2 
'^πορφυροδίνας: -α[ν 8 39 
πορφνρό^ωΐ'ος: -οίο 1049 
Ποαείδάν 16 79 [ίάν 19 8 -ανος 

9 19 13 20 -άνί 16 36 δ9 

Ποαειδάνιος: -ον 20 ι ποταίνιος: -αν 16 όΐ 

ποταμός: -οΰ 8 65 12 77 Ι-ω^ 1δ 

34 -ων 8 4δ 
ποτέ 3 23 δ 56 6 6 10 40 11 4 12 

δ4 16 115 19 1 
πότερα 17 33 

ποτί €. ΆΟβ.: 10 96 1529; ^ί.πρός 
πότμος: -ον δ 158 
πότνία 11 δ Ερ. 1 1 
πο]ΰ 3 38 39 
που δ 91 
πους : ποδών 7 6 9 20 -εαοί 6 2 

12 56 ποΰθί{ν) 1•^ 7 δ 183 ποαίν 

16 108 17 17 
πρα|ΐ5 δ 163 
πράΰΰω: -οι δ 190 -οντάς ί. 25 

2 πράξα[ΐ'τ4 3 94 
πρέπω: ει 18 12 
πρεαβΰ[τατο^ν 7 8 
Πρίαμος: -οίο 10 120 -ω 14 38 
πρί'ν 10 72 12 ιΐ4: 1δ 13 ί. 2δ 3 
πρόγονος: -οι 10 119 
πρόδομος: -οις 6 14 
προΐημί: -ίει δ 81 
Προιτος: -ον 10 45 83 -ω 66 
πρόκειίχαι: -ται 13 9 
ΓΓροκόπτας 17 28 
προλείπω: -ων δ 154 
πρόξεν[ον 8 20 
προπάροι&ε(ί ) 3 32 δ 148 
προπέμπω: -ε αιηρ6Γ3.ί.) 16 δδ 

-πέμπων 8 34 
πρόπολος δ 192 
πρό? 0. 3.00.: δ 4δ 149 10 100; 0. 

άαί.: 10 83 
προσείδον: προαιδείν 5 161 
προσείπον: -εν {-οεειπ- Α) δ 78 
προσεννέπω: προβηνεπεν 14 9 
πρόσθε 3 47 ί-Ο^εν Α) 16 45 
πρόοπο?.ος 14 2 
πρόσφααι: προσε'φα δ 93 171 
προαφωνέω: -ει (ϊχηρβΓί.) νβΐ 

-εΓ 1^ δ 
πρότερος: -ον 12 164 -[ρω]ν 043 
προφαίνω: προφανή δ 77 
προφαντίς 3 δΐ 192 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒΓΙ,ΟΚυΜ. προφ[άτ]α5 8 3 -αι 9 28 

προφίρω: -αν 10 δ1 

πρόφρων Ερ. 1 2 

προχοά : -αίοι 6 3 

πρΰμνα: -α 12 105 

πρντα[νιν Ι'^ Ιϋ πρν[τανιν 18 43 

*πρώ9τ,βος: -ον 17 57 

ττρών: -ώνας δ 67 

πρώτοδ 14 47 -ον 8 ί» -0ί? 1'' 30 

πρ[ώηστο]ν 8 ιι 
πτάΰΰω: -οντι 5 22 π[τ]οίσσοΐ' 

ϊιηρβΓ£. 12 117 
πτερυξ: -νγΒΟΟΐ 5 ΐδ 
Πν&ίας: -ία {§βη.) 12 Ι9ΐ 
ΙΙν[9]ιόνίΥ.[ος 4 5 -ον 10 13 
Πν&ιος: -ί 1δ 10 
τΓνθ^μη'ΐ' : -ί' νίς 5 ΐ9δ 
ΙΖ[υ•9•]ώ (αοο.) 3 62 
Πν&ών: ώνα 7 39 -ώνί 41 
πυκ£νό?: -άν ί". 1 ι 
πνία: -αι ί. 28 2 -α? αοο. £.5 2 
πύματος: -ον 5 153 
πυν&άνοααι: πν^ίτο 15 2'". 
πι'Ί 6 7 
πί•ρ: -ός 3 Μ 16 ιο.< -ί 12 107 

15 14 
πυρά: τί[νρ']άν 3 31 
*πνρ)•ο•Λέρας•. -άτα ί. 30 
πνρ^ος: -ων 5 118 
πι•ρ)'όω: -ωθί'ντα 3 13 
*πνρΐί&ίΐρα: -αν 16 56 
πι•ροφΟρθ5: -οι ί'. 20 9 
/Τΐ'ρρίχοδ: -ου 13 22 
πνοοός: -όν 12 82 
*πνρΰόχαιτος•. -του 17 .'>ι 
πω 5 122; οί. οΰποα 
πώΛος: -ον 5 39 
πώμα 6 76 ρα 18 33 (η ρα) 

ράδιος: -ον 17 43 ράοτον ί'. 5 3 

ρίί9ρον : -οις 3 ϊο 5 64 

ρί'πω: -ίί 16 25 

ριηά: -ά 5 46 ρίπτω: -ων 8 32 
ροά: -[αί? 12 193 
ροδοδάγ.τνλος 18 18 
ροίόίΐς: -ίίτι 15 34 
ρόδον: -οις 16 116 
ροό'ό[πο:;ΐ;υν 12 96 σοτινω: -ίΐ Ι'^ 27 -ΐ'ουσα 1*6 
σο:κίσφόρο?: -ον 12 104 
αάλπιγ^ 17 4 -ίγγων ί. 4 12 
σίίμα 8 14 16 57 
ααμαίνω: οάμαινίν 14 38 
ααόψρων 12 ΐ86 
σ«πω: -ίται 3 87 
Σάρδίίς 3 27 
οαψής: -η 16 75 
ΰβϊνννμι: αβϊνννίν 3 66 
σίΐσ4';ΐ;#ωΐ': -όνος 17 22 -ονι 16 

58 
σίΐω: -ων 12 120 
αίλάνα 8 29 
ΰίλας 16 104 
2Γίμί'λα: -λαν 18 48 
* αμνοδότειρα 2 ι 
σεμνός: -ά 12 195 -άν 16 110 -ον 

10 .ί2 -άδ 5 99 
βίΰω: οίύοντι 17 ίο ίβαενΐ δ 

]υ4 σίυομίνάν (?) ί". 20 2 
ΰ^ίνος 7 7 17 40 -ίΐ 5 107 (σ[^^- 

ν(\ι 8 37) 
οιδαρόδίζος: -οις 1. 4 « 
Σικίλία: -ας 3 1 
Ζ'ίχι»ώ]ν ί) 32 
Ζά'ΐς: -IV 17 20 
βΐ\ωπά 3 95 
2,ν.1άμαν<ϊρ[ον 12 165 
σκάπτρ[ο]ν 3 70 
Σν,ίρων: -ωνα 17 25 
α%οπί(ο•. -ιΐς 3 74 
ΰτΛοτος: -ω 3 1 4 
σκνφο?: -οιαιν ί. 21 5 
αμιρδαΐίος: -ΐαν 10 56 
βοί'ω: σόίί (ίιηίΗτΓ.) 16 90 ΙΝϋΕΧ νΟΟΑΒϋΕΟΕΧΙΜ. 193 σος: οόν 12 83 1δ 12 οάς 8 49 

ΰών 4δ; οί. τίό? 
αοφία ί. 26 2 -ιαν ί". ΙΑ 3 
σοφόδ 9 39 11 1 ί- δ ι -όν 12 201 
Σπάρτα: -α 19 ι 
οτάδίον 6 7 15 -ον 9 21 
ΰτάοις ί. 24 3 

στεί'χω: -ί^ 8 47 -ίΐν 17 17 36 
στερνοί»: -θίσ(ι) 10 88 17 53 
οτίψανος: -ω 8 23 -οι 10 19 -ογ? 

Ερ. 14 -ων 1*^20 (στεφάιω]!/ 

3 ») -οιο{ιν) 2 10 4 16 6 δ 12 55 
69 (σΓε]φοίΐ'[ο«>ι 7ΐι) 

στίφαΐ'όω: εατίψάνωοεν 12 ΐ97 
ατίΐρανωΰάμίνον 10 29 -μί[ναι 
12 91 

στίφα ... 18 51 

ατή&ος: -έων δ 15 -εσ<(σ^ι 10 54 

ατίλβω: -ΐΐν 17 55 

ατολά: -άν 17 32 

ατόρννμι: στόρεσεν 12 129 

στρατα^ίϊβί 17 7 -αν 16 121 

στρατάνός: -[ν]^ ^- 

στρατίά: -άν 17 34 

στρ]ατός: -ω 3 27 

στρωφάω: -άται 12 180 

οτνγΐρός: -άν ό ΐΐι -ών 10 76 

σν 3 92 7 8 12 67 16 28 (?) 44 76 

ί. 19 1 σ]ίο 3 65 σε'^εν 10 9 
σοι (ογΙΗοΙ.) δ 168 10 2 16 54 
τι'ν (οτίΐιοί ) 17 14 τοι (θηοΐ.) δ 
84(?) 10 104 118 12 79 16 78 18 

11 σε (ΟΓίΙιοΙ;.) 6 ίο 7 2 16 58 
(θηοΐ.) 16 29 39 18 12 ί. 16 
θ£. νμμι 

ανλάω: -άται ί. 4 13 

σΐ'απόσιον: -ι'ων ί. 4 16 

σ]υμφορά 13 3 

σΐ•ν 1<= 2 5 2 10 3 δ 6 33 34 60 96 

4 6 5 9 28 52 127 7 42 8 51 85 103 
10 23 63 115 125 12 66 89 128 183 
202 14 13 16 125 17 33 35 

συνετός: -ά. 3 85 
σΐ'νε3;ε'ως δ ιΐ3 
σύνοικος: -ον 14 56 

Βα00ΗΤ1,Π)Ε8 θά. Β1»3 8. Σνρα•ΑΟαίος•. -ίαν 4 ι -•/.[οσιω]ν 

δ 1 
Σνρά-Λοαααι: -όσσας (-ουσσ- Α) 

δ 184 
σΰς δ 1 16 σΰν 17 23 
αφάξω : σφάξε (ϊιηρθΓί'.) δ 109 
αφέτερος: -ον 10 5ϋ σ[φ]ετε'ρα5 

3 36 
αφνρα: -αν 17 28 
ΰχάζω: εαχααεν 16 121 
σχί'[τλ]ιος: -ον 16 19 
σώμα 16 63 -τος 12 52 -τι 3 9ΐ 

-τα 8 38 ί. 21 1 ταινία: -αι 16 107 
τακω: τα[κ]εν 16 86 (?) 
Το:?.[βϊονίίαν 8 19 
τάλαντον 4 12 16 25 
ταλαπεν&ης: -έα Ιό 26 -ε'ος δ 

157 
τάλας: -[αι]νο: 1δ 30 
τάανω: -ων δ 17 τάμνε ίπιρθΓί. 

16 4 
τανι'σφί'ρος: -ου ό 59 -οις 3 60 
τανίφνλλος: -ον 10 55 
τάπης: -ψες ί. 21 2 
τβρφεω[5 12 86 
τανρος: -ονς 1δ 18 
τανΰίος: -ον δ 81 
ΤΑΦ-: τά]φον 16 48 
τάχα δ 89 
ταχύς: -νν 12 20ΐ -ειίκν 9 20 

-είαίς δ ΐδ [τάχιατα Ερ. 2 3] 
τα[χντ&τα 7 6 
τε {%■') δϊιηρίβχ 1»δ Ί7(?) 8 14 19 

29 33 3 2 3 .50 71 4317 δ 65 {οΐά τε) 
101 109 110 117 129 134 140 178 180 
181 7 6 (?) 46 50 (?) 8 42 63 9 18 

30 32 1)Ϊ8 33 34 1)18 10 30 42 67 68 
73 86 94 110 111 114 (?) 118 11 8 

12 92 96 100 (?) 105 131 (?) 145 147 
149 162 186 190 191 (?) 193 205 224 

13 20 14 6 39 59 1δ 19 20 32 16 2 
8 14 18 20 37 50 51 52 08 71 74 84 

13 194 ΙΝϋΕΧ νοοΑΒυι,οκυιΜ. δ" 9ή 100 1υ9 113 12δ 17 19 32 οί 
53 18 ό 45 19 9 Γ. Ι τ 4 2 3 5 6 10 
1)18 17 14 3 20 8 21 4. τε — τί 

Ι"* 11 8ς[. 34 8(1. 3 5 8(1. 33 811. 5 
•ό.', 8(1• .=)1 8(1. 8υ 12 101 8(1. 187 8(1. 

ΐ;ιΓ,8(ΐ. 13 22 8(1. £. 5 1. τε — τε 

— τε — τε — τε 17 19 — 27. τε 

— τε και 7 39 8(1. (αί νϊ(1.). τε 
και 6 7 7 1 8 4 9ΐ(?) 9 44 10 7 12 
66 12 180 (?) 13 23' 17 38 .ϋδ ί. 4 
7 11 4. τε — κ(χί 3 79 10 90 Γγ. 
30. ίε τε 12 129 ί". 4 ι. τον 
νπ^'ρβιόν τε 17 19. τε (ΐιΐ3ΐ•ίο 
Ιοοο 17 ό3 

τίγγω: τίγξαι δ 157 

τε•9•ιι]ίΌΐ' 3 70? 

τεΓχο? 10 77 -εα 12ιΐ2 

τεκνον: -α 10 102 

τεκος 6 13 18 22 ί. 2 ι 

Τΐλαμών. -[μώΐ']α 12 98 

τέλειος: τελε[ιΌυ 3 26 ? 

τΐλίος: -ονς 10 95ί 

τελεντοί: -άς 9 46 

τιλίνταΐος: -ας 8 36 

τελευτάω: τε]/Ιευτα'9•εΓσα 1'' ιι 

τελε'ω: τελείς (ίιί) 3 82 -εΓ 16 
7κ (ϋ) -ειν 5 164 (ΐί. ιιί νϊ(3.) 
τε'λεσ[α5 7 49 τελείται (ρΓΕβκ.) 

17 30 45 
τίλος 5 45 10 6 
τίμίνος 10 48 110 13 21 
τίός: τεαν 9 13 16 21; οί". αός 
τέρας 15 .35 16 72 
τέρπω : -πον 16 107 -πόιιινης 

15 7 
*τ^^'φι^πής: -εΓς 12 230 
τί]ρτ/;ιΐί[βρ]()των 12 72 
τε'ρψις Ι'* 3ΐ 
τετρ[α. . 9 25 
τίϋχος: -εσι 5 72 
τεί'';ΐ;ω: -ει 3.58 τινχον Ίιη\)θτί. 

Κ» 110 
τεχνα: -αις 10 33 12 ΐ:ι 
τι,λανγης: -ε'ϊ 16 5 
τί&ημ,ι: τί\9ηα\ι 9 γ,ο θτ/κας π 

ί)•);κεν 1*^ ι;» ί^ητιαν 3 7 9ίω- οιν (Α ^ίλωΰίν) 16 118 9ΐμίν 

16 70 &(ίμαν 5 169 

τίκτω: -ει 9 46 £.41 ?'τι[κτεν 
12 97 τίκτε ϊιηρθΓί". 18.50 τε'- 
κ?(ν) 1<= 16 5 119 8 56 16 30 35 54 

τιμά: -α 1*^12 -άν 1^42 (3.ηί τι 
μάν) 9 39 12 80 13 β 16 69 18 7 

τιμάω: -α 12 183 -ων 10 74 -α- 
σεν 12 ΐ94 

Τιιιο[κριτοΐ' 8 102 (?) 

Τιρύν^ιης: -ον 10 57 

Τίρννς: -θ^α 10 71 

τίς ό Ν6 89 8 .53 14 47 τίνα 17 31 
:ί2 τι Ι•* 42 (τι μάν, ηίδϊ τιμάν 
δΟΓΪΙ).) 4 18 9 51 (ί"βΓβ ϊ. (1. ίια 
τι) 17 3 (ϋ) 11 15 ί. 12 

τις (βηοΐ.) 3 21 97 5 5 54 162 165 
190 10 27 12 84 17 5 ΐ. 11 2 τινι' 

17 2 τινά 9 41 12 46 199 223 16 
43 τι 8 101 18 9 £. 15 4 

τιταινω : -ει 9 43 

τιτνΰ•Λω•. -ων 5 49 

τλ[άμων 5 153 

τό9ίν 5 197 

τό&ι 3 7 (?) 19 16 101 

τοι 1'' 30 5 84 (οίτοί ; ίΐιιΐ τοι 

= ίΐΐίί) 8 82; θ£. ήτοι 
τοΐος 8 .30 

τοιόαδί: -όνδί 19 3 τοιω[δί 8 37 
τοιούτος: -ον 5 87 
το^ίίκλί'τος 10 39 
τόξον 9 43 
τόσος: -α 1'' 9 (ΓβΙαΙ.) 3 4.η 15 ιι 

(ΓβΙαΙ.) 

τότί 3 58 5 ι «3 156 8 19 Ιό 23 
τραχύς: -νν 5 82 -[2;ε]ίαν 12 111 
τρ<^ε^ισκαιί[ε]κα 10 92 
τρέφω: -ει 3 92 12 62 ^ρί-ψίν 5 

88 87 
τρε'ω: τρίΰΰαν 16 92 
τριετής: -εΓ 8 23 
τρκίόοΐ'ς : -ίοντα 20 2 
τρίπονς: -όΛων 3 18 
τρισει•5αι'μ[ί<)ΐ' 3 ιο 
τριτατος: -α 1'' ! 
τρίτος: -ο* 4 4 ΓΝϋΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟΚυΜ. 19δ Τροζήνιος: -ία {τροιζ- Α) 16 58 

Τροία: -ας 8 46 

τρυχοίΐδης: -ία 8 32 

Τρως: -ώΐς 12 133 14 δΟ -ων 14 

τυγχάνω: τίνξεται 9 38 τνχυν 
(1. ρβΓ8.) δ 144 τυχών 12 07 17 
29 τυχόν 8 83 -όντίς 14 12 

τυφλός : -& δ 132 

τΰχα 9 47 -αν 16 132 -α δ 52 10 
115 -αις 8 51 

τώ (ρΓΟρίβΓβα) 16 39 

τώί 5 31 νβρις : -ιος 12 44 -ιν 16 41 ; 

Τβρις 14 59 
νγίΐΐα: -είας 1*^27 
«7905: -οΐΰίν 16 ΐυ8 
ΰ^ωρ 3 86 
1)Γ05 10 15 12 123 (?) 15 28 16 8ι; 

18 20 ί. Γν (ν. Αάά.) -£ 5 79 12 

68 16 20 17 15 -όν 2 14 4 13 δ 

62 18 50 (?) νΓό[. 19 11 (Ι&Ι:. υΐι (?) 

3 77 νίϊας (υΐας'ί) 12 ίου 
νλα: -αν 10 93 
ίμέτίρος: -αν 5 11 32 
ίμμί 8 ϋ7 
ΰμνίω: -ίΰσι 10 13 -εΐν δ 33 -ίων 

7 40 υμνίί ϊιηρβΓ. 3 3 ίψνήΰίί 

3 97 ΰμΐ'ησοί' δ 179 
* ϋμνοάναοοα 11 ι 
ίμνος 6 11 -ον δ ίο 8 78 ί. Π ο? 

-οι £. 4 17 -οΐ'5 4 10 -ων 8 »3 

12 223 1δ 4 -υιΰιν 18 8 
■ΰηαί ο. §θη. 12 139 
νπερ (ροδΙ §6η.) 1. ά. 17 δΐ 
νπεράφανος: -ον 16 49 
ύπέρβίος: -ον 12 75 17 9 νπέρ- 

[βί]ε 3 37 
'ΤπερβόρίΟΐ: -ε[ονς 3 59 
νπίρ&υμος: -οΐ'12ΐ03 νπίρ&ΰ^- 

μω 8 37 
ΰπί'ροπλος 8 13 

νπέροχος: -ον 16 68 -ω 3 5 1844 
υπέρτατος: -ον 3 84 10 36 16 79 ύπίρφ[ία^λος: -ον 12 158 -οι 10 

7» -ους 14 «.' 
νπνυς ΐ 4 14 ί![πνοι; Ρ 5 
υπό ο. αοο. : 16 30; ο. §βη. : δ 43 

9 48 12 154 16 17; 0. άαΐ;.: 3 17 
12 125 166; ϊηο. : 3 75. οί. νπαί 

ύπόκλοπο^: -ον ί. 26 1 
ύ[σ]α/.Ί»β: -αν 12 144 
υατίρον (αάν.) 9 53 (?) 1δ 33 
υφαίνω: ϊιηρί υφαίνε Α (ρΓίΐθ- 

δίαί -ανε ΆΟτ.) 16 51 νφαινε 

(ίιηρθΐ•3.ί.) 18 8 νφα\νί 1δ 2-4 

ύφάνας δ 9. Οί. ί. ί 2 
νφαιρίω: -είται 8 18 
" ύ-ψαι^χτίς {υφαυ- Α) 12 μλ 
'^ν^ιάγυια: -αν {Άάϊ. ίθΐη.) 12 71 
* υχριδαίδαλος : -ά).ων {-αλτών 

Α) 3 18 
'' ϋιρίδειρος: -ρου 4 4 
ντρίξνγος 1'' 18 10 3 
υχρικέρα {&άϊ. ίβιη. , οί. κα}.λι- 

κερα): -αν 1δ 22 
ν'ψιμίδων 14 δι 
ντρίνοος: -όου 12 44 
νιρίπυλος: -ου 8 46 
ί'ίριφανής: -ή 13 5 
ύτ/?οϋ δ 18 8 84 νχροτάτω ΐ. 20 5 

Φ 

φαεαίμβρυτος: οί". φανσ. 

φαίδιμος: -ίμοιαι 17 47 

φαίνω 12 224 -ων 83 φαίνε 8 31 

(ΐπιρί.) (έ)φάνη 16 119 ί. 2 :; 
Φαϊσκος: -ου 10 14 
φάλαγξ: -γγας 14 42 
φαμί Ι'^ 21 12 54 φααίν δ 155 

φαμ]ίν (ίηί.) 3 65 φάβω 1•* 21 

10 24 ίφα (&0Γ.) 22 2 φάτο 
(εογ.) δ 84 πέφαται 9 52 

φάος 3 80 δ 67 16 43 -α {φαη 

Α) 8 28 
φαρέτρα: -ας δ 76 
φάρος: -εϊ 16 δ -ί[α 9 24 
φάογανον 10 »7 φασ}'ο:];'θϊ' 12 

54 

13* 196 ΐΝΟΕχ νοοΑΒυι,οκυΜ. ςράσκίΐν: φάβκον ϊιηρβΓί. 10 όθ 

φάτις 8 48 

φαναιμ[βρότω 12 128 {φαίσ- Α) 

φέγγος 3 οι δ 162 

Φ6Ν-: πέφνβν 8 13 ί'πίφνίν 17 

ι;) 
*φΒρίϋνδης•. -ί'α 12 1^2 φί?]ί- 

■/.υδέ[ι ί^ΐΊ 
Φίρένι-Λος (-νίίχ- Α) δ 184 -ον 37 
(ρίρίοτέψανος'. -οι 18 6 
Φίρης: -η[τος 3 77 
φίριοτος: -ον (ηβυίΓ.) 5 160 
Φίρσίφόνα: -ας δ 59 
φίρτατο5 17 20 -ον (ια&δο.) δ 118 

16 33 (ηευίΓ.) 6 2 -ον 16 20 18 

17 

φ[ί]ρτ£ρο?: -ον (ηβαίΓ.) 4 18 

φίρω: -ίΐ 3 ί•5 δ 13» -ων 3 59 δ 
185 -ονοα 2 3 18 41 -οντες 12 
144 φΐρυν ϊιηρθΓί'. 1697 ίν&γ•Λί 
(ϊηιρβΓ.) 16 02 

ψίϋ 16 119 

ψίνγω: -ίΐς ϊ. 19 2 φί]ΐ'}'ίτ[{ 1* 
ιο? φίύγοντα (ηβαίΓ. ρ1.) 1"^ 38 
φινγί (ίηιρί.) 18 ΐ6 φίϋγον (ϊί.) 
0150 10 55 84 94 φνγών19•! £.35 

φήμα: -αν δ 194; Φημα 2ΐ 9ΐ 

φϋίγγομαι: -Βν {-ου Α) 17 12 
φΟ^ΐγ^ατο 14 49 

φ&ίνω: φ^ιμένων δ «3 

φ&όνος 12 200 1δ 31 -ον δ 188 

-Μ 3 68 
φί^ίίρΟί: -ον 14 »;ΐ 
φιλάγλαος: -]γλαον 12 224 φι- 

λα)'λαοΐ'(ί 17 60 
ςριλάνωρ: -ϋρ^ Ι•* 12 
φιλίω: -ίΓ 4 ι 12 201 ςριλ]ίΰν- 

τας 8 99? 
φΛ<ππο5: -ον 3 09 
φιλόζίΐι/ο;: ίίνον 13 23 -ω δ 49 
φιλυ^ΐνία: -ας 3 16 
φίλος: -ον (ιη£ΐ80.) 2 Η 4 Ι9 6 

131 -αν 16 109 -ην ί. 19 2 -ά 3 

47 ας (&οϋ.) 3 50 -ω 16 «9 
φιλυατίφανος: -άνω 12 184 φιτρος: ον δ 142 

φ>1ί}'ω: -ονται £. 4 17 

Φλίΐονς: -ντα 8 4 

φλόξ, : -γί £.4 4 φ)1ό}'α 3 56 (?) 

17 56 

φυβίω: εφόβηοί 10 43 (,,ίυ^α- 

νίί-) 
φόβος: -ον 12 ΐ45 (,,ία^αιη") -ω 

δ 23 (,,ιηβία'•) 
φοιβός: -άν 12 139 
Φοίβος: -ον 3 20 
* φοι]νί•/.ααπις: -ιδες 8 10 
*φου'£κόθ•ρί4: -ότριχας 10 105 
* φοινίΥ.ο•/.ράδίμνος: -θί[ο 12 222 

-γ.[ραδΐμνοίθ 10 97 
^φοιν/κόνωτος: -ώτων δ 102 
φοΓνιξ: φοίνιοοαν 17 56 
ΦοΓνίξ: -ικο5 16 31 
Φοίνιαοα 16 54 
φοινίΰοω: φο<νί'ξ[ίίν 12 165 
φοιτάω: -ά δ 133 
φόνος: -οι» 8 14 -ων 3 52 
φορεί {. 26 1 -ίΰντίς 20 3 
φόραΐ}"^• 'Υος 13 13 
φραδά: -αι'σι 18 17 
'φρίΐΌαρας (= φρενήρης): -ά- 

ραις 16 ιΐ8 
φρήν: φρενί ί. 11 3 φρένα δ β 

1δ 7 16 131 ί. 1 1 φρίνών 16 22 

φρενεβΰιν 13 11 φρϊνας \^ 24 

10 4-. 11 3 ί". 20 3 
φρονίω: -οντ[ί 3 85 
φροντίς: ίαι 16 120 
Φρνγιος: -ίου 7 43 
φΐ'ά: •άν δ 108 
φυλάσσω: [ί-Ίι 12 189 -εν (ϊηΓ.) 

18 25 -ων 5 47 -ξ(ί) 3 29 
φΐ'λλον: -α 5 65 

φΐ'Γίύω: -ίυσί(ν) 16 59 6ν -[σαν 

18 35 
φνω: εφν 5.^5 φϋναι 5 160 
φωνά: -άν 10 56 
φωνάίίς: -ίντα Γ. 26 2 
φωνέω: φών[ησίν 6 ΐι•ι 
φως: φωτός 5 158 17 19 30 φώ- ΙΝΌΕΧ νΟΟΑΒϋΙ,ΟΚυΜ. 197 τα 1δ 15 φώτί 17 46 φώτί^ ί• 
22 δ φώτων 12 152 ΧαΐζόΧαζ: -αν £. \ 1 

χαίτα: -αν 10 28 12 70 -αΐδ 16 

105 
χαΧίπός: -όν (ηβαίι•.) 5 95 
χά7.•Λα6πις•. -ώίς 10 62 

* χαλ•ΛΒό■Λ^ανος■. -ον 5 74 
*;^ο:/Ικ£Οκτΐ'πθ5: -ον 17 59; θί. 

χαλκοκτ. 
;^β:;ΐ[κ£θμί.'Γρα:]τ' 12 109 ? 
;^άΛκίθ5: -εών £. 4 12 
χαλκίόστίρνος: -ου 5 34 
χα7.•/.υδαίδαλος: -οιαιν 20 2 
;^αλκο^ώραξ:,-ο:[κα 16 η -άν.ων 

10 123 
*χβ:λκ]όκτΐ'πος 13 16; οί". χαλ- 

κίόκτ. 

* χαλ^ιοκωδων 17 3 
χα'λ]κός 12 51 

*χαλ•>ιοτίΐχης•. -[κο'\τΐΐχέος 3 22 
χάος: χάίΐ 5 27 

χάρις 3 38 χάριν (δπΐίδί.) 3 97 
(αάν.) 5 187 8 97 13 19 Ι 11 4; 
Χάριτες 8 ι 18 6 -ίτων 1*^ 13 
9 39 -ίτεααι 5 9 Χάριοαιν 14 49 

* ^^αριτώνυασδ: -ον 2 2 
χάρμα 9 13 

χίίμών: -ώνος 12 140 

χίίρ: χειρός 8 35 {χει[ρός 12 ΐΓιί) 
13 10 16 61 χέρα 7 41 χεΓρα 12 
49 16 11 χειρών δ 82 132 10 36 
91 16 45 χέρεΰΟί 17 49 χεραίν 
5 189 χίρας 3 35 12 138 14 45 
χείρας 3 50 10 100 16 72 

χϊροος: -ον 12 132 

χέω: χίων 5 15 χεον (ϊηιρΓ.) 16 

96 
χΟ^άν: ^;•9^0ί'05 4 4 17 5 χΟΌνί 

5 83 10 32 χ^όνα 1° ιι 8 ίο 16 

ίίΟ 
χιτών. -ώνα 17 52 -ώιι ί. 19 ι χλαμνς: -ύδα 17 54 
χλωρανχην: -ίνα 5 172 
χόλος: -ον 5 99 104 123 
χολόω: χολώ[β•η 16 50 -ωαααένα 

10 53 
χορός: -ω 16 107 -όν Ερ. 1 2 

-οί 13 14 15 11 -ών 18 51 -οΐαι 

16 130 -ονς 10 ιΐ2 

χραίνω : χραΐνον (ϊηιρί".) 10 ιΐΐ 

χρειος: -[ον 1'' 6 

χρέο\ς 7 43 

χρ-ή 3 78 5 164 187 (?) 9 56 13 20 

£.15 3 
χρτ^ατός: -όν (ιηαδΟ.) 9 51 
χρόνος 12 206 -ω 7 45 10 120 125 

17 45 -ον Ι•! 42 8 80 £. 25 1 37; 
Χρόνον 7 1 

γρνοαι-^ις: -ιδος £. 15 2 

χρνοαλά-Λατος 10 38 -οι 8 ι 

;^ρι•σά',ιιπΐ'|: -νκος 5 13 

χρναά[ορος 3 28 ? 

χρνπάρματος 12 194 

;^ρΐ'σασ7Τί5: -ιόος 19 11 

* χρνΰεόπλο-Λος 16 ίο-; 

χρύαεος: -έα 10 ιΐ7 17 16 -εας 
5 174 (§θη.) 14 4 (3,00. ρ1.'?) -έα 
9 40 -εον (η.) 16 60 (ηβηίΓ.) 36 
-έαν (ν) 15 2 ;ι;ρ]ΐ'σεα[Γ 8 72 

*χρναεόθΥ.απτρος: -[ου 8 100 

χρναό\)ρονος: -ό[νοιο 4 7? 

;^ριισοκό[ίΑ]ο;5 4 -' 

*;^ρυσόπαχυ5 5 ίο 

χοναόπεπλος 18 22 

;^ρΐ'σός 3 17 87 £. 21 1 -ω £. 20 8 
-όν 3 65 £. 14 2 33 

χρΰ. ..96 

χρως: χροα 10 97 

χώρα: -α 5 80 

Ψ 

ιρυχά 5 77 151 171 -α 10 48 -αι- 

σ(ιν) δ 83 133 -άς 5 04 198 ΙΝϋΕΧ Λ^Ο0ΑΒυΐ.ΟΕυΜ. 

^ ωμός: -οις 17 47 
ών (= ουν) 3 30? 

ώ 3 64 6 13 7 1 48 8 1 Ιό 4.'. 102 005 (,,δϊο") δ «4 12 133 16 81 ί. 

10 110 12 77 94 190 14 δΟ 16 Ιό 20 11 

{. 28 ώς (ϋΟίηρΕΓαί.) 8 27 12 82 (ροδί- 

ώίί 17 39 ί". 22 2 ρθ8., ως) 20 ι. (ο. ΐηί.) ί. 1 ι. 

ώκΰαοροδ: -ον δ 141 (ίβπιρΟΓ.) δ 71 

ώκνπομπος: -ον 16 90 ώσίΐ 11 ι 

ώκύπονς: ώ[κ]υπόί[ων 4 (ί ώστί (θθΐηρ3,Γ3,1.) 12 124 ώτί 16 

ώμηατάς: -α 12 40 ΐθό ΑυϋΕΝϋΑ ΕΤ ΟΟΚΚΙΟΕΝυΑ. 

ΡΓ&εί". ρ. VII ν. 2 3,1) θχΙγ. &ί1Λ. Ποαϊδάν, -άνος, -άνι IX, 19. 
ΧΙΠ, 20. XVI, 36. XIX, 8 (-ίΐ- XVI, 09. 79). 

ρ. IX, &άη. 1. Αάάβ διχομηνίδος VIII, 29. παράπληγι Χ, 4ό 
(ίαίδο, ν. Η(1η. Ι, 46, δ) π[ο]λεααΐγιδος Χλ'^Ι, 7. 

ρ. ΧΧΐυ, ν. 13. Αάάθ αίλάνα VIII, 29. ΜιιΙανΐ άλτι&ί,'ας 
V, 187; ιηιιίαηΛα νϊάβηίιΐΓ παράπ?.ηγι Χ, 4ό βΐ ήΐνηταζον Χ, 93. 
ΙοηϊδίηυΒ θδΐ -κλίΰή/αιν νβΐ ροίίιΐδ -ηαν XII, 13δ, αϊ) ΗοιηβΓΟ 
ηΊ τηϊη ιτη δπιπρίιικ ; ηαιη ηβ ΟΓβάαιαυδ 1ΐΙ)Γ3,Γίθ8 ϊη οιι1ρ& βδββ, 
οΙ)8ί£ΐί βϊιηίΐβ δοηο εφίηΰΐ{ν) βοάβιη αϋαβ βίΓορΙιβ,β Ιοοο ροβΐίαιη 
(ν. 48). 

ρ. Ι,ΙΙ 3,(1η. 2 οοιτϊ^β Ι), 26 δηη. βΐ Παν9[ΐί'\δίω. 

ρ. Ι.Ιλ'^ &άη. οοηϊ^β ,,ρ. 283 δί^ί^." 

ρ. 1.Χ1ΙΙ ν. δ 3.1) βχίι•. ΆάΛβ •. ,,ρΐιιτα ΐάβιη ρβΓ ΙίίΙθΓαβ ηιβοαιη 
0Όηιιηυηίθ3νϋ." Ταιη ϊηδβΓβ: ,,ΌΑΝνδ || V. Ρίη^βΐ ρβΓ 1ϋ1βι•&8 
ΑΙΙιβηϊδ (1&1&8 8113,3 ιηΐΐιϊ οοηίβοΙυΓαδ ΐηάίοανϋ." Ι)6Ϊη 8€ηΙ)θ 
,,ΓΚΑΝΟΌΟΑΙ,ΙιΙ", β1 αηίβ λνοΐΐίιιιη ϊηδβΓβ: ,,Α. Μ. ϋβδτοϋδ- 
Ββαυχ, 1β8 ροθΐηββ άβ Β. οΐβ 0κθ8, ΐΓαάαίΙβ άυ (τΓ60 (Ρ&ΓΪδ, Η&- 
οΗβίίβ) 1898." 1(1. Κβνυβ υηϊνθΓδϊΙαΪΓβ. ΐύ\τ. 1898, ρ. 179. Ιά. 
ΝοΙββ 8αΓ Β., Κβν. αβ ρΐιΐΐοΐ. 1898, 184— 19δ. 

ρ. ΙιΧίν ν. 13 (Ιθΐβ ,,ιηοηάαιη νίάΐ)." 

ρ. 7 3(1η. 1 3(ΐίΐ. ΑΙίθΓυηι αιβίδ οοΓΓθρΙαβ βχειηρίαπι βιϋ 
διακρινίϊ, ί}υθ(1 βΙγ. β' ν. 28 ρΓΟ -ί'νίΐ Γβροδαϊ. 

ρ. 14, ^. XVI 8ΐΓορΙΐ3β. V. 9 τβροηβ (ν.) _ >./ _ ^ _ ^ , β^ 
ϊη ϋίΐηοΐ;. ίναλι\ναιέται (άλιν. Κ.; βοηρβΐ ίνα λιν.). Οί. ϊηίΓ8. πά 
ρ. 131. 

ρ. 16, ο. XVI βρο(Ιϊ. Ηοΐιοηΐίΐ ηηπίθΓΟΓηιη ιηα1ίΐϋοηϊΙ)ΐΐ8 & 
ιηβ ΐηίΓοθιιοΙΪΗ ϊαχη ηοη ηηο Ιοοο τηυΙαΙυΓ. ν. 4 ι — ^ >,ί^, ^ _ 

ν^_, ι ν>-, ι ^_, νΐάβ νν. όυ. 116. — ν. 6 ΐηϋ. ι — ^ , ροβί- 

ςυαιη ΐρββ (ΐαοίΐυβ ϊη β' &(ωαιν ρΓΟ 9ίλωαιν Γβροβυί. — ν. 1&8<)ς[. ΑΠϋΕΝϋΑ ΕΤ ΟΟΕΚΙΟΕΝΟΑ. 199 

_ ν./ _ ν-Ι ν-/ - (16) ^_ν-'_ν^_1_»__ν^_ (17) ^ _ ^ _, ι , ι>^ >-/ ν^, 

1 ^ ^ ι (ϊία οοΓΓΪσ.), αί ίαηι ηΐΐιϊΐ ϊη Ιιίβ νν. βροάαδ α' θί• β' 

ϊηίβΓ 8β άϊίϊ'βΓ&ηί. 

ρ. 23, Ι ο 9 οοΓΓΪ^β και οι. — ίκΐηοί. δα 13 ^,άά. ,,ϊί. 
Ηβην." 

ρ. 2ό ηιιπιβΓυδ 2δ αηΐθ ν. _ ^ ^ _] δ' ίτε [ ροηβικίιΐδ βΓΟ,ί. 

ρ. 29 αάη. Ι (1 42 δς[. τιμάν Ηβην. — Π, 4 μάχας βί. Ρϊησβί. 

ρ. 30 ο. ΠΙ δ 80|(ΐ. άβΐβ .ίΐ*, .νν], αλ, 1ΐίίβΓ3,ηιηΐ0[ΐΐΘ Ιοοο 
ίοϋάβηι ριιηοία τβροηβ ; άθΐβ βίΐαηι αάηοίαίίοηθίη 3,(1 5 δθ[(:ι. : 
,,ΐιϊο οοΠοοανί ί镧. 40 Κ." Ιά θηϊηι ίτ§. ϊηνθπίθδ ϊη ρ. ΙδΟ δΐιΐ) 
ηηπίθΓΟ νΠ. Ροιτο ρ. 31 ο. ΙΠ, δ ηοη ϊ&ια θδί οιιγ ρΓο αεύ- 
ον]το Κβη7θηϊδ {φίροντυ ϋβδΓοαδδβαιιχ) δοη1}3.ηα γίνοντο. 

ρ. 31 3,άά. 3,(ίη. αά II, 11: καλεί . . αν&ιγενές Ρία^βΙ, ρΓορίθΓ 
αϊξον ω ν. 1. — Ιη ΠΙ 10 δΟΤ. τρισΐνδαίμ^ων. — ΙιαθΟ βιαηί (ϋ- 
άιιοίίδ 1ϋ;ίθηδ ηοίαηάα (ν. ρ. Ι/ΧΥ): 1 -/.ρεονΰαν (ο£. 71). — 
5 νπΒρόχω τε Νίκα, οί. Ιδ. 33. — 6 ανν (34) . . ενρν$ίναν 
(44). — 7 ^εινομένεος (3δ). 

ρ. 33 ϋ. 17 δ χρνΰός (87). — 18 νιριδαιδάλων τριπόδων 
(46). — 19 μέγιστο ν (29). — 21 ^εόν τις (δ9). — 29 άελπτον 
(19). — &άη. ν. 26 κρίσιν βί. Ιιίρδϊιΐδ. — 30 πολύδακρν (ρι•αβ- 
81)3,1;. δαλές)• ο δ' ουκ ϋβδΓΟίΐδδβαυχ. 

ρ. 3δ ιιΐ; δυρΓ& 33 άλόχω τε -/.εδνά (δ). — 34 ανν (6). — 
3δ δνρομέναις (7). — 44 -/.αί.λι^δίνας (6). — 46 ενν.τίτων 
μεγάρων (18). 

ρ. 37 ίί;. δ9 γέροντα (21). — 71 Μονα&ν (1). — 7δ ■ύπ[ο 
(5). — αάηοΐ;. δ8 τεΰχτ) Ηθγκ^. — 64 ώ μεγ. ω θΐ. Ηβιντ. — 
69 ρΓΟ εύ&αλή ρταβδΐαΐ &εοφιλή Ηβτπ-. 

ρ. 39 ιιί δπρΓα 87 υ χρνοός (17). 

ρ. 41 &(1η. ΙΛ" 6 άρετα βί. Ρΐη^βΐ. 

ρ. 4δ. ϋϊάαοίίδ Ηίί. ηοΐ&ηάα 31 τώ^ (111) βΐ 34 γα?.-/.εο- 
οτίρνον (74). 

ρ. 47 Β,άη. V, 48 νεόκριτον θί;. Ηβην^. 

ρ. δ9, &(1ιι. V, 193 τιμώαιν, έαΟ'λάν'ί Ιιϊρδϊιΐδ. — VI, 3 πάν- 
των ΌθδΓοηδδβαυχ (ίά. ρ. 61 Άάη. ΥΠ, 1 δθ[. υ1 β^ο). 

ρ. 63 αοίη. ΥΠ, 49 τέλεααας (εί κρατά τε §•7/κα? δΟ) ϋβδ- 
Γοαδδβααχ. ^_^ 

ρ. 67, νίΠ, 20 οοΓΓΪ^β πλα\^κτω. — άϊάυοί,ίδ ϋϋ. ηοΐΕπάβ 
18 νόημα (87). — 21 ενδόξων αγώνων (73), ίθΓΪ. θί. 22 κλει- 
νοί βροτών, ν. ΐηίι•3, Η,ά 74 δί^. 

ρ. 69 αάη. ΥΠΙ, δ6 Ζηνος α Ηθγκ-. 

ρ. 71, νίΠ, 74 δη. Ηίο δϊ οοΙΙοο&νβΓΪδ ΐγ§. ϊηο. ΧΠ: _ ^ _ 
κλε]ινάν βρητο[ΐς | _ ^ ^ _ ^Ίλέων, 1ΐ3,Ι)βΙ)ΐδ ς[αθ(1 οοηοίηαΐ; οαιη 
ν. 22, (^ιιϊ θδί δϊουΐ; ν. 74 ηααΓίυδ βροάί. — &(1η. 77 (ϊΐ3, οοιτ.) 
νασιώταν νβΐ πατριώταν) θ1. ΗβΓντ. 

ρ. 73, ΥΤΠ ν. 87 α^νραα οι. 18. — αάη. 98 /ίιωννΰοι' ΐεράν 
οϊ. ΗβΓ«Γ. — 101 αττι κ. ΗθΓν. 200 ΑϋϋΕΝϋΑ ΕΤ ΟΟΚΕΙΟΕΝΌΑ. 

ρ. 77, IX, 23 3.(1η. %•α.ττιρων βί. ΗθΓνν. — 25 τίτραί'λικτον 
β1 ϋθ8Γ0νΐ88θ3.\ιχ. — Ιη ρρ. 77. 79 άΐάαοίίδ Ηΐί. ηοί&ηάα &έ%^λοις 
19. Ιΰΐ&λών ^:1. ν.ί' Αίυί^οΐ' 36 τελ{υτα?46. (Αάάθ, 8βθ. οΙΐίΐΓίίΐβ 
Ιβοϋοηβδ, 36 δ' άλλος. -46 ό' άκρίτοΐ'5•. 32 αίβαν, 42 παιαΐ.) 

ρ. 818(^(1. άϊθυοίϊδ ΙίΙί. ηοΙαη(1& Χ, 26 Άλφίόν . . -Λαλλι- 
ρόαν, α. 89 ν. 96 Λοΰΰον . . -/.αλλίρόαν. 7 &νατθίς άρίτάς. 
21 παννίκοιο πάλας. 49 ττορφνρο^ώνοιο, •9"ίί2 9. (34 άϋ'. 118 
άλαος.) 47 παρ&ίνία. 103 πάρφροΐΌς. 

ρ. 83 &(1η. αά 26 δί/.αν ■/.ίλίν&ον ΗθΓ^ν. 

ρ. 87 αάη. Χ. 70 λαχόντα θί. ΗβΓ-ίν. — 79 υΐ Ηοιίδίη. θί. 
Ρϊϋ^βΐ. — 8δ δ(^. δίΐνά . . αίρ^ί^^« ΗβΓνν. 

ρ. 91 &ά Κάααν (119) Όί.' ϋϊθΐδ Ηθπη. ΧΧΧΙΠ. 334 90[. 

ρ. 93 (ϋάιιοϋδ Ηΐί. ηοί&ηάυιη ίφίηαι 48. οί. 135, «υρΓδ &ά 
ρ. ΧΧυΐ. — ^Λη. XI, 8 τόν τ' ϋβδΓΟίΐδδβίΐιιχ. Οί". IV, 17. 

ρ. 95, Άάη. XII, 52 γωρίΐν βί. Ηθην. — ϋίάαοίϊδ Ιϋί. ηο- 
ί3,η<ΐ3, βροτών 62 (οί. 128). των 67 (100). οτίψάνοιαιν 69 (81). 
ν'ψιάγνιαν 71 (137). 

ρ. 97, ΧΠ, 91. ΚβοΙβ ιηοηβί; ΗβΓκτ. ακφανονα&αί τίνος ΐβττΐ 
νΐχ ρθ386; ϊί&ί^ΐΐβ δΟΓΪρδθΓΪιη βτίψανωβάαΐναι πλόκοις νιων %τε., 
οί. XVI, 114. Ρίηά. 01. ΧΠΙ, 33. 

ρ. 101, αάη. XII. 111 τραχειαν βΐ 114 ηοΐνπνργον βΐ. ϋβδ- 
ΓΟΠδδβααχ. 

ρ. 103 α,άη άβίβηΛϋ ίρεν^ε 152 ϋβδΓουδδβ&ηχ. 

ρ. 119, ο. XV, 7. 8 ΟΟΓΓΪ^θ όπΐ (/)α]δίΐα φρένα τίρ- 
πόμενος, (8) ^ ^ _ ^ ^ - π]αιηόνων. Εδί ^^ρο§^^^,ρ11^ 
βΓΓΟΓ. — αάηοΐ. &ά 8 παιηόνων βί. ϋββΓουβδβαυχ. 

ρ. 131, 0. XVI, 98 ηοη βτ&ί βαΐίδ οΒ,υεαβ οιιγ -ναιέται ΙΛη 
ϊη -νάέται ιηυί&Γβιη. 

ρ. 137 δΟ}., αάηοί. αά XVII, 46. 'Αβαρττίττ]ν ρΓΟ ύμαρτ. βδί, 
ΐη αΥϊ&τίΆ Ηοιη. II. Ν. Ξ βχ1ιϊΙ)βηίβ (ηυαιη β<3ΐ(ϋί Α. Ηηηί ^ονιπ1. 
οί ΡΜΙοΙ. XXVI, 2ήδη(ΐ.;) ιΥ 584. — 48 ελεφαντό-Λωπον Βθδ- 
Γουδδβ&ηχ, οοΐΐ. Ονίά. ΜβΙ. νπ, 421. 

ρ. 145, ο. XIX, 11 Γθροηβ ι•Γό[. "Αρηος. — 8(1η. ν. 1 εύρνχ. 
βΐ. Ρϊη^θΐ; ϊ(3. 7 ί)αν. τίλος αίττν. 

ρ. 149, Ϋτξ. IV. ΟοΓΤ. ΐ'ίοσκίαρ; ίΐάηοί. αάάθ ,,ηοη ΓβοΙβ τ 
ρΓΟ ι» Κ." 

ρ. 151, (τ^. XII &(1η. V. βιιρΓα &(1 ρ. 71 (ο. νΠΙ, 74 βς.). δβά 
β& οοηίθοΙυΓίΐ δι νβΓ& ββί, ίΓ^. IX ηυΐΐηπι ίΙ)ΐ Ιοοηιη 1ι&1)βΙ. 

ρ. 163, ίΓ^. 31, 2 οοΓΓΪ^β 9νγατερ.